NIEUWSBODE DONDERDAG 15 MEI 1941 OPGENO] ZIER1KZEESCHE COURAHT DE KERN ABONNEMENT s 1797 - 1889 Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. Uitgave: N.V* de Zierikzeesche Nieuwsbode* Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14644 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- ces j es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. FRANSCH-DUITSCHE OVEREENKOMST Onderhoud tuiichen HitUr en Darisn „Wanneer men rustig over de poli tieke situatie nadenkt", zoo heeft gis termiddag een gezaghebbende persoon lijkheid tegenover den SPT -correspon dent te Berlijn verklaard, „ziet men veie mogelijkheden". De economische onderhandelingen met Rusland zijini afgesloten. Uit een ver klaring van- bevoegde zijde blijkt, dait het doel van deze onderhandelingen is geweest om het vroegere economische verdrag met Rusland op de oude basis in practijk te brengen. Verder® berich ten uit Rusland over de besprekingen tusschen de rijksregeerimg ©n het Krem lin zijn vrij vaag en hier kan in de naaste toekomst moeilijk van groote beslissingen gesproken worden'. Sinds zijn terugkeer in Turkije heeft de Duitsche ambassadeur von Papen een Levendige activiteit aai» den dag gelegd. Vermeldenswaard is in dit verband e®n artikel in het blad „Ulus", waarin nog maals wordt verklaard, dat de Turksche regeering er niet aan denkt van haar neutrale houding af te wijken. Dat in de Wilhelmstrasse gistermiddag de aan dacht op dit artikel is gevestigd, schijnt er op te duiden, dat momenteel van Bngelsdhe zijde sterke druk op Turkije wordt geoefend. De indruk in de Wil helmstrasse was overigens, dat in -dej laatste dagen geen.' belangrijke verande ringen in den toestand te Turkije Zijd ingetreden'. Meer dan. andere landen staat ©chter Frankrijk in het middelpunt der be langstelling. Het feit, dat Hitier admi raal Barlam heeft ontvangen, wijst 'er op, dat waarschijnlijk reeds gropte be slissingen zijn gevallen. Dit vermoeden wordt overigens ook door de Fratnische pers uitgesproken. „Paris Soir" schrijft, dat heel Frank rijk achter Zijh staatschef moet staan. Het lijkt op het oogenblik, alsof de Fransdh-Duitsche overeenkomst nog slechts een begin' is geweest. Hoewlel mlen nog niets nauwkeurigs weet, kan men toch reeds zeggen, dat rijkskanselier Hit- Ier Frankrijk een nieuwe kans heeft ge geven en dat men daardoor de bespre kingen van Montoire kan voortzetten. Het gaat om1 niets minder dan om het feit, Frankrijk tenslotte op die plaats vast te leggen, die het in ©en nieuw ien ge. zond Europa wil innemen. Men kan er op vertrouwen, aldus het blad, dat ad miraal Darlan vastbesloten! is, alles in het werk te stellen, Frankrijk de moge lijkheid te hergeven, in het nieuwe Euro pa een rol te spelen, di© met zijn ver leden in overeenstemming is. DE MILITAIRE TOESTAND IN IRAK Aanvollen van irakich» artilUrie en luchtmacht Naar het DNB uit Stamboel meldt, zijn omtrent den militairen toestand in Irak, in Amman de volgende bijzonderheden ontvangen De beschieting gedurende twaalf dagen van de vliegvelden van Sennelseban en Sjoeaiti door Iraksche vliegers en artil lerie heeft zeer zware beschadigingen veroorzaakt. Semnelseban is een ten koste van zes millioen pond sterling gebouwde sterkte met ondergrondsche opslagplaat sen, onderkomens en bunkers. De doel treffendheid van deze installaties is door voortdurende Iraksche aanvallen zeer ver minderd. De talrijke Engelsche vlieger aanvallen op de Iraksche belegerings troepen hebben slechts weinig kunnen uitrichten. Er wordt gemeld, dat voor de Engelsche aanvallen een heele reeits Engelsche vliegtuigen uit Egypte gehaald moest worden. De wegen van Basra naaT het En gelsche versterkte vliegerkamp van Sjoe aiti is door Iraksche strijdkrachten ge blokkeerd. Dit verklaard het Engelsche plan om zich in het bezit te stellen van het fort Roetba. Twee