ZIERIKZEESCH E NIEUWSBODE MAANDAG 12 MEI 1941 OPOEHOI ZIER1KZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 18 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. 1797 - 1889 Uitgaye: N.V. da Zlerlkzeescha Nieuwsbode, Zierikzee, Schoithayen B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Looze - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14641 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- casjcs op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. ROOSEVELT'S VERANTWOORDELIJKHEID voor dozen oorlog Radiorede met ongeduld verbeid „Hot bedrog van Washington" zet de „Völkischer Beobachter" boven een hoofd artikel, waarin het toonaangevende nat,- socialistische orgaan de opvatting ver kondigt, dat president Roosevelt de grootste verantwoordelijkheid draagt voor dezen oorlog. Niemand, zelfs Churchill niet, zoo schrijft het blad, heeft een zoo zware schuld in dezen oorlog op zich geladen als de Amerikaansche president en zijn kliek. Roosevelt's schuld is daarom histo risch nog grooter dan de schuld van Churchill, omdat de vroegtijdige heime lijke beloften tot hulpverleening van Was hington. in Engeland zelf de oorlogskliek aan het roer hebben gebracht. Wij weten uit de in Polen gevonden documenten, met welke dwangmiddelen de vertrouwde van Roosevelt, Bullitt, vooral na München, den aarzelenden Chamberlain naar de omsingelingspolitiek heeft gedreven, en het staat thans reeds vast, dat Churchill nooit in het Britsche kabinet zou zijn gekomen en nooit de opvolger van Chamberlain zou zijn ge worden, wanneer Roosevelt niet met de macht van de Vereenigde Staten had gewenkt en met den toorn van de Ver. Staten gedreigd. En evenals thans de ij dele beloften tot hulpverleening van Washington het Engelsche volk verleiden tot een voort zetting van het zimlooze verzet, zoo zijn ook de kleine Europeesche volkeren, tot Servië en Griekenland toe, ten slotte het slachtoffer van Roosevelt geworden. Want reeds na Noorwegen heeft geen minister of vorst op Engelsche hulp meer kunnen vertrouwen. Verreweg het grootste bedrog echter heeft Roosevelt jegens zijn eigen volk gepleegd, dat de President en zijn mede werkers, ondanks hun vredesbeloften tij dens de verkiezingscampagne, door een welbewuste oorlogspolitiek steeds meer in de buurt van den Europeeschen oor log hebben gebracht. Met groot ongeduld verwacht men de rede, die president Roosevelt Woensdag a.s. voor de Pan-Amerikaansche Unie zal houden, daar zij waarschijnlijk ophelde ring zal brengen over de houding van de Ver. Staten in dezen oorlog. Te New York is men algemeen van oordeel, dat de ontwikkeling van den toestand thans een stadium bereikt heeft, waarin enkel en alleen de president een beslissing kan nemen om het land den weg te wijzen welken het moet gaan. DE STRIJD IN IRAK E«n BriUcha aanval op Moioal Het Iraksche opperbevel meldt: Onophoudelijke hevige luchtbombarde menten door den vijand hebben de Irak sche troepen, die het vliegveld Hab- banija belegeren, genoodzaakt, zich op betere stellingen terug te trekken. Op 7 Mei hebben bij Habbanija felle ge vechten gewoed, waarbij de vijand zware verliezen leed. De Iraksche artillerie be schoot met succes de Engelsche stellin gen, doch ook de Iraksche verliezen zijn zwaar. In den nacht van{ 5 op 6 Mei bombar deerden Iraksche luchtstrijdkrachten met succes Engelsche munitiedepots. In aan sluiting op een hevig bombardement werd een Engelsch toestel op de vlucht ge dreven en werd een andere machine ge noodzaakt te Akarjoelak een noodlanding te maken. De Iraksche vliegtuigen keer den alle op hun basis terug. Engelsche luchtstrijdkrachten bestooK- ten op 6 Mei de militaire luchthaven en het station van Washash met bommen, doch richtten slechts geringe schade aan. Een Vijandelijk transportvliegtuig werd buitgemaakt. De inzittenden, bestaande uit