ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 17 MEI 1941 OPOENOl ZIERIKZEESCHE COURANT ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. Uitgave: N.V. dt Zierlkzcesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuitb. B 94,Tel,32 Postgiro 137677 - Dir. A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten, Zzee 97STE JAARGANG No. 14646 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesj.ïs op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 'a morgens 9.30 uur. SPANNINGEN IN KLEIN-AZIË Geruchten over Rusland, Turkije, Irak en Frankrijke houding De tallooze geruchten over Rusland, Turkije, Irak en Frankrijk, die gisteren te Berlijn de ronde deden, d,oen ver wachten, dat groote politieke en militaire gebeurtenissen voor de deur staan. Deze week is reeds verschillende ma len van Duitsche zijde gezegd, dat de Russische handelsbesprekin gen een gunstig verloop hebben. Bui- tenlandsche persstemmen, die meenen te kunnen constateeren, dat Rusland op 't oogenblik een toenadering tot de asmo- gendheden als de beste politiek be schouwt, verdienen de aandacht. Aan zijn zuidelijke grenzen komen de be langen van Rusland immers van ouds in botsing met die van Engeland. Dat Engeland met een ernjstige wij ziging van den strategischen toestand in het Nabije Oosten rekening houdt, blijkt uit de berichten uit Palestina, dat daar groote transporten troepen en ma teriaal zijn aangekomen. In Engeland schijnt men gelijktijdige actie op twee fronten te verwachten. Van groot belang is daarom op het oogenblik de houding van Frankrijk en T u rkije. Wat het eerste land betreft blijkt, uit de berichten uit Amerika, dat men daar vreest, dat Frankrijk den asmogendhe- den doorvoer van munitie zal toestaan,. In de Wilhelmstrasse wordt in dit ver band verklaard, dat Vichy en niet Ber lijn het antwoord op deze bewering moet geven. Men hoort hier de volgende re- deneering: als Frankrijk werkelijk wa pens wil doorlaten, heeft Amerika nog geen redenen zich op te winden. De wapenzendingen naar Engeland zijn een afdoend precedent om de houding van Frankrijk te verontschuldigen. Een belangrijk punt is de houding van Turkije. Het verdient de aandacht, dat in de Wilhelmstrasse het bericht nog steeds niet is bevestigd, dat de Duitsche ambassadeur in Turkije, von Papen, een speciale boodschap van Hitier aan pre sident Inönü heeft overhandigd. Zijn be sprekingen met T u r k ij e vinden voort gang en maken vorderingen, zegt men in de Wilhelmstrasse. Over den inhoud van de boodschap is nog niets naders bekend. Samenvattend kunnen wij zeggen, meldt S.P.T., de nieuwe ontwikkeling in het Nabije Oosten belooft politieke en stra tegische voordeelen voor de asmogend- heden. Engeland zal alles op alles moe ten zetten om hier zijn gunstige positie te kunnen handhaven. Van Engelseh standpunt bezien is de houding van Amerika inzake de Roode Zee het voor naamste lichtpunt. KROATIË EEN KONINKRIJK Da niauwa koning komt uit Roma Donderdag is te Zagreb Officieel bekend gemaakt, dat de kroon van Zwodimir gerestaureerd is, waar mede de monarchistische staats vorm in Kroatië is hersteld. Over den toekomstigen drager van de kroon van het koninkrijk Kroatië wei gert men zich in officieele Italiaansche kringen uit te laten. Daar de monarchie en de monarchistische instellingen onder het geheel e volk de grootste achting en vereering genieten, spreekt het vanzelf, naar betoogd wordt, dat onder de tegen woordige omstandigheden nog de groot ste terughouding betracht wordt nopens den persoon van den toekomstigen mo narch, totdat hieraan officieele bekend heid wordt gegeven. In welingelichte kringen verwacht men dit tegen begin volgende week en wel in een kader van officieele