Controle Vacantiebons BONS, DIE GELDIG ZIJN BOTER, MARGARINE en VET. - Gedurende het tijdvak vajn 17 tot en met 25 Mei geeft bon 16 vain de boter en van de vetkaart recht op het koo- pen van 250 graan boter. Op bon 16 vajn de vetkaart per 250 gram boter 15 cent reductie. De bon, welke recht geeft op slaoilie is bon „17" van- de boter- en vetkaart, welke geldig zal Zijin van Maandag 26 Mei tot en met Woensdag 11 Juni a.s. Op bom „17" van de boterkaart zal in bovengenoemd tijdvak 250 gram boter o? 200 gram slaolie of raapolie verkrijg baar zijin en op bon „17" vam de vet kaart 250 graim boter of 250 gram mar garine of 200 gram slaolie of raapolie. BROOD. Van 18 t/m. 24 Mei geeft elke der met „20" genummerde bonnen van de broodkaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram brood. (Ook geldig tot 28 Mei). Tot en met Zaterdag 24 Mei geven de met „18" genummerde bonnen van de broodkaart elk recht op een extra rantsoen van 100 gram brood of 1 rantsoen gebak. Het koopen op dez^n bon .is geoorloofd tot en met Woensdag 28 Mei. Voorts geeft de met „8" genummerde bon van de bloemkaairt 19 Mei t/m. 15 Juni as. elk recht op het koopejn van 50 gram brood. AARDAPPELEN. De met „02" genum merde bonnen van de aardappelkaart. geven tezamen recht óp het koopen van 1 Vb kg aardappelen. De verbruiksperiode van deze bonnen loopt van 19 t/m. 25 Mei. Kooptijd 17 t/m:. 28 Mei. BLOEM. Bon „08" va'n de bloemkaart geeft tot en met Zondag 15 Juni a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tarwebloem of roggemeel of roggebloem of zelfrijzend bakmeel GEBAK. Bon „20" va)n de broodkaart een rantsoen gebak van 18 tot en met 24» Mei (ook geldig tot 28 Mei). Van „08" van de bLoemkaart een half rantsoen gebak. EIEREN. De met „96" genummerde bon van de „bonkaart algemeen" geeft recht op het koopen van één ei. De verbruiks periode van den bon loopt vanaf 19 tot en met 25 Mei (kooptijd 17—18 Mei). SUIKER De met 31 genummerde bon der bonkaart algemeen, geeft recht op het koopen van 1 Jkg. suiker van Maan dag 12 Mei tot en met Zondag 8 Juni- Op deze bon mag reeds Zaterdag 10 Mei worden gekocht. VLEESCH EN VLEESCHWAREN. Gedurende het tijdvak van Donderdag 15 Mei tot en met Donderdag 22 Mei a.s. geven de met „15 vleósch" gemerkte bonnen van de vleeschkaart elk recht op het koopen van een half rantsoen vieeseh, been inbegrepen, of een half rantsoen vleeschwaren. De met „15 Worst. Vleeschwaren" ge. merkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een half rantsoen vleesch waren. Het koopen op deze bonnen is voorts nog toegestaan tot en met Zaterdag 24 Mei a.s. MELK. De met „17" genummerde bon van de melkkaart geeft recht op het koopen van 1% liter melk. De verbruiks periode van deze bon loopt vanaf 19 tot én met 25 Mei (kooptijd 17—25 Mei)^ KAAS, De met „66" en „76" genummerde bonnen van de bonkaart „algemeen" g®- ven recht op het koopen van 100 gram kaas. De verbruiksperiode dezer bonnen loopt van 19 Mei tot en met 15 Juni (kooptijd 17 tot eri met 15 Juni). RIJST. Van 19 Mei tot en met 15 Juni op bon 32 vajn de bonkaart algemeen! 