een kapitein, een sergeant-majoor, drie onderofficieren en elf manschappen, werden gevangen genomen. Tusschen Bagdad en Masjiahida werd een Engel sche bommenwerper gedwongen tot een noodlanding. De uit vier personen be staande bemanning werd gevangen ge nomen. Naar uit Bagdad verluidt, heeft de Iraksche regeering den pet role urn- toevoer naar Haifa thans volko men afgesneden. Het Iraksche op perbevel deelt verder imledte, dat hiet Brit sche luchtwapen Mosoel heeft aangeval len en enkele bommen heeft uitgeworpen Een Britsch vliegtuig is daarbij neer geschoten. Dultsch weermachtsberlcht Wapenfabrieken jen vliegvelden bestookt Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Zaterdag bekende Het luchtwapen heeft in het zeege bied rondom Engeland twee koopvaardij schepen met tezamen 3000 ton tot zinken gebracht en drie andere schepen bescha digd, waaronder een groot vrachtschip zoo ernstig, dat dit vaartuig als verloren beschouwd moet worden. Gevechtsvlieg tuigen bombardeerden ten Zuiden van Portsmouth iöen Britschen torpedoboot- jager, welke in brand geraakte. In den afgeloopen nacht bombardeerden gevechtsvliegtuigen met goede uitwer king wapenfabrieken en vliegvelden in de Midlands en Zuid-En gel and., alsmede havenwerken aan de Schotsche Oostkust en in West- en Zuid-Oost Enge land Hierbij gelukte het een vijandelijk vliegtuig neer te schieten. In Noord-Afrika verliepen plaatselijke gevechtshandelingen bij Tobroek en S o 11 c e m met goed succes voor de Duitseh-Italiaansche troepen. Bij het eiland Malta vernietigden Dujtsche duikbommen werpers een Britsche® onderzeeër. De vijand liet vannacht op verschei dene plaatsen in Zuid-West Duitschland brisant- en brandbommen vallen. Vooral in Mannheim ontstond schade in woon wijken en werden branden veroorzaakt in fabrieken, welke echter snel gebluscht konden worden. Afzonderlijke vliegtuigen deden een aanval op het centrum van de rijkshoofdstad. Onder de burgerbe- j volking werden eenige slachtoffers ge maakt aan dooden en gewonden. Nacht jagers en luchtdoelartillerie sekten vijf, marine-artillerie twee Britsche vliegtui- gen omlaag. i lt«!iaansch weermechtsberciht j Eilanden der Cycladengroep bezet In zijn weermachtsberieht no. 339 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Ten Zuiden van Malta hebben Duit sche vliegtuigen een aanval gedaan op schepen van den vijand. Een duikboot werd tot zinken gebracht en een torpe- dobootjager beschadigd. In Noord-Afrika waren Italiaan- sch-Duitsche afdeelmgen aan het front j van.Solloem met gepantserde strijdkrach- j ten op succesvolle wijze in actie. Aan j het front van Tobroek was bedrijvigheid van de artillerie. De vijand ondernam een luchtaanval op Derna. I In de Aegeïsche Zee hebben wij de eilanden Andros, Tynos en Ternia van de groep der Cycladen bezet. In Oost-Af ri-ka boden onze troe- pen hardnekkig verzet tegenover den toenemenden druk van den vijand. In den nacht van 7 op 8 Mei werd een 1 aanval van Indische detachementen in den sector van Aladji afgeslagen. Een vliegtuig van het type Gloster werd t- t Aladji door ons luchtdoelgeschut neer gehaald. ONZE TABAKSVOORZIENING Sigaren tot begin 1942 Voor 1 sigaretten gunstiger vooruitzichten i Het weekblad van den oeconomischen voorlichtingsdienst bevat een artikel over de werkzaamheden van het rijksbureau voor tabak en tabaksproducten, hetwelk besluit als volgt: Het laat zich aanzien, dat de voorra den sigarentabak in hoofdzaak tabak van Nederlandsch-Indischen en Zuid-Ame- rikaanschen oorsprong zoolang de oorlog duurt niet zullen kunnen worden aangevuld en de 'sigarenindustrie dus op den duur haar werktijden nog meer zal moeten inkrimpen dan thans reeds het geval is en mogelijkerwijze zelfs geheel zal moeten worden stilgelegd. Met het oog hierop heeft het rijksbureau dan ook medewerking verleend aan de in