Tabakspijpen AMOR OP JACHT Pleetzilver MOURER SCHELDEBANK N.V. De oer-komische Tobis-Film Maria Andergast Olly Holzmann Vrachtauto's Behandeling van alle Bank- en Effectenzaken DEPOSITO-RENTE: rmni l Cebuco's Couranten-Catalogus raamhorren Joh. de Vries gezouten Sperciebonen en Snijbonen 1. Ufa journaal 2. Tobis nieuws 3. Dansen moet je leeren 4. Het laatste nieuws N.V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij VUkken op «tsctrisch* platen Het beste middel om de platen mooi te houden is ze na het koken even droog te schuren. Vlekken moeten wat langer gewreven worden. Heeft men de platen verwaarloosd, dan kan men ze opknap pen door ze te bewerken met fijne staal- wol. Ook dit middel wordt droog ge bruikt. Bij het schuren moet men er steeds op letten, in ronddraaiende rich ting t e werken en geen krassen te maken. Kan men niet over staalwol beschik ken dan kan men amaril gebruiken. Dit poeder strooit men droog op een lapje en schuurt hiermede. Wil men snel even een vlek wegwerken, dan doet ©etn door gesneden* aardappel in amaril gedoopt wonderen. Waarmee kan men aluminium afwasichen? Dit metaal wordt door soda, aange tast. zoodat men het oiflet kan afwas- schen in sodawater of in een sop van zeeppoeder, groene zeep of amidere bij tende zeepsoorten. Het sodawater kan echter geen kwaad als men een klein kopje waterglas toevoegt. Het afwas- schen in enkel water met waterglas kan ook wel, maar heeft men vette pannen, dan voldoet sodawater met waterglas beter. Dit sop schuimt niet, maar daar raken we tegenwoordig wel aan gewend ,en het heeft het voordoel, dat men snel- Ier afdrogen kaïn. Beurs van Amsterdam ran Woensdag 14 Mei. STAATSLEENINGEN NEDERLAND V.K. L.E. Obi. I 100 1940 I 4 99»/« 99*/, Obl. f 500 1940 I 4 99»/,, 99% Obl. f 1000 1940 I 4 99»/1( 99% Reeep. f 100 1941 4 97'%, 97% Reoep. f 500 1941 4 97'%, 97'/, Reoep. f 1000 1941 4 98%, gl 98%, gl Grootboek f 1000 3'/, 91%b Oertif. ran losohr. 3 82'/, 82'/, Grootboek f 1000 3 82% Obl. f 100 1936 3 92% 91% Obl. f 500 1936 3 91 Obl. f 1000 1936 3 93% 93% Obl. f 100 1937 3 84% 84% Obl. t 500 1937 3 86 85'% Obl. f 1000 1937 3 84% 84% Obl.f 100(3'/,>1938 3 87% 87% Obl.f 500(3'/,) 1938 3 87»/,, 87»/,, Obl.f 1000(31838 3 89%, 89'%, Certiaoaten I 1000 2% 70% 70'/, Grootboek 1000 2'/, 70'/, 70'/, PETROLEUM Rataataebe Petr. Obl. 4'/, 98 07'/, PREMtELEENINGEN A»aUrd»M '74 f 100 3 Amsterdam '74 f 1000 3 125'/, Amsterdam '25 f 100 3 102'/,gb 104% Amsterdam '33 f 100 3 103 Witte Krnis 1888 72 INDUSTRIEELEN t. d. Bergh J. 200 A 112 t. d. Bergh J. 200 B De Grnyter A. p. A. 137'/, 137% De Gruyter B. p. w. A. 147'/, Lerer Bros Dnil. o.A. 119% 121 Noderl. Ford Antom. A. 295 Nederl. Kebelfabr. o. A. 370 Philips Gem. Besit e. A. 222 222 SCHEEPVAART Jara-Ohina-Japan L.o.A. 147 Ned. Scheepr. Unie o.A. 180 182 SUIKER Handelsrer. A'dam o.A. 433 438 Java Onltnnr Mij. e.A. 259 ADVERTENTIES Heden overleed te Zierikzee tot onze diepe droefheid, onze geliefde Zwager en Oom, JACOBUS FOLMER, in den ouderdom van ruim 68 jaar. Zonnemaire, 16 Mei 1941. Uit aller naam, L. VI8 Mz. Heden overleed in 't Zieken huis te Noordgouwe, voorzien van de H H. Saoramenten der Stervenden, onze beste broeder, zwager en o om, CHRISTIANUS ANTHONY IN DEN BOSCH, in den