WINTERHULP^f NEDERLAND Uit Stad en Provincie 'n Gedaante verwisseling RADIO-PROGRAMMA Zondag 18 Mei HILVERSUM I. 416,5 M. 8 gram.; 8,30 BNO: nieuwsberichten; 8,45 gram.; 10 uitzending voorbereid door het Vrijz. Prot. Kerkcomité: a. voor de kinderen (10), b. kerkdienst (10,30)12 gram.; 12,42 almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 gram.; 1,45 Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde; 2 orgelconcert; 2,80 gram.; 2,45 voor den boer; 3,80 Uit Berlijn: 74e verzoekconoert voor de Duitsche Weermacht; 6 voor de jeugd; 6,85 cabaretprogramma; 7,30 zang met pianobegeleiding; 8 BNO: nieuwsbe richten; 8,15 spiegel van den dag; 8,30 Mei-programma; 9,20 gram.; 9,30 berich ten Engelsch; 9,45 gram,; 10 BNO: En- gelsche berichten, sluiting. HILVERSUM II, 301.5 M. 8 gram.; 8,30 BNO: nieuwsberichten; 8,45 gram.; 10,45 Revida-orkest; 11,30 kinderkoor „De Merels"; 12 Cyclus „Eens Christens reize naar de Eeuwigheid in dezen tijd" (opn.); (voorbereid door de Christ. Radio-Stichting); 12,15 pianovoor dracht; 12,45 BNO: nieuws- en economi sche berichten; 1 gram.; 1,30 De Ram blers; 2 „De IJsheiligen"2,15 Utrechtsch Stedelijk orkest; 4 kerkdienst (voorbereid door de Christelijke Radio-Stichting)5,30 sportuitslagen ANP; 5,35 cabaretprogram ma; 6,15 zang met pianobegeleiding; 6,45 sport van den dag; 7 orkest Eloward 7,45 sportwetenswaardigheden; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 8,30 omroep orkest; 9,30 radiotooneel10,00 BNO: nieuwsberichten, sluiting. Maandag 19 Mei HILVERSUM I. 415,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 Dagopening (voor bereid door het Vrijzinnig Protestantsch Kerkcomité); 8,25 gewijde muziek (gr.pl.) 8,45 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,20 gram.; 10 ensemble Amende; 10,20 de clamatie; 10,40 ensemble Amende; 11,15 zang met pianobegeleiding en gram.; 12 orgelconcert; 12,30 gram.; 12,42 almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische be richten; 1 Omroeporkest; 1,30 gram.; 1,50 Omroeporkest; 2,10 voor de vrouw; 2,~* De Romancers en soliste; 3,15 gram.; 3,30 Sylvestre-trio4 gram.; 4,30 „Jos- quin des Prés", vraaggesprek; 5 gram.; 5,15 BNO: nieuws-, economische- en beurs berichten; 5,30 gram.; 5,45 ensemble Erica Helen; 6,15 „Onze eigen taal"; 6,30 en semble Bandi Balogh; 7 BNO: economi sche vragen van den dag; 7,15 De Ram blers; 7,45 politiek weekpraatje; 8 BNO nieuwsberichten; 8,15 spiegel van den dag; 8,30 „Der Geigenmacher von Cre mona"; 9,30 berichten Engelsch; 9,45 gr. 10 BNO: Engelsche berichten, sluiting. HILVERSUM II. 301.5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO nieuwsberichten; 8,15 gram.; 10 morgen dienst (voorbereid door de Chr. Radio- Stichting); 10,20 orgelconcert; 11 decla matie; 11,20 gram.; 12 berichten; 12,15 Klaas van Beeck en zijn orkest; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten 1 gram.; 1,15 Musiquette; 1,45 gram. 2 Groninger Orkestvereeniginig; 3,30 voor de vrouw; 3,45 ensemble Bart Ekkers 4,45 gram.; 4,30 voor de jeugd; 5 „Jezus en de vrouwen" (voorbereid door de Chr, Radio-Stichting); 5,15 BNO: nieuws-, eco nomische- en beursberichten; 5,30 Om roeporkest; 6 gesprekken met luisteraars (voorbereid door het Vrijz.