ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 16 MEI 1941 OPöENOi ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN Uit Stad en Provincie ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 - per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. da Ziarikieeiche Nieuwsbode, Zierikzee, Schnlthaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Rcd.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14645 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bi] contract speciale prijzen. Suo- cesj.js op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag.' 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. FRANKRIJK EN DUITSCHLAND Frankrijk behoort tot Europa Radiorede van Péiain Van bevoegde 2ijde is gistermiddag in de Wilhelmstrasse medegedeeld, dat de besprekingen tusschen Frankrijk en Duitschland duidelijk aantoonen, dat het tot Europa behoort en niet tot den invloedssfeer van een ander continent' Ofschoon men van gezaghebbende zijde verklaart, meldt S.P.T., dat de bespre kingen nog steeds niet geëindigd zijn, aarzelt men niet zijn voldoening over de reeds bereikte resultaten uit te spre ken. In gewoonlijk welingelichte krin gen verzekert men, dat nog slechts en kele details te regelen zijn. Waarschijnlijk zal dit gebeuren wanneer Darlan zich volgende week weer naar Parijs zal be geven. Wat de besprekingen tusschen Hitier en Darlan betreft was men in de Wil helmstrasse gisteren nog gereserveerd Naar aanleiding van een vraag van een buitenlandsch journalist of Duitschland het recht van vrije doortocht heeft be dongen, wordt van bevoegde zijde ver klaard, dat hiervan niets bekend is. Vast staat echter dat men te Berlijn de ge bieden van de Middellandsche Zee als een deel van Europa beschouwt. Een aanduiding in dezen zin is gistermid dag in de Wilhelmstrasse gegeven. Men kan veilig aannemen, dat de „Neu Ord- nung" ook op Noord-Afrika betrekking heeft. Dit onderwerp is ook op de Fransch-Duitsche bespreking te berde ge bracht. De chef van den Franschen staat, maarschalk Pétain, heeft gisteravond om 20 uur voor alle Fransche zenders, naar het D.N.B. uit Vichy verneemt, een toe spraak gericht tot het Fransche volk' Hij zeide: „Gij' hebt gehoord, dat ad miraal Darlan kortelings in Duitschland een ontmoeting heeft gehad met rijks kanselier Hitier. Ik heb deze ontmoe ting principieel begroet. Zij stelt ons in staat, duidelijk te zien op den weg naar de toekomst en de met de Duitsche re geering aangevangen besprekingen voort te zetten. Wanneer 't ons gelukt de aan den gang zijnde onderhandelingen bij' een straffe discipline van onze open bare meening tot een goed einde te brengen, zal Frankrijk zijn nederlaag overwinnen en in de wereld kunnen stand houden met den rang van een Europeesche en koloniale mogendheid". HET EILAND CYPRUS als vloot- an militaire basis Uiteraard volgt men met groote be langstelling het doen en laten van de Engelschen op Kreta en Cyprus, de Brit- sche steunpunten in het Oostelijke bek ken van de Middellandsche Zee. Vooral voor Cyprus interesseert men zich zeer sterk. Dit eiland ligt ongeveer 600 kilo meter ten Oosten van Kreta en is sedert 1925 een kroonkolonie van Engeland. Het ligt als een massieve rechthoek in de Oostelijke bocht van de Middellandsche Zee. Een lang, smal schiereiland, dat zich uitstrekt naar het Noord-Oosten, wijst in de richting van Syrië. Cyprus wordt bijna geheel bewoond door Grieken, 350.000 in getal. Dezen leggen een levendige sympathie aan den dag voor Griekenland en hebben in den loop van de laatste jaren meermalen demonstraties gehouden voor hun ver- eeniging met dat land, welke echter door de Engelschen zonder moeite