KIEUWSBODE WOENSDAG 14 MEI 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zierlkzeesche Nieuwsbode. Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14643 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regelminimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. VASTSTELLING DER DUITSCH- KROATISCHE GRENZEN In het regeeriimgsgebouw te Zagreb hebben de gevolmachtigden van het D<uit- sche Rijk en den Knoiatischen staat gis teren een verdrag gesloten, waarbij de grenzen tusschen beide landen worden vastgelegd. Dit is het eerste verdrag, door Kroatië m!et een andere mogendheid gesloten. De nieuwe Duitsdh-Knoatische gretns is «ongeveer 100 K.M. lang. Zij begint in het Oosten bij den drielanclenho©k bij Varasdin, gaiat dan in Westelijke rich ting, Zuidelijk voorbij Rogitsi en Win- disch-Lanzberg, Loopt daarna langs het riviertje de Sutla tot de plaaits, waar die in de Save uitmloindt. vervolgens ver der naai' het Western over d©n berg Dorianci tot 'enkele kiloimleters over Kalje. Daar begint de Ita-liaansche demarcatie lijn. In het Duitsch-Kroatische verdrag wordt onder meer bepaald, dat die Duitsch- Kroatische grens in het algemeen over eenkomt met de vroegere administratieve grens tusschen de Oostenrijksch© kroon landen Krain en Stiermarken ©enerzijds en het koninkrijk Kroatië, Slavoinië en Dalmatië .anderzijds. Deze grens zal zoo spoedig mogelijk door een Duitsch-Kroa tische oommissie afgebakend worden waarbij rekening zal worden gehouden met de ©.economische situatie. Die rati ficatie-oorkonden zullen zoo spoedig mo gelijk te Berlijn worden uitgewisseld. Het verdrag wordt door de onderteekeining van kracht." Nieuwe grondthg Na de onderteekening en de Zegeling der beide oorkonden hield d© Duitsche gezant. Kasche, een toespraak, waarin hij zeide: „Het is voior het Duitsche Rijk een bijzondere voldoening, dat het van daag «dit eerste verdrag tot vastlegging van de door den Führer bepaalde Duitsch- Kroatische grenzen heeft gesloten. De wederzijdsche sympathie en h©t begrip, dat Duitschland ien de lomafhankelijke Kro atische staat voor elkander hebben, heb ben den weg tot dit verdrag gemakke lijk geëffend. Het is immers een oprechte wensch vain! het Duitsche Rijk den jong- gen Kroatischen staat hierdoor «een nieuwen grondslag te 'geven voor een snelle ©«rdening van Zijn bin- nenlandschen toestand, voor Zijtn buiten- landsche betrekkingen en voior ©en ge zonden,' bloei. Een Kroatië, dat maar bin nen 'en naai* buiten krachtig is, dat na tionaal geordend is en op economische gebied bloeit, is een waardevol bestand deel van het nieuwe Europa. In zijn, antwoord zeide de staatssecre taris Lorkowitsj onder meer: „Het ver heugt ©ns, dat het onafhankelijke Kro atië reeds een maand na zijn stichting door het eerste verdrag, dat het Kroati sche volk na een lang tijdperk van ver nedering weer als drager v.an volle dige s u v e r e i n i t e i t >em als zelfstan dig subject der volken-rechtelijke orde sluit Zij)n eerste definitie v© grenzen krijgt Het Gro-ot.Duitsche Rijk heeft door de bepaling der grenzen het Kroatië op nieuw een gro otmoedige bij drag© tot de Consolideering van het herrezen Kroatië geleverd. Wij gelooven, dat het ©ogen blik niet ver (meer is, waarop ook de andera-.Kroiatische grenzen vastgesteld zul len worden. Met groote dankbaarheid richten zich onze gedachten tot den Führer, Adolf Hitler". NAT.