aanvallen zijn mislukt onder de zwaarste verliezen voor de Engefechen. De vervanging der verliezen is voor Engeland zeer moeilijk, aangezien de ge vaarlijke situatie in Egypte het niet ver oorlooft noemenswaardige versterkingen naar Irak te sturen. Irak daarentegen beschikt juist onder de stammen over tienduizenden man gevechtstroepen, die tot dusver nog in het geheel niet zijn opgeroepen, omdat men een algemeene mobilisatie voorloopig nog onnodig acht. Dultsch weermachtsbericht Vliegveld op Malta aangevallen Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend: Het luchtwapen heeft in den afgeloo- pen nacht in het zeegebied ten Oosten van Sunderland drie koopvaardijschepen met te zamen 14000 brt. tot zinken ge bracht en verscheidene belangrijke ha vens in midden- en Zuid-Engeland ge bombardeerd. In Noor d-A f r i k a is een door pant serwagens gesteunden Britschen aanval op een deel eener Italiaansche afdee- ling mislukt. Daarbij werden zes vijan delijke pantserwagens vernietigd. Andere gevechten leverden den Duitsch-Italiaan- sche troepen plaatselijke successen op* In het gebied van S o 11 o e m drongen verkenningstroepen van het Duitsche Afrika-oorps ver naar het 'Oosten en Zuid-Oosten door. Op het eiland Malta deden Duitsche formaties gevechtsvliegtuigen, overdag en des nachts weer aanvallen op het vlieg veld Luccs, De aanval had een goede uitwerking. De vijand bombardeerde gis teren avond met zwakke strijdkrachten het eiland Helgoland, Er ontstond geen militaire schade. Alleen woonhui zen werden vernield; verscheidene bur gers werden gedood of gewond. Lucht doelartillerie schoot twee der aanval lende Britsche gevechtsvliegtuigen neer; Boven het gebied van het Duitsche rijk vonden vannacht geen gevechtshandelin gen plaats. De bemanning van een verkennings vliegtuig teet kapitein Pritzek F©Mw©bel Heinemamn, Feldweb®l Hopp© en onder officier Haus heeft zich bij! de uitvoering van moeilijke fotoverkeWningen bov®n En geland bïj'izïoinder onderscheid®». Bij' d© gevechten in Noord-Afrika heeft ®erste luitenant Sehultze zich onderscheiden door voorzichtigheid >en dapperheid. Italiaanschweermachtsberciht Aanvallen in de omgeving van Tobroek afgeslagen Het 343e weermachtsbericht luidt als volgt: Formaties van h®t Duitsche luchtwa pen hebbel» pp Malta de vlopitbasiSj La Valetta aangevallen en <een vliegveld waarbij! brandei» veroorzaakt werden ©n een vliegtuig op del» begane» grond ver nield werd. Tajideins ieen gevecht tegien vijandelijke jachtvliegtuigen werden tWee Hurricanes neergehaald, In Cyremaïea probeerde de vijland van. »it Tobroek met steun van pantserwagens ©en hevi ge» aanval te ondernemen, welke door onzie troepen op dapplere wfjïz© werd afgeslagen. Wij' brachten den vijand aan zienlijke verliezen toe aan manschappen iem pantserwagens, maakten gevangenen en bemachtigde» machinegeweren'. Tijdens optreden aam het front van Sollo.©!» waarvan melding gemaakt is in het weer machtsbericht van gister®», werden krijgs gevangenen gestaakt en pantserwagens, alsmede zes kanonnen buit gemaakt, Tw©e vliegtuigen val» het type-Hurrieane wer den -door oh'Ze luchtdoelbatterijien neer gehaald. Een vijlaindelijke luchtaanval - op Benghasi veroorzaakte onaanzienlijke ma. terieele schade aan woonhuizen; onder de burgerbevolking werd©» ©enig© pier- son®» gewond. In het Oostelijk bekk®n der Middellandsdhe Zee overviel!