ouderdom van ruim 73 jaar. Zierikzee, 15 Mei 1941. Amerika, M. LOKKERIn den Bosoh. P. LOKKER. Zierikzee, Wed. G. BAKKER— In den Bosoh en Kinderen. Voor de deelneming, ons betoond bij het overlijden van onzen ge liefden MaD, Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder en Zwager, den heer DIRK PIETER DE WILDE, betuigen wij onzen oprechten dank, inzonderheid aan Dr. Van der Schroef en Zuster Bokma voor de hulp aan hem verleend. Burgh, 16 Mei 1941. Mede namens de Familie, Wed. J. M. DE WILDE—Hoveijn. Voor de deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze geliefde Broeders en Zwageas P. ROMEIJN en D. P. DE WILDE te Burgh, be tuigen wij onzen hartelfjken dank. Noordgouwe, 16 Mei 1941. G. ROMEIJN. J. ROMEIJN—De Wilde. J. J. KOOMAN C*. en J. A. H. KOOMAN-Sohoonaard Md. betaigen hiermede, mede namens wederzijdsohe familie, hun harteltfken dank voor de zeer vele blijken van belangstelling, voor en bij hun hu welijk ondervonden. Haamstede, 16 Mei 1941. Mede namens onze familie, zeggen wij U hartelyk dank voor de vele blijken van belangstelling voor en bij ons huwelijk ontvangen. J. M. STOEL. N. D. STOEL—Dalebout. Duivendijke, 16 Mei 1941. Afkondiging Strafverordening Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat ge durende drie maanden, op de secre tarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd en tegen betaling der kosten algemeen ver krijgbaar is gesteld de Verordening tot wijziging van de algemeene politieverordening voor de gemeente Zierikzee, vastgesteld op 25 April '41. Deze verordening treedt in werking met ingang van 18 Mei 1941. Zierikzee, den 15 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, SOHUURBEQÜE BOEIJE, Burgemeester, F. NAEREBOUT, lo. Secretaris. Drankwet Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat ter gemeente-secretarie ter inzage zijn gelegd, tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar zijn gesteld en aan het aanplakbord van het Raadhuis zijn aangeplakt de opgaven bedoeld in de artikelen 35 en 51 der Drankwet (Staatsblad 1931, no. 476). Zierikzee, 15 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders voornoemd, SCHÜURBEQUE BOEIJE, Burgemeester. F. NAEREBOUT, wnd. Secretaris. Publieke Verkooping. Notaris BIERMASZ te Zierikzee zal, DINSDAG 27 MEI 1941, des vóórmiddags 11 uur (w.t.), in de Sociëteit «Concordia" te Zierikzee, PUBLIEK VERKOOPEN Gemeente Zierikzee, Een Woonhuis, genaamd Home Sweet Home", wijk A no. 514a, met Eri en Tuin, aan den LaDgen Blok weg, groot 5 aren 10 centiaren. Verhuurd aan den heer Joh. Tim merman voor f 22,75 per maand. Een Woonhuis, wijk D no. 16, met erf, aan de Nienwe Haven, groot 87 centiaren, Verhuurd aan den heer H. M. van der Doe voor f 4,per week. Een Woonhuis, wijk D no. 138, met erf, aan de Nieuwe Haven, groot 65 oentiaren. Verhuurd aan den heer J. Luijen- dijk voor f 3,50 per week. Marmeren Schoorsteenmantels Groote monsterzalen Zeer lage prjjzen Fa Aug. v. Dijck-Petlt Bergen-op-Zoom, Telef. 