Hfu/denP*/*» DIRECTE - TREK - LOTEN R. KOOLE ZOON'S BANK n.V. Rook artikelen L. VERHAGE Cichorei Rubberplaten P. BEZUIJEN, lak- en bieswerk 1 pits Comforen Expresse Kokers A. Slager, Dreischor EN U WEETD/RECT^W TREK „Zeebad Het Stelletje". MUTSAERT'S kinder- en wandelwagens L. Verhage Een nette Jongen. Voor de heren ontvingen wjj een fijne collectie Pijpen vele soorten 35 et, 1.95 Leespijpen gebogen stelen, enz. V uuraanstekers Imco 15 ct Doch nu ook in fijne uitvoering Imco Stormaansteker 1.25, 1.50, 2.00 Vuursteentjes en benzine Pijpenschoonmakers Sigaren- en Sigarettenpijpjes, 35,15 ct Sigaren- en Sigaretten kokers, in nikkel-chroom en leder Naast de andere Sigarettenmachines so juist weer een geheel nieuwe uit- gekomen Galanterie- en Speelgoedhuis SINT-DOMUSSTRAAT TELEFOON 292 H.H. LandbouwersEr kunnen nog enkele gemeten Cichorei gecontracteerd worden. Wendt U tot M. v. 't Hof te Nieuwerkerk, die U alle ge wenste inlichtingen zal ver strekken. N.V. Cichoreifabrlek „Sinat" Zolen en Hakken in alle maten Op den HoekTel, 98. Voor modern nur C, MOERMOND Tevens te koopnog beste Dames en Her enr ij wielen en een late klas Transportrijwiel, in staat als nieuw. C.Moermond, Zandweg B 511 Weer eenige gebruikte HANDNAAIMACHINES te koop BASTIAANSE's Naaimachinehandel Sint Domusstraat 330 - Zierikzee Ook aan huis te ontbieden l Even bellen i Telefoon 232. Aangifte verzwegen belasting tot 20 Mei as. Wendt tot A. VER- MAAT's Administratie- en Belasting bureau, 't Vrije A 238, Zzee, tel. 328 Uit voorraad leverbaar en Beleefd aaubevelend, Gevraagd: Eon bod op pl.m. 15000 gcr brulkte cementsehoone steenen. Te bevragenVERHEUL, Noord- gouwe - Telef. 10. Er zijn in totaal 885.000 prijzen en 103 premies met een gezamenlijke waarde van fT.000.000.— Elk lot bevindt zich in een gezegelde ondoorzichtige enveloppe, zoodat fraude is uitgesloten. Uitbetaling der prijzen tot f 10.— geschiedt direct door den verkooper. Prijzen vanaf f-SQ.— tot en met f 1000.— geschieden tegen inlevering van het winnende lot door het hoofdbureau WHN. Hofweg 7, den Haag. Bovendien bevindt zich in de enveloppe een premielot, waarvan de trekking later plaats vindt* met kans op prijzen van f 5000.—, 2 maal f 500en 100 maal f 100.—. De loten zijn verkrijgbaar: bij de straatverkoopers met de Directe-Trek bakken alsmede bij de loterij kantoren, collecteurs(trices) der Nederl. Staatsloterij, bankinstellingen, reisbureaux; enz. LOTERIJ WINTERHULP NEDERLAND Wf^PlDT OPENT DE nUUr I,ENVELOPPE Vleesohoroquetten vleesohbroodjes fijne boter coke, roomsoezen eierkoeken glacé prima botersprits, allerhande en zandkoekjes bolussen D AMES! Overtollig Gezichtshaar wordt volgens nieuwste methode met garantie voor goed verwijderd. Tevens Inrichting voor voetverbete- ring. Likdoorns, kalknagels, inge groeide nagels, enz. worden pijnloos verwijderd. Steunzolen maken wij volgens gipsmodel met twee jaar garantie (zijn niet breekbaar) en wegen sleohts 40 gram. Instituut- Ziekenverpleger RAAYMAKERS, Tel. 199, Bredasohestraat 13, Bergen-op-Zoom Klompen Draagt het merk T.B. (in de klomp) Ze zfjn het gemakkelijkst duren het langst en z$n daarom het goedkoopst Adres voor winkeliers Timmermans Boon, Geertruidenberg Te koop: Een partij geklopt Puin (voor wegverharding, en*) Adres: VERHEUL, Noordgouwe - Tel. 10. 