®» onze vliegtuigen ©el» vijlandelijk konvooi- E®n schip va» gmoote tolnnage. werd getrof fen. Een van onze lu'chtformaties over viel de vlootbasis A'lexandrië en trof militaire doelen ii» de haven. In O ost- Afrika activiteit van de artillerie in den sector van Am:a Alaidji, waar een nieuw© Vijandelijke aanval w©rd afgesla gen. HESS' NAGELATEN PAPIEREN Hij wild* 0»n compromfsvrtcU op «ig«n initiatief Het ANP meldt uit Berlijn: Rudolf Hess hoeft, naar uit ingewijde kringen vernomen wordt, toen hij naar Engeland vertrok, tamelijk uitvoerige aan- teekeningen achtergelaten. Hieruit blijkt, dat hij ziich in staat achtte uit eigen ini tiatief een compromis-vrede tusschen Duitschland en Engeland tot stand te brengen, als het hem zou gelukken „de waarheid in Engeland te brengen". De drijfveer van zijn optreden, dat in zijn volstrekte miskenning van de werke lijke mogelijkheden en in de wijze van uitvoering slechts verklaard kan worden door de aanwezigheid van waanvoorstel lingen, schijnt in de eerste plaats haaT oorsprong te vinden in een algemeen menschlievend .gevoel, waarvoor hij als gevolg van zijn zwaar lichamelijk lijden bijzonder toegankelijk was. Rudolf Hess was weliswaar uiteraard niet ingewijd in de plannen van de op perste militaire leiding van het Rijk, waarmee slechts een zeer kleine kring van personen bekend is, naar men weet, maar anderzijds wist hij genoeg om de overtuiging te koesteren, dat uitvechten van den Duitsch-Engelschen oorlog tot de uiterste consequentie, welken steun Engeland ook nog moge krijgen, niet slechts moet eindigen met een nederlaag, maar zelfs met de vernietiging van En geland. Hij wist, dat Engeland niet alleen- bij de taixatie van de militaire, maar ook van de binnenlandsche en oeconomische situatie in Duitschland van onjuiste pre missen uitgaat. Uit zijn papieren blijkt onmiskenbaar, dat volgens hem de voort zetting van den oorlog door Engeland slechts mogelijk is door bedrog jegens het Engelsche publiek van de zijde van Churchill en zijn kliek, hetgeen naar hij schrijft het eenige is, dat een be letsel vormt voo;r den vrede op de we reld, waaruit vreeselijke gevolgen voor de mensdien op het eiland moeten voort vloeien. Hess gelooft nu, naar hij opmerkt, dat het mogelijk zou zijn Engeland te over tuigen van deii waanzin der houding van zijn huidige leidende figuren, als het hem zou gelukken andere Engelsche persoon lijkheden omtrent de ware situatiein te liichten. Hiervoor kwam volgens hem Lord Hamilton in aanmerking, dien hij blijkbaar van de Olympiade in 1936 te Berlijn kende. Inderdaad is hij, toen zijn benzine op was, in de nabijheid van diens landgoed met een parachute uit zijn vliegtuig 'gesprongen. Blijkbaar rekende hij er op, dat Hamilton en zijn kring in Engeland voldoenden invloed bezaten Hess meende, dat een bespreking met Churchill doelloos was, want hij heeft uitdrukkelijk opgemerkt, dat hij in geen geval den Engelschen premier zelf wilde spreken. Naar voorts uit zijn aanteeke- ningen blijkt, was hij vast overtuigd van het succes van zijn missie. Hij rekende er op binnen ongeveer twee dagen weer terug te zijn, ja, hij geloofde zelfs, dat men in Engeland de moodige benzine voor de terugreis tot zijn beschikking zou stellen. Hij heeft niemand, ook zijn familie niet, die hij spoedig hoopte terug te zien, van zijn voornemen verwittigd. Koop en verkoop van distributiekaarten verboden De Secretaris-Generaal van het Depar tement van Landbouw en Visscherij en van het Departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt het volgende, met betrekking tot de verschillende 'dis tributiebescheiden, bekend Het koopen, verkoopen en onbevoegd voorhanden hebben van distributiestam kaarten is zooals op deze kaarten is aangegeven verboden. Aan dit ver bod is een uitbreiding gegeven an dien zin, dat in den vervolge ook het koopen, verkoopen, te koop aanbieden en onbe voegd voorhanden hebben van de overige distributiebescheiden, zooals algemeene bonkaart, vleeschkaart, bloemkaart, tex- tielkaart, boter- en vetkaart enz., ver boden is, aangezien het verkoopen van distributiebescheiden in strijd is met een der grondbeginselen van de distributie. Bovendien is het verboden bij het rui len van bonnen, al dan niet tegen gel delijke vergoeding, bemiddeling te ver- leenen of gelegenheid tot het ruilen van