250 gram rijst, rijstebloem, rijstgries of gruttenmeel per bob. Kopptijd 17 Mei tot en met 15 Julni. PEULVRUCHTEN Ter aanvulling van het aardappelrantsoen wordt op bon „33" van de bonkaart algemeen, van 19* Mei tot en met 1 Juini as- een extra rant soen van 500 gram peulvruchten beschik baar gesteld. ZEEP. Bon „29". 150 gram toiletzteep m de nieuwe samenstelling, of 120 gram huishoudzeep, of 150 gram zachte zeep, of 250 gram zeeppoeder, of 300 gram zachte zeeppaste. 125 gram zeepvlokken, 250 gram waschmiddelen of 200 gr,am vloeibare zeep van 28 April tot en met 31 Mei. De bon geldt ook voor gezins- wasch per 20 kilogram droog waschJ goed. De Wasscherij moet dezen boni innemen. wacht, te meer daar Zierikzee allee zei doen om te traohten de beide puntjes binnen te halen. Beurs van Amsterdam van Vrijdag 16 Mei. STAATSLEENINGEN fokkers. Deze doen paren met de beste stieren die beschikbaar zijn. Verder bij opruimen van overtollig vee die di®r ju verkoopen. welke, wat productie betreft achter staan bij hun stalgenooten. Om' een goed oordeel te kunnen vel len is melkuójhtröte onmisbaar. Om een beter 'Overzicht te hebben van zijn veestapel is stambóekhoudijng naast melkcontrole geweuxscht. Welk doel hebben |nu de keuringen, miet het oog op de vee verbetering? Door een deskundige commissie, onder leiding van den v'eeteeltconsulent, worden de voorgebrachte dieren op exterieur be oordeeld en besproken. H«t is dus niet alleen een wedstrijd, wie de beste dieren voorbrengt, doch tevems wordt de vee houder en vooral voor de jongeren is dat nuttig, attent gemaakt wat aan de betreffende dieren nog mankeert letn op welke onderdeeietn, men speciaal moiet letten. Nu vorig jaar door de omstan digheden -de keuringen niet tot Zijn recht zijn gekomen, zullen we hopen dat iedere veehouder dit jaar zijn beste vee zal voorbrengen en speciaal de boerenzoons op dezen leerzamejn 'vporiniddag aanwe zig zullen zijn. SPORT VOETBAL. - N.V.B. Hgt programma vo;or Zondag 18 Mei luidt: KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. Groningen: Be Quick—PSV. AlmeloHeracles—VSV. Promotie 2e klasse. Afdeeling III. ZwollePECRigtersbleek. Arnhem: Vitesse—Go, Ahead. Afdeeling V. Winschoten: WW—LSC. Competitie te klasse. Afdeeling IV. 's-HertogenboschBWWillem1 II. BrunssumLimburgiaRoermond Helmond: NOADiHelmond. Vriendschappelijk. 15 Mei. Nieuwerkerk: Sipoto I—IVO I 2—3 16 Mei. Nieuwerkerk: Sinoto II—Zwaluwen II 8-4 SINOTO l-IVO II 2-3 Donderdagavond speelde SINOTO I te Nieuwerkerk een vriendsohappelijken wedstrijd tegen I.V.O. I. kampioen af deeling II der Sohouweohe oompetitie. Na een spannenden kamp »ijn'*[de gasten er ten slotte in geslaagd de overwinning uit het vuur te sleepen. De overwinning was niet onverdiend, dooh een geiijk spel bad de verhouding beter weer gegeven. Over den wedstrijd bet volgende; De NEDERLAND Obl. i 100 1940 I 4 Obi. f 500 1940 I 4 Obh f 1000 4940 I 4 Reoep. f 100 1941 4 Reoep. f 500 1941 4 Reoep. f 1000 1941 4 Grootboek f 1000 3V, Gertif. van Insohr. 