5e TREKKING HAIGHTON Co. Wettige Premieleening 1912 4e Klasse, 3e Lijst TREKKING VAN DONDERDAG, 15 MEI 1941 HOOGE PREMIËN f 400.— 4287 PREMIËN VAN 65.— 409 420 539 936 1095 1927 2083 2289 3753 4501 4626 7107 7240 7444 9810 0859 10000 2385 2450 2503 2664 2677 2793 5317 5376 5510 6943 5963 6026 6243 8301 8553 8829 8847 8890 9002 9029 iUVV/u 10106 10366 10432 10467 11028 11445 11572 11717 12621 12906 13284 13197 13569 13578 1379s 13838 14069 14482 14708 14758 14314 14910 15064 15076 15093 15493 15527 15628 15680 15757 15847 16488 16561 16600 17246 17284 17330 17887 17910 17986 13C32 18155 18757 18938 19087 19110 19166 19176 19290 19421 19686 19768 19870 20024 20034 20066 20108 20452 20878 ONGECORRIGEERD Verbetering 4e klasse, 2e lijst. Premie van t 05.—10146 moet zijn 10195, Telegr.-adres: Koole-EKeden Telefoon 9 ZIERIKZEE Handels- en Landbouwcredieten Voorschotten op Effecten Rekening-Courant Des Woensdags zitdag te Haamstede in Hotel Bom, des Zaterdags zitdag te Bruinisse, Deestraat A 129 RIJTUIGEN-VERHUUR Daar thans het personenvervoer peï auto voor Huwelijksplechtigheden niet meer mogelijk is, hebben wij ona ingericht voor het personenvervoer met paard en rijtuig. Voor deze gelegenheden sijn wij speciaal ingericht en wij hebben hiervoor zeer billijke tarieven gesteld. Begrafenissen kunnen door ons worden uitgevoerd, daar wij over twee lijkwagens met meerdere volgrijtuigen beschikken. Ook voor Uitstapjes op Behouwen en Dniveland en personenvervoer naar alle plaatsen op het eiland, zoowel als plaatselijk vervoer in Zierikzee, houden wij ons steeds beschikbaar. Alles tegen billlijke tarieven. Beleefd aanbevelend, v. d. WEKKEN'S Vraohtbedrijf, teleloon 142. W. I. DEN BOER, Huis v. Nassau, tel. 27. Zierikzeesche Bad- en Zwemvereeniging Algemeene Jaarvergadering op Woensdag 21 Mei 1941, des avonds 8 uur, in de Sociëteit „Concordia". Namens het Bestuur Dr J. C. RÓHNER, Voorzitter. C. O. J. HENDRIK8E, Secretaris. Ondanks vele moeilijkheden zijn we er toch in geslaaagd, een ruime collectie binnen te krijgen Mies nog de oude kwaliteit, met prima rubberbanden en de speciale patentvering. Ziet onze toonkamer. Galanterie- en speelgoedhuis, St-Domusstraat 242 243, telefoon 292 Met een Succesje heeft men altijd succes OFFICIEELS PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT v. HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART CHEMISCHE PRODUCTEN De Directeur van het Rijksbureau voor Chemische producten, daartoe gemaohtigd door den Seoretaris- GeneraaL van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maakt bekend, dat in de Staats courant van 15 Mei 1941 een Be schikking is versohenen, waarbij da bij de Chemische productenbesohik- king 194L No. 1 behoorende tabellen A en B als volgt zijn aangevuld en gewijzigd. A Aan de tabel A worden toege voegd 1) de volgende plantenziekten- en insectenbestr^dingsmiddelen t kopersulfaat, koperoxy chloride, boperoarbonaat, basiBoh koper- oarbonaat, koper-kalkverbindin- gen, benevenB mengsels en verbindingen van deze stoffen met andere stoffenoaloiumarse- naat; Parijsoh groen, voorzoo ver niet gebruikt ais grondstof voor de vervaardiging van verf, be nevens mengsels en verbindingen van deze stof met andere stoffen loodareenaatnicotine en nioo- tine-produotenpyrethrum en pyrethrumproduotenderris en derrieproduoten. 