stelling van een wachtgeldfonds voor ar beiders in de sigarenindustrie. De sigarenindustrie beschikt thans nog over voldoende grondstofom tot einde 1941 te kunnen doorwerken. Voor de sigaretten- en de kerftabakindustrie zijn de perspectieven iets beter. De moge lijkheid is namelijk geopend tot aanvoer «van tabak. De wisselingen in de afle veringscapaciteit van de verschillende fa brieken zijn uiteraard voor de consumen ten merkbaar; het is echter onjuist uit tijdelijke schaarschte aan tabaksproduc ten bij de detaillisten de conclusie te trekken, dat de binnenlandsche markt zou zijn uitgeput. Voor sigaren bestaat de zekerheid, dat tot begin 1942 in belangrijke mate aan de vraag van de Nederlandsche consu menten zal kunnen worden voldaan, voor kerftabak en sigaretten loopt die zeker heid tot April 1942 en daarna bestaan ook bij voortduring van den oorlog nog invoermogelijkhede vocxr de grondstof fen van deze producten. De inkrimping van de productie en van den afzet, die inderdaad aanzienlijk is, heeft ten doel zoo lang mogelijk met de beschikbare voorraden uit te komen; dit is in het belang zoowel (van de werkgevers en de werknemers in de ta bakverwerkende industrie als van de handelaren in en de verbruikers van ta baksproducten. VRIJHEID EN GEBONDENHEID Radiorsds van dr. Gotdewaagan Zaterdagavond heeft de Sécretaris-Ge- neraal van het Departement van Volks voorlichting en Kunsten, dr. T. Goede- waagep, over beide zenders een rede uitgesproken over het onlangs afge kondigde Journalistenbesluit. Wij ontleenen hieraan De tweede Mei waarop het Journalis tenbesluit werd afgekondigd en in wer king is getreden, is een belangrijke da tum' in de geschiedenis der Nederland sche pers geworden, een datum, die als een caesuur twee perioden in die ge schiedenis scherp van elkaar scheidt. Hoe moeten wij die beide perioden betitelen? Men hoort vaak zeggen: dat de vroeger vrije pers nu gebonden is. Zoo eenvoudig is het echter niet. De pers is altijd gedeeltelijk gebonden en gedeeltelijk vrij geweest. Gebonden was de pers vroeger aan de kapitalistische macht der uitgevers,- der directeuren en aandeelhouders --va»» een courantencon cern of courantenbedrijf. Gebonden was de pers vroeger aan de partijbesturen, die den journalist, die in hun dienst istond, in hooge mate in zijn uitingen beperkten. Gebonden was de pers aan de groote en machtige adverteerders, die door hun orders ook op den inhoud, van het blad, dat zij gebruikten, vèr- strekkenden invloed konden oefenen. Binnen de grenzen was de pers echter vrij om te schrijven wat zij wilde. Gebon denheid en vrijheid tegelijk dus: het een niet zonder hel ander. En nu na den tweeden Mei? Hier geldt hetzelfde. Gebonden is de pers, maar niet meer aan adverteerder, partij of aandeelhouders, doch aan het welzijn van het volk. Inderdaad: ook nu mag de journalist niet meer schrijven wat hij wil zonder meer. De overheid zal hem scherp controleeren en zal maatregelen tegen hem nemen, als hij zich verstout de volksgemeenschap in gevaar te bren gen door berichten of artikelen, die van een geest getuigen, die volgens de over heid volksgevaarlijk zijn. Tegelijkertijd is de journalist vrij i® zijn werkzaamheid De Nederlandsche pers zal in de toekomst, meer dan ooit, zich er van moeten overtuigen, dat zij een veel kleurig geheel is, dat niets doodender is, dan eentonigheid en gelijkschakeling. Vrijheid van de pers beteekent, dat zij een veelvormig geheel wordt, dat bin nen het geheel de bijzonderheden naar voren komen. Vrijheid beteekent, dat er critiek mag zijn, voor zoover deze opbou wend is en geen gevaar oplevert voor de volksgemeenschap. Ook deze vrijheid is dus maar voorwaardelijk, maar de voorwaarden, hier bedoeld, worden niet meer, zooals voorheen door particulieren, maar door de instantie van den Staat bepaald De journalist wordt geen staats ambtenaar, maar wel een openbaar functi onaris, die aan het volksverband ver plicht en in vrijheid gebonden is. Het is geen wending van vrijheid naar gebondenheid, maar een van particula risme en individualisme naar gemeen schapsgedachte, naar volksche verbonden heid, die wij in het Journalistenbesluit tot stand willen brengen. Krachtens de met den rexistenleider Léon Degtelle gesloten overeen komst, aldus het DNB uit Brussel, wordt anderzijd# de Rex-partij door het VI.