werden on derdrukt. Het eiland heeft een lengte van 230 en een breedte van 96 kilometer; zijn oppervlakte bedraagt ongeveer 9600 vierkante kilometer. Het wordt door sneden door twee bergketens, in de richting Oost-West. In het Noorden be staat dit gebergte uit kalksteen; de hoogste bergtop, de Kornos, is on geveer 1000 meter hoog. Het Zuidelijke gebergte bestaat uit basalt en bereikt zijn grootste hoogte in het Troodosgebied (2000 meter). Tusschen de beide berg ketens strekt zich een vlakte uit, die op bepaalde plaatsen een breedte heeft van 40 kilometer. Deze vlakte draagt over het algemeen een woest karakter. In vroeger eeuwen heeft de beschaving, naa.' blijkt uit opgravingen, op een zeer hoog peil gestaan. Landbouw en veeteelt vormen de hoofd middelen van bestaan. Verder houden de Cyprioten zich bezig met sponsvis- scherij, tegelbakkerij en het winnen van asbest en gips uit de bergen. Nicosia, de bescheiden hoofdstad, is het beginpunt van een smalspoorweg ter lengte van ruim 122 kilometer. Het wegennet, ter lengte van meer dan 5000 kilometer, is buitengewoon goed in orde gehoudenl De militaire bevestigingen spelen op Cy prus een belangrijke rol. De Engelschen hebben er niet alleen steunpunten voor de marine opgericht, doch ook vlie velden aangelegd en kustbatterijen ge ïnstalleerd. Door zeekabels is het ver bonden met Alexandrette en Haifa. Italiaansch weermachtsbericht Activiteit rond Solloem Het 344e weermachtsbericht luidt als volgt: j J Italiaansche en Duitsche vliegtuigen heb ben de luchtbasis Malta aangevallen. Tij dens luchtgevechten werden drie Britsche toestellen neergehaald. In Noord-Afrika activiteit van de artil lerie aan het front van Tobroek en van verkenningsafdeelingen ten Oosten van Solloem. Onze vliegtuigen onderwierpen de haven en de inrichtingen van Tobroek aan voortdurende bombardementen; een schip geraakte in brand. Vijandelijke vliegtuigen bombardeerden Derna. In Oost-Afrika werd de vijandelijke druk in alle sectoren voortgezet, waar onze troepen tot het uiterste weerstand bie den. Duitsch weermachtsbericht Malta en Kreta uit de lucht bestookt Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Een -duikboot heeft in het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan eern kraöhtig beschermden Britschen hulpkrui ser van 20.000 brt. tot zinken gebracht. Bij' aanvallen op de BritsChe ravitaillee- ringssöheepvaart bracht het luchjtwapemj overdag «n in den afgeloopem nacht drie koopvaardijschepen met te zamen 11.000 brt. tjot zinken en beschadigde 2 andere groote vrachtschepen door bomtreffers pp ernstige wijze. Gevechtsvliegtuigen over vielen gisteren overdag verschillende mi litaire doelen in Groot-Brittannië op suc cesvolle wijze. Op ©en vliegveld werden daarbij verscheidene 4-mntorig© gevechts vliegtuigen op den beganen grond Zwa,ar beschadigd. In Noord-Afrika aanhoudende le vendige bedrijvigheid van artillerie en afdeelingen verkenners voor Tobroek. Hier -en im de omgeving van Solloem werden nog twee Britsche pantserwa gens vernietigd, verscheidene stukken ge schut bemachtigd en krijgsgevangenen binnengebracht. Lichte Duitsche gevechts vliegtuigen ondersteunden den strijd van het Afrikacorps door doeltreffende aan vallen op Britsche infanterie en kolfown®s voertuigen in het gebied van Solloem. In het gebied van de Middellandsche Zee bombardeerden formaties van het Duit sche luchtwapen overdag en des nachts militaire inrichtingen op de eilanden Mal ta (en Kreta met goede uitwerking. Bij een aanval van lichte Duitsche ge vechtsvliegtuigen op twee vliegvelden, van het eiland Kreta werden 15 vijan delijke jagers op d©n beganen groind ver nietigd. In luchtgevechten