BONS. DIE GELDIG ZIJN SUIKER De met 31 genummerde bon der bonkaart algemeen, geeft recht op BOTER, MARGARINE en VET. het koopen van 1 }cg. suiker van Maan- Gedurende het tijdvak va|n 17 tot en dag 12 Mei tot en met Zondag 8 Juni- met 25 Mei geeft bon 16 van de footer- Op deze bon mag reeds Zaterdag 10 Mei en van de vetkaart recht op het koo- worden gekocht, pen van 250 graan boter. Op bon 16 van de vetkaart per 250 gram batev 15 cent reductie. De bon, welke redht geeft op s I aol i e is bon „17" van- de boter- en vetkaart, VLEESCH EN VLEESCHWAREN. Gedurende het tijdvak vajn Donderdag 15 Mei tot en met Donderdag 22 Mei a.s. geven de met „15 vleGsch" gemerkte bonnen van de vleeschkaart elk recht op welke geldig zal rijin yam Maandag 26 ^et koopen van een half rajntsoen vl©esch, Mei tot en met Woensdag 11 Juni a.s. ^eeri imibegrepeh, of een half rantsoen Op bon „17" vain de boterkaart zat vleescjhwarent in bovengenoemd tijdvak 250 gram boter De met „15 Worst. Vleeschwaren" ge merkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een half rantsoen vleesch waren. Het koopen op deze bonnen is voorts BROOD. Van 18 t/m. 24 Msi geeft elke n0,g toegestaain tot en miet Zaterdag 24 der met „20 genummerde bo!nn©n van j^jei a s de broodkaart recht op het koopen van of 200 gram slaolie of raapolie verkrijg baar zSjtn en op bon „17" van de vet kaart 250 gram boiter of 250 gram mar garine of 200 gram slaolie of raapolie. ongeveer 100 gram brood. (Ook geldig tot 28 Mei). Tot en met Zaterdag 24 Mei geven de met „18" genummerde bonnen van de broodkaart elk recht op een extra rantsoen van 100 gram brood of 1 rantsoen gebakt. Het koopen op dezen MELK. De met „17" genummerde bon van de melkkaart geeft recht op het koopen van 13/i liter melk. De verbruiks- periode van deze bon loopt vanaf 19 tot en met 25 Mei. (kooptijd 1725 Mei);„ KAAS. De met „66" en „76" genummerde bon is geoorloofd tot en met Woensdag bommien van de bonkaart „algemeen" gs- 28 Mei. ven recht op het koopen van 100 gram Voorts geeft de met „8" genummerde kaas- De verbruiksperiode dezer bonnen bon van de bloemkaart 19 Mei t/m. 15 loopt van 19 Mei tot en met 15 Juni Juni a.s. elk recht op het 'koopen van (kooptijd 17 tot en met 15 Juni). 50 gram brood. RIJST. Van 19 Mei tot met 15 Juni AARDAPPELEN. De met „02" getnum- op bon 32 va'n de bonkaart algemeeni merde bonnen van de aardappelkaart. 250 gram rijst, rijstebloem, rijstgries of geven tezamen recht op het koopen van gruttenmeel per foo|n. Kopptij'd 17 Mei li/2 kg aardappelen. De verbruiksperiode tpt en met 15 Juini. van deze bonnen loopt van 19 t/m. 25 PEULVRUCHTEN Ter aanvulling van het aardappelrantsoen wordt op bon „33" van de bonkaart algemeen, van 19 Mei tot en met 1 Juni a.s. een extra ront- soen van 500 gram peulvruchten beschik baar Mei. Kooptijd 17 t/m1. 28 Mei. BLOEM. Bon „08" van de bloemkaart geeft tot en met Zomdag- 15 Juni a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tarwebloem of roggemeel of roggebloem of zelfrijzend bakmeel GEBAK. Bon „20" van de broodkaart een rantsoen gebak van 18 tot en met 24i Mei (ook geldig tot 28 Mei). Van „08" c _nrv van de bloemkaart e® half rantsoen 250 gram zeeppoeder, of 300 gram zachte zeeppaste. 125 gram zeepvlokken, 250 gram wasühmiddelen of 200 gram EIEREN. De met „96" genummerde bon vloeibare zeep van 28 April tot en met van de „bonkaart algemeen" geeft recht 31 Mei. De bon geldt ook voor gezins- op het koopen van éénuei. De verbruiks- wasch per 20 kilogram droog wasch- periode van den bon loopt vanaf 19 goed. De wassöheriji moet dezen bopi tot en met 25 Mei (kooptijd 17—18 Mei)|. innemen. ZEEP. Bon „29". 