ZIEWKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 19 MEI 1941 OPGENQ! ZIEWKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: in ZIerikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN,V« de ZIerikzecsche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten, Zzee 97STE JAARGANG No. 14647 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- ceaj.is op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 'b morgens 9.30 uur. DE DUITSCH-FRANSCHE BETREKKINGEN De Amerikaamche ambassadeur blijft in Vicby Naar het ANB van- welingelichte Zijdie uit Viehy verneemt, kaïn binnenkort Duitsch-Fransche verklaring tegemoet ge. zien worden, welke bijzonderheden be helst over de bespreking vain admiraal, Darlan met den Führer. Waarschijnlijk zal deze verklaring te Parijs verstrakt worden, wanneer admiraal Darlan zich naar Parijs zal begeven. Het is mogelijk, dat deze verklaring zich niet uitsluitend tot de Duitsoh-Fram'- sche betrekkingen in de toekomstige oneco nomische samenwerking zal beperking. Zij kan ook een politiek karaikter dragen en wellicht een rechtstreeks antwoord vor men op de aanvallen van Eden en Roo sevelt. Zooals te verwachten was, is de inge treden spanning in de betrekkingen tus schen Frankrijk $n Amerika door de ver klaring vain president Roosevelt en d© inbeslagneming van de 10 Fransdhe sche pen. alsmede het officieeie Fransche com muniqué, het onderwerp van [eder ge sprek, meldt de SPT. Zaterdagmorgen liep te Viehy het ge rucht. dat de Amerikaansehe kolonie zich voor het vertrek gereed maakte en dat admiraal Leahy, de Amerikaansche am bassadeur. zijn opdracht bij de regeerimg van maarschalk Pétain, als mislukt be schouwde en „zijn koffers pakte". Een gevoel van opluchting kon echter niet worden verborgen, toen b^kehd werd dat admiraal Leahy om 11 uur aan Ame- rikaansche journalisten had verklaard, dat hij niet uit Viehy zal vertrekken. In Ame rikaansche kringen wiordt het verwijt, als zouden de Vereenigd© Staten in Mei 1940 geen acht hebben geslagen op het Fran sche appèl, met verontwaardiging van de hand gewezen en aan herinnerd', dat op dat oiogenblik in Amerika de presidentsverkiezingen voor d© deur ston den en Roosevelt niet bij machte was om Frankrijk „zekere toezeggingen" te doen. Thans echter ligt de situatie geheel an ders, en hiermede diende men in Viehy rekening te houden, zao> werd in ge noemde kringen betoogd. Uit de uitla tingen van de Amerikaamsehe journalis ten blijkt dat men' weliswaar niet twij1- felt aan den wil van Frankrijk om als groote mogendheid de integriteit van zijta koloniale rijk te bewaren', maar dat men sceptisch staat tegenover de vorm', di© de ontwikkeling der samenwerking m©t Duitsehland, voor dit koloniale rijk, aan neemt. 1 1 11 TRANSSAHARA SPOORWEG Elect'icche tractie» bij gebrek aan water De Transsahara-spoorweg dat is reeds sedert tientallen van jaren de droom van alle elkaar opvolgende Fransche mir nisteries van Koloniën, Deze droom staat thans op het punt, verwezenlijkt te wor den. De reusachtige omvang van het pro ject schrikt de ondernemers niet af: de spoorlijn zal een lengte krijgen van 1750 kilometer. Het is niet mogelijk, gebruik te maken van stopmtractie, want daar voor zou het noodig zijn, twee buizen voor de waterleiding aan te leggen met een doorsnede van 76 centimeter en 560 kilometer lang van beide uiteinden van de spoorlijn, die elkaar tin het midden zouden ontmoeten. Dit zou natuurlijk eco nomisch niet verantwoord zijn. Het