3 Grootboek f 1000 3 Obl. f 100 1936 3 Obl. f 500 1936 3 Obl. f 1000 1936 3 Obl. f 100 1937 3 Obl. I 500 1937 3 Obl. f 1000 1937 3 Obl.f 100(3i/,)1938 3 Obl.f 500 (3i/,) 1938 3 Obl. f 1000 (31/,)1938 3 Certificaten f 1000 21/, Grootboek f 1000 2V, V.K. L.K. gastheeren speelden voor de rast met den wind in den rag en hadden aanvankelijk geen geluk toen enkele schoten door lat ea paal werden gekeerd. Eenige gevaar lijke I.V.O. aanvallen werden afge slagen. Toen er 20 minuten gespeeld waren gaf Quist Sinoto de leiding (t0), dooh even voor de rust wist de I.V.O. rechtsbinnen gelijk te maken (11). Na de rust gingen van den aftrap de midvoor en de linksbinnen van Sinoto er in kort samenspel snel met den bal van doer, welke aanval eerstgenoemde met een sohot besloot, dat doel trol (21). Ddze stand bleef lang gehandhaafd daar keeper Oosterling op meesterlijke wijze diverse moeilijke schoten stopte Aan de andere zijde kreeg de thoisolnb ook nog enkele kansen, maar het bincentrio was niet op sohot. Een half unr na de hervatting kopte Kraak nit een hoekschop den gelijkmaker in (22) en vijf minuten voor het einde maakte Oosterling zijn eenigste foot van den geheelen wedstrijd door ver nitgeloopen zijnde een hoogen bal te missen, waarvan de rechtsbinnen der gasten profiteerde om in het leege doel te schieten (32). Bij Siooto blonken, behalve de keeper, spil v. Klinken en de vleugelspelers uit. Rij I.V.O. waren ten Haaf, de Ronde en M. v. d Werft de besten. Midvoor Volkeri viel tegen. Reserve-keeper de Jong was slecht en de linksbaek hoede zieh voor ruw spel. Noordgouwa I Zonnamaire I Op haar terrein te Dreieohor ontmoet Noordgouwe I Zondag Zonnemaire I. Waar het hier om de bezetting der onderste plaats in de afdeeling I van de Sohouwsohe oompetitie gaat, zal Noordgouwe er wel alles op zetten om een overwinning uit het vuur te sleepen. Haar elftal riet er als volgt nit: L. M. Moermond, d., A. C. Beneder en M. Moelker a., J. Malepaard, C. Dalebout en A. de Vin m„ A. M. Klaasse, J. J. Mol, Ghr. Felëas, T. de Vin en C. Koopman v. Veel zal er van afbangen of de voorhoede der thuisclub schot vaardig zal zijn, want Zonnemaire, dat over een solide verdediging bssohikt, laat niet zoo gemakkelijk doelpunten tegen zioh scoren. Dank zij haar terrein voordeel heeft Noordgouwe iets betere kansen, maar overigens verschillen de elftallen maar weinig in kraoht. Het zal er dus Zondag middag wel spannen en indien het weer medewerkt mag zeker op flinke belang stelling gerekend worden. ZIERIKZEE URENESSE I Van Renesse-zijde deelt men ons mede, dat het elftal van Renesse I als volgt is samengesteld; W. van Sluys (aanv.) d, J. Rein houd en A. Ver jaal a., J. W. Kooman, J. Dalebout en H. Blok m., L. Straayer, G. v. d Werf, Dorreman Jr of A. Stroyok, K. Stoel en Dorreman Sr v. Reserve; C. de Rijke. Dit elftal wordt door de opname van Kooman en Blok sterker geaoht dan dat tijdens de nederlaag-wedstrijden met 3—0 geslagen werd. Niettemin wordt ver wacht dat de roodwitten een zwaren strijd 99% 99'/, 99'/, 97% 97'/, 98%, «1 91%b 82'/. 82% 91% 91 93% 84'/, 86'/., 84'/, 87'/, 87%, 88"/., 70'/. 