146 Gevraagd voor of na Pinksteren; voor vervoer van 500 ton grint van Burghsluis. Aanbiedingen aan L. P. GILJAM, Smederij, Haamstede, Telefoon 59. BESTE BIGGEN te koop. M. v. d. WEKKEN - Zonnemaire, Telefoon 112 Zierikzee vo»tr«i»ning 37235 rtriTAflTA nrklTr mc' 3 dagen opzegging 1Va 1 |a»r 3 °/o SPAARKASRENTE 2% KLUIS-INRICHTING Uitgave April 1941 Een) losbladige catalogus van de vol ledige advertentie-tarieven en contract voorwaarden van de geheele Neder- landsche Dagbladpers uiterst overzichtelijk door uniforme rangschikking van tarieven en andere gegevens big vend van waarde, ook bg verande ring van tarieven. Verkrijgbaar ad f 4.25 (storting op postrekening No. 1539 van den penningmeester der Neder- landsehe Dagbladpers - Amsterdam) in Brood-, Sier- en Fruitschalen Boter- en Zuurschaaltjes Hors d'oeuvre- schotels Sigaren- en Sigarettendoozen Taartscheppen en Prikkers Theelepels Taartvorkjes Kinderbekers ontving nog een geheel nieuwe collectie in de oude kwaliteiten Fotohandel firma Piet Ochtman I Nog voorradig in prima oude kwaliteiten Postpapier met bijpassende enveloppen, in bloos, mappen en doozen Groote versoheiden - heid in gewone en luxe ver- pakkiDgen. Boekhandel Fa PIET OCHTMAN Laat de frisse lucht naar binnen Grote voorraad uitschuifbare vurenhout, geel gesausd diverse maten 98, 75, 58, 46 Zwaar beukenhout 115, 95, 85 Havenplein, telefoon 231 Koopt bij onze adverteerders Vakkundige verzorging van amateurswerlc Vlugge aflevering. Bondstarieven prima IBruyèrehout Nog steeds groote voorraad 95, 75, 55, 40, 25 ct. JOH. DE VRIES. Ha^eDplein - Telef. 231 Wij ruimen de tegen halve prijs nu 10 cent per K.G. „DE DAGERAAP" H.H. Handelaars en Winkeliers Hebt U goederen te venenden van - of nsar Goes Geef er dan bij opPER BODE RIJN Dan bent U verzekert van vlugge en nette bediening. Beleefd aanbevelend, P„ Rijn Dagelijkeohe Bodedienst Wolpbaartedijksohe VeerGoes v.v. Telefoon no. 268. Wij verwachten hedenavond: Peen!jes, Bloemkool o» Asperges C. v. d. Hoek, D 272 Nog fijne Zuurkool. Boter of eieren. Tegen half Juni een Dagdienstbode benoodigd. T. berr. «gent A. Sief, Nl.nwerk.rk, Zaterdag 17 Mei, 8 uur Zondag 18 Mei, 3 uur en 8 uur met en Voor de pauze Toegang 18 jaar In verband met te verrichten werkzaamheden zullen wij i Zondagmorgen 18] Mei a.s., vanaf vijf uur lot c.a. half 1 aan al onze] [verbruikers op Schouwen achter Zierikze Ouwerkerk en Capelle.fgeen stroom kunnen leveren. 5e TREKKING HflIGHTON Co. Weftige Premïeleenmg 1912 4e Klasse. 2e Lijst TREKKING VAN WOENSDAG. 14 MEI 1941 HOOGE PREMIËN f 5000.— 11174 f 1500.— 13636 18656 *r 1 1C00.— 13921 17155 f 400.281 4234 19319 f 200.325 3918 10029 10932 f 100.— 20 312 730 8232 11267 14879 15444 17091 PREMIËN VAN 65.— 163 208 478 487 41 235 503 707 953 993 1007 1364 1439 1472 1681 1712 1734 1844 1848 1852 1886 2129 2159 2210 2218 2435 2436 2453 2456 2484 2498 2613 2684 2830 2915 2925 2947 3104 3191 3192 3203 3417 3438 184 413 607 673 906 911 1346 1358 2109 129 244 521 727 1107 1477 1738 3091 3326 3405 3587 3600 3839 3851 4250 4272 4549 4572 4977 4994 5264 5273 5440 5466 5678 5692 5734 5971 6999 6018 6222 6282 6333 6538 6592 6597 6861 692i 6984 7125 7168 7220 7462 7522 7687 7792 7864 7881 8065 8070 8097 8367 8385 8405 8660 8695 8712 8863 8959 8962 9154 9177 9178 9181 9499 9521 9584 132 165 173 176 278 292 344 361 543 579 592 600 851 876 881 893 1151 1226 1270 134o 1507 1599 1641 1645 1743 1762 1805 1813 1905 1954 1967 1982 2279 2357 2421 2426 2534 2541 2661 2610 2969 2975 3002 3212 3237 