-Prot. Kerk comité); 6,15 Omroeporkest; 6,45 repor tage; 7 BNO: Friesch praatje; 7,15. Oost- Nederl. strijkkwartet; 8 BNO: nieuwsbe richten; 8,15 spiegel van den dag; 8,30 De Melodisten; 8,50 orgelconcert; 9,10 De Melodisten en soliste; 9,30 voor de ouders; 9,45 gram.; 10 BNO: nieuwsbe richten, sluiting. SS X X Wie kan droomen, bezit alleswat het leven hem weigert. FEUILLETON 12 LOTERIJ TEN BATE VAN W.H.N. Het A.N.P. meldt: Zooals reeds werd aangekondigd, is voor de zomermaanden, waarin het eigen lijke winterhulp-werk stilligt en ook de gropte actie naar buiten op het gebied van collectes is gestaakt, een loterij ge organiseerd, waarvan de netto-opbrengst geheel ten goede komt aan Winterhulp Nederland. Reeds thans gaan onze gedachten al naar de volgende winterperiode, gedu rende welke opnieuw een zeer groot aantal behoeftige landgenooten zal moe ten worden ondersteund, ten einde op eenigszins behoorlijk peil te kunnen le ven. Deze grootsche taak heeft Winter hulp Nederland zich ten doel gesteld en zij heeft dit gedaan in het vertrou wen, dat alle landgenooten, die iets kun nen missen, zich daarvoor een offer zul len getroosten. Het brengen van dit of fer is voor iederen Nederlander een plicht, waaraan men zich niet mag ont trekken, omdat deze plicht geboren is, niet alleen uit liefde tot den naaste, maar vooral ook uit J*et gevoel van saamhorigheid, welke eischt, dat de ge meenschap den oeconomisch zwakkere op heft tot een zoodanig levenspeil, dat ook deze in het belang van de geheele gemeenschap zijn taak kan vervullen bij de vorming en het behoud van een krachtige gezonde samenleving. Geluk kig hebben zeer velen in de afgeloo- pen maanden dien plicht begrepen en het is een verheugend verschijnsel, dat de kring van diegenen zich geleidelijk uitbreidt en daardoor de Winterhulp gedachte meer en meer veld doet winnen. Met deze steeds groeiende kern kan Winterhulp Nederland dus vol vertrou wen dc komende wintermaanden tege moet zien. Maar er is meer. De ervaring heeft geleerd, dat men den nood, welke des winters wordt geleden, het best kan be strijden, door zoo spoedig mogelijk met de leniging ervan een aanvang te maken, waarmede dus het bekende spreekwoord wordt waargemaakt: wie spoedig helpt, helpt dubbel. Daarvoor is echter geld noodig en er kan niet worden gewacht op de resultaten van de nieuwe collectes. Het stemt dan ook tot groote voldoe ning, dat tal van giften gedurende de zomermaanden blijven vloeien, waar door een zekere reserve kan worden gevormd waaruit de eerste ondersteu ningen in het najaar kunnen worden ge put. En als zoodanig heeft Winterhulp Ne derland dan ook gaarne de gedachte aanvaard, dat die reserve zou kunnen worden verstevigd met de bate van de georganiseerde loterij, waarbij het Ne- derlandsche publiek, zonder dat hierbij de boven omschreven plicht naar voren treedt, in de gelegenheid wordt gesteld op aantrekkelijke wijze 'tn kansje op 'n prijs te wagen en als onderdeel van het ge heel mede te werken aan het totstand komen van een regeling, waardoor de uitkeeringen aan behoeftige landgenoo ten kunnen worden bespoedigd. Naast bevordering van het sociale doel van Winterhulp Nederland heeft deze loterij derhalve vooral een practische betee- kenis, welke echter van zeer groot be lang is voor het noodlijdende deel dier bevolking. Wie dit bedenkt zal gaarne een steentje bijdragen. De Iersche minister van financiën, O'Kelly, heeft heden een begrootingsrede gehouden, waarin hij onder meer ver klaarde, dat Ierland voor groote finan- cieele moeilijkheden staat. „Indien niet spoedig grondige verbeteringen in de handelspositie van Ierland voordoen, weet ik niet waar ik over 9 of 10 maanden.' het geld voor de staatshuishouding van daan moet halen", zeide de minister!. (S P.T.) HEMELVAARTSDAG HEEREN CORRESPONDENTEN die ons de predikbeurten* verstrekken, wordt verzocht die voor Hemelvaarts dag reeds Maandag op te zenden, opdat de predikbeurtenlijst Woensdag kan wor den geplaatst. DE RED. ZIERIKZEE. Tot directeur van het bu reau der arbeidsbemiddeling alhier is be noemd de heer B. W. Schipper te Oud- Beijerland. Tot direoteur van het