"AKKERTJES KRUSCHEN 'n Gedaante ver RADIO-PROGRAMMA Zaterdag 17 Mei HILVERSUM I. 415,5 M. Ned. programma. 6.45 gram.; 6.60 och tendgymnastiek; 7 gram.; 7.45 ochtend gymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 gewijde muziek, gram.; 8.45 gram.; 9.15— 9.20 voor de huisvrouw; 10 Ernstige mu ziek, opn.; 12 Ensemble Erica Halen; 12.42 almanak; 12.45 BNO: nieuws- en ecomor mische berichten; 1 .orkest Eloward; 1.45 igram.; 2 tuinbouwcauserie; 2.20 Het Amu sementsorkest; 3.30 gram.; 4 bijbellezing voorbereid door de Chr. Radiostichting; 4.20 Het Rotterdamsch Phüharmonisch or kest; 5.15 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten; 5.30 orgelspel; 6 gram.; 6.15 voor de binnenschippers; 6.80 Het Omroeporkest; 7—7.15 BNO: Vragen van den dag; 7.45 voor den boer; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 Spiegel van d©nj dag; 8.80 Het Utrechtsch Stedelijk Or kest; 9.25 dagsluiting, voorbereid door de Chr. Radiostichting; 9.30 berichten* En - gelsch; 9.45 gram.; 1010.15 BNO: En- gelsche berichten. HILVERSUM II. 301.5 M. Ned. programma. 6.45 gram.; 6.50 och tendgymnastiek; 7 gram.; 7.45 ochtend gymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 gram.; 10 morgenwijding, voorbereid door het Vrijz. Priot. Kerkcomité; 10.20 Licht programma, opn.; 12 berichten; 12.15 Klaas van Beeck; 12.45 BNO: nieuws-, en economische berichten; 1 gram.; 1.45 Voor de jeugd; 2 viotol en piano; 2.40 de clamatie; 3 Het Rotterdamsch Philhar monisch orkest; 4 gram.; 4.30 Ensemble Bart Ekkers; 5 Bijbelvertellingen (voor bereid door het Vrijz. Prot. Kerkcomité; 5.15 BNO: nieuws-, economische en beurs, berichten; 5.30 Het Amsterdmsch Sllo;n- orkest; 6.15 Het Ned. Kamerkoor; 6.45 reportage; 7 BNO: Groningsch praatje; 7.15 gram.; 7.307,45 „Werkers ontmoe ten elkaar"; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 Spiegel van den dag of gram.; 8.30 Ge varieerd programma; 10 BNO: nieuwsbe richten, sluitijntg. Naar Reuter méldt, wijst de Londeu- sche pers haar lezers op het feit. dat de berichten, volgens welke Rudoblf Hess tijdens een gesprek met boeren gespro ken zou hebben van „tyrannic en nood" in DuitsChland, met terughouding moeten worden opgevat, daar „degenen, tegen wie Hess zich in dezen geest zou hebben uitgelaten, dit alles in een oogCnblik van buitengewone opwinding uit hun geheu gen hebben geciteerd." (D.N.B.) Het Amcrikaansche marine -dep artémient hoeft officieel bekend gemaakt, dat het stoomschip „Manhattan" (groot 24.000 brt.) dat vooi den oorlog een regelmatig^n dienst op Hamburg onderhield, en tot de grootste Amerikaansche passagiers schepen behoort, als troepentransport schip gebruikt zal worden. De „Manhat tan" zal op 18 Juni a.s. met 2000 sol daten aan boord uit Panama naar Ho- noloeloe vertrekken. (SPT) Bij de bespreking, welke d© Duitsohe ambassadeur von Papen gistermiddag met den president der Turksche repu bliek, Inönü, heeft gehad, heeft eerst genoemde een brief van Hitler aan Inö nü overhandigd. De bespreking, waar aan door den Turkschen minister vain BuitenlandsChe Zaken, Sarazjogloe, werd deelgenomen, duurde een uur en werd in een vriendschappelijke atmosfeer gehou den. (UP) "Op van Zenuwen''^ Dan hebt U teveel van Uw zenuwen gevergd. Neem een "AKKERTJE", dat werkt kal meerend en ge komt lot rust. helpen direct FEUILLETON li Ja. ik ga uit ,en waarschijnlijk blijf ik een tijd weg, dus wacht maar niet op mij met de