plechtigheden. Zondagochtend zal te Rome een Kroa tische delegatie onder leiding van den staatsleider Pawelitsj aankomen om den koning-keizer te verzoeken een prins uit het huis van Savoye aan te wijzen voor de Kroatische kroon. De delegatie zal te Rome belangrijke overeenkomsten van politiek, economisch en territoriaal ka rakter teekenen. Uit Zagreb wordt vernomen, dat de delegatie, hedenochtend te elf uur naar Rome is vertrokken. Pawelitsj is verge zeld door den vice-president der regee- rmg, dr. Koelenowitsj, den minister van bmnenlandsche zaken, Andrija den mi nister van justitie, Mirko, den minister van cxnderwijs Mile, den minister van corporaties Tsitsjotso, den minister van gezondheid, Ivo en andere wereldlijke en kerkelijke autoriteiten. Duitsch weermachtsberlcht Luchtaanvallen op Schotland •n Zuid-Engaland Het opperbevel vam de w©ermlacht maakte gisteren bekend: Eein duikboot rapporteert als gezamen lijk resultaat vam haar gevechtsa'cties het tot zinken brengen vam 26.000 brt. jscheeps. ruimte. Daarvam is 18.000 brt. reeds in. vorige berichten vermeld. Hst luchtwa- pen vernietigde in het zeegebied rondom' Engeland twee schepen met te zamem 5000 brt, em beschadigde eein ander schip in een dok dooi* voltreffers van Zwaar j kaliber. Gevedhts- em jachtvliegtuig1^ vie len overdag em des machts verscheidene I Britsche vliegvelden aam ©n vernielden een aamtal vijandelijke vliegtuigen' op den begamen grond. Andere geslaagde luchtaanvallen waren in den afgeloopem nacht gericht op havensteden in Schot land en Zuid-Engeland. I In Noord-Afrika sloegen Italiaansche af- deelingea van h©t Afrikacmrps een- aan val van den vijand bijl Tobroek af. Met gebruikmaking van talrijke pantserwagens rukten vrij sterke Britsche strijdkrachten; naar fort Capuzzo en. Solloiem en dron gen rniet een deel der strijdmacht Sol- loem binnen. De vijand leed hi©ibïj! sterk© verliezen. Er werden ©en aantal gevan genen gemaakt. Lichte Duitsche gevechts vliegtuigen namen met succes deel aan de gevechten bij Tobroek 'en Sol- ïoelh. In het gebied van de Midd©l- -landsche zee beschoten formjatjês van het Duitsche ludhtwapen in herhaalde aan vallen het vliegveld Luöca op Malta met brisant ©n bramdbomtoem, welke groote branden en verscheiden© ontploffingen verwekten. Op het eiland Kreta werden kaZemes van; den vij'amd in brand ge worpen em op een vliegveld wierden. drie toestellen op den beganOm grond ver nield. In (het zee-gebied om Kreta, plaat sten Duitsche gevechtsvliegtuigen voltref fers van bommen op drie groote koop vaardijschepen. Bijl een poging Omi m den loop van den dag de Duitsche bocht en de bezetfce gebieden binnen te. vliegen', verloor de vijand vijf vliegtuigen. In den afgelo,open nacht vloog de vijand met vrij sterke strijdkrachten naam Noord- en NoordWest-Duitschland en deed o.a. e©n aanval op Hannover. Afzonderlijke vlieg tuigen drongen door tot Berlijn. Nergens ontstond noemenswaardige militaire scha de. Onder de burgerbevolking werden 'eemige personen gedood of gewond'. Drie der aanvallende Britsche vliegtuigen wer den omlaag geschoten'. Italiaansch weermachtsberlcht G«v«chten in d« buurt van Sollotm Het 345e weermachtsbericht luidt als volgt: In den nacht van 14 op 15 Mei heb ben Italiaansche em Duitsche formaties vliegtuigen belangrijke doelen, vliegvel den eux vlootsteunpunten van Malta met zichtbaar succes aangevallen. In dein, loop van den dag werden de aanvallen der Duitsche eenheden herhaald. Tijdens een gevecht met vijandelijke jagers is een Hurricane neergeschoten. In Noord- Afrika zijn gevechten aan den gang in de buurt van Solloem. Italiaansche jachtvliegtuigen, vergezeld van formaties Stuka's, hebben in den sect r van' Sol loem vijandelijke