bonnen in café's e.d. te bieden. Z.g. „ruilrubrieken" in dagbladen en tijdschrif ten, alsmede „ruilbureaux" voor distri butiebescheiden zijn dus niet meer ge oorloofd, terwijl het de pers evenmin is toegestaan advertenties betreffende boimenrull op te nemen. Voorts is bepaald, dat personen, wier distributiestamkaarten zijn voorzien van de gestempelde aanduiding „Hoofd", maar die ten gevolge van gewijzigde omstan digheden geen hoofd van een gezin of samenwoning meer zijn, of niet meer afzonderlijk een zelfstandige huishouding voeren, onverwijld hun dtstributiestam- kaart aan den burgemeester ter wijziging van de gegevens dienen aan te bieden. Eigenhandig wijzigingen in deze gegevens aanbrengen is niet toegestaan'. Tevens is een regeling getroffen met betrekking tot de extra distributiebeschei den, welke verstrekt worden aan perso nen, die zwaren of zeeT zwaren arbeid verrichten, Wanneer de betrokken, per soon dien arbeid, ten gevolge van ge wijzigde omstandigheden niet meer ver richt, zulle» de extra verstrekte distri butiebescheiden weer bij den plaatselij ke» distributiedienst ingeleverd moeten worden. Aangezien in de practijk is gebleken, dat vele handelaren niet de noodige zorg in acht nemen bij het bewaren van de bonnen en andere distributiebescheiden, die zij onder hun berusting hebben, is bepaald, dat ieder, die terzake van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf distributiebescheiden onder zich heeft, verplicht is de noodige zorg bij het be heer en het bewaren daarvan aan te wenden. Handelaren, die op onverant woordelijke wijze met distributiebeschei den omspringen loopen derhalve de kans met den strafrechter in aanraking te komen. VERSCHILLENDE BERICHTEN Ook niftuw* aardepptUn vallen onder de distributie De secretaris-generaal van landbouw- en visscherij maakt bekend: Aangezien gebleken is, dat in eenige gemeenten kasaardappeien zonder bon worden verkocht, wordt er de aandacht op gevestigd, dat voor consumptie ge schikte aardappelen onder de bepalingen der aardappeldistributie vallen. Ook kas aardappeien mogen dus slechts tegen af gifte van de voor het koopen van aard appelen aangewezen bonnen worden ge kocht. Boerderij afgebrand Gistermorgen in de vroegte is een he vig® brand uitgebroken in de boerderij van den landbouwer Pijnappels te Schijn del (N.-B.) Het vuur was in het achterhuis ontstaan. In korten tijd stond het achterhuis in lichter laaie en de vlammen sloegen over naar de stalling en aangrenzende schuur. De vlammen werden aangewakkerd door den wind en weldra werd ook het woonhuis aange tast. Het vuur had zoo snel om zich heen gegrepen, dat de hofstede reeds was afgebrand voordat de brandweer ar riveerde. De geheele landbouwinventaris, de landbouw voorraden en een partij hooi en stroo zijn verloren gegaan. De oor zaak van den brand is onbekend. Ver zekering dekt de schade. Landbouwer Jn hongerstaking Bij 'de politie te Lewedorp had een landbouwer aangifte gedaan van eentax- wediefstal uit zijn schuur. Een hoeveel heid van 5000 kg zou hem ontstolen zijn. Bij het onderzoek van deze zaak, waar aan ook de Crisis-Contröledienst heeft meegewerkt, vond men aanleiding den boer er van te verdenken, dat hij de verdwenen tarwe zelf van de hand had gedaan en wel op ongeoorloofde wijze. Daarom is de man, die dit echter niet toegaf, in hechtenis genomen en opge sloten te 's-Heer Arendskerke, waar hij uit protest in hongerstaking ging en zich in een volslagen stilzwijgen hulde. De man werd daarna op last van de Justitie overgebracht naar het Huis van Bewaring te Middelburg, waar hij nog maals aan den tand gevoeld is en tot inkeer gekomen. De man is weer gaan eten en is aan het praten gegaan. Naar aanleiding van wat hij heeft losgelaten, heeft men bij een bakker 500 -kg tarwe gevonden, terwijl nog andere ontduikin gen van de voedselmaatregelen aan het licht kwamen. Er Zijn in verschillende woningen huiszoekingen gedaan, waarbij nog een frauduleus varken en aan de distributie^ onttrokken bruine boon en voor den dag kwamen. (Tel.) Fraudufeuz» »lachtfng«n De politie vermoedde reeds enkel® we ken, dat er te Drieweg®» (Z.