lunch, of de thee. Ik ben er wel haast zeker van, dat ik eerst tegen het diner zal thuis zijn. Dit was een meevallertje, dacht Bertha en ze zette zich dadelijk aan haar cor respondentie. Toen ze den brief af had en hier was wel anderhalf uur mee gemoeid, zette ze een ouden zonnehoed op en ging met een boek naar het pri- ëeltje. Nu en dan eens een bloem plukkend, wandelde ze naar het zomerhuisje en zeker waren haar gedachten van aan- genamen aard; te oordeelen naar de uitdrukking op haar gezichtje. Dit was althans de meening van den heerKühne, toen hij aan den ingang van het pri- ëeltje staande, haar naderbij zag komen Zijn geduld werd dan toch beloond, want een half uur had hij daar al ge wacht. Hij trok zich wat meer terug, zoodat Bertha argeloos haar lievelings plekje betrok. Niet zoodra werd ze Kühne gewaar, of ze riep verrast: U hier? VERSCHILLENDE BERICHTEN N«d«rlar d ich matroos gadood Woensdagochtend is de stoomtreiler „Jeanrne" de haven van IJ muiden bin- nengeloopen, met het stoffelijk overschot van den matroos A. Klein uit Scheve- niingen aan boord. Klein is gedood door een mitrailleurkogel, afgevuurd door een Britsch vliegtuig, dat tweemaal over" het Nederiandsche vissch©rsvaartuig is gevlo gen en het met zijn mitrailleurs heeft be stookt. Het slachtoffer woonde te Sche- venimgen en was vader van 5 kinderen. (ANP) Brand door gasgenerator In de Conradstraat te Alphen aanV' den R ij n is Donderdagavond een met kruidenierswaren geladen vrachtauto van de firma Den Oudsten uit Groot Ammers uitgebrand De oorzaak moet vermoedelijk worden gezocht in te groote hitte van den anthracietgenerator. De bestuurder van den auto had, terwijl hij in een win kel zijn waren afleverde, de motor laten doorloopen, waardoor de luchtcirculatie en daarmede de afkoeling onvoldoende werd. Van de lading, welke een waarde van f 700 vertegenwoordigde, kon niets worden gered. Oude'leening afgelost B. en W. van Höensbroek hebben in de dezer dagen gehouden vergade ring van den gemeenteraad voorgesteld een leening uit 1693, groot f1120, af te lossen. Eenige raadsleden waren tegen deze aflossing. Zij vonden de rente laag en daarenboven achtten zij zoo'n oude leening een curiositeit. Bij de stemming waren twee leden tegen de aflossing, welke thans zal geschieden. Brand in vrachtschip Op de Waal onder Erecom is Don derdagmiddag door onbekende oorzaak brand uitgebroken in het 260 ton meten de vrachtschip Pima, kapitein J A. Hol- lebrandse, uit Krabbendijke. De vrouw van den kapitein zag het eerst rook uit het achterdek, waaronder het ver blijf van de bemanning ligt, opstijgen. Het vuur woedde in de zeer brandbare la ding, zoodat het voor de .opvarenden niet mogelijk was den brand te blusscheii De brandweer van Ubbergen slaagde er in den brand tot het achterschip té be perken. De aangrenzende machinekamer liep slechts geringe schade op. Het ach terschip brandde uit en de eigendom men van de bemanning gingen verloren De schade wordt op eenige duizenden guldens geschat. Pot met munten opaegraven Bij de werkzaamheden aan den nieu wen rijksweg onder Driebergen stootte bij het graven een arbeider op iets hards, wat bij onderzoek een pot met oude zilveren munten bleek te zijn Het zijn munten, die vermoedelijk van Zeeuwsche afkomst zijn en waarvan som mige de grootte hebben van een rijks daalder en andere van een gulden. De pot was verstopt op de plaats, waar eens de afgebrande