2) gecalcineerde soda, caustische soda en natronloog, waterglas natron- en kali in vasten en vloeibaren vorm en natriumbi carbonaat. 3) mica, bewerkt en onbewerkt. 4) micapoeder. 5) zuur-caseïne en leb-caseïne. B. Aan de tabel B worden toege voegd 1) plakmiddelen van dierlijken of plantaardigen oorsprong (be halve beender., vleesoh- en visoh- lijm). 2) kunsthoorn {op caseïnebasis). 3) chloorverbindingenbehalve ohloorrubber en de ver.bindingeD, welke voorkomen op de bij de Geneesmiddelen beschikking 1939 No. 1 behoorende tabel van ge neesmiddelen. 4) methylalcoholpropylaleohol en butylaloohol, benevens de iso- meren; amylaloohol; eetylaloohol, benzyl alcoholdiaoetonaloohol furfurylalooholtetrabydrofurfu- rylalcoholoyolohexanol j me- thyleyolohexanolallylaloohol citron ©Holgeraniol. C Als gevolg van het bovenstaande vervallen op tabel B mica (be werkt en onbewerkt), mioopoeder en waterglas, terwijl //koperver bindingen (behalve kopersulfaat)" gewijzigd dient te worden in //koperverbindingen (behalve dein tabel A vermelde verbindingen)". Op tabel A zijn vermeld de pro- duoten, waarvoor het reeds thans noodzakelijk is rantsoeneer in gsmaat- regelen te treffen, terwijl ten aanzien van de op tabel B voorkomende producten vooralsnog kan worden volstaan met een inventarisatie van de zijde van het Rijksbureau voor Chemische producten. Tabel A. I Aanmeldingsplicht. Ingevolge genoemde Beschikking is elke onderneming, die haar normaal bedrijf maakt van het fabrioeeren, bewerken, verwer ken (d.w.z. voor industrieel ge bruik aanwenden), importeeren van de op tabel A vermelde goederen of van den handel in die goederen, verplioht zich bij het Rijksbureau voor Chemische producten te laten inschrijven. Daartoe moet binnen 3 x 24 uur na heden een aanvrage om toe zending van een aanmeldings formulier worden ingediend bij het Rijksbureau voor Chemische producten, Koningskade 15 te 's-Gravenhage. Bij deze aanvrage moet gelijktijdig worden vermeld, voor welke produoten men wensoht te worden ingesohreven. De aanmeldingsplicht geldt even eens voor hen die kopersulfaat anders dan voor de vervaardiging van plantenziekten- en inseoten- bestrijdingsmiddelen aanwenden (galvaniseeren, verfstoffen, enz.) II Opgaveplicht Plantenziekten- en imectenbe- strydingsmiddelen Detailhandelaren alsmede ooöpe- ratieve aankoopvereenigingen en dergelijke organisaties, die recht streeks leveren aan de verbrnikers en voor wie de hierboven ver melde aanmeldiDg8plioht niet geldt, zijn voorzoover zij de op de tabel A vermelde plantenziekten- en inseotenbestrijdiDgsmiddelen in voorraad of voorhanden hebben, verplicht aan den Directeur van het Rijksbureau voor Chemische Produoten, Koningskade 15 te 's-Gravenhege, opgave te doen 1 van hun voorraden. De formu lieren, waarop deze opgaven dienen te gesohieden, worden op aanvraag gratis door voornoem den Direoteur aan beianghebbe den verstrekt. De aanvrage die binnen 10 dagen na heden worden ingezonden. III Verbodsbepalingen. Voorts is het ingevolge genoem' Beschikking verboden de aan tabel A toegevoegde goederen koopeD, te verkoopen, af leveren, in voorraad of voo handen te houden, te bewerke of te verwerken, zonder sohri telijke vergunning van den Dire< teur van genoemd Rijksburea De detailhandelaren zijn nitg zonderd, zoowel van de aanme. dingsverpliohting als van de vei bodsbepalingen. Er wordt op gewezen, dat ver gunningen uitsluitend zullen wor den verleend aan ingeBohreve ondernemingen. Van de verbodsbepalingen word aan ingesohreven ondernemingei op de onderstaande wijze diepen satie (ontheffing) verleend. 