70'/. 99»/., 99»/,, 99»/,, 98 98gb 98'/,gl 82'/, 82'/, 93'/, 84% 85"/., 84 87 87%. 88% 70'/, 70%, 94gl 99 93 95 93% 97%, HYPOTHEEKBANKEN Dordtiohe Bjpbk. 3% 94 Insulaire 4'/, 99 Utreohtsobe 3'/, 95 Weetl. H (..O. 2) 3% 95 Zuid Holl. H. (r.u.) 394 PETROLEUM Bataaf,oh. Patr, Obl. 4'/, 97% PREMIELEENINGEN Aaastardav '74 f 100 3 Amsterdam'74 f 1000 3 125% Amsterdam '25 f 100 3 104% 104% Amsterdam '33 f 100 3 103 Witte Krui, 1888 72 74 INDUSTRIEELEN t. d. Bergh J. 200 A 112 t, d, Bergh J. 200 B De Gruytei A. p. A. 137% 137 De Groyt.r B. p. w. A. 147% 145'/, Lerer Bros Unil. o.A. 121 120% Nederl. Ford Autom. A. 295 300 Nederl. Kabelfabr. o. A. 370 374% Philip, Gem. Beiit e. A. 222 221% SCHEEPVAART Jara-China-Japen L.o.A. 147 150 Nad, 3ohe.pT. Unie o.A. 182 181'/, SUIKER EandeI,t«r. A'dam o.A. 438 434 J.r. Oultour Mij. e.A. 259 ADVERTENTIES Ondertrouwd H. R. SCflÜRMANN en J. N. EVERTSE. De huwelijksvoltrekking vindt plaats te Zierikzee op Dinsdag 3 Juni 1941 Thuis Zondag 1 Juni, van 3—5, Rijksstraatweg D 556. Zierikzee, f6 Mei 1941. Mol A 311. HENDRIK DE VOS Az. en JANNY J. DE FEITER Fd. hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Vrijdag 30 Mei a.s. Noordweiie, ,5 m 194,_ Renesse, Huwelijksinzegening in de Ned. Herv. Kerk te Renesse, 's namid dags 4 30 uur, door den Weleerw. Heer Ds A. Faber. Getrouwd P. v. d. WELLE en 8. v. d. HOUTEN, die, mede namens wederzijdsohe familie, hartelijk dank zeggen voor de zeer vele blijken van belangstelling voor en bij hun huwelijk onder ronden. Zierikzee, 17 Mei 1941. H. DORST en C. P. DORST-Linders zeggen namens wederzijdsohe familie hartelyk dank voor de vele blijken van belangstelling, voor en bij hun huwelijk ondervonden. Serooskerke, 17 Mei 1941. Rundvee keuring op het terrein, welwillend afgestaan door den heer W. ten Haaf. Platteweg, DINSDAG 20 MEI, 10 uur 30 W.t. Er is een flink bedrag aan prtfeen beechikbaar. Algem. Ned. Bouwarbeidersbond aid. Zierikzee. Op Zaterdag 17 Mal ia er ge legenheid om 8 VacanlkboAnsn op te geven, in het //Huis van Nassau" (benedensaaltje) van 8 uur tot 9.30 uur. Het inleveren en uitbetalen der vaoaDtiebonnen zal plaats hebben op Vrijdag 30 Mei, van 8 uur tot 9.30 uur. Werklozen mogen geen Vacantiebonnen inleveren. HET BESTUUR. op Zaterdag 17 Mei a.s., ▼an 8 tot 9 uur, in het «Huis van Nassau". Ongecontroleerde bonnen kunnen niet verzilverd worden. Het Bestuur van de Fairbank wOns Belang" te Noordgouwe roept sollicitanten op voor WEGER. Brieven in te zenden tot 24 Mei bij den Seoretaris M. GANZEMAN. ALLE MACHT door ds C, Smits, Sliedreoht. Predikatie over de Hemelvaart van Christus, 25 oent, giro 33315 Boekh.W. deVries Rz., Zierikzee Voor kamer en tuin! Ondanks de strenge winter - hebben wij wederom flinke voorraad klaar staan. Geraniums, Fuchsia's, Salvia's, Begonia's, Begonia Semperflorus, hang-Geraniums, Lobelia's, Afrikaantjes, enz. enz. Aenbevelend, Bloemisterij Romijn Minnebroerstraat, Zierikzee, tel. 201 Publieke Verkooping Renesst JR j Deurwaarder G. VAN DUIN te Zierikzee is voornemens op WOENSDAG 21 MEI 1941, des n.m. 