-SOC LEIDERS BIJEEN Toespraak van Hitier De Nationalsozialistische Partei Kor- respondenz deelt mede: „Bij den Führer is Dinsdag een bijeen komst gehouden van alle rijksleiders en gouwleiders der NSDAP, waaraan ook rijksmaarschalk Hermann Goring deelnam. De leiders brachten den Führer, die een toespraak hield, een overweldigende ovatie, waarin de vastbesloten wil tot overwinnen tot uiting kwam". Het ANP verneemt van welingelichte zijde: In politieke kringen van de rijkshoofd stad wees men hedenavond met betrek king tot het geval-Rudolf Hess inzon derheid op de passage van het hierom trent van Engelsche zijde uitgegeven com muniqué, waarin gezegd wordt, dat Hess overgebracht is naar een plaats, die streng geheim gehouden wordt en waar niemand hem mag bezoeken. Men noemde in dezelfde kringen deze passage van de Engelsche mededeeling buitengewoon belangwekkend en voegde er in dit verband aan toe, dat onder zulke omstandigheden natuurlijk niemand kan onderzoeken, hoe men Hess behan delt en met welke methoden men hem eventueel zekere verklaringen zal afper sen. Van Duitsche zijde is men dientenge volge niet in staat te controleeren in hoe verre mededeelingen, die hierover te Londen uitgegeven worden, authentiek zijn. Men twijfelt er in politieke kringen te Berlijn echter reeds thans niet aan dat Churchill en zijn kliek van de aan gelegenheid het meest euvele propagan distische misbruik zullen maken. ANP meldt voorts uit Berlijn: Van wel» ingelichte zijde wordt vernomen, dat het bericht van Ofi (Havas), als zou de echt- genoote van Rudolf Hess te Ankara zijn aangekomen, eiken grond mist en een zuiver verzinsel is. Mevrouw Hess be vindt zich in haar woonplaats in Duitseh- lan'd. i Hest slachtoffer van waandenkbeeld De „Nationalsozialistische Partei Kor- respondenz" deelt mede: Voor zoover het tot dusver ingestelde onderzoek der door Rudolf Hess achter gelaten papieren aantoont, schijnt Hess in den waan geleefd te hebben, door een persoonlijken stap bij hem van vroe ger bekende Engelschen toch nog een vergelijk tusschen Duitschland en Enge land tot stand te kunnen brengen Inderdaad is hij ook," zooals inmiddels door een mededeèling uit Londen beves- I tigd werd, in Schotland in de buurt van de plaats, die hij wilde bezoeken, uit het vliegtuig gesprongen, waarna hij blijk baar in gewonden toestand gevonden is I Rudolf Hess, die sinds jaren, zooals in de partij bekend was, lichamelijk zwaar leed, nam den laatsten tijd in toe nemende mate zijn toevlucht tot de meest uiteenloopende hulpmiddelen, als magne- i tiseurs, astrologen enz. In hoeverre ook i dezen personen schuld treft voor het i ontstaan van een geestelijke geschoktheid, welke hem tot dezen stap heeft gebracht, zal men eveneens probeeren op te hel deren. Het zou echter ook denkbaar zijn, dat Hess van Engelsche zijde bewust in een val gelokt is. De geheele wijze van zijn optreden bevestigt in ieder geval het reeds in de eerste mededeeling verstrekte feit, dat hij aan waandenkbeelden gele den heeft. Hij kende de talrijke met de eerlijkste bedoelingen ontstane vredes voorstellen van den Führer beter dan iemand anders. Blijkbaar stelde hij1 zich nu voor door een persoonlijk offer een ontwikkeling te kunnen voorkomen, welke in zijn oogen slechts met de volkomen vernietiging van het Britsche rijk zou eindigen. Hess, wiens werkkring, zooals bekend, uitsluitend in de partij lag, heeft daarom ook voor zoover uit zijn aanteekeningen blijkt, geen heldere voorstelling gehad over de uitvoering of over de gevol gen van zijn stap. De nationaalsocialis- tische partij betreurt het, dat deze idea list het slachtoffer werd van zulk een noodlottig waandenkbeeld. Hierdoor wordt niets veranderd in het voornemen om den oorlog tegen Enge land, die aan het Duitsche volk is opge drongen, voort te zetten. Die oorlog zal zoolang gevoerd worden, totdat, zooals de Führer ook in zijn jongste rede ver klaarde, de Britsche bewindslieden ten val gebracht, resp. tot vrede bereid zijn. NATIONALISTISCHE KRACHTEN IN BELGIË Concentrating in Vlaanderen en Walenland Dc aaneensluiting der nationalistische krachten in Vlaanderen tot een eenheids organisatie wordt, zoo meldt ANP uit Brussel, do oir de heele pers als een be langrijke mijlpaal op den weg naar de Vlaamschie eenheid en tot