plan is derhalve, de treinen, die voorloopig een gewicht van 3000 ton zullen kunnen' vervoeren te doen trekken door eliec- trische Dieselmotorlocomotieven t©rsterk te van 3000 P.K. Men heeft bij dein aanleg van deden spoorweg minder het oog op het ver voer van passagiers, dan van goederen. Reizigers, die haast hebben ©n op bij zonder comfort zijn gesteld, kunnen be ter gebruik maken van, het vliegtuig. Voorloopig denkt men dan ook nog niet zoozeer aan een regelmatig treinver keer, omdat men afhankelijk is van de opeenhoopiing van goederen, die op ver voer wachten. Dit vervoer zal plaats^ hebben, zoodra er voldoende is om ©en treinlading te vormen. Natuurlijk echter moet er een soort basis bestaan; m-nj rekent dan. ook voorloopig op bijvfaor- beeld twee treinen per week in beidei richtingen. Voor het gemak van eventu©©!© pas sagiers zal zooveel mogelijk worden ge zorgd. o.a. door het aanhaken, van sleep - wagens die zich zooveel mogelijk zullen aanpassen aan het moordende klimaat. Voor het goederpnvervo©r zal rekening worden gehouden met den aard van d© goederen. Die, welk© het goedkoopste zijn. zullön tegen de laagste tarieven! worden vervoerd, ook al wegen zij w©i- j nig en nemen zij dus veel plaats in. DE WEGEN VAN IRAK Baira, da poort naar da wereld Ofschoon Irak maar over een smallen toegang tot de zee beschikt neemt, zoo ontleenen we aan de National Zeitung, de handel, die zich over de zee ont wikkelt, de grootste plaats in den buiten- landschen handel in. Basra is de poort naar de wereld, waardoor van 1935 tot 1938 ongeveer 80 pet. van in- en uitvoer ging. De ligging van Middellandsche Zee Perzische Golf en de Iransche hoogvlakte brengt mee, dat Irak vooral als door- voerland voor Iran van waarde is. De voltooiing van de Bagdadspoor heeft een rechtstreeksche verbinding met Tur kije tot stand gebracht. Plannen voor den aanleg van spoor lijnen in of door Irak zijn al heel oud Gedurende den wereldoorlog legden de Engelschen er eenige voor hun militaire' behoeften aan. De drie voornaamste zijn thans die van Basra naar Bagdad (smal spoor) van Bagdad naar Kirkoek, evenr- eens smalspoor en dan die van Bagdad via Mossoel naar de Syrische grens van normale breedte. Ze zijn in het bezit .van den Irakschen staat. Bij elkaar me ten ze ongeveer 1500 km. De Bagdadlijn is ongeveer 3000km. lang. De trein doet er vier dagen en vier nachten over. Thans rijden in de week drie treinen in beide richtingen. Remmend werken wegens het verschil in spoorbreedte de noodzaak van over lading en het feit, dat de lijn zich op het gebied van drie landen uitstrekt. De regeering wijdt groote aandacht aan het autoverkeer en de wegver- betering. Het wegenstelsel voorzoo ver men daarvan kan spreken, volgt in het algemeen de richting van de rivieren. De voornaamste weg leidt van Mossoel via Kirkoek naar Bagdad. Van Bagdad naar Basra gaan twee wegen, een langs de Tigris via Koet et Amara, de andere langs de Eufraat evenwijdig met den spoorweg. Het aantal auto's bedroeg in 1938 ongeveer 5000. Tot aan den aanleg van de spoorlijnen was de scheepvaart het eenige verbin dingsmiddel tusschen de verschillende streken van tweestroomenland. Ook thans nog is de binnenvaart van groot belang. De eenige zeehaven is Basra, ongeveer 100 km, van den mond van de Sjat el Arab, maar voor de oceaanschepen toe gankelijk. Voor deii mond ligt een zandbank, die gestadig baggeren noodig maakt. Ko ren en dadels maken het gros van de uitvoergoederen uit. De haven is