ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 10 MEI 1941 OPOENOI ZIERIKZEESCHE COURANT ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 1B cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.W de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14640 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo* cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. Turkije, de drempelwachter van den Bosporus en de Dardanellen Het moet inderdaad veelbeteekenend worden genoemd, dat Turkije den laat- sten tijd zoo weinig van zich laat hoo- ren. Moet men hieruit de conclusie trek ken, dat het overhelt naar het driemo- gendhedenverdrag en niet geneigd is, de verplichtingen na te komen ingevolge zijn bondgenootschap met Engeland? Of slaat het den toestand gade, om op een gegeven oogenblik zijn kaarten bloot te leggen en de wereld voor nieuwe verrassingen te stellen? Turkije is ongetwijfeld nog altijd.een groot land, dat met zijn bevolking van 17 millioen zielen op een gegeven oogen blik zeker gewicht in de schaal kan leg gen, terwijl het bovendien de rol ver vult van drempelwachter over den Bos porus en de Dardanellen. Herinneren wij er aan, dat het Turkije van heden nog een oppervlakte beslaat van 762.736 vierkante kilometer. Een klein deel van zijn gebied ligt nog in Europa, het groot ste deel evenwel in Voor-Azië. Voorheen vormde Turkije een groot, uitgestrekt rijk, dat rijn souvereiniteit deed gelden zoowel in Europa als in Azië en in Afrika. Sedert den wereldoor log echter beschikt Turkije in Europa nog slechts over een strook gebied, die zich bepaalt tot Oost-Thracië, tot aan de Maritza, met Adrianopel, de voorma- lige hoofdstad Istanboel en de befaamde Dardanellen met Gallipoli. In voor-Azië vormt het als het ware een reusachtig schiereiland, dat begrensd wordt in het Noorden door de Zwarte Zee en de Zee van Marmora, in het Westen door de Egeïsche Zee, in het Zuiden door de Middellandsche Zee. Aan de landzijde grenst het aan Syrië, Irak, Iran en Rus sisch Transkaukasië. Het is een land, waarin vooral de landbouw sterk is ontwikkeld. In vroeger tijden werd Turkije be stuurd door een sultan, die tevens den titel droeg van Kalief of hoofd yan den godsdienst. Sedert 1923 echter is Tur kije een republiek. De nieuwe geschie denis des lands is nauw verbonden aan den naam van één man, een groot gene raal en niet minder groot staatsman Moestapha Kemal Pasja, geboren te Sa- loniki in 1881 en wiens dood, eenige jaren geleden, nog versch in het geheu- *gen van het Turksche volk ligt. Hij stond aan het hoofd van de nationalistische partij en werd in 1923 gekozen tot Pre sident van de Turksche Republiek. In 1934 nam hij den naam van Kemal A t a t r k aan. In zijn hoedanigheid van hoofd van den staat heeft hij zich beijverd, het land in Westersche richting te oriëntee- ren en het weder op te heffen uit den staat van verval, waarin het onder het bestuur van den sultan was geraakt. Dit ging natuurlijk niet zonder groote moeilijkheden en wrijvingen; doch Kemal Atatürk zette energiek door en wist ten slotte rijn doel te bereiken. De taak was buitengewoon zwaar; want het ging er niet alleen om, een geheel volk in een andere levensrichting te ontwikkelen, doch ook, om het als het ware te desorientaliseeren. Kemal Atatürk was bezield met een ijzeifsterken wil. En zoo hebben wij het zien gebeuren, dat zich een groote ver andering voltrok in geheel een volk. Men kan zich voortstellen, welk een om mekeer bijvoorbeeld is teweeg gebracht door de invoering van het Latijnsche schrift. De voor ons, Westerlingen, on begrijpelijke hiëroglyphen van het Tur- sche schrift werden vervangen door' de letters van het in Europa vrijwel alge meen gebruikelijke alfabet. Deze wijziging vond plaats om zoo te zeggen van den eenen dag op den andére. Wat iemand voor onmogelijk zou hebben gehouden, wist Kemal Atatürk door te voeren. In den tijd van de eerste twee jaren had den anderhalf millioen analphabeten lee- ren lezen en schrijven, dank Zij het nieuwe alphabet. Het DNB 'mleldt uit New York: Marinekriinigeri alhier dee ion de torpe- deering mede vajrv het Nederl. vrachtschip „SaleLer", dat op reis va|n Engeland (naar New York in het noordelijke de^l van deh Atlainitisdhem Oceaan' tot zinken is glebradht. 