- nationale verbond als de eenheidspartij voor Walenland erkend. De Belgische hoofdstad wordt tot het Vlaamsche ge bied gerekend met de beperking, dat de Fransch sprekende Rexisten van Brus sel voorloopig nog bij Rex moeten blij ven. De Vlamingen in Walenland zullen in het Vlaamsch-nationale verbond wor den georganiseerd. Uit de Nieuwsbode van vóór vijftig Jaar Van 12—18 Mei 1891. Aainlgenonten naar De® Burg op Texel, ds. F. A. van Sclhaik to St.-An®al:and. Te Stavenisse overleed de heer J. N. Broodman, rustend apotheker, voor- die® te Zierikzee. De heer P. M. de Rijke te Stave nisse werd be®oe®id tot tijdelijk op zichter bij! de werken aa® den Maas mond. Benoemld tot klerk der Posterijen 2e klasse de heer C. L. Bakker te Zie rikzee. Benoemd tot 'directeur va® het te legraafkantoor e® brievengaarder te Bruinisse, de heer H. J. K. BuwaJda te Wemeldinge. De heeiH. J. Koning, klerk ter öontrole te Zierikzee slaagde voor het examen deurwaarder der directe be lastingen- STRIJD TEGEN DEN SLUIKHANDEL wordt met stijgend succes gevoerd Wij weten dat de distributie ernst is geworden en deze wetenschap doet ons in het belang van een rechtvaardige ver- deeling der voorraden verlangen naar het einde van den sluikhandel. Deze han del, die zulke enorme hoeveelheden le vensmiddelen en goederen aan de nor male circulatie heeft onttrokken, is nu eenmaal een moeilijk te bestrijden euvel en velen hebben zich het hoofd gebroken over de beste manier om zoo spoedig mogelijk een einde te maken aan deze onsociale, ja zelfs misdadige nevenver schijnselen van de noodzakelijke distri butie. Zoo hoort men den laatsten tijd veel spreken over de wenschelijkheid van een algemeen vervoersverbod voor arti kelen, die onder de distributie vallen, naar analogie van een dergelijk verbod, dat wij tegen het einde van den vorigen oorlog hebben gekend. De bedoeling daarvan is, kort gezegd, dat distributie goederen alleen nog met een geleide- biljet vervoerd mogen worden. Hierover heeft VP.B. de meening ge vraagd van een der autoriteiten, die zeer nauw betrokken is bij de bestrijding van den sluikhandel, nl. den heer S. de Hoo, directeur van het Centraal Distri butiekantoor. „Een algemeen vervoersverbod lijkt mij om verschillende redenen niet ge- wenscht", meende deze. „In de eerste plaats zouden wij om een dergelijk ver bod goed te kunnen handhaven en daartoe is men wel verplicht, als het er eenmaal is het verkeer op den weg, te water en per spoor groote stagnatie bezorgen, maar in de tweede plaats wij zen alle teekenen er op, dat wij den sluikhandel spoedig genoeg geheel onder de knie zullen hebben met de thans reeds genomen maatregelen. De groote partijen, die in het begin aan de distributie zijn onttrokken, zijn zoo langzamerhand verdwenen en voor een deel in beslag genomen. Het con trole-apparaat, dat zeer omvangrijk is, komt meer en meer op toeren, terwijl het risico van den sluikhandelaar met den dag grooter wordt. Wij werken op het oogenblik ongetwijfeld met succes, zoodat er mi. inderdaad geen behoefte aan een algemeen vervoerverbod is. Wij hebben het indertijd geprobeerd met de suiker, doch dat experiment is slecht bevallen. Het geldt nu alleen nog voor een aantal landbouwproducten. „Er is vooral op een vervoerverbod aangedrongen in verband met de eier- distributie". „Dat is nu eenmaal een lastige aange legenheid, omdat