in het bijzonder voor korenuitvoer ingericht en bezit opslagplaatsen voor 200.000 ton. De schepen kunnen in de doks worden bij gewerkt en bunkerolie is er rijkelijk voorhanden. Duftsch weermachtsbericht Luchtaanvallen op koopvaarders Het opperbevel van de Duitsche weer- macht maakte Zaterdag bekend: Een duikboot onder bevel van den eersten luitenant ter zee Schewe rap- porteert het tot zinken brengen van vijf Britsche koopvaardijschepen met tezamen 33,612 tot. 1 1 Gevechtsvliegtuigen vernietigden in 't zeegebied Oostelijk van Schotland en Noordwestelijk van Ierland drie gewa pende koopvaardijschepen met tezamen 16.000 brt. en plaatsten bomtreffers op twee andere schepen. Formaties ge vechtsvliegtuigen deden gisternacht ge- durende verscheidene uren aanvallen op bewapenings- en ravitailleeringsbedrijven eener stad in de Midlands. De aan- vallen hadden een goede uitwerking. Daarbij werd een Britsch vliegtuig boven vijandelijk gebied neergeschoten. Ge- vechts- en jachtvliegtuigen bombardeer- den overdag en des nachts Britsche vliegvelden, waaronder met bijzonder sue- ces de luchthaven van Hawkings. Op het vliegveld St. Eval ontstond door treffers in hangars, kwartierruimten en op de startbaan ernstige schade. Marine-artillerie nam vijandelijke sche pen, die de kust van het Kanaal pro beerden te naderen, onder vuur en dwong hen terug te keeren. In Noord-Afrika ondernamen pa trouilles van het Duitsche Afrikacorps bij Tobroek geslaagde ondernemingen en brachten een aantal gevangenen binnen Twee vijandelijke pantserwagens werden vernield De in Soiloem en het fort Capuzzo binnengedrongen Britsche strijd krachten werden in een dapperen te genaanval weer naar het Oosten verdre ven' Soiloem en het fort Capuzzo, als mede alle vroegere stellingen zijn weer in handen van het Afrika-corps. Duitsche gevechtsvliegtuigen n^men met goede uit werking aan de gevechten bij Soiloem en Tobroek deel. In het gebied van de Middellandr p c h e Zee deden eenheden van het Duit sche luchtwapen in den nacht van 15 op 16 Mei en Vrijdag meermalen met succes aanvallen op vliegvelden en haven inrichtingen ,op het eiland Malta. De vijand liet gisterennacht met vrij zwak-, ke krachten in West-Duitschland een aan tal brisant en brandbommen vallen. Be halve een kleine fabriek werden geen doelen van militair belang getroffeni. Nachtj'agers en marine-artillerie schoten twee der aanvallende Britsche vliegtui gen omlaag. Italïaansch weermachtsbericht Aan het front van Soiloem In zijn weermachtsbericht no. 346 heeft het Italiaansche hoofdkwartier het vol gende bekend gemaakt: Noord-Afrika: met aanzienlijke strijdkrachten had de vijand een aanval ondernomen aan het front van Soiloem en aanvankelijk eenige successen behaald op onze verkenningsafdeelingen. De Ita- liaansch-Duitsche strijdkrachten hebben thans echter een tegenaanval ondernomen, welke tot gevolg had, dat de vijand op de vlucht geslagen is. Onze troepen hebben het contact hersteld met de voor uitgeschoven Italiaansche posten, die door den vijand overrompeld waren, dioch niettemin standvastig in het bezit van hun stellingen gebleven waren. Wij heb ben den vijand aanzienlijke verliezen toe gebracht. De Italiaansche en de Duitsche lucht macht hebben daadwerkelijk tot de suc cessen der geallieerde troepen bijgedra gen. In den sector Tobroek hebben wij eenige kazematten veroverd. Onze jagers hebben een vliegtuig van het type Blenheim, dat de haven Bengazi pro beerde aan te vallen, brandend omlaag