arbeids bureau te Goes is 'benoemd de heer R. de Waal te Zierikzee. BROUWERSHAVEN. Dezer dagen slaag de vpor h,et in G0;es ein. Zierikzee ge houden examein van de opleidingscursus tot verkrijging vakdiploma. Melk- etn Melkproductendistribuanten, onze plaats genoot Joh. v. d. Velde J,.PZ. 1 SCHERPENISSE. Tot volontair ter se cretarie is alhier aangesteld door B. ®n W. de heer L. de Graaf Jz. alhier. i STAVENISSE. Waarschijnlijk tengevol ge van overhittiing van een elsctrisch strijkijzer is Woensdagmiddag j.l. eOni binnenbrandje ontstaan in de woning van dhr. C. van. Beveren aan de Stajve- nisserweg alhier. Door krachtdadig ingrijpen van een 2- tal personen, die toevallig in de nabij1- heid waren, kon het brandje beperkt blijVen tot de achterkamer. Daarin is edhter heel wat brand- en. waterschade, i aangericht. De schade wordt door ver zekering gedekt. TELEGRAMMEN Inschrijving van motorrijtuigen De secretaris-generaal van het depar tement van Waterstaat heeft de volgen de beschikking gegeven: Artikel 1. Als vervoermiddelen, waarop dit besluit betrekking heeft, worden aan gewezen; 1. motorrijtuigen, opleggers en aanhangwagens, geheel of gedeeltelijk in gericht tot vracht- of veevervoer; 2. motorrijtuigen, uitsluitend bestemd tot het voortbewegen van opleggers of aanhangwagens (met uitzondering van le-ndbouwtractoren). Artikel 2. Zij, die op 15 Mei 1941 houder zijn van vervoermiddelen, waarop dit'besluit betrekking heeft, zijn verplicht deze vóór 22 Mei 1941 te doen inschrij- i ven in vanwege den secretaris-generaal van het departement van Waterstaat te houden registers, ongeacht of de ver- voermiddelen al dan niet voor onmiddel- lijk gebruik gereed zijn. j Artikel 3. Het üoen inschrijven ge schiedt door invulling en onderteekening van een inschrijvingsformulier 1941, dat kosteloos verkrijgbaar is biji de distri- butiediensten en door tijdige opzending van dat formulier aan den inspecteur- generaal van het verkeer, Koningskade 25 te 's-Gravenhage. KERKNIEUW 8 Ned. Herv. Kerk. ZIERIKZEE. In de vadature-A. J. vain Schelven is tjot ouderling gekioiZen d® heer L. Uijl. i Aangewonnen naair Amsterdam (vad. v. Hoogenhuijze)Dr. J. Koopmans, em.-pre- dikant te Leiderdorp, secretaris NCSV, vroeger predikant te Elkerzee. Jubileum df. N. Luijendijk i Woensdag 28 Mei hoopt ds. N. Luij'en- dijk, predikant der Ned. Herv. gemeente te Hoek van Holland, Zijn 25-j:airig ambts jubileum te herdenken*. Op 28 M®i 1916 deed hij zijn intrede in zijn eerste ge- mieehte, 't Waal €in Honsdijk. Verder dien- de Ds. Luijendijk de gemeenten Scher pe n i s s e en Nieuwerkark a. d. IJssel, ien sedert 13 Mei 1928 is hif te Hd|bk van' Holland. ZUID- EN MIDDEN-ENGELAND AANGEVALLEN. Naar het D.N.B. verneemt hebben sterke formaties van het Duitsche luchtwapen in den nacht van 16 op 17 Mei een reeks belangrijke militaire doelen in Zuid- en Midden-Engeland aangevallen. De voor naamste aanvallen begonnen na midder nacht. Binnen een uur tijds wierpen ster ke formaties Duitsche gevechtsvliegtui gen brand- en brisantbommen van aller lei kaliber op talrijke wapenfabrieken en andere industrieele doelen in een stad in Midden-Engeland. BOMMEN OP WEST-DUITSCHLAND. Vrijdagnacht is de vijand naar West- Duitschland gevlogen. Zijn brisant- en brandbommen veroorzaakten slechts ge ringe schade aan verscheidene woonhui zen en aan een onbelangrijke fabriek, waarbij eenige burgers werden gewond Militaire of voor den oorlog belangrijke doelen werden niet getroffen. Overal werd de vijand door het afweervuur be lemmerd om zijn bommen imlet succes te plaatsen. 