men moeilijk achter elke kip een politie-agent kan zetten. Maar ik geloof wel, dat de tegenwoordige maatregelen, die practisch hierop neer komen, dat van eiken kippenfokker een zekere minimum-opbrengst wordt geëischt terwijl men alleen tegen inlevering van voldoende eierbonnen weer kippenvoer kan krijgen, voldoende zullen blijken" „U meent dus wel, dat de sluikhandel met de tegenwoordige maatregelen en bepalingen krachtig genoeg kan worden bestreden?" „Zeer zeker. De practijk wijst het uit. Terwijl er bijvoorbeeld bij een driedaag- Sche wegcontrole in Januari nog 232 processenverbaal wegens frauduleus vleeschvervoer werden opgemaakt, ter wijl er 50 heele beesten, 6.000 kg. vleesch Roosevelt'» verantwoordelijkheid voor dezen oorlog becritiseerd De emir van TransjordaniS, Abdoella, door zijn zoon gewond Radiorede over vrijheid en ge bondenheid in de Nederl. pere Sigaren tot begin 1942, kerftabak en sigaretten tot April 1942 Op bon 17 van de boter- of vet- kaart sla- of raapolie verkrijgbaar Wanneer verduisteren? Heden (Maandag) gaat de zon onder om 21.23. Morgen (Dins dag) komt zij op om 5.49 en gaat zij onder om 21.24. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier Zondag 18 Mei. Nieuwe maan Maandag 26 Mei. Eerste kwartier Maan dag 2 Juni. Volle maan Zon dag 9 Juni. en honderd hammen in beslag genomen werden, zijn de resultaten op hel ougefi-" blik nog maar een fractie van de hoe veelheden, die er toen omgingen. Er zijn tal van fantastische geruchten in omloop over de heldendaden der smok kelaars en sluikhandelaars, die echter grootendeels als smokkelaars-latijn be schouwd kunnen worden. De regelmatige handel waagt zich er niet graag meer aan, want deelnemers aan den sluik handel worden zonder aanzien des per- soons van de distributie uitgesloten, voor den tijd, dat deze zal duren". „NEDERLAND EN EUROPA" Ganootschap opgericht Het ANP, meldt: Te 's-Gravenhage is in oprichting het genootschap „Nederland en Europa". Het berust op de overtuiging, dat alle voor teekenen er op wijzen, dat een nieuwe Europeesche orde ontstaat en dat het Duitsche rijk daarin een leidende plaats zal innemen. Voor het genootschap spe len gevoelsmomenten hierbij geen rol. Veler tegenzin echter om zich met deze nieuwe orde bezig te houden, berust veel eer juist op bepaalde gevoelsmomenten, dan op redelijke argumenten, passend bij den typisch Nederlandschen zin voor werkelijkheid en feiten. Naar de opvatting van het genootschap eischt evenwel het belang van ons volk een zeer nuchtere en oplettende beoor deeling van de zich voortdurende ont wikkelende internationale situatie met alle gevolgen daarvan voor landbouw, handel en industrie, voor wetenschap, kunsten, verkeer, kortom voor het ge- heele geestelijke en materieele leven van ons volk. Wil dit volk niet te kwader ure en tot zijn groote schade ontdekken, dat een eenmaal ontstane achterstand niet zoo snel weer is in te halen, dan mag het niet achter de ontwikkeling aan- loopen, maar moet 't daaraan deelnemen. Daarom stelt het genootschap zich ten doel, mannen te vereenigen, die, zelf werkzaam op maatschappelijk en weten schappelijk gebied, bereid zijn, zich vol komen onbevooroordeeld te wijden aan de bestudeering van alle vraagstukken, welke verband houden met Neerlands plaats en taak in het toekomstige Europa Daarbij wordt nadrukkelijk vastgesteld, dat het genootschap buiten en boven alle binnenlandsche politieke tegenstellingen komt te staan. In earn bericht uit Kaboel meldt het; persbureau Tass, dat vele districten va® Afghanistan! deor hevige regenbuien ge teisterd zfijjn. Vele huizen zijn ver woest. Volgens de tot dus vei" beschikbars onvolledige berichten^ zijfn meer da® 30 menschen omgekomen. Ook de jong® aan plant heeft sterk geleden, en er is veeil vee verdronken^ A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1