150 gram toiletzeep m de nieuwe samenstelling, of 120 gram huishoudzeep, of 150 gram zachte zeep, Zeeuwsche Landbouw-Mij Kort verslag van de vergadering van het Dagelijksch Bestuur der Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij, gehouden op Maandag 12 Mei j.l. Voorzitter: dhr. A. I. Leenhouts. Om. kwamen de volgende punten in bespreking Rantsoeneering van het electriciteitsgebruik' Alhoewel vhls gevolg van de rantsoe neering van het electriciteitsgebruik de maximaal te verbruiken hoeveelheid stroom momenteel in feite bepaald wordt door het verbruik in de overeenkom stige maand van het vorige jaar, achtte het Dag. Bestuur het ten zeerste ge- wenscht, dat bij aanschaffing van nieuwe installaties op de boerderij en bij noo- dige zwaardere belasting van bestaande installaties, door de betreffende instantie een ruimer verbruik toegestaan wordt. Gezien de groote noodzaak van een en ander voor een goede functioneering van de bedrijfswerkzaamheden en daarmee van de voedselvoorziening, adviseert het Dag. Bestuur degenen, die voor een hooger verbruik in aanmerking meenen te komen, dit onverwijld aan te vragen bij de P.Z.E.M. Beschikbaarstelling motorbrandstof Door de beperkte beschikbaarstelling van motorbrandstof zullen zich bij de werkzaamheden groote moeilijkheden voordoen, zoo b.v. wanneer de boer ge bruik maaki van een tractor met aan gebouwde zichtmachine. Het ombouwen van tractoren is wel mogelijk. Blijkens mededeeling kunnen diegenen, welke hun tractor willen doen voorzien van een generator, zich daartoe aanmelden' Het Dag Bestuur achtte het noodzake lijk, dat, voor het geval dat de Om bouw zou plaats vinden, de betrokke nen ook verzekerd zouden moeten zijn van een geregelde voorziening van brandstof i.e. anthraciet, benevens van smeerolie. Wat het dorschen betreft dient de mogelijkheid onder de oogen te wor den gezien om, waar dit mogelijk is, een centrale dorschplaats te organiseeren met electrische aandrijfkracht. Aflevering van vlas. Waar de thans vastgestelde monsters van vlas van beduidend betere kwaliteit zijn dan de standaardmonsters waarop voorheen moest afgeleverd worden, geeft dit aanleiding tot groote onbillijkheden1. Het Dag. Bestuur heeft dan ook aan het K.N.L.C. verzocht, alsnog alle pogingen >n het werk te stellen om hierin verandering te brengen, terwijl besloten werd nog maals er ,op te wijzen, dat de samen stelling van de commissie, die de stan daardmonsters heeft samengesteld, te een zijdig is. Kosten veelevering Het Dag. Bestuur is van oordeel, dat de verminderde verzekeringspremie, wel ke thans leruggebracht was tot f2 per koe, nog vrij hoog is. Ook het stalgeld dient verminderd te worden, terwijl d,e bij de nieuwe regeling van de verkooo van paarden vastgestelde winstmarge van 10 pet. voor de handelaars naar de mee ning van het Dag. Bestuur zeer hoog is. Bovendien besloot het Dag. Bestuur nog maals met den meesten nadruk te ver zoeken, om als veeleveringsplaats voor Walcheren inplaats van Vlissjngen, Mid delburg te doen aanwijzen. Veelevering. Het Dag. Bestuur besprak de gevolgen van de veelevering voor de diverse be- drijfstypen. De mogelijkheid om bij de volgende leveringen ook plaatselijke com missies in te schakelen zal nog nader onder het oog gezien moeten worden. Cursussen in landbouwwerktuigen' Mei voldoening werd vernamen, dat van overheidswege subsidie zal worden verleend aan de practische cursussen in landbouwwerktuigen, welke vanwege de Z.L.M. zullen worden gegeven. Medege deeld werd, dat de aanmelding voor deze cursussen zeer bevredigend is. KERKNIEUWS regt op de hofstede van Job de Glop- per aanloopt en door denzelven met een hekken afgesloten is, en strekt van daar voorbij Daalbout's weegtje, de hof stede van Willem Hokke, de Plantade van Molenberg, het Mooi wekken, Krijn Witteswekken en de hofstede van Roe land Steur, mitsgaders