2Va nnr (w.t.), in den theetuin onder Renesse, ten ver zoeke van dhr. G. P. BEIJE, al daar, tegen contante betaling, in het openbaar te verkoopen i den geheelen INBOEDEL, van dubbel gemeubileerd zomer huis, w.o.Huiekamerameublement (zoo goed als nieuw), Groot slaapkamerameu blement met groote spie- gel&aut," salon-, wasoh- en thee tafels, nachtkastjes, stoelen, w.o. 6 oud-Hollandsohe, spiegels, schil derijen, eleotrisohe lampen, eetser vies, 8 bedden met of zonder ledi kanten, 2 boekeninventarissen, glas- en aardewerk, enz. enz. Voorts; groot kozijn met raam en zonneblinden, 4 ijzeren hekken, zeer geschikt voor tuin, achter wielen voor drieling, hondenkar enz. enz. Alles te zien op den verkoopdag van des v.m. 10tot des n.m. 2 uur (w.t.) Officieele publicatie van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart Kurk. Ingevolge bekendmaking in de Nederlandsohe Staatscourant van 15 Mei 1941, No. 94, is de Houtbe- sohikking 1939 No. 1 uitgebreid met eenige bepalingen ten aanzien van kurk, waaronder te verstaan ruwe kurk (kurkhout), kurken, kurkBohijven, zoowel uit natuurlijke als geperste kurk, maalkurk, ge malen kurk, geperste kurk, kurk- platen, kurksehalen, kurkwol, kurk- korrels en ku'kmeel. Dit houdt in, dat een ieder, die zijn bedrijf maakt van den handel in en het be- of verwerken van kurk, is gehouden de te dien aan zien in de Houtbesohikking 1939 No. 1 en de Houtbesohikking 1940 No. 1 gegeven voorschriften na te komen. De betrokken handelaren io en be- of verwerkers van kurk zijn verplicht zioh ter inschrijving bij het Rijksbureau voor Hout te Am sterdam aan te melden op formn- lieren, welke door dit Bureau wor den beschikbaar gesteld. De aan vrage van deze formulieren moet geschieden binnen twee weken na heden, lerwyl de formulieren binnen een week na de afgifte of de ver zending door het Rijksbureau moeten worden ingediend. 15 Mei 1941. De Persoonsbewijzen Binnenkort zal ook hier ter stede een aanvang gemaakt worden met de uitreiking der persoonsbewijzen. De eerste oproepingen om daarvoor op het stadhuis te verschijnen worden dan verzonden. Opgeroepen worden allen, die ge boren zijn vóór of op 31 December 1926, dus ook zij, die nog geen 15 jaar zijn, dooh dezen leeftijd in den loop van dit jaar bereiken. Op de nitnoodiging, om voor het in ontvangst nemen van het persoons bewijs te verschijnen, is vermeld op welk unr men zioh daartoe op het stadhuis zal moeten aanmelden. Het is zeer gewensoht. dat men niet alleen op tijd is, dooh dat men een minuut of tien voor dit tijdstip aan wezig is. De rekening is voorloopig, dat elke behandeling ongeveer een kwartier kan daren. Geen rekening kan gehouden wor den met bezwaren tegen het tijdstip van verschijning uit hoofde van huiselijke aangelegenheden, beroeps bezigheden enz. Het heeft dan ook geen nut om verandering van uur aan te vragen. Werkgevers zijn ver plicht hun personeel vrij te geven voor het afhalen van het persoons bewijs. Als geldige reden voor het verstek laten gaan kan worden aan vaard ziekte of afwezigheid. Men moet dan echter bericht