boven h®t eiland schoten Duitsche jagers nog acht vliegtuigen omlaag. Er vonden geen vluch ten van den vijand naar het Duitsche rijksgebied plaats. In de periode van 12— 14 Mei verloor de vijand 31 vliegtuigen. Daarvan werden, er 13 in luchtgevech ten. 3 dpfor luchtdoelartillerie omlaag ge haald ien de rest op den beganen grond vernield, I|n denZelfdep tijd gingen drie eigen vliegtuigen verloren. HET GEVAL-HESS E«n ida#-fixe uit id«el«tUch* overwegingen De Führer zal waarschijnlijk voorloopig niet in het openbaar over de dramatische vlucht van Rudolf Hess naar Schotland spreken, aldus is men te Berlijn van meening, meldt het ANP. De gesprekken over den achtergrond van de affaire-Hess zijn echter in Duit sche partijfcringen, op straat en onder de journalisten niet verstomd. Niemand betwijfet, dat Hess uit idea- listische overwegingen een idee-fixe heeft gekregen en dat hij meende vrede tot stand te kunnen brengen door dit ten uitvoer te leggen, nadat volgens zijn over tuiging voortzetting van den oorlog voor Engeland zinneloos is geworden. Men herinnert zich in het bijzonder een passage uit een der laatste rede voeringen van Hess op 28 Februari jl., waarin hij zei, dat het Duitschlands wensch is, de tusschen de volken han gende vraagstukken op te lossen in den geest, waarin de jeugd der volken bij sportieve wedstrijden bijeenkomt. Hij ver volgde toen: „Het is onze overtuiging, dat Engeland ook hier de rol speelt van dengene, die weliswaar het kwade wil, maar ten slotte het goede doet". Deze woorden, zoo meent men, doen ondubbelzinnig blijken, hoezeer Hess ver trouwde op den geest van de Engelsche sportieve „fairness", wanneer hij op po litiek gebied' meende, dat het al voldoen de was, als men den Engelschen per soonlijk bewees, dat hun zaak is verloren om hen bereid te maken tot het sluiten van vrede. De „man in the Street" begrijpt even wel niet, in hoeverre Hess meende bij de Engelschen „fairness" te kunnen ver onderstellen. Hij houdt de vlucht van dezen leider naar Engeland voor een gril die in het huidige stadium van den oor log grenst aan waanzin. Men erkent hier overigens, dat Hess' idealisme voor het Britsche rijk gunstige gevolgen zou heb ben, want in het huidige stadium van den strijd zou het 't verstandigste voor de Engelschen zijn er mee op te houden. In dit verband vragen de Berlijners zich af welke „spleen" het zonderlingst is, 'die van Hess, die de Engelschen tot den vrede wil overhalen, of die van de Brit ten, die den oorlog nog willen winnen. INKOMEN EN VERMOGENS IN NEDERLAND Slechts 5 pet. der bevolking een inkomen boven f 5000.- De December-aflevering 1940 en de zoo juist versdheneln Februari-aflev®ring 1941 van het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevatten cij fermateriaal betreffend® de inkomens en vermogens over de belastingjaren 1915- 1916 tjo,t 'en ntet 1939-1940. Het bedrag der Zuivere inkomens blijkt van 1915-1916 to,t 1921-1922 voort durend te Zijd gestegen van f 1.236 mill, tot f4.292 millioen, waarna een daling is ingetreden tot 1924-1925. Hierop is, wegens de verbetering van den eoono- mischen toestand een nieuw© stijging ge volgd tot 1930-1931, waarop ais gevolg van de in 1929 opnieuw ingetreden eco nomische crisis een teruggang is gevolgd tot f2.666 millioen over 1936-1937. Aan vankelijk iohder den invloed van de de valuatie van den gulden in 1986 is daar op een stijging gevolgd tot f3.010 mill, over 1939-1940. Dezelfde oorzaken deden het bedrag der vermogens toenemen van f7.311 milliOten over 1915.1916 tot f13.589 mill, over 1920-1921 gevolgd door' een daling tot 1923-1924. Hierop steeg dit bedrag tot f15.666 millioen over 1929-1930, waar