boerderij „Het oude Ooie vaarsnest" heeft gestaan en wel pre cies onder den koeienstal. De eigenaar, de heer Dorrestijn, is indertijd na den brand eens aan het zoeken gegaan maar hij gaf het toen hoofdschuddend op en geloofde niets meer van het ver zinseltje, als zou daar een verborgen, schat aanwezig zijn. Thans is de schat naar Barneveld ver huisd de betrokken arbeider heeft namelijk den pot meegenomen en de vraag is nu, hoe de munten, die stellig voor verzamelaars van bijzondere waarde zijn, hun verderen weg zullen vinden. De kleinste munten hebben door den tand des tijds sterk geleden en hun ronden vorm bijna verloren, doch de xxxxxxxxxx Elkanders vreugden 'deelen Dat willen velen. Elkanders lasten dragen? I Naar hen moet ge vragen. Het spijt mlij, dat ik u zoo'n schrik bezorg! Ik had ook eenig teeken van leven moeten geven! Maar wat doet u hier eigenlijk? Wachten, of mij ook het geluk be schoren zou zijn, u te zien! Zij barstte in lachen uit en vroeg: Is het dan geen enkelen keer bij u opgekomen, dat u daar heel verkeerd aan deed? Volgens mij valt uw gedrag niet te verontschuldigen. Kolmi. kom! Deink eens aan uz'elf! Eén beter excuus kan ik niet hebban. Zoo? Maar denkt u dan niét...? Ik denk (niets anders, dan dit ik u al geen dageln heb 'gezien iem dat het verlangén mij te sterk werd! Bertha liet die opmerking onbeant woord ,en zei, terwijl ze haar boek open sloeg: Ik wilde hier eens rustig gaan' zitten lezen. Ik zal u niet storen. Kijk, ik heb ook een boek meegebracht. Toch kan ik niet toestaan, dat u hier blijft: het Zou niet juist gehandeld zijn tegenover mijn werkgeefster. En ik verlang het ook (niet. Tegen uw eerste opmerking kan ik niets inbrengen; mlaar die laatste woor den wilde ik wel, dat u terugnam)! U hie!r te ontmoeten, is toich niets erger dan U de golfbaan of in de stad tegen te komlen? grootere zijn veel duidelijker en zijn ook betrekkelijk makkelij te ontcijferen). De muntzijde draagt het Zeeuwsche wa pen met de kroon erboven, terwijl aan den anderen kant een soldaat uit die dagen staat afgebeeld. Zelfs het rand schrift is nog duidelijk: Concordia res parvae creseunl (eendracht maakt kleine dingen groot) Blijkens de data zijn deze munten uit de jaren 1774—'93 afkomstig Men veronderstelt dat dit kapitaal in bange uren door vluchtende Zeeuwen, die de wijk namen, toen de Franschen in 1795 Brabant binnenvielen, te Drie bergen verstopt is. l.lj—li-'-1i1 ui-iag» RECHTZAKEN Buiten vervolging gesteld Het A.N.P. meldt: De officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te Almelo deelt mede, dat een der ver dachten in de z.g. uniformenzaak, door hem buiten vervolging is gesteld, omdat gebleken is, dat hij geen schuld heeft aan eenig landverraderlijk misdrijf. De officier vertrouwt, dat door deze mededeeling de 'bedoelde volledig zal zijn gerehabiliteerd. Roofoverval te Rijibergen In samenwerking met de Belgische justitie heeft de marechaussee de laatste dagen twaalf personen aangehouden, ver dacht van den roofoverval op het echt paar Rovers te Oekel in de gemeente Rijsbergen Gisteren zijn deze twaalf mannen geconfronteerd met het echtpaar in het Belgische douanekantoor aan de grens te Wuestwezel. Na een langdurig verhoor werd besloten twee mannen in I voorloopige hechtenis te nemen. Het zijn 1 twee goede bekenden van de politie. Vergulde tientjes De rechtbank te 's-Gravenhage heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen vier verdachten uit Leiden, die hadden ge tracht vergulde halve guldenstukken te doen doorgaan voor gouden tientjes. Twee verdachten werden veroordeeld tot yier maanden gevangenisstraf; de beide 'anderen kregen resp. zes en twee maanden. Provincials Griffis wser vsrhuiid Toen in Mei van het vorige jaar een groot deel van de Abdijgebouwen een prooi der vlammen werden, moest de Provinciale' griffie c.a. een ander onder komen zoeken en dit werd gevonden in de lokalen van het museum van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap pen. Na een paar maanden kon men echter de 'beschikking krijgen over het beter geschikte gebouw van het voormalige Commando Zeeland. Voor de derdemaal is men nu begin van deze week opnieuw verhuisd en wel naar huize de Sprenck aan den Seisingel vlak bij de Noordbrug. Dit een 40-tal jaren door jhr. P. J. Boogaart gebouwde groote heerenhuis, gelegen in een fraai aangelegd en tuin, is voor het doel geschikt en zal dit na enkele veranderingen voor de bestemming van wat nu keuken, badkamer enz. is, nog meer zijn. De huisdeur is ook de toegang voor het publiek naar de griffie en als alles gereed is heeft men dan direct links de bodeskamer, thans is die nog tijdelijk iets verder in de hal, waar de Commissa ris der Provincie zijn kamer zal krijgen. Aan de voorzijde zijn verder de kamer van den Griffier met annex de vergader zaal van Ged. Staten; en een vertrek voor den referendaris en den hoofdcom mies 'der derde afdeeling, welke afdeeling evenals de expeditie ook géUj'ksvloers zijn gevestigd. De belde andere af dee- j lingen zijn verdeeld over de belde ver diepingen, die men van uit den ruimen hal bereikt langs mooie breede trappen, die voeren langs ramen met mooi ge- kleurde [ruiten. l '=!=a=5!!==5=5===!==== j Neen, dat is toch niet juist gezien. Stel u leens voor, dat juffrouw Petersen het in haar hbo'fd kreeg, oon h^erhe^n te gaan. Zoudt u dalni met zootn onschul dig gevoel over u hebben, als dat wij elkaar bijvoorbeeld op de golfbaan ont moetten? N een; 'mlaar dat komt. omdat juffrouw Petersen juffrouw Peterson is! Ja, zij is zichzelf; dat is nogal logisch, lachte Bertha. Wat bedoelt u daar eigenlijk 'miee? Wel, dat zij heel anders is, dan anderen. Ze zou het zeker verkeerd op.- vatten, als ze ons samen zag. Juist! En daarom bén ik van mee ning, dat u eigenlijk zoo gauw mogelijk hier verdwijnen niioiest. Ik zag juffrouw Petersen juist gaa^. toen ik hierheen kwam. i O, imiaar ze kam terug komlen. Die risico durf ik wel aan! En als ik ze iniu eens niet aandurf? Dan unmet ik m'ij vaini hier wegscheu ren. Intusschen maakte hij niet de minste aanstalten, oan te gaan en vroeg k'alm: Gaat u naar het tuinfeest van me vrouw Erdt? i Ik hoop van wel. We zij'n uitge- noodigd en juffrouw Petersen was be reid te gaan ofschoon wel wat tegen haar zin! Wat voor soort vrouw is zij? 1 1 O, Ze heel vriendelijk, antwoordde G*wM(*iijk A'b*ldsbureau Overzicht stand werkloosheid op 1 Mei. Middelburg 91 (83); Aagtekerke Arnemuidein 15 (4); Baarland (5); Big- gekerke Borssele 16 (3); Brou wershaven 4 (4); Bruimisse 55 (41); Burgh Colijmsplaat 12 (12); Domburg (4); Driewegen (4); Dreischor 1 Duivandijke Eikerzee Ellemeet -* Ellewoutsdijk 4 (12); Go.es 31 (8); 's-Gravempolder 3 (2); Grijpskerke 2 Haamstede 'sHeer Ambtskerite 1 's He®r Arends- kerke 14 'sHeerenhoek 15 (7); Heim- kenszand 2 (3)'; Hoedekenskerk© 16 (8); 1 lerseke )l; Kapalle 2 (3); Kats Kattendijke Kerkwerv© Kloetinge 13 (1); Vlissilmgen 70 (62); Kortgene 1 (8); KoudekerMe 5 (2); Krab bendijke 16 Kruihingen 2 (7); Me- liskerke (5); Nieuwerkerk 1 Nieuwland 4 Nisse 4 (2); Noord- gouwe Noordwelle O^s- terland 17 (21); OostkapeTfe 4 Oud-e land e 6 (5); Ouwerkerk Ove- (zand 8 (9); Rehesse Rilland Bath Rittbem Semoskerke (W.) - (-); Serooskérke (S.) 1 (-); St.