geschoten. Formaties van het Duitsche luchtwapen hebben marinesteunpunten op Malta aangevallen, waarbij branden en ontploffingen verwekt werden, en ern stige schade werd toegebracht aan mili taire inrichtingen. Oost-Afrika: de toestand is on gewijzigd. Uitreiking Persoonsbewijzen „De stemming is prettig, het publiek vat de zaak goed op en werkt krachtig mede om de uitreiking der persoonsbe wijzen zoo snel en vlot mogelijk te doen verloopen", antwoordde Mr. H. W. J. Mulder, chef der afdeeling binnenlamd- sch bestuur van het departement van binnenlandsche zaken op een vraag van het V.P.B., om het een en ander mede te deelen over de ervaringen, welke men tot dusver heeft opgedaan bij de onlangs begonnen uitreiking der persoonsbewij zen. De tijd, die met de uitreiking van elk bewijs gemoeid is, blijkt 8 a 15 min. te bedragen; daar kunnen de 2000 speci aal voor dit doel opgeleide ambtenaren trotsch op zijn. Jammer is het, dat nog zooveel menschen onbruikbare foto's mee brengen. Meestal blijken d'e afmetingen van het hoofd, die immers minstens 2 cm. moeten zijn, te klein. Maar ook op dit punt zal wel spoedig verbetering intreden. Wij hopen dan ook voor 1 Oct. gereed te zijn". „Hoe wordt nu eigenlijk te werk ge gaan bij de registratie van alle Neder landers, Nederiandsehe onderdanen en vreemdelingen, behalve Rijks-Duitschers?" Waardevol materiaal Zooals U weet, wordt het persoons bewijs voorzien van een vingerafdruk en een foto, die op de achterzijde evens eens een vingerafdruk draagt. Maar daar mede is de zaak nog niet afgeloopen. Op de oproeping, die ieder thuis ont vangt, wordt ook een vingerafdruk ge plaatst en een foto gehecht en deze op roepingen voorzien van verschillende gegevens over de betreffende personen, gaan naar het archief van de Rijksin spectie. Zoodoende krijgt men daar dus van ieder, die binnen onze grenzen woont, een kaart met gegevens, foto en vinger afdruk. U begrijpt, welk een waardevol materiaal in dit archief zal komen te liggen voor statistieken b.v. over de werkloosheid. De heer Lentz, hoofd der Bevolkingsregisters, kan misschien uw verdere vragen hierover beantwoorden". 6 millioen oproepingen „Wat is de taak van de Rijksinspectie?" zoo vroegen wij den heer Lentz. „Deze taak omvatte, vóór de invoering der per soonsbewijzen, voornamelijk de controle op de bevolkingsregisters der gemeenten Dit geschiedde door 12 a 15 ambtenaren. Nu zijn onze werkzaamheden enorm uit gebreid. Immers, ongeveer 6,5 millioen oproepingen moeten geordend en opge borgen worden in het archief. Het is de eerste maal, dat in één ge bouw gegevens over alle Nederlanders zijn geconcentreerd. Wel heeft sinds 1939 iedere Nederlander in de plaats zijner inwoning ten stadhuize een z.g. persoons kaart, maar deze zijn uit den aard der zaak verspreid over het geheele land. Indien iemand overlijdt of naar het bui tenland vertrekt, wordt zijn persoons kaart, die dus goed onderscheiden moet worden van de oproeping, hierheen ge zonden. Zoodoende is men hier in staat gegevens te verzamelen over het aantal sinds 10 Mei 1940 naar het buitenland vertrokken Nederlanders, de gesneuvelde militairen, de bij bombardementen om gekomen burgers, enz. Andere mogelijkheden „Er zijn zeker doeltreffende maatre gelen genomen om vervalschingen van de persoonsbewijzen te voorkomen, mijn heer Lentz?" „Ja, natuurlijk. Met vele papiersoorten, inkten en radeermiddelen heb ik proe ven genomen, totdat een combinatie was gevonden, die aan iedere poging tot