voorbij het Ver schoorde wekken, de hofstede van Machiel Adriaansz. Daalbout, Wisses wekken, Kommerljes weegje, het hoevtje van Cor nells Gerritsz. van Zuijen en voorbij Stof fel Mooijs wékken, tot aan het Noord einde van de plaats Westen-Schouwen, daar Lieven Theunisz's weegje begind". Deze Hoogeweg „is van de Kakelstraat tot aan Daalboutsweegtje de limietschei ding tusschen den Westeren Ban en de Vrije Gemeten le Burgh, dezelve weg is van Kommertjesweegtje tot aan de Plaats te Westen-Schouwen, de limietscheiding tusschen den Westeren Ban en de Meij- pacht te Westen-Schouwen". Lieven Theunisse's weegtje begind aan het Westeind van de Hooge weg na Westen-Schouwen en eindigd in den duine In de leggers van Haamstede en Burgh komt deze weg voor als „Duinweg", maar hij is meer bekend als „Toledo's weegtje" Door de ombuiging van den. H oogen weg naar Westen Schouwen in de richting van hotel „Zeelust" is dit mooie Duin wegje veel korter geworden. Stoffel Mooijs wekken. Dit wekken be gind aan de voorzijde van de Hoogeweg na Westen-Schouwen en eindigd in den duine. Reeds vele jaren geleden is dit weggetje aan de bestemming van weg onttrokken. Kommertjes weegtje, ook wel „Plok- haarsweegje" genoemd, begind aan de Zuidzijde van de Hooge weg na Westen- Schouwën en eindigd aan den hoek van de Lage weg na Westen-Schouwen, kort bij de hofstede van Marinus Maartensz. van Burgh. Nota: dit weegtje is het scheid van den Westeren Ban en van de Meijpacht te Westen-Schouwen. Het Ónrijdbare wekken. Dit wekken is bijna geheel ingenomen en beplant door de voorzaten van Machiel Adriaansz. Daalbout. Hetzelve begind aan de Noord zijde van de Hooge weg na Westen Schouwen, loopt door de Haijmans van Machiel Adriaansz. Daalbout en eindigd in de duine. Ik vond dit wekken on langs ook genoemd het „Blinde weegje" Witte's wekken. Dit wekken begind aan de Zijdzijde van de Hooge weg na Wes ten-Schouwen en eindigd aan den Lage weg na Westen-Schouwen bij de hof stede van Pieter Lodewijkz. Roedoe. j Verschoorde wekken. Dit wekken be gind aan de Hooge weg na Westen- Schouwen en eindigd aan het begin van de Lage weg na Westen-Schouw en te gen het einde van Dignusweg bij de hof steden van Jan Dijkgraav en van Mar celis Padmos. Krijln Witte's wekketo. Dit Wekken be gind aan de Noordzijde van de Hooge wteig na Schouwen, beoosten annex d© Hofstede van Roeland Steur, en Eindi gend in de Den Duine. Deze weg heet nu D® Adriaan van der Wedjde wieig en vormt de toegang naar het pompstation van de waterlei ding. Moolwekken, Dit wekken begind aan de Zuidzijde van de Hoogeweg pa, W©s- tenschouwen, op den Noordwest Hoek van de Plantagie Molenberg en strekt tot aan Koningspad, loopende tusschen een gedeelte der Plantagie van Molen berg en den Hadj'man van Willem Hokke daar. Is te nauwbeplant. Juist door die nauwe beplanting is dit weggetje één van do mooist© van onze Duinstreek. De naam „Moolwekken" is ontleend aan wegen e©n vroegere mo len; immers aan het Moolwekken grens de een stuk Haajlmam, „daar de Mole/ «taan heeft". Konings-Pad. Het Konings-Pad begind aan de Plantagie van Molenberg agter het Boeren-Huijls iem Eindigd aan den Hoek van den Lage weg nai Westen-» Schouwen, op het Eind van Kommertjels weegtje. Over het Konings-Pad ware wellicht wel meer te schrijven, maar daarvoor' ontbreken mij! momenteel d© moodige ge gevens. Daalboutsweegtje. Begind aan de Zuid zijde van den. Hoogeweg na Westen-" schouwen. Strekt voorbij de Hofstede van Machiel Leendertsz. Daalbout, ©n Ein digd aan de zoogenaamde Kruijsse in Burgh Ambacht, daar Dignusweg, De Hooge weg agter het Slot Kraijlesteijn en de Burgihsdhe Mo.olweg beginnen. In de Leggers van thans heet d©z© weg de „Hoogeweg". Wat ik tusschen haakjes schreef, is geheel