opneming van Vlaanderen in den wederopbouw van Europa gekenmerkt. Alle bladen wijzen erop, dat de Vlaamsche eenheid, waar voor men decennia lang tevergeefs heeft gestreden, thans werkelijkheid gaat wor den. In de Brusseler Zeitung schrijft August Haasse o.a.: In den historischen strijd onzer dagen kunnen ook de overeenkom sten tusschen het Vlaamsch nationaal ver bond, Verdinaso en de Rexbeweging als een bijdrage tot het politiek ontwaken der Europeesche volkeren worden be schouwd. De nationalistische bewegingen in Vlaanderen en Walenland hebben zich uitgesproken voor het jiationaal-socialis- rne om als vrije mannen aan den' opbouw van Europa mee te helpen. Voor de Vlaamsche beweging beteekent dat het slot van een bewogen en vaak smartelijk verleden, doch ook nu kan gezegd wor den, dat deze weg ►door verwarringen en dwalingen heeft bijgedragen tot 'de politieke bewustwording. In het nationaal-socialisme ziet het strijdende Vlaanderen het doel, overeen komende met den volkschen wensch en de socialistische eischen. Deze activisten hadden het denkbeeld van de hun vijan- digen Belgischen staat, het noodlot van de democratische vrijheid, het hun vreem de liberalisme en marxisme van de hand gewezen. In het verlangen naar een na- tionaal-socialistische ontwikkeling in het streven om onder Germaansche leiding een rol in de nieuwe orde van Europa te spelen, zooals Staf de Clercq zeide,- berust de Vlaamsche beweging op een denkbeeld, dat levensvatbaar en het offer van goed en bloed waard is. Het is haar taak, degenen te overtuigen en te win nen, dié nog terzijde staan. DE STRIJD IN IRAK Uitjiet Iraksche legerbericht Volgens het laatste Iraksche Iegerbe- richt zijn de operaties van de troepen 1 Van het Westelijk commando beperkt ge bleven tot activiteit van verkenners. De toestand wordt, aldus DN.B. te Beiroet, onveranderd genoemd. Het zuidelijke commando meldt, dat twee Britsche vlieg- J tuigen boven Amara bommen hebben j neergeworpen, zonder schade aan te richten. De vliegtuigen werden door den afweer verjaagd, een bommenwerper 1 werd zwaar getroffen. De ring om het Britsche kamp bij Basra is, volgens het legerbericht, nauwer toegehaald. Het Irak- sche luchtwapen meldt, dat alle gevechts vliegtuigen onbeschadigd van ettelijke on- dernemingen zijn teruggekeerd. De vijand heeft luchtaanvallen gedaan op eenige steden. Tengevolge van den 1 afweer konden geen bommen worden j geworpen. Slechts boven Nasseria gelukte het aan vier vijandelijke bommenwer- pers bommen neer te werpen, echter zonde.' resultaat. i De Iraksche politie in Fort Roetba heeft Britsche vliegtuigen beschoten, die laag boven het fort vlogen in de meening dat Roetba door de Engelschen was be- 1 zet. Toen ze kennis kregen van den wer- j kelijken toestand namen de vliegtuigen de vlucht. Een van deze werd ernstig j getroffen. Een aanval van Britsche troe pen op het fort met pantserwagens werd j met succes afgeslagen. De vijand verloor twee tanks. Van twee Engelsche vlieg- I tuigen, die den aanval ondersteunden, werd er een ernstig getroffen. j Duitsch weermachlsbericht Duikbootaanvallen op Briticha konvooien j Het opperbevel van de wieenrnjadht maakt bekend: Dfuikbootem hebben im taaie aanvallen van verscheiden© dagen ©p ©en door torpedojagers krachtig beschermd kon vooi negen vijandelijke koopvaardijsche pen irnet te zameln 57248 brt. tot zinken' gebracht. Daarmede zijn door aanvallen van het duikbototwapen op dit konvooi miet inbegrip vap de reeds v©rmelde re sultaten dertien vijandelijk© koopvaardij- schepen niet te zamien 76248 brt. tot I zinken gebracht. Het luchtwapen bom bardeerde in den afgeloopen nacht met goede uitwerking havensteden to Zuil ien Zuid-Oost Engeland. Gevechtsvliegtui- glem brachten' overdag voor de Schotsche kust een koopvaardijschip vani 8000 brt. tot Zinkens en in den afgeloopen nacht e©n klein oorlogsschip bij Lajndsend. Door boimimien en) boordwapens wierden boven dien twee groote koopvaardijschepen.' en ©en patrouillevaartuig zfwaar beschadigd. In Noord-Afrika hebben pantser auto's van het Duitsch© Afrikacorps bij Tobroek een Britsche batterij' in elkaar geschoten. Plaatselijke aanvallen van Brit sche pantserwagens worden afgeslagen. Bij SoUoSrb "wederzijdsche actie van ver kenners. Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikboimtmienwerpers bombardeerden teza men miet formaties van het Italiaansche luchtwapen ravitaiftoertogsinrichting©" van den vijand te Tobroek. In de haven werd ©en schip iini brand gebombardeerd. In de baai van Soeda en ten Zuiden van Kreta beschadigden Duitsche ge vechtsvliegtuigen verscheidene koopvaar dijschepen op ernstige wijze. Op het eiland Malta vieil het Duitsche luchtwa pen belangrijke militaire inrichtingen, o.a. het vliegveld Luca en de haven La Va- letta met goede uitwerking aan. De vijand wierp vannacht met zwakke strijdkrachten bommen in West en Zuid- West Duitschland. In eenige steden o.a. in Mannheim en Keulen, ontstonden bran den in woonwijken en fabrieken. De ma terieel© schade en de verliezen aan dooden en gewonden zijn gering. Een formatie duikbommenwerpers on der bevel van den eerste-luitenant Rieg-r heeft zich bij den geslaagden aanval op een Britsche vlootformatie voor Ben- gazi, in den nacht van 10 op 11 Mei, bijzonder onderscheiden. Italiaansch weermaehtsbericht Bezetting van veroverde Griakiche landttrakan Het 342e weerimlachtsbericht luidt als volgt: OmZe troepen, hebben bij d© vol tooiing van de bezetting der vero,v©rde gebieden, teln; Oosten va© Albanië, pe©, Prizrien, Tetovo, Gostivar én Kioevo be reikt. In Griekenland werd de be- Zetting van den Epirus ©n van de land streken Akarnanie en Etolië voltooid en Missolungi tem Lepanto, in de golf van Patras bereikt. In den nacht van.' 11 op 12 Mei hebben formaties gevechtsvlieg tuigen van het Duitsche vliegercorps be langrijke doelen van de steunpunten op het eiland Malta, (met zichtbaar succes aangevallen. In Cyremaïca levendig© activiteit van Italiaansche en Duitsche vooruitgeschoven eenheden bij Soil ©em) en Tobroek. Italiaansche en Duitsche for- tmaties vliegtuigen hebben h©rhaalde ma len de steunpunten van Tobroek g©bbm- bardeerd. Een torpedojager werd getrof fen'. rniuinitie en benzineopslagp laats©n weredn in brand geworpen. In Oost- Af rik a blijven ©inize troepen heldhaf- tigen tegenstand bieden, bezield en aan gespoord door de daad en het voorbeeld van ZKH den hertog van Aosta. De Duitsoh-Kroatische grenzen bij verdrag vastgesteld Aaneensluiting der nationalistische krachten in Vlaanderen De bestrijding der jeugdwerk loosheid door arbeidsbureaux Nieuw bankbiljet van 10 gulden komt in circulatie Huwelijks-, geboorte- en sterfte cijfers in bewogen tijden Wanneer verduisteren? Heden (Dinsdag) gaat de zon onder om 21.27. Morgen komt zij op om 5.46. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier Zondag 18 Mei. Nieuwe maan Maandag 26 Mei. Eerste kwartier Maan dag 2 Juni. Volle maan Zon dag 9 Juni. In den toestand van President Roo sevelt. die aan een maagkwaal lijdt, is (naar het SPT uit Washington meldt, verbetering ingetreden. De president is nog zwak, maar de koorts is geweken. Roosevelt heeft besprekingen gevoerd met staatssecretaris Gordell Hull en met Har ry Hopkins, BESTRIJDING DER JEUGDWERKLOOSHEID De taak van de arbeidsbureaux Bij de uitvoering van het plan om stad en platteland nader tot elkaar te brengen door de stadsjeugd tij delijk te doen deelnemen aan het werk op de boerderij, was een van de leidende gedachten hier door mede tot het resultaat te komen van een beperking en zoo mogelijk opheffing van de jeugd werkloosheid. Nu met ingang vajn 1 Mei de geweste lijke arbeidsbureaux hun