ver- valsching weerstand kan bieden. En zoo komen zij nog over een andere, zeer belangrijke zijde van de persoons bewijs. te spreken. Waarschijnlijk zal het persoonsbewijs in de toekomst ook dienst kunnen doen als rijbewijs, visch- acte, jachtverginning, ja, zelfs als pas poort. Hiertoe zullen op het persoons bewijs zegeltjes van verschillende kleur geplakt kunnen worden. Voor het publiek en voor het Rijk zou dat een groote vereenvoudiging beteekenen. Maar dit is voorloopig toekomstmuziek Als eenmaal heel Nederland zijn per soonsbewijs bij zich draagt, zal dit nie tige papiertje alom gewaardeerd worden als een nuttig hulpmiddel, niet alleen als identificatie, maar ook ter vereen voudiging van den j>apieren rompslomp, dien men nu nog voor allerlei doelein den heeft mee te dragen". De nieuwe kaeibon De secretaris-generaal van landbouw en visscherij deelt het volgende mede: In het laatste bonaanwijzingsbericht is medegedeeld, dat de „verbruiksperiode" dit is het tijdvak, waarvoor het rant soen is vastgesteld voor bon 66 en 76 van de bonkaart algemeen, welke elk recht geven op 100 gram kaaas, loopt van 19 Mei tot en met 15 Juni. Dit moet zijn 19 Mei tot en met 1 Juni a.s. „De kooptijd", d.w.z. het tijdvak waarin op deze bonnen kaas mag worden ge kocht, loopt zooals reeds werd mede gedeeld, van 17 Mei t./m. 15 Juni as. Gemeenschappelijke verklaring van Duitsehland en Frankrijk verwacht De beteekenis van het persoons bewijs voor heden en toekomst Gemeentebelastingen en Fondsen- uitkeeringen in het jaar 1940 Vrijstelling van personeele belasting voor opgelegde auto's Tarwebloem, zelfrijzend bakmeel enz., deze week ook op broodbon Wanneer verduisteren? Heden (Maandag) gaat de zon onder om 21.35 uur. Morgen (Dinsdag) komt zij op om 5.38. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Loten Winterhulp Nederland Prijzen en premies Er zijln 6 tmillioejn.- loten, 885.000 prijzen «en 103 premies, tot een bedrag van fl millioen. Er zijtni dertig prijzen van f 1000, 210 van f 500, voorts prijzen van f 100, f50, f10, f5, f2, fl en f0.50. Bij het knopen vam een lot heeft m©n tevens nog kaïns op een premie, waarvoor de trekking uiteriijk 1 December geschiedt met als extra-prijzetn ©en pr©mie van f5000, twee premies van f500 en hon derd premies van fl00. Het is dus zaak de loten goed te bewaren, al heeft men voor de loterij een niet getrokken. De menging der Loten is door ambte naren van de rijksrecherche gebeurd. Zoo- als reeds is gemeld, zijn de loten in speciale enveloppen gesloten, die zoo danig zijn bedrukt, dat het uitgesloten is, dat men aan den buitenkant kan zien wat er op het lot staat. Ieder lot geeft; namelijk tevens aan of er een prijs op, is gevallen of e©ni niet. In h©t laatstej geval staat er op „niets". Doch het num mer kan later nog recht geven op 'een premie. Voor Nederland is deze loterij ©ent nieuwigheid en men heeft goede hoop, dat de loten spoedig verkocht zullen) zijh. j Engelsche vliegtuigen boven Nederland Zaterdagnacht zijn enkele Britsche vliegtuigen over ons land gevlogen, meldt het ANP. Eenige bommen werden neer geworpen. Er werd weinig schade aan gericht. Tien huizen kregen glasschade. Slechts een enkel geval was ernstiger: in een stad in Noord-Holland werd n.l. een arbeidershuis door een brandbom ge troffen, waardoor helaas een vrouw ge dood werd. De brand werd snel gebluscht De jeugd knoopl vlug vriendschapsbanden aan (Foto Pax Holland)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1