1 Het Iraksche leg» rbericht Volgens >eén. bericht uit Bagdad he®ft het Iraksche hoofdkwartier het volgend® 18e Iraksche legerbericht uitgegeven: Westfroot. Geep wijziging in den algemieeneh toestand. Beperkte bedrijvig heid van patrouilles. Zuidielijk front. Drie vijandelijke vliegtuigen vlo,gep boven eep van onze steden, waarbij ziiji verscheidene hommen lieten valled. De schade is aanzienlijk'. Onze strijdkrachtep hebta'en vijandelijk® stellingen in Basra aangdeva'llen. Er ont stond *eep gevecht waarover wij' in h-t volgende legerbericht padere medede lingen zulen doorgeven'. Moissoelfront. Drie vijajndelijk'e vliegtuigen vlo-gep boven eep stad in het Noorden vain Irak. Onze jagers dwon gen hem terug t© koeren. Een van deze vliegtuigen kruiste eep tijdlang boven* een van opze troepenkampep. Het werd door het Iraksche luchtdoelgeschut neerge haald. I Luchtwapen. OwZe vliegtuigen keer den ima het uitvoeren vap talrijke ver-, kenJnangsvluGhtein behouden op hun uit gangspunten. t^rug. Verscheidep® bommen werpers vlogen bovein het kamp van Ci- nel'debb'ame. Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten. Verscheidene ander® ma chines werden op den begainiem grond' vernield. Er brakep verscheidene bran den uit. Het vuur was pog op een af stand van verscheidene mijlen' Zichtbaar. Vijandelijke luchtactie. Bov®n de hoofdstad en bövew andere gebieden des lands werden verkenningsvluchten ge maakt. Er werden ook bommen gewor pen, die echter slechts opbeteeken'®nde sdhade aanrichtten. RECHTZAKEN Bij arrastatia doodgeichotan De militaire kamer van de Haagsche, rechtbank heeft de strafzaak hehajndOld' egen den 39-jarigen reserve-kapitein der infanterie A. van den* H., wien ten iastej was gelegd, dat hij op of omstreeks 13 Mei 1940 te Wassenaar opzettelijk op korten afstand een schot uit een* m-t scherpe patronen geladen pistool hbeft afgevuurd op Carl Joseph William'Noor- dendorp, daarbij richtejnde op diens hoofd, althans lichaam, idoor wélk sdhot Noor- dendorp in het hoofd is getroffen Zoodanige verwondingen heeft opgelcto- pen, dat hij1 kort daarop is overledep. Reserve-kapitein vap den H. 'had dOn 12den Mei vap het vorige jaar des avonds de opdracht van Zijlm bataljonscomman dant opitvangen, te Wassenaar alle NS3- ors te arresteeren. Na eep aantal aan houdingen den volgenden ochtend te heb ben verricht kwam1 verdacht© omstreeks elf uur ten huize van den heer Noor dendorp aaitu den Storm-van-'s-Gravensan- deweg 53, wiens adres hij evenals, van ruim dertig aindere ingezetenen bij de politie had ontvapgen. Op zijp bellen deed de heer Noordendorp zelf open. Verdachte sommeerde hem de hap - den omhoog te houden, hetgeen de heer N. deed. Toen hij echter Pa herbaalde waarschuwing de rechterarm1 liet zak ken, meende verd., dat d® heer N. zijn hand Paar den broekzak richtte, om een revolver te grijpen en schoot hij d®n heer N. neer. De officier van justitie eischte 2 jaar gevangePisstraf. Uitspraak 29 Mei. O, ik Zo,u haar wel ompraten. Dat verzeker ik u! Neen, dat kunt u haar niet. Maar nu gaat u toch, mijnheer Kühne? Ik zal u dan wel moeten. gehoor zamen. Maar op een. voorwaarde, ik moet u gauw weerzien. Zoudt u morgen*, of overmorgen, hier met mij samen kunn®n koihen? Bertha schudde beslist het hpofd. Dat mag ik u in het geheel niet be loven, want ik heb er juffrouw Petersen mijn woord op gegeven, dat ik niet met andere heerein zou omgaan. Ik zie niet in, welk recht zij heeft om tusschen,,,, tusscben ons geluk te komen Bertha hield zich, of ze zijn gemom pel niet goed had verstaan en zei: Bij mevrouw Erdt zullen We elkaar weerzien. O, maar daar heb ik toch niefe aan u! Ze zal den heelen middag be slag op mij leggen en ik zal moeten, toekijken, als andere heeren met u spre ken. U zult geen gelegenheid