werkzaamheid zijn begonnen, heeft het A.N.P. zich ge wend tot den waarnemend directeur-ge neraal van het rijksarbeidsbureau, den heer Th. van Lier en hem de vraag voorgelegd, hoe het rijksarbeidsbureau staat tegenover de jeugdwerkloosheid en welke maatregelen zullen worden geno men om dit euvel voor het opgroeiende geslacht tot het verleden te doen be- hooren. De cijfers betreffende de jeugdwerk loosheid waren aldus de heer Van Lier niet zoo verontrustend en tij dens den oorlog is het aantal jeugdige werkloozen niet bijzonder toegenomen' Absoluut nauwkeurige cijfers zijn echter niet gemakkelijk te geven. Jeugd registra tie bejstond tot vóór 1 Mei slechts in 50 gemeenten in Nederland en de be middeling voor jeugdige personen liep tot de grens van den 18-jarigen leeftijd Daarboven werden zij wanneer zij zich als werkloos opgaven ingeschre ven bij de arbeidsbeurzen, zooals dat met iedere volwassen werklooze gebeurde Nu is de grens verlegd tot 21 jaar. De jongens en meisjes tot dien leeftijd hoo- ren thans tot de groep jeugdige werk zoekenden, en die maatregel is zeer toe te juichen omdat het gebied tusschen 18 en 21 jaar van zoo overwegend be lang is. Het is onze taak, aldus de heer van Lier, om door nauwkeurige algemeene registratie en documentatie een juist beeld te krijgen van de werklooze jeugd Scholing en herscholing Behalve de registratie en documentatie zijn van zeer veel belang de scholing en de herscholing. "Dit zijn klemmende eischen voor de opgroeiende jeugd, voor de komende maatschappen en de beste middelen tot het voorkomen van jeugd werkloosheid. Het is een eerste eisch, dat de jeugd voor een beroep wordt geschoold. Hier ligt een taak voor den staat. Men behoeft niet bang te zijn, dat niet genoeg onge schoolde krachten voor het mechanisch werk, dat thans van hen wordt verlangd, overblijven. Lichamelijke en psychische eigenschappen maken een deel uitslui tend geschikt voor ongeschoold werk en dat zal zoo blijven. Scholing en herscho ling moeten zoo veel mogelijk in de bedrijven zelf of in nauw contact daar mede geschieden. Er zijn gelukkig al veel groote bedrijven, die het overwe gende belang van de scholing van de jeugd inzien om daardoor later te kun nen beschikken over goede arbeidskrach ten. De staat, zoo stel ik me voor, zal in de toekomst verordenend kunnen op treden op het gebied van de scholing, die deels in eigen werkplaatsen van de fabrieken en bedrijven kan worden uit gevoerd. Theorie en praktijk en algemeen vormend onderwijs moeten samen gaan en het stelsel van leerlingopleiding dient veel verder te worden doorgevoerd. Die opleiding moet ook open staan voor jonge menschen van 20 a 21 jaar. Zij hebben aan den lijve kunnen ondervinden, wat het is niet in de gelegenheid te zijn een goede scholing door te maken. Hat warlcan op het platteland Van groot belang is het helpen op het land' De stadsjeugd, aldus de heer Van Lier, zal daardoor het platteland leeren kennen en liefde voor het land en zijn bevolking opdoen. Ook het tekort aan ge schikte arbeidskrachten, dat zich in som mige tijden op het platteland doet gevoe len, zal worden aangevuld. Een deel van de stadsjeugd zal zich zijn afkomst her inneren en teruggaan naar het platteland. Bovendien bestaat thans de mogelijk heid de mannelijke jeugd boven 18 jaar onder de werkverschaffing onder te bren gen. Ons streven is in Nederland 2000 jonge lui tijdelijk op het platteland te plaat sen en 500 kunnen wij een jaar contract voor den landbouw in Duitschland ver schaffen. Zij krijgen daar een volledige opleiding tot landarbeider, waarna zij kunnen kiezen of zij in de toekomst in Duitschland of Nederland willen werken. Het vorige jaar zijn 500 jongelui gedu rende drie maanden naar Duitschland gegaan om zich daar in den landbouw te bekwamen, .1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1