op, behoudens stijgingen van 1933-1934 op 1934-1935 en van 1936-1937 op 1937- 1938 eeai daling is gevolgd tot f12.424 millioen over 1939-1940. Het hoogste gemiddelde inko men per aangeslagene (f2.659) wordt aangetroffen voor de jaren 1917-1918 en 1920-1921, het laagste cijfer (f2.075) heeft 1936-1937. Het cijfer over 1939-1940 be droeg f2.136. Het hoogste gemiddeld® vermogen per aangeslagen® (f 87.000) komt in 1917-1918 voor, het laagste (f 63 000) in 1935-1936. Voor 1939-1940 was het f67.000. Bij' een vergelijking van de belasting plichtigen paar de grootte van hyn in komen valt het op, dat slechts ©etn Z®er klein deel i)n de hooger® inkomensgroe pen valt ep dit dit deel van 1921-1922 op 1939-1940 nog kleiner is geworden. In het laatstgenoemde jaar had slechts 5 pet. een inkomen van f5000 of meer. pieze 5 pet. der aangeslagep®n bezat 28 pot. van de belaste inkomens en b®taal- d© 66 pet. van de inkomstenbelasting in hoofdsom. Uit 'de cijfeTs voor de vermtogensb®- lasting blijkt, dat er ip 1939-1940 nog 775 millionnairs waren, terwijl' er 1362 waren in 1929-1930. Deze 775 milliopnairs be talen tezamep 14 pet. der vermogens- in hoofdsom: Het is thans mogelijk mede te deelan. dat Zich londer de gebouwen die bij de laatste Duitsche luchtaanvallen op Londen vernield zijp, de volgend® be vinden St. Jannes Palace, Old Bailiey,, verder Lambeth Palace, waar de aarte bisschop van Canterbury woont, het Lon don Museum' en Queens Hall. (UP) H©t DNB mieldt uit Philadelphia: Het Amerikaansche linieschip Washington, groot 35.000 ton, is gisteren in dienst genmmieP. Daarmede beschikken de Ver. Staten thans o-ver 17 linieschepm. D® Washington, die een bemanning van 75 Officieren en 1200 manschappen' telt, is jïi Juni 1938 op stapel gezet. De bouw kosten bedragen 70 millioen dollar. HAMSTER GEEN LEVENS MIDDELEN OF KAPITAAL Een waarschuwing van dr. H. Fischböck Dezer dagen is in hotel „Wittebrug" te 's-Gravenhage een bijeenkomst gehouden van den Nederlandschen Sociaal-Econo- mischen Kring, waarin commissaris-gene raal minister dr. H. Fischböck het woord gevoerd heeft. Aanwezig waren om. ge- noodigden uit het economische leven1, leden van het organisatie-comité Wol- tersom en van den raad van volkshuis houding der N.S.B. Omtrent het gesprokene op deze ver gadering kan het volgende warden mede gedeeld Iedere gelegenheid om met menschen uit het bedrijfsleven samen te komen, om een aantal dingen te bespreken, wel ke thans aan de orde zijn, juichte dr. Fischböck toe. Hij begon met eenige op merkingen over het hamsteren. Hoe wel er veel gehamsterd wordt, gaat het om betrekkelijk kleine hoeveelheden. Maar veel schadelijker dan de materieel© zijde is de moreele kant van dit hamsteren. Met dezen moreelen kant heeft spreker te maken, wanneer hij te Berlijn de be langen van Nederland bepleit. Wanneer immers blijkt, dat men in Nederland zich niet strikt houdt aan de bepalingen, welke de distributie-regeling aan de bevolking oplegt, brengt dit het gevaar met zich mede, dat men Neder land op het peil van andere bezette gebieden zou willen omlaag -drukken, of dat men minder geneigd zou zijn bij de overbrugging van moeilijkheden te hel pen, zooals zich nu b.v. bij de aardappe len hebben voorgedaan. Lasten op het bedrijf «leven Vervolgens kwam de commissaris-gene raal op de lasten, die op de bedrijven drukken en nog zullen dirukken. Hij wees, evenals hij dit vroeger deed, op de zeer vrijgevige dividendpolitiek van het mee- rendeel der bedrijven. Het uitkeeren van zoo hooge dividenden brengt mede, dat meer belasting dient te worden betaald. Wat bijvoorbeeld meer dan 5 of 6 pro cent uitgekeerd zou warden, dient als belastingobject te