3261 3821 3463 3491 3514 3533 3564 aoua 3832 3646 3656 3730 3764 3823 3898 3926 3937 3961 3976 4007 4008 4064 4291 4390 4402 4414 4438 4483 4487 4543 4583 4617 4649 4669 4696 4820 4840 4865 6016 5023 5033 5079 5164 5175 5207 5224 5280 5287 5293 5383 5363 6362 5366 5398 5467 5479 5521 5549 5586 5612 - 5620 5623 5734 5737 5818 5819 6874 6880 5926 5968 6071 6135 6150 6163 6176 6189 6433 6473 6474 6488 6491 6512 «521 6626 6662 6789 6816 6860 7041 7042 7044 7055 7103 7123 7243 7271 7310 7324 7418 7460 6376 7006 7234 7601 7895 8167 8441 8720 8977 7770 8784 8860 9082 9096 9421 9481 7552 7672 7694 7720 7897 7912 7997 7998 6175 V.-201 8249 8258 8497 8533 8545 8561 8721 Ü737 8746 8783 S390 8993 9037 9191 9320 9343 9391 9656 9706 9765 9908 9909 100ÏÖ 10014 10080 10083 10107 10129 10138 10145 10179 10234 10261 10267 10391 10409 10418 10423 10450 10404 10577 10584 10638 10662 10696 10710 10713 10715 10743 10759 10605 10064 10871 10892 11035 11119 11157 11159 11187 11192 11225 11248 11271 11303 11315 11319 11327 11328 11366 11368 11376 11396 11417 11443 11479 11492 11541 11558 11593 11645 11675 11683 11702 11721 11725 11726 11746 11747 11809 11832 11846 11874 11893 11988 12040 12077 12082 12114 12150 12160 12242 12294 12309 12340 12372 12411 12438 12440 12448 12470 12471 12478 12540 12545 12546 12584 12587 12631 12650 12715 12721 12736 12757 12788 12809 12816 12884 12885 12984 13013 13029 13099 13213 13222 13256 13282 13310 13327 13332 13349 13510 13538 13558 13660 13683 13600 13713 13744 13749 13752 13779 13789 13823 13841 13864 13888 13899 13988 14000 14002 14090 14100 14161 14170 14173 14210 14216 14268 14270 14301 14334 14346 14350 143P1 14365 14374 14398 14441 14457 14488 14511 14534 14553 14590 14606 14820 14626 14641 14646 14662 14714 14727 14729 34766 14704 14844 14853 14872 14891 14915 14931 14958 15114 15152 15181 15184 15209 15264 15268 15319 15320 16323 16332 15398 15416 15441 15464 16470 16513 15574 15603 16621 16640 15665 15685 15691 15695 15707 15730 16764 15790 16837 15839 15877 15883 15895 15926 15962 16005 16067 16099 10124 16131 16171 16186 16197 16199 16230 16274 16276 16281 16282 16297 16385 16398 16402 16411 16422 16437 16438 16466 16409 16499 16610 16642 16655 16673 16705 16709 16718 16736 16758 16769 16818 16829 16841 16845 16872 16876 16895 16928 16939 16959 17028 17033 17034 17039 17040 17049 17054 17093 17228 17289 17313 17386 17429 17460 17526 17527 17569 17581 17585 17641 17656 17667 17670 17721 17730 17738 17751 17814 17815 17831 17906 17935 17945 17955 17960 18001 18027 18060 18112 18137 18196 18211 18361 18355 18446 18495 18525 18549 18576 18534 18602 18603 18834 18645 18669 18700 18747 18768 18789 18799 18805 18820 18863 18864 18912 18931 19016 19030 19083 19084 19101 19103 19139 19167 19186 19213 19265 19268 19306 39368 19413 19483 19506 19520 19524 19534 19649 19659 19677 10703 19752 19804 19920 19932 19933 19940 19972 19976 20005 20047 20072 20116 20120 20150 20188 20216 20228 20304 20337 20344 20352 20364 2035-5 20360 20432 20441 20509 20568 20601 20682 20730 20747 2f/'60 20797 20810 20834 20835 20859 20894 20941 2097» ONGECORRIGEERD Verbetering 4e klasse, le lijst, premie van f 05.—; 6907 moet bUu 0887. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4