-Laurens Souburg 22 (11); Veere 4 (7); Vrouwenpolder Waarde 8 [(4); Wemeldimgfe 1 (2); West- kapelle 25 (18); Wissenkerke 10 (14) Wolphaartsdijk 11 (10); Zierikzee 52 (58); Zoninemaire Zoutelande 1 (—)..- Totaal stomdein op 30 April 1941 alls werklooZen ingeschreven 570 persomen, waarvan 232 i|n werkverruiming. De tus- schen haakjes geplaatste cijfers g«ve|n; de cijfers aan per 31 Maart 1941. GEMEENTERAAD TE THOLEN Overname van de Contr' E'csrpe Woensdag 14 Mei vergaderde d© raad dezer gemeente. De voorz. mr. A. J. v. d. Hoeven, opent met geb&d. I Ter tafel komt een verzoek van M. J. Schot, om) tijdelijke ontheffing van de huur van het wachtlokaal der bussen., Dit wiordt hem voor den tijd van één, jaar verleend. Op een vraag van den) heer Dijkslag Zegt de voorzitter, dat het weer zal ingaan, indien Schot het noo- dig heeft. Op verzoek wordt een renteloos voor- schat van. de schietvereemiging overge dragen aan de vereeniging „Wilhelmina"!. Aam J. v. Bemden wordt ©en gratifi catie verleend vam f35 voor politiedien sten aan de brug. Eenige wijzigingen worden, aangebracht in de politieveror dening, in de begrooting 1940-'41 en in de verordening veldwachters- Vaststelling vindt plaats die kohieren van reini gingsrechten, van het afschrijvingspercen tage voor de gasfabriek, dat lager wordt gesteld en besloten tot overname in be heer en onderhoud van de Contr.' Es carp e. Op ©en vraag van den heer Boog©rt of geen bezwaren voor de gemeente aan deze overnamen verbonden is, deelt de voorz. mede, dat ©en en ander alvorens m©'n hiertoe ov©rging, gekapitaliseerd is ©n daarnaar de overnemingssom vast is gesteld, welke voor de polder f3058.75 bedraagt. De eigenlijke aanlei ding is geweest, de eisch van het Rijk, dat er een beschoeiing zou komen van 15 tot 16.000 gulden, waaraan de ge meente zou moeten bijdragen. Daar dit mmder kan en toch afdoende, is het voordeeliger voor de gemeente, te be sluiten tot overname, temeer, daar 'men dan voortaan baas in eigen huis is. Besloten wordt ©en geLdlieentng aam. gaan gmot f 25600 en f 100 tegen 4 pet. en wijziging te brengen in de voior- w aarden van ©en leem in g groot f77000 bij de Boerenleenbank. Op v©r- zoiek van de Slagersv©reeniging wordt de Woensdagnamiddag van 1 uur, aangewe zen voor sluiting van hun zaken. Bij de rondvraag informeert de heer Dijkslag naar het huis van C. Kegge., De voorzitter merkt op, dat nog steeds wachten is op de schattingscommissie, voor men tot afbraak kan overgaan. Ge vraagd is Ipun spoed, doch tot op heden zijn ze nog niet geweest. Hierna sluiting. Zijl, echter op ©©n toch, die h©m deed vole- 1 l©n. dat rij) liever vah dit onderwerp af stapte. Een tijldlalng zaten ze h©ei geani meerd te praten. De h^er Kühne was ve^l spraakzamer dan gewoonlijk. Hij vertelde haar heel wait van zichzelf en Berthja steld© daar levendig bellang in. Zij) had hem ook heel wat uit h(aar \e. ven mee/gedeeld vain den c(ood van- hlaar vader; van tante Hilda en Greet dn waar. omi Zijl een „werkende vrouw" was ge worden. Kühne luisterde vol sympathie toe meende Uw zuster zal u wel heel1 erg mis-* sen? Ja, mlaiar toch niet Zoo, als toch ik pas hier was. In ©eni brief, dien ik vam- miorgien van haar kreeg, vertelde ze mijt dat ze verloofd is. Ja. idat is mu eefirmlaal de bestemming van de vrouw! Van vele vrouwen; rba(a;r niet van alle. Ik hoop, dat Greet gelukkig zal zijn. Ik dénk h©t ook wel, want Dieleman is een heel goed m'énsch. Dieleman?... Heet hij zoo? Ja: Frans Petersen Dieleman. Nu, dan kunt u ier gerust op zijn dat zuster wel gelukkig zal1 worden, mijn neef, Frans Dieleman, is e©n door ©n door goed menschI Dan mioiet u h©t zijn, dien hij! van plan is. lolp te zoeken. Hoe eigenaardig! Rheumatische pijnen kunnen verdreven worden met Krutchen. Reeds gedurende tientallen jaren bracht Kruschen uitkomst over de heele wereld. Neem toch óók onder voortdu rende controle ven schmkun- Bij Apoth. en drog. 1,47, 0,76, 0,41. Reuter meldt: Naar vam bevoegde zijd© vernomen wordt, staan de Framseh© auto- riteitfcin im Syrië den Duitschers thans toe voor vluchten inaar Irak gebruik te ma ken van de Syrische vliegve ld en. Dientengevolge heeft de Brjtsche regee ring alle inoodige vio-lhiachten verleend om een actie tegen ds Duitsche vlieg tuigen op Syrische vliegvelden te onder nemen. Naar vernomen wordt, gebruiken de Duitsche toestellen d'eze luchthavens als „springplank". <6* Het DNB meldt uit New York: Naar United Press uit Jacksonville meldt, is Woensdag over de Italiaansche beman ningen van de beide Italiaansche vracht schepen Ircania ©n Confidenzia, die on langs waren beschuldigd van sabotage te hebben gepleegd aan boord dezer schepen, ©en vonnis geveld. De veroor deelden kregen gevangenisstraffen var ie8- rende tussdhen twee en en half en vier jaar. JIM DE ZOON VAN BOBBY 107. Dat viel ons Keesje dus niet mee. Maar wacht, daar kreeg hij ©en idee! Hij trok de pop z'n kleeren aan Waarop hij op diens 'plaats ging staan. De list gelukte, want al vlug Kwam Jim, gerustgesteLd terug, Trok wéér een knolraap uit de grond En danste spottend daarmee rond. 108. Om dan aan deze spotternij Kracht bij te zetten, wipte hij Op Kees z'n nek, en sloeg de knol AL grinnekend op Kees z'n bol, „AL zie j' er nog zoo leeli>k uit", Riep hij, „ik geef om jou geen duitl Al laat ik hier geen knol meer staan, 'tGaat jou geen sikkepitje aan!" Noemt hij een bepaalden tijd dat hij mij zou komen bezoeken? Neen, maar ik denk wel, dat het' gauw zal w©z©n. Hij zal u waarsdhijln'Wjlc schrijven, als hijl komt. Maar als ik van Greet hoor, dat er een datum is vast gesteld. dan zal ik het u laten weten: Herinnert u zich nog, dat ik u ©ens heb gezegd, dat wij nog goede vrienden zouden, worden? Me dunkt. h©t krijgt er nu wel wat vap! Eigenlijk wprden we nog familie! Nu|, dat is dan toch wel wat heet ver! lacht© zij. Wij' konden hoogstens Zeggen dat er e^ndge relatie tussdhen ons bestond; maar... Ja, die relatie kon inniger rijn, dat geef ik toe, zei hij, met Zulk ©en on deugende flikkering in de oog©m, dat zij gauw inviel: Maar nu mbet ik waarlijk gaan- Juffrouw Petersen kan nu ieder oogén- blik terugkomieii en dan kon ze mij wel eens dadelijk bij zich wilL'ein hebb©n. Ze moiet dan wel zeer zeer op u gesteld rijin! sprak hiji met nadruk. Ja. dat is ook zoo. Maar waarschijn lijk zou ze niet zoo op mij gesteld blijven als Ze bij haar terugkomst u hier vond (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2