hebben; iojïi' aap iemapd anders te depken, als u met mevrouw Erdt is, trachtte Ze Zoo. luchtig mogelijk te Zeggen. Maar., ze is voor mij' niets; ter- J wijl u..... Dit was haar gepoeg; z'e stak heml de hand toe en zei: Nu luister ik volstrekt niet meer haar u. Gaat u «niet. dan ga ik. Toen hij weg w®s, zat Ziji nog een heelen tijd miet het bo®k open Oip haar schoot. Zonder er een oog in te slaan'. Dit was ©en geheel oin*v®rwachte ont moeting geweest; maar daarom wiet min der aangenaam. Ze trachtte het feit niet voor zich zelve te verbergen, evenmin als de overtuiging, dat zij den heer Kühn® i beter mocht lijden dan eenig®n anderen man. Maar daarom voelde ze nog geen liefde voor hem. Ze had hem pas dri® keer ontmoet *en dan was het toch ook onmogelijk, dat je eenig diep®r gevoelen voor elkaar zoudt koesteren, dan vriend schap. Maar daarom kon het inpg wel x worden tot.... Een diepe blos verspreidde zich over haar gezichtje en ine®ns voind zij zich- zelve heel dwaas: die man dacht waar schijnlijk niet meer aan haar, dan' aam de honderd en één meisjes, di® hij kende Terwijl ze nog bezig was, zichzelve te onderhouden over de ongerijmdheid van haar opvattingen, hoorde ze ee*nig gedruiscJh aan den ingang van het prieel tje en zag ze Jap Piet aan de dew* staap. in een houding als wachtte hiji een uitnoodiging af, (oirn binnengelaten te Worden. Wel, Jan Piet, hioe staat het le ven? De tuin ziet er goed uit, hé? O ja, heel goed!..,. Ma,a*r ik wilde u over iets spreken. Zoo? Kom dan binnen. Wat is er? Hij daar, begon de oude man, met den duim wijzend, in de richting waarin Kühn© verdwenen was. Ja, mijnheer Küh'ne bedoel j®? Juist..;. Nu, ik zag hem* hier bin nen gaan ien* ik dacht Zoo bij' mezelf: ik zal wel Zorgen, dat hij haar geén> kwaad doet. Ik heb al dien tijd idoor* het zij'venstertje gekeken, om te zien, of hij' zrch wel *netjes gedroeg ®n.... Ja? Ik geloof, dat u ,en mijlnheer Kühne het heel goed samen, vi'nden kunt? Bertha was Zeer verontwaardigd, maar eer zij iets zeggen kop, ging Jan Pi'-t voort Niet. dat ik *er Zeivers iets op tegen, heb, ziet u; maar juffrouw Peterson heeft mij opgedragen, om niemland ooit in den tuin toe te lateln. dus m'oet ik haar rap port uitbrengen van dit bezoek. Als juffrouw Petersen dit gezegd heeft ja dan mioet je het ook do®n. Ze nam haar boek op. hiermee t® ken nen gevend, dat ze het oind®rhoud als geëindigd beschouwde. Ze las echter niet ve®l. Zpodra Jan Piet weg Was, sloot' Ze het bOiek en zat weer in gedachten verdiept. Vervelend was dat. als juffrouw Peter sen nu te hooren zou krijgen dat de heer Kühne eep tijd bij' haar in h|et prieel tje had doorgebracht. Toch wilde ze zich niet verinederen door dep* ouden man te vragen, of hij zwijgen wilde. Dan moest Ze maar den. toorn van haar werkgeef- ster riskeeren. In ieder geval was het 1 nog Zooi erg miet want 1 Ein toiein verdiepte Bertha zich in drop- merijen, die zij zelve zoo aangenaam vond, dat Ze er geen idee van had, hoe snel de tijd voortging. HOOFDSTUK VII Twee dagen gingen voobij, waarin niets bijzonders voorviel. Bertha kon er niet uit wijs warden of juffrouw Petersen nu wist van haar ontmoeting niet den lieer Kühne, of iniet. Zij' was even vriendelijk ■als altijd en 'er steeds op uit, haar ge- zelschapsdametje zooveel mogelijk genoe gen te bezorgen. Daarom besloot Bertha dan ook, het rapport van Jan Piet geheel uit haar gedachten te bannen. Vol verlangen wachtte Zij op e®n bri®f van haar zuster. Sinds ze gehoord had van dein heer Kühne, dat de h®er Dieler m'an Zijp neef was. maakte Ze zich in het geheel niet imieer ongerust over het en gagement van Greet, maar ze had toch pog Zooi graag eens wat vap haar ge- De Rijksmiddelen brachten in April van dit jaar 62 29 millioen gulden op, tegen 42.32 millioen in April 1940 Over de eerste vier maanden van 1941 was de opbrengst f 198,38 (v.j. 154.13) millioen. Wat de kohierbelasting be treft, per eind April was in totaal 103.07 millioen gld. op kohier gebracht tegen 59.06 millioen tegen het, einde van April 1940. De radiotoespraak van maarschalk Pé- tain tot het Fransche volk wordt in ver band met het Donderdag uitgesproken „beroep van Roosevelt op het Fransche volk" door de Washingtonsche bladen sensationeel opgemaakt. Eenige bladen spreken van een „zware nederlaag der oorlogsdiplomatie van Roosevelt". De spreker van de Columbia Broadcasting Comp. meent, dat de inlichtingendiepst der Amerikaansche regeering in Viehy volkomen gefaald heeft, zoodat men in Washington verrast is door de gebeurte nissen. Ambassadeur Leahy zal waar schijnlijk worden ontboden om rapport uit te brengen. I Naar men van bevoegde zijde van 't A.N.P. mededeelt, zijn de geruchten, welke zich thans hier en daar betref fende de lextielkaart voordoen, van iede ren grond ontbloot. De thans geldige textielkaart blijft van kracht tot 1 Sep tember a.s. LAND- EN TUINBOUW D« tarwaverbouw in Europa Volgens ramingen van het Internatio nale Landbouw Instituut te Rome is de miet tarwe bebouwde oppervlakte in alle Euriopeesehe landen dit jaar aanzienlijk! griooter dan het vorige jaair. Men kan. rekenen, dat de grootste b®biouwing van 1935 nog wordt overschreden. In het algemeen kan in Europa een! grootere oogst worden verwacht. Ook in Rusland zijn de vooruitzichten tengevolge van *e®n v®rbeterde techniek!, gunstig. LANDBOUW EN VEETEELT 37-4 Varbataring Rundveeitapal De Vereenigimg tot Verb®tering van Rundvee in Zeeland, zal op Dinsdag 20 Mei weer de jaarlijksche keuring van stie ren da vrouwelijk fokve© houd®n op het terrein van dhr. W. ten Haaf in' dc{ Platteweg te Zierikzee. Hoewel we op het oogenblik nog zit ten i|n een tijd van inkrimping van on zen veestapel, moeten de koeiienhouden- de boeren er toch reeds rekening mee houden, dat binnen afzienbaren tijd de veestapel weer *op peil gebracht moet worden. Het mag nu Zoo zijn dat ieder kalf! waarde heeft, een kalf van goede af stamming niet goed exterieur zal toch 1 al spoedig een tientje meer opbrengen. I D*e tijd staat niet stil. Elders in ions j land wordt veel meer aan de v®ever- I betering gedaan dan op ons eiland. Wie achter blijft. Zal uiteindelijk zelf schade lijden. Wat verstaat men. eigenlijk oind®r veeverbetering? Iin de eerste plaats, bij' h©t aanhouden van zijn jonge dieren al leen de beste di®ren aanhouden voor de I hoord en vooral' ook, wanneer Dieleman Zijn bezoek aaln Wijk zou brengen. Eerst op den avond van den derden dag kwam de verlangde brief: Wat juffrouw Petersen betreft, ver gis je je toch zéker. Frans weet niets van haar. Wel zal je verrast zijn, als je hoort, dat jouw mijnheer Kühne vergeef mij dat ik dit zoo maar zeg een neef is van 'Frans. Volgens hem moet hij „een bijzonder nette kerel" zijn, en dat er met hem ook al iets geheimzinnigs zou wezen, heb je toch zeker mis. Het epistel eindigde aldus: Frans hoopt op den ochtend van den vijftienden in Wijk te zijn en dan zal hij jou en juffrouw Petersen op de middag komen opzoeken. Naar den heer Kühne gaat hij onmiddellijk na aankomst. Bertha legde den brief weg. Geheel bevredigend was dit schrijven eigenlijk niet, want het vertelde haar niets, wat zij eigenlijk nog niet wist en, wat juf frouw Petersen betreft, was haar nieuws gierigheid in het geheel niet bevredigd. Haar werkgeefster, die tegenover haar zat, vroeg na een tijdje: (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2