conform met het Veldboek van 1783. Wanneer de Redactie hiervoor plaats ruimte heeft, hoop ik de wegen op den Westeren Ban achter Haamsted© in een volgend stukje te béhandel©n. B. W. G. B. NIJVERHEID EN TECHNIEK CELSTOF UIT RIET Kleeren uit celstof, uit hout gewonnen, 'zijn al niet meer nieuw. Aan Italië komt nu de eer toe, uit het riet van de Lcmbardysche vlakte, uit de cel- stof van de „Arundo donex", kleedingstof te hebben vervaardigd. Nabij de nieuwe stad Torre Viscosa Zijn duizenden ha. met dit riet beplant; de halmen worden ieder jaar gemaaid en leveren groote hoeveelheden edele cel- stof op voor de bereiding van kunstzijde en celwol. De daarvan vervaardigde stof fen staan in kwaliteit en fijnheid niet achter bij die uit hout-celstof. Aan de hand van de Italiaansche er varingen, aldus lezen wij in de „Frank furter Ztg.", heeft een Duitsche maat schappij in Duitschland proeven genomen met het verbouwen van edelriet. Uit die proeven is gebleken, dat vooral in het gebied van het laag gelegen Neusiedler- meer in Burgenland en in de lage ter reinen aan den Rijn in Baden goede groeimogelijkheden voor deze nieuwe grondstof aanwezig zijn. Omdat voor winnen van deze celstof groote hoeveel heden riet noodig zijn, schijnt echter een ander plan nog grootere beteekenis te hebben, bij de uitvoering waarvan men van de grootste rietvelden van Europa gebruik wil maken. In de moerassen en meren van de Donaudelta in Roemenië is namelijk een vlakte van ongeveer 300.000 ha. met riet Ned. Herv. Kerk. GEBOORTECIJFERS IN OORLOGSTUD Levenskracht en levenswil der volkeren Alle orl'ogen brengen altijd groote wijzigingen te weeg in het leven der volkeren. Vooral de biologische ontwik keling wordt door een oorlog sterk be ïnvloed, althans een tijdlang. Zoo drukt ook de tegenwoordige oorlog zijn stem pel op alle daardoor direct of indirect getroffen volken; hij kan worden be schouwd als het ednde van de huidige bevolkingspolitiek en het begin van een nieuwe. Dit is gemakkelijk vast te stel len aan de hand van de statistiek over huwelijken, geboorte- en sterftecijfers, Beroepen met toezegging behoep te Poortvliet, candida,at Abma te Ede. waaruit de levenskracht en de levenswil van de verschillende volken kunnen blij ken. Van het grootste gewicht voor het verder spinnen van den levensdraad van een volk is in de eerste--.'plaats het geboortecijfer. Wanneer men dit cijfer aan een nadere beschouwing onderwerpt komt men tot merkwaardige conclusies. In Frankrijk bijvoorbeeld kwam het dalen van het geboortecijfer tot staan gedu rende den politieken en economischen schijnbloei in de jaren, onmiddellijk vol gend op den wereldoorlog. Hieraan kwam echter spoedig een einde; toen zette de daling van het geboortecijfer zich weder voort. In het tijdperk van 1924 tot 1929 kwa men er in Frankrijk op elke 1000 in woners althans nog 18,4 levend ter we reld gebrachte kinderen voor; daarna evenwel bewoog het geboortecijfer zich voortdurend in dalende richting. In 1928 (het laatste jaar, waarover statistieken verschenen) was het gezakt tot niet meer dan 14.6. De Scandinavische landen - Zwe den, Noorwegen en Denemar ken geven ©enigszins betere cijfers te zien. Volgens de statistieken over het jaar 1939 bedroeg het geboortecijfer in deze landen resp. 15,4, 16,0 en 17,8 per 1000 inwoners. Hierbij valt op te merken dat dit laatste cijfer (voor Denemarken) tegenover de beide voorafgaande jaren een daling te aanschouwen geeft, ter wijl het in de beid© andere landen Zweden en Noorwegen een langzame UIT VROEGER DAGEN D# W«st«r«n Ban In mijn stukjes in deze courant heb ik al meermalen iets aangehaald uit het veldboek van den Westeren Ban-Polder He,t is een prachtig exemplaar, dat in de kluis van het gemeentehuis van Haam