-B.) frauduleus 'geslacht, werd, zoodat ze e®n oogje in het zeil hield. Gister®» hadden de marechaussee en d® gemeenf© veld - wachter succes. Toen ©e» auto, b®stuurd door de J., passeerde, werd den chauf feur halt toegeroepen. Deze reed ©chter door, hoewel er op hem geschot®» werd. Te Goes werd de auto op gevang®», maar vleesch vond men er niet in. Het bleek, dat dit te 's-Heer Abtskerke was $4, 'gelost. Bij een slager aldaar werd nog 70 k.g. gevonden. De rest was verdw12- mem\. Een nader onderzoek w©rd inge steld, waarbij bleek, dat het slachten geschiedde bij P. De „leider van het be drijf" schijnt ie©» zekere N. te zijn. (De Z.) Frankrijk's nieuwe plaats in over eenstemming met zijn verleden Hesa wilde op eigen initiatief een compromisvrede Bizonderheden over den militairen toestand in Irak Koop en verkoop van distributie kaarten is voortaan verboden Ook de nieuwe aardappelen vallen onder de distributie Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag) gaat de zon onder om 21.29. Morgen komt zij op om 5.44. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier Zondag 18 Mei. Nieuwe maan Maandag 26 Mei. Eerste kwartier Maan dag 2 Juni. Volle maan Maan dag 9 Juni. Naar het Agentschap Stefani uit Bei- root meldt, zou volgens daar uit Bagdad ontvangen berichten, de Ver. Staten haar bemiddeling hebban aangeboden in het Irakseh-Engelsehe oomfict. In Iraksche kringen verklaart men, dat dit aanbod reeds van te voren is gediscrediteerd, daar Roosevelt als tusschenpersooin, voor En geland alleen1 in overeenstemming met de Engelsche belangen zal' handelen. Naar het ANP uit Ankara meldt, heb ben de Amerikaamsche staatsburgers in Turkije, Irak, Syrië, Palestina en Egypte van de desbetreffend© consulaten een mededeeling ontvangen, dat in Su®z vier Amerikaans;he schepen in gereedheid wor den gehouden om hen naar Amerika te rug te breng©» en dat zij zich naar Suez moeten begev®» om aan boord te gaan, De „Giornale dTtalia" verneemt uit Damascus, dat de voormalige Iraksche premier Taha al Hesjimi plotseling is gestorven. De ov.erled®ne was de voor ganger vami den huldigen titularis Gai- lani. Toen deze aan de macht kwam, vluchtte Hasjimi uit Bagdad. Naar SPT uit Ankara meldt, heeft de Duitsche ambassadeur von Papen, kort na zijn aankomst in' Ankara een bezoek gebracht aan den Turkschen minister van buiteulaindsche zaken, Saxadjogloe. Vol gens het DNB in Stamboel, heeft vonj Papen een onderhoud van e©h uur gehad' met den president der republiek, Inönu. De audiëntie werd bijgewoond door Sa- radjogloe. Naar het DNB uit Beiroet m'eldt, heeft de Wafd, de nationalistische partij van Egypte, zich bereid verklaard tot een regeering van de nationale eenheid toe te treden, mits Egypte miooit aan de zijde van Engeland aain den oorlog zal! gaan deelnemen. Het DNB mbldt uit Beiroet: Volgens een hier uit Jeruzalem ontvang©» be richt heeft de Britsche l^o-ogte commissa ris het vertrek van alle Bngelisdi© vrou wen ©n kinderen uit Palestina b©volen. Volgens onbevestigde bericht©» uit Kaï- m zullen deze vrouwe» en kind©nem naar Egypte worden gebracht. In een klein dorpje in de mabïjh©id van de Chimeesche stad Li Kiamg is e&nj vrouw, Meng Wei genaamd, overleden, die de» hoogeav ouderdom van 117 jaren had bereikt. Zijl was een eenvoudige boe renvrouw, die haar geheel© leven hard heeft gewerkt voor haar dagelijksch brood Zij! is driemaal gehuwd geweest ©n heeft een niet tc noemen aantal nakomelingen. Zij' is overleden tengevolge van een on geluk, "waarbij zij' ®®n bovenbeen brak.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1