35 leden vaini de bemanning1 zouden daarbij Zijp omgekomen. (Het stoomschip „Saleier" was eigendom van de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam. Het mat 6563 ton bruto en werd in 1920 te Port Glasgow gebouwd). AMERIKA BEZORGD OVER ENGELAND Tekort aan icheepirulmte Meer nog dan op den strijd om de Middellandsche Zee is de aandacht van de Vereenigde Staten, zoowel in regee- ringskringen als bij het publiek gecon centreerd op den slag in 4en Atlanti- schen Oceaan. Er was een tijd, aldus Paul Scheffer in „Das Reich", waaraan wij een en ander ontleenen, waarin voor velen het verlies van het Kanaal van Suez of afsluiting van de Straat van Gibraltar gelijk zou staan met een be slissende Britsche nederlaag. Toen had Amerika zich nog niet zoo sterk met Engeland's lot verbonden. Maar op het oogenblik is men in de V.S. geneigd ook een uit de Middellandsche Zee verdreven Engeland, dat zijn olie bronnen in Klein-Azië zou hebben ver loren, nog als een bruikbaar object voor verdere steunverleening te zien. Men houdt na het verlies van Grieken land de Britsche positie in de Middel landsche Zee voor zeer zwak, maar ge vechten totdat het onvermijdelijk ge schiedt, boekt men nu onder tijdwinst en organiseert verdere hulpverleening dwars door Afrika en door het Suezka- naal in de hoop, dat dit den toestand in den Atlantischen Oceaan, militair-po litiek gezien, zou kunnen beïnvloeden. Washington ziet dus op het oogenblik den slag in den Oceaan' als beslissend voor de capiciteit van Engeland om door te vechten en werkt aan het openhouden der zeewegen met groeiende krachtsin spanning maar ook met groeiende zorg om niet te zeggen zenuwachtigheid. In den loop van dit jaar zullen de V.S. Engeland in het allergunstigste ge val aan 2.1" millioen ton scheepsruimte kunnen helpen. Van 1942 af zullen het ongeveer 4 millioen ton kunnen zijn vol gens de bestaande plannen. Maar Was hington zelf weet dat 'dit onvoldoende is, zoodat het programma moet worden uitgebreid. De technische vraagstukken doen groo- ten twijfel ontstaan, maar de regeering heeft besloten de beveiliging van Brit sche transporten uit te breiden over alle zeeën der aarde, waar Engeland steun zal behoeven. Dus ook in de Britsche en Iersche territoriale wateren, al zal die beveiligingslechts uit patrouilledien sten bestaan. Misschien gelooft de regeering, dat Engeland nog tot voldoende actie instaat is, om een grootere dosis Amerikaansche hulp te kunnen ontberen. De laatste ver klaring van minister Knox, dat de V.S. behalve de reeds afgestane schepen, af gezien van motorbooten, geen schepen meer kunnen missen heeft den biunen- landschen strijd tusschen voor- en tegen standers van het overbrengen van ster kere eenheden uit den Stillen in den Atlantischen Oceaan voorloopig tot stil stand gebracht. Washington is echter, hoe dan ook, bezorgd over den gang van zaken in den Atlantischen Oceaan. Het tweestroomenland Irak met 50 eeuwen geschiedenis Voor het oogenblik kunnen wij niet anders doen, dan afwachten, welk nieuws ons dc nadere berichten uit Irak zullen brengen, die thans nog veel tegenstrij digs bevatten. Doch al is Irak slechts een pion op het politieke schaakbord, toch kan ook de stand van een pion in het politieke schaakspel vaak verrassingen brengen. En verrassingen in het Nabije Oogsten zijn volstrekt niet uitgesloten De naam Irak klinkt ons eenigsrins vreemd in de