stede een veilige plaats heeft gevonden. Vele jaren geleden was ik nogal eens in de gelegenheid uit dit veldboek van 1783 eenige uittreksels te maken. Zoo nam ik toen ook over de uit voerige „Nadere aanwijsing en omschrij ving der wegen, wekkens en belendingen, in het vorenstaande veldboek voorko mende". Sommige wegen hadden toen een an dere benaming dan tegenwoordig Het is voo/ de bewoners van Westelijk Schouwen wel interessant die namen te kennen, zoomede de aanteekeningen bij sommige wegen vermeld. Eerst neem ik het Westelijk deel van den Westeren Ban en wel het deel dat loopt van de grens van Burgh tot W est enschou wen De hoofdweg was toen reeds de „Hoogeweg na Westen-Schou wen", thans Provinciale weg als alle andere wegen toen nog onverhard. „Dese weg begind op het Westeind van het Dorp Burgh aan de Kakefetraat, die begroeid. Een groote Roemeensche cel- lulosefabriek is nu van plan met Duit sche financiëele en technische hulp bij Tulcea in de Donau-delta, een celstof- fabriek, waarin het riet als grondstof wordt verwerkt, op te richten. Wanneer men jaarlijks slechts een tiende gedeelte van deze met riet begroeide vlakten zou oogsten, dan zou men daaruit jaarlijks tien maal zooveel celstof kunnen win nen als tot nu toe uit de Roemeensche bosschen. De uit riet gewonnen celstof kan zoodoende ook een nieuw uitvoer- product voor Roemenië worden, waar voor in Duitschland en in het overige continentale Europa een steeds in de markt zijnd afzetgebied open staat. Voor Roemenië wordt daardoor bovendien een nieuwe bron van welvaart gescha pen. TELEGRAMMEN stijging te zien geeft in vergelijking met den laagsten stand (in 1933). In Engeland vertoont de statistiek ongeveer eenzelfde beeld als in Frank rijk. In het jaar 1933 was het geboorte cijfer het laagste, namelijk 14,9 levend geborenen per 1000 inwoners. In 1938 was dit cijfer iets gestegen, namelijk tot 15,5. Over 1939 is hier, evenals Franicrijk, geen statistiek voor handen. Dit neemt echter niet weg, dat een zoo geringe stijging niet voldoende is om het voortbestaan van een voLk als het Engelsche in de toeKomst te waarborgen. Nederland steekt gunstig af bij deze cijfers. In 1937 bereikte men hier het laagste aantal levend; geborenen per 1000 inwoners, namelijk 19,8. Daarna is het echter weder een stijging gaan ver- toonen, zoodat in 1939 20,7 geboorten werden ingeschreven. Dit is ongetwijfeld te beschouwen als een sterk bewijs voor de levenskracht en den levenswil van van het Nederlandsche volk. In de landen van den Balkan, die altijd bekend hebben gestaan om hun kinderrijkdom, vindt men wel is waar nog altijd hooge geboortecijfers, doch deze vertoonen neiging om terug te loo- pen. Een sterk bewijs van deze daling treft men in Roemenië. In het jaar 1939 staat dit land, wat de geboorten aangaat, nog bovenaan met een cijfer van 28,3 per 1000 inwoners, doch hier staat te genover dat dit cijfer in 1924—1929 nog 35,5 had bedragen en in 1933 zelfs nog 32,0 in weerwil van de zich overal open barende crisis. Italië kon op een flinke toename van de bevolking wijzen. Nadat het ge boortecijfer in 1924—1929 niet minder dian 26,9 had bedragen, daalde dit aan vankelijk tot 22,4, doch in het jaar 1939 steeg het weder tot 23,5. In Duitschland heeft zich sedert 1933 een omwenteling voorgedaan in de volksbiologische ontwikkeling, zoo sterk, als men die nog nooit te voren in eenig land ter wereld heeft geconstateerd-. Ter wijl in 1933 het geboortecijfer nog slechts 14,8 bedroeg, is het thans gestegen tot 20,4. Door dit cijfer is thans weder het minimum aantal geboorten bereikt, dat noodig is voor de instandhouding van het volk. DUITSCHE LUCHTAANVALLEN OP. ENGELAND. Volgens een door den Londenschen. Nieuwsdienst verspreid communiqué van het