laten weten aan de afdeeling Bevolking van de Gemeente-Secretarie. Zij, die om een geldige reden verhinderd waren te verschijnen, ontvaDgen een tweede oproeping. Zeer belangrijk is de foto. Men heeft hiervaa minstens 2 noodig, dooh doet goed er drie mede te brengen. Op deze foto's komt het zeer nauw aan en de fotografen zijn in het bezit van duidelijke instructies ten deze. Voldoen er foto's niet aan de ei8ohen, dan worden zij afgekeurd. Aanbevolen wordt do foto's geleidelijk ter keoring ter seoretarie te vertoonen. Bij verschijning moet medegebracht worden het thans in uw bezit zijade identiteitsbewijs. Wanneer echter, zooals te Zierikzee het geval geweest is, het inde&diteitsbewijs niet de distributiestamkaart is, dan moet óók de distributiestamkaart worden mede gebracht. Zij, die een «beschermd" beroep uitoefenen, dwz. een beroep, waar voor het bezit van een bepaalde akte, diploma of een aanstelling noodig is, moeten deze stukken over leggen. Alleen dan kan daarvan op het persoonsbewijs rechtsgeldig aan- teekening gemaakt worden. Tenslotte de kosten. Voor het per soonsbewijs moet een gulden betaald worden, dwz. door ieder, die een dergelijk stuk ontvaDgt, ook wanneer zij tot één gezin behooren. Gesteld b.v., dat het gezin bestaat uit man, vrouw en twee zoons van 16 en 20 jaar, dan zal f 4,betaald moeten worden. Alleen iDgeval van on- of minvermogendheid kan de verstrek king resp. tegen halve prijs of gratis plaats vinden. Aangezien bij de uitreiking de vraag inzake al of niet vermogend- heid moet zijn uitgemaakt, zal dien aangaande tevoren een beslissing ge nomen worden. Teneinde dit mogelijk te maken zullen hais aan huis for mulieren worden bezorgd, waarin belanghebbenden, die recht meenen te hebben op geheel of gedeeltelijk kostelooxe verstrekking van het per soonsbewijs, dit kunnen aanvragen, maar ook moeten motiveeren. Op dit verzoek wordt t z t. een beslissing genomeD, welke medegedeeld wordt bij de uitreiking van het bewijs. Het is voor belanghebbenden van zeer veel belang deze formulieren dadeljjk in te zenden. Gewezen wordt nog op de nood zakelijkheid om de uitnoodigingen in zindeljjken en ongeschonden staat in te leveren. De Burgemeester van Zierikzee, SOHUURBEQUE BOEIJE. Openbare verkooping Noteri. J. J. VAN DEN ENDE te Zierikzee is voornemens, op Vrij dag 30 Mei a.s. te 2 uur aldaar in het Hotel JULIANA, in het openbaar te verkoopen t Gemeente Zierikzee Woonhuis en erf aan de Nieuwe Boogerdstraat, wijk D 215, kad. seotie B 1598, groot lare 45 oa, verhuurd aan den heer van den Ouden voor f 300,-- per jaar dito aan de Hoofdpoortstraat, wijk 0 294, kad. seotie B1983, groot 88 oa, verhuurd aan den heer Schipper voor f 4,— per week; dito aan de Sint Domusstraat, wijk C 134, kad, sectie B 710, groot 1 are 19 oa, verhuurd aan den heer Stoutjesdijk voor f 3,50 per week. Te bezichtigen in overleg met de bewoners. Terstond of direot na Pinksteren gevraagd: Een Kltirmakersknecht 61 haHwa*. - E. O. PRIE8TER, Noordstraat 171, Haamstede, tel. 91

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3