stellingen gebombar deerd. Andere 'Italiaansche ©n Duitsche formaties hebben Tobroek gebombardeerd waarbij' een ludhtdoelbatterij en het pomp station door voltreffers werden geraakt en groote uitgestrekte branden werden veroorzaakt. In het Oostelijk deel der Middellamdsche Zee hebban onze vlieg tuigen een spoprweginstallatie op Cyplrus gebombardeerd. Vijandelijke vliegtuigen hebben eeinige bommen geworpen' op Rhodos, zonder slachtoffers of schade te veroorzaken. In Oost-Afrika duurt den heldhaftigen tegenstand van onze troepen bij Amba Aladsji voort en zal in de geschiedenis ais een nieuw zinnebeeld van de dapper heid van den Italiaanschem soldaat voort leven. Ons garnizoen, van allle kanten' door sterke formaties aangevallen strijdt, onder 't permanent vuren der artillerie en het neerwerpen van bommen1 door den vijand, met ontembaren moed ver der en brengt den aanvaller zware ver liezen toe. Uit de overige sectoren valt niets bijzonders te vermelden. DE VLEESCHVOORZIENING Van dan zomar grootar rantioan varwacht Naar het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening meedeelt, kan worden ver- J wacht, dat, behoudens onvoorziene om- standigheden, het mogelijk zal zijn, in den loop van dezen zomer tot een ver ruiming van het vleeschrantsoen over te gaan. Zooals reeds is meegedeeld, is een zékere vermindering van 'den veestapel met het oog op de voederpositie nood zakelijk en bedraagt het percentage, waar mee de veestapel extra moet worden, gekort, twintig. Het vleesch, dat hierdoor beschikbaar komt, zal vermoedelijk niet slechts tot de vorming van een reserve voor den winter 1941—1942, maar ook, in den loop van dezen zomer, tot een vergrooting van ,het vleeschrantsoen in staat stellen. Deze vergrooting kan worden gevonden in een verkorting van den geldigheids duur van -den vleeschbon. Gelijk men weet, is de duur van dezen bon thans van 16 tot 8 dagen verkort, doch krijgt men over die acht dagen dan ook maar de helft van het rantsoen, zoodat de totale hoeveelheid vleesch, die men in zestien dagen kan krijgen, ongewijzigd blijft. De reden voor dezen technischen maatregel is, dat het ondoenlijk was ge bleken, iederen slager een voorraad van 16 dagen ineens te leveren. De vee markten worden wekelijks gehouden, zoo dat de aanvoerperiode een week be draagt. Aanvoer- en afvoerperiode dek ten elkaar dus niet. Nu hierin, door mid del van een halveering van de afvoer periode, verbetering is gebracht, hoopt men, te kunnen zorgen, dat de slagers genoeg vleesch zullen hebben om de bons te honoreeren. Intusschen is, voor de vleeschvoorzie- niing in de allernaaste toekomst, de weers gesteldheid een tegenvaller. De hoop, dat de koeien^ in dezen tijd genoeg voeder in hét weiland zouden hebben, om vol doende in gewicht toe te nemen, is tot nu toe niet verwezenlijkt. Is men echter den tegenwoordigen, moeilijken tijd door, dan kan de verwachting, dat een ver ruiming van het vleeschrantsoen in den loop van den zomer mogelijk zal zijn, gewettigd worden' geacht. Op de algemeene vergadering der „Pan American Airways" heeft de directeur- generaal medegedeeld, dat de vliegdien- sten van de maatschappij, zullen worden uitgebreid Dagelijks zullen voortaan Clip pers naa. Lissabon vertrekken, terwijl voorts dagelijksche diensten op San Fran cisco, Honoloeloe, Alaska en op alle Zuid-Amerikaansche lijnen zullen worden ingevoerd. (S.P.T.) NEDERLAND MOET ZIJN PLAATS VEROVEREN «Nedarland «n Europa» „Na 'dezen oorlog zullen zich op na genoeg elk gebied van ons maatschappe lijk leven groote veranderingen voltrek ken, daarvan kunnen wij zeker zijn. Als wij Nederlanders niets doen en met de handen in den schoot blijven zitten wach ten, komen deze veranderingen er on