worden beschouwd. In dien geest kan men dan ook een belas tingwet verwachten. Spreker wees er daarbij op, dat een vennootschap aan de dividend-belasting kan ontkomen door het kapitaal met de reserves te verhoogen en dus procents- gewijs een lager dividend te bepalen, maar dan voor één keer een percentage der reserves voor den fiscus te bestem men. Dit percentage zou dan komen te liggen tusschen de 12 o/o van de dividend belasting, welke men zou hebben be taald en de 31i/2 van de thans gelden de winstbelasting. Ook de commissaris sen zullen aan de nieuwe belasting het hunne dienen bij te dragen. Een per centage van 20 noemde spreker redelij a en billijk, wanneer de tantièmes niet bovenmatig hoog zijn. Social* politiek Indien ook de noodzakelijke sociaal- politieke maatregelen voorloopig slechts in bescheiden mate, zooals door een ver betering der invaliditeitsrente, of zekere hervormingen der Ziektewet, verwerke lijkt kunnen worden, zoo is toch, in het belang van een evenredige belasting, als punt van uitgang voor de kostprijsbere kening der bedrijven een tijdelijke ge lijke belasting naar het loonbedrag noo- dig. Ook zullen maatregelen kunnen wor den genomen met betrekking tot interne aangelegenheden van particuliere bedrij ven, de leiding e.d. Er bestaan echter ten deze geen plannen voor ingrijpende maatregelen. Het leidende personeel in een bedrijf is van te groote beteekenis voor het ge- heele economische leven dan dat de overheid daarover geen zeggenschap zou moeten hebben. Pétain'8 radiotoespraak over het Duit8ch-Fransch overleg Het eiland Cyprus in het Oostelijk bekken der Middellandsche Zee Waarschuwing tegen hamsteren van levensmiddelen of kapitaal Inkomens en Vermogens in Nederl. In 1939/40 nog 775 milhonnairs Geboortecijfers als levenskraoht en levenswil der volken Wanneer verduisteren? Heden (Vrijdag) gaat de zon onder om 21.31. Morgen komt zij op om 6.42. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier Zondag 18 Mei. Nieuwe maan Maandag 26 Mei. Eerste kwartier Maan dag 2 Juni. Volle maan Maan dag 9 Juni. RENESSE. Onze dorpsgenoot, -dhr. J. de Feijter Szn., slaagde -dezer dagen voor het in Goes en Zierikzee gehouden exa men van de opleidingscursus tot verkrij ging vakdiploma Melk- en Melkdistribu- anten. i OUWERKERK. Geslaagd voor het exa- mien im vakkennis van de melkwinruiig en den handel in ctonsumptiemelk, dhr. W. Vijverberg PZ. Zondag«rte®ndi*n*t Ziarikze* Zondag 18 Mei: Dr. Boogerd en Dr. Van Hoorn. Burgerlijke Stand van Zlarlkzaa Geboren: 11. Marina Dinai, d. van M(. Pankow en H. van Schouwen; 13. Maria, d. van G. J. Wilbrink en P. N. Patappel; 14. Aletta Maria, d. van J. van Ast en J. Evertse; 13. Gomelia Wilheimina, d. van M. P. van der Schelde en F. Beije; 12. Marinus, z. van P. Douw en J. Klink- Overleden: 9. Hendrik Douw, 47 echtg. van T. van Burgh; 13. Jacomijn- tje bij de Vaate, 81 j., wed. van KJ» Boot; 15. Jadobus Foïmer, 68 j., echtg. van W. Vis. KERKNIEUWS Geref. Kerk. Aangenomen naar Tholen, ©and. H. J. Swierts. 'hulpprediker te Vlissingen. PREDIKBEURTEN Zondag 18 Mei. Ned. Berv. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, dn. F. W. J. r. d. Poel te Den Helder. Kleine kerk. 10, de. Valeton en 7 ore, de. Tonebeek van Zonnemaire. Lutb. Kerk. Geen dienst. Geref, Kerk. 10.30 en 5 ure, de. Leene. Obr. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, de. Hoogendooro. Geref. Ge». (St.-DomosBtraat) Zaterdagavond 7.30 ure (w. t.), dn. d. Berg van Krabbendijke. Zondag 10.30, 3 en 7 ore, Leeskerk. Oud Geref. Gem. 10.30, 3 en 7 nre, Leenkerk. Burgh. 10 30 are, niet ds. Veen, maar de heer Foeken, oand,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1