ooren. Toch zijn Wij sedert onze kinderjaren reeds vertrouwd met het gebied, dat het omvat. Babyion, de Koningsstad uit de grijze Oudheid, aan den Euphraat gelegen, kennen wij door den Toren van Babel en door de be roemde „hangende tuinen" van koningin Semiramis tusschen twee haakjes: dit waren in werkelijkheid niet anders dan in terrasvorm aangelegde tuinen. Ook is het ons bekend als zetel van koning Nebukadnezar. Ninive, aan den bovenloop van d e T ig r i s, in de nabijheid van het tegen woordige Mosoel, speelt eveneens een groote rol in de Bijbelsche geschiedenis Wanneer wij nog heden ten dage spre ken van een Nimrod, zijn wij er onfs misschien niet eens van bewust, dat wij daarmede de gedachtenis eeren van een „geweldig jager voor het aangezicht des Heeren", die bijna vijftig eeuwhn gele den bekend stond om zijn hartstochtelijke voorliefde voor de jacht en zetelde in 10-15 Mei 1940 Men deelt ofns van bevoegde rijde brrwefe: Ongetwijfeld zullen in de komende da gen onze gedachten terug gaan naar de gebeurtenissen', welke zich het vorig jaar in. urns land den lOecï en. den 15en M«i hebben voltrokken. Bij menigeen' zal wel licht de neiging opkomen op ©enigerlei wijze aan rijn gevoelens van rouw uiting te geven, Hoe begrijpelijk dezie neiging1 ook hiioge schijnen, de bijzondere omstandigheden, waarin tops land sedert de Mei-dagen van het vorig j^air is komen te verkee. ren, maken het in het belang van ons land len van eiken Nederlander onge- wemscht ^ni mitsdien ontoelaatbaar, deze gevoelens op zoodanige wijze tot uitdruk king te brengen, dat dit zou kunnen, leiden tot demonstraties tegen de bezet tend© macht of tot verstoring der open. bare orde. Het is dan ook de uitdruk kelijke wensch van de bevoegde Duitsche autoriteiten, dat alles, wat als 'een de monstratief gebaar van de Nederland- sche bevolking beschouwd Zou kunnen1 worden, onvoorwaardelijk aichterwege blijft. Daartoe btehooren ook plechtighe den bij' oorlogsgedenikteekenen, kerkelijke ien ainidere bijeenkomsten tot herdenking van gevallenen, inzamelingen ten behoeve van de oorlogsslachtoffers en dergelijk® Gok dient (het leggen van bloemen op de graven, wanneer dit in gesloten for maties of anderszins in groepsverband geschiedt, achterwege t© blijven. Het ontmoet evenwel geen bezWaar, ihdiein) in de dagen van 10—15 Mei op ■de graven vajn de in den' oorlog geval lenen 'door de nabestaanden bloemen worden gebracht, mits hieraan elk demon stratief karakter ontbreekt, Nimroed, ongeveer 5c kilometer ten Zui- den van Mosoel. Wie zich eenigszins interesseert voor historische opgravingen, zal de namen van de steden Babyion en Ninive altijd met zekeren eerbied uitspreken. Door deze opgravingen toch zijn wij ver trouwd geraakt met het aloude cultuur gebied, zijn staatkundig, godsdienstig en dagelijksch leven. Bagdad, de hoofdstad van Irak, is ons welbekend uit de sprookjes van Duizend en Eén Nacht, evenals die van Bassorah (thans Basra), de eeuwenoude havenstad In deze beide steden hield de beroemde Kalief Har oen al Rasjid, een tijd genoot van Karei den Groote, verblijf. Van hem weet de legende te verhalen, dat hij bij! voorkeur verkleed door de stad dwaalde en op deze wijze gemak kelijk te weten kwam, wat er onder het volk omging. Thans spreekt men veel van het pe- troleumcentrum Mosoel in Boven-Irak. Ook dit Mosoel is welbekend bij het vrouwelijke deel der aardbewoners niet door petroleum, doch door het fijne weefsel, dat den naam van mousseline draagt. In oude tijden waren de oude steden van het huidige Irak en het na- j burige Syrië wereldberoemd door de fijne weefsels, die er werden vervaar- j digd en door het kuntzinnig bewerkte leer, dat er vandaan 'kwam, alsmede door het fijn bewerkte metaal. Uit het vorenstaande blijkt wel, dat Irak volstrekt geen onbekende landstreek is. De hoofdstad is nog