1) Plantenziekten- en insecten bestrijdingsmiddelen. Van alle verbodsbepalingen geld dispensatie tot wederopzegging. 2) Gecalcineerde soda. Van het verbod tot verkoopeo en afleveren geldt gedurende een termijn van 14 dagen na hed'n een dispensatie lot normale hoe veelheden. Van de overige ver bodsbepalingen geldt een dispen satie tot wederopzegging. Caustische soda en natronloog. Van bet verbod tot het in voor raad of voorhanden houden geldt dispensatie tot wederopzegging. Van alle overige verbodsbepa lingen geldt gedurende twee maanden na heden dispensatie tot normale hoeveelheden. Waterglas {natron- en kalf-) Tra-. vloeibaren en vasten vorm. Van het verbod tot het in voor raad of voorhanden houden geldt dispensatie tot wederopzegging. Van alle overige verbodsbepa lingen geldt gedurende een termijn van 6 weken na heden dispen satie tot normale hoeveelheden. Natriumbicarbonaat. Van alle verbodsbepalingen geldt dispensatie tot wederopzegging. Mica, bewerkten onbewerkt. (Hier onder vallen ook mioaniet en mioapoeder). Van het verbod tot het in voor raad of voorhanden honden geldt dispensatie tot wederopzegging. Van het verbod tot be- oi ver werken geldt dispensatie gedu rende een termijn van een maand na heden tot hoeveelheden, welke niet meer bedragen dan i/u deel van de totale in 1940 bewerkte of verwerkte hoeveelheden. Deze dispensatie geldt niet voor de .haarden-, haardkachel- en kachel- industrie. Van de overige verbodsbepalingen geldt geen dispensatie. 3) Zuur-caseïne en leb-caseïne. Van het verbod tot in voorraad of voorhanden houden geldt dis pensatie tot wederopzeggiDg. Van het verbod tot bewerken en ver w%r ken geldt dispen satie gedurende een termijn van een maand na heden, tot hoeveelheden, welke niet meer bidragen dan 1jli deel van de totale in 1940 bewerkte of verwerkte hoeveel heden. Van de overige verbodsbepalingen geldt geen dispensatie. Tabel B. Wat betreft de goederen, toege- gevoegd aan tabel B, is alleen degene, die deze goederen fabriceert of im porteert, verplicht zich bij het Rijks bureau voor Chemische Produoten te laten inschrijven, Daartoe moet binnen 3 x 24 nor na heden een aanvrage om toezending van een aanmeldingsformulier worden inge diend bij het Rijksbureau voor Che mische Produoten, Koningskade 15, 'e Gravenhage. Bij de aanmelding moet worden vermeld, voor welke produoten men inschrijving wensoht. Door de tabel B wordt het Rijks- burean voor Chemisohe Produoten in staat gesteld, zich tijdig de zoo on misbare gegevens voor de voorziening van Nederland met ohemisohe pro duoten te versohaffen Nadrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat ten aanzien van de op tabel B vermelde goederen - in tegenstelling met die, vermeld op tabel A - geen verbodsbepalingen gelden. 15 Mei 1941. Te koop: 2 Graskalveren, bij P. v. d. BERGE, Dapper weg, Haamstede. Gevraagd: Bloemisterij //Flora"Haamstede. Net Meisje, G. G., zag zich gaarne geplaatst als Huishoudster bij man alleen. Brieven onder letter C, aan Boekhandel J. VOLKERI, Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4