Britsche Ministerie van Luchtvaart en van het Ministerie voor Binnenland- sche Veiligheid zijn in den nacht van Donderdag op Vrijdag door het Duitsche luchtwapen bommen geworpen in het kustgebied. In eenige plaatsen is eenige schade aangericht. BOMMEN OP NOORD- EN NOORD WEST DUITSCHLAND. Vrij zwakke Engelsche luchtstrijdkrach ten zijn Donderdagnacht naar Noordwest en Noord-Duitschland gevlogen. In eenige steden van Noord-Duitschland werd een aantal bommen geworpen, die echter naar tot Vrijdagmorgen kon worden nagegaan nergens schade van beteekenis hebben aangericht. Een Engelsche formatie pro beerde de Rijkshoofdstad aan te vallen. Het krachtige luchtdoelgeschut verhin derde den tegenstanders echter door het wolkendek heen te breken, zoodat het slechts aan enkele Engelsche vliegtuigen gelukte tot in de omgeving van Berlijn door te dringen. Ook deze vijandelijke machines werden door den Duitschen afweer genoodzaakt snel om te keeren. Tot dusver is het omlaagschieten van één Engelsch vliegtuig gerapporteerd. VLIEGTUIGAANVAL OP CONVOOI. De oorlogscorrespondent van Stefani meldt, dat een formatie Italiaansche bom menwerpers een vijandelijk convooi op merkte ten Zuidwesten van het eiland Casos. Het convooi bestond uit een zwa- ren kruiser, twee torpedojagers, een schip van 15000 en twee schepen van 8000 ton. De Italiaansche vliegtuigen gingen terstond tot den aanval over. Een andere Italiaansche formatie heeft een aanval ondernomen op Cyprus, waarbij hangars op vliegvelden werden vernield. Twee vijandelijke torpedojagers, welke op zee kruisten gingen niet tot den strijd over. DE STRIJD IN IRAK. Volgens een bericht uit Bagdad wordt de voedselvoorziening voor de in Haba- nija omsingelde Engelschen steeds kri- tieker. Levensmiddelen en munitie kun nen de Engelschen uitsluitend bereiken door parachutes. SPORT ZIERIKZEE l-RENESSE I Zondag aanstaande vindt in het Sport park Bannink de ontmoeting tusschen de eerste elftallen van Zierikzee en Renesse plaats, welke van veel belang is voor de bezetting van de bovenste plaats in ;afdeeling I van de Schouwsche competitie Zierikzee, dat deerlijk gehandicapt is door het vertrek van diverse spelersnaar het buitenland, verschijnt in de volgende opstelling: Ant. Hage d.; J. J. Dogger en M. de Looze a.; P. A. Ribbens, D. C. Viergever en A. Wisse m.; P. Wil- lemse, J. Volkeri, P-. L. van Doorn, I. Nieskens en M. W. Catshoek v. Reserves: C. van Sluijs en C. Pairoux. Zooals uit deze opstelling blijkt zullen eenige „veteranen" van de partij zijn, welke evenwel o.i. nog heusch geen slecht figuur zullen slaan, mits ze geen uit houdingsvermogen te kort komen. Onge twijfeld staat Zierikzee een zwaren strijd te wachten, daar de duinbewoners, die voor dezen wedstrijd extra getraind heb ben, er alles op zullen zetten om met één of twee puntjes huistoe te keeren. Het zal er dus Zondag wel spannen en als de weersomstandigheden medewerken zal het wel biet aan belangstelling ont breken. ZIERIKZEE II-RENESSE II Om kwart over een komen de reserves van Zierikzee en Renesse tegen elkaar uit. Het Zierikzee-elftal is als volgt sa mengesteld: L. Gillesse Jr. d.; C. van Tiggelhoven en C. van Sluijs a.;Chr. Peute Azn., J. Koevoets en S. Mosselman m.; N. Berrevoets, C. Peute, A. Verton, D. Verloo en C. v. d. Westen Jr. v. Reserve: L. Verloo. Op papier Is dit ongetwijfeld een aar dige ploeg en als de achterhoede in vorm is valt er voor haar uit deze ont moeting ongetwijfeld wel iets t© beha len. De Renesse-reserves zijn evenwel niet te onderschatten, wat zij Zondag jl. tegen Burgh II hebben bewezen. Ook hier valt een spannend partijtje voetbal te verwachten tusschen twee elf tallen van ongeveer gelijke sterkte.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3