steeds Bagdad, met bijna 300,000 inwoners, daarop vol gen Basrah en Mosoel, elk met on geveer 50 000 inwoners. De oude cultuur van het land is verloren gegaan; en ook de vroeger veel gebezigde naam „land tusschen twee stroomen" Euphraat en Tigris wordt reeds lang niet meer gebruikt. Doch in den nieuweren tijd is Mesopotamië er in geslaagd, zich op nieuw onder de algemeene aandacht te brengen; en de opstand tegen Engeland heeft er krachtig toe bijgedragen om het volle licht der publiciteit op dit land te laten vallen. Bij cien start Waar La Paz rijln twee Boliviaanscfhe militaire vliegers neep g e stort ©I. om het leven gekomen. >7 moesten een voor het Boliviaansch® le ger bestemd bombardementsvliegtuig in vliegen. In Welingelichte kringen te London wordt vernomen, dat Llpyd George 'een belangrijke post in het oorlogska- bitnet van Churchill zal worden aange boden. Als minister zonder portefeuille zal hij van het kabinet deel uit maken ien wordt daardoor ip de gelegenheid gesteld zich van de belangrijkste beslis singen pp de hoogte te stellPn. (SPT) Dultsch weermachtsbericht D« Midlands uit da lucht bestookt Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend: Een duikboot onder bevel van den lui tenant ter zee eerste klasse Kuppisch heeft in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan vier koopvaardij schepen met tezamen meer dan 20,000 brt., deel uitmakende van een krachtig beschermd konvooi, tot zinken gebracht. Het luchtwapen bombardeerde in den afgeloopen nacht met goede uitwerking de haven van Hull. In havens, opslag plaatsen en graanpakhuizen breidden groote branden zich tot een op grooten afstand zichtbare vlammenzee uit. Bom- treffers van allerlei kaliber op fa brieken in de Midlands, vooral in Nottingham, alsmede in havenwerken in Zuid-Engeland, verwekten hevige ver woestingen. Gevechtsvliegtuigen deden in Zuid-Engeland een stoutmoedigen aanval in scheervlucht op een groote fabriek van de vliegtuigindustrie en op een vlieg veld. De aanvallen hadden bijzonder goed resultaat. In het zeegebied voor de Oostkust van Engeland en Schotland vernietigden gevechtsvliegtuigen een koopvaardijschip van 5000 brt. en beschadigden zes an dere groote schepen zoo ernstig, dat nieuwe zware verljezen als vrijwel zeker te beschouwen zijn. Bij aanvallen op de Britsche Zuidkust schoten jachtvliegtui gen gisteren zeven Britsche jagers om laag en vernietigden een vijandelijke mo tortorpedoboot door beschieting met boordwapens. De bemanning werd door den Duitschen reddingsdienst ter zee in veiligheid gebracht. De beide laatste nachten gelukte het vier Britsche vliegtuigen boven vijandelijk gebied omlaag te schieten. Duitsche tor pedo- en gevechtsvliegtuigen schoten in het gebied' van de Middellandsche Zee drie Britsche jachtvliegtuigen van het type Hurricane neer. In N o o r d - A f- rika aan beiden zijden activiteit van artillerie en verkenners. Voor Tobroek verloor de vijand een gevechtsvliegtuig van het type Bristol-Blenheim in een luchtgevecht. De vijand wierp vannacht met vrij sterke strijdkrachten brisant- en brand bommen op verschillende plaatsen van 't Noord-West-Duitsche kustgebied, vooral op Hamburg en Bremen. Naast eenige industrieele schade, ontstonden voorna melijk verwoestingen aan woonwijken. De verliezen van de burgerbevolking aan dooden en gewonden zijn aanzienlijk. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen drongen langs de Rijkshoofdstad door tot in de streek van Posen. Nacht jagers en luchtdoelartillerie schoten elf der aan vallende toestellen omlaag. De totale verliezen van den vijand op 7 en 8 Mei bedragen daarmede 39 vlieg tuigen. Daarvan werden er twintig in luchtgevechten, 12 door nachtjagers, vier door luchtdoelartillerie, twee door mij nenvegers en een door marine-artillerie neergeschoten. In dezelfden tijd gingen 22