getwijfeld ook, Indien wij echter zelf gezonde ideeën ontwikkelen en naar voren brengen, met de mogelijkheid, dat deze ook door anderen worden aanvaard, dan hebben wij de grootste kans om zelf invloed uit te oefenen op ons toekomstig lot bij de nieuwe ordening van het oude Europa". Met deze woorden heeft prof. dr. G. A. S. Snijder, tijdens een vraaggesprek met een redacteur van de VPB, den gedachtengang geschetst, welke heeft ge leid tot de oprichting van het nieuwe genootschap „Nederland en Europa", onder zijn voorzitterschap. „Wij stellen ons dus ten doel", zoo vervolgde professor Snijder, „om de pro blemen, welke na het sluiten van den vrede, bij de herordening van ons wereld deel onder leiding van Duitschland, aan de orde zullen komen, voorzoover deze Nederland betreffen, reeds thans te be- studeeren". „U acht het tijdstip voor deze werk zaamheden thans nog niet te vroeg?" „Zeker niet. Een volk, dat zelfs onder oorlogsomstandigheden zoo weet te han- I delen, bewijst daarmee dat het levens- krachtig is. Duitschland is ons bij voorbeeld met de herordening van ZuLd-Oost-Europa al voorgegaan. Daar is het inzicht, dat de oude orde van ons continent feitelijk een chaos en een wanorde was, al veel eerder doorgebro ken. Doch ook elders heeft men reeds lang zeer goed gevoeld, dat het zoo niet langer ging, dat er eenvoudig iets gebeuren moest. Helaas bleek er een oorlog voor noodig te zijn oim deze wan orde opzij te schuiven om met geweld plaats te maken voor een nieuwe orde. Het doel van ons genootschap is nu, de Nederlanders die dit inzien, tot samen werking te brengen". Breed en zakelijk „Meent u, dat er voor dit streven op het oogenblik voldoende waardeering bestaat?" „Ongetwijfeld voldoende om dit ini tiatief levensvatbaarheid te schenken. Dat bewijzen de vele adhaesiebetuigingen, die wij reeds ontvangen hebben. Er zitten op het oogenblik op vele plaatsen in onze maatschappij menschen, die tot dit in zicht gekomen zijn. Het ontbreekt hun echter aan contact met gelijkdenkenden. Wanneer zij over hun ideeën spreken met hun omgeving, dan worden zij onder invloed van de politiek! afgeleid naar de kleine dingen en meeningsverschillen. Door ons genootschap komen zij in de eerste plaats in aanraking met anderen, die over dezelfde kwesties hebben nage dacht als zij en daarbij tot ongeveer dezelfde conclusies'zijn gekomen. Boven dien spreken zij in dezen, kring miet-vak- genooten, die de oplossing der proble men in dezelfde richting zoeken, wat het overzicht op het geheel weer zal bevorderen. Het genootschap probeert de vraag stukken breed en zake 1 ijk te be kijken, zonder de verwarrende gevoels momenten, die op het oogenblik velen op een dwaalspoor leiden, zonder poli tieke kleur en zonder al de kleine poli tieke meeningsverschillen die aan de orde van den dag zijn. Dat er voor zulk een streven waardeering bestaat, heb ik o.a. ondervonden als voorzitter van den Cultuurkring, toen mij gebleken is dat velen gaarne hun krachten zouden aan wenden, idie echter niet op cultureel, doch op ander gebied thuishooren. Wij zullen over het heel© land een aantal vaksec ties instellen, onder deskundige leiding en zoo noodig zullen wij tot een nog fijnere onderverdeeling overgaah. Er staat dan ook reeds binnenkort een uit breiding van het tegenwoordige bestuur te wachten". „Op welke gebieden van de samenle ving zal het genootschap werkzaam zijn?" „Handel, industrie, wetenschap, kunst en verkeer komen daar, voor zoover zij het algemeen belang betreffen, reeds oogenblikkelijk voor in aanmerking. De uitbreiding der activiteit is natuurlijk welhaast onbeperkt en daarom is het voorshands nagenoeg ondoenlijk alle ter reinen, waar wij op den duur werk kun nen vinden, op te noemen. Verder zullen wij natuurlijk ook contact zoeken met alle groepen, wier streven parallel met het onze loopt". Productiviteit beilist „Hoe zullen de doelstellingen van het genootschap worden gepropageerd?" „Men moet goed begrijpen, dat het hier geen vereeniging betreft, die tracht zooveel mogelijk leden te werven. Het gaat niet om de grootte van het genoot schap, doch om zijn productiviteit. Het bestuur noodigt, sympathiseerenden, die daarvoor in aanmerking komen, uit om lid te worden. Vanzelfsprekend stellen wij het zeer pp prijs, zooveel mogelij k adhesiebetuigingen te ontvangen, welite gezonden moeten worden aan den secre taris van het genootschap, den heer K. W. Boekholt, Naarderstraat 298 te Huizen (N.H.) De resultaten van onze studies en onderzoekingen zullen worden neer gelegd1 in publicaties, idle op hun beurt ook weer voorlichtend zullen werken in ruimeren kring, buiten het genootschap. Langs dezen weg zullen mij moeten trach ten het Nederlandsche vo>lk los te maken uit de thans heersdhende inertie en slap heid, terwijl het nog tijd tot handelen is. Alleen op die manier zullen wij in staat zijn om zelf mede te werken aan onze eigen toekomst. Daartoe is goede des kundige voorlichting noodig, want ken nis van zaken is nog altijd de zekerste wijze om invloed te verkrijgen, wanneer het kwesties van ordening en herorde ning betreft". VERSCHILLENDE BERICHTEN Prijz«n van scho*nr»paraties Gebleken is, dat iin den laats ten tij'd door sommige schoenherstellers hcogere prijzen voor het herstellen van schoenen worden bereeind, dan is toegelaten-. In verband hiermede vestigt d© Ge machtigde voor de Prijzen er de aan dacht op, dat voor sehoenherstellimgem onder geen beding hoger© prijzen mo gen worden berekend, die die, welke op 9 Mei 1940 golden. Alleen kan, tengevoïlgie van -d© door- .berekening van de omzetb©lasting,een Nverhooging van deze prijzen met 2i/2pct. als toelaatbaar worden beschouwd. Engalacha bommen In den nacht van Donderdag op Vrij dag vlogen enkel© Britsche toestellen bo ven ons land. Een aantal bommen werd neergeworpen. Gelukkig zijn géén dooden of gewonden te betreuren. De meest® bommen vielen op het open v©ld. In een stad in Noord-Hqlland echter wer den eemige woonhuizen' min of m©er be schadigd. Voorts werden 6 koeien gedood Boer*nhofit*d« afg*b<-and Gistermiddag is brand ontstaan in een kapitale hofstede te Lange Ruige- weide (Z.H.), bewoond door de familie Barend Het vuur, dat door een vonk uit den schoorsteen is ontstaan, nam weldra zulk een omvang aan, dat het huis in korten tijd in lichter laaie stond. Aan blusschen viel niet te denken. Een groote partij kaas en een gedeelte van den inboedel ging verloren. De schade, welke op f 20 000 wordt geschat, wordt door verzekering gedekt. Offer b'okkon gelicht In de laatste weken zijn op verschei dene plaatsen in Westfriesland offer blokken in r.-k. kerken door onbevoeg den geledigd. De laatste maal geschiedde dit in Bovenkarspel (N.H.), waar de buit honderd gulden bedroeg. De politie is er in geslaagd den dader van dezen diefstal aan te houden. Het is de 28-jarige bankwerker A.P.M. uit Haar lem, een goede bekende van de politie!. M. heeft bekend offerblokken te heb ben gelicht in nog zeven andere ge meenten in Westfriesland. Naar het A.N.P uit Ankara meldt is na de audiëntie, die de Duitsche ambassa deur von Papen Woensdagmiddag door den Turkschen staatspresident is ver leend, een verdere ontspanning in de Turksch-Duitsche betrekkingen merkbaar. In parlementaire kringen der Turksche hoofdstad wijst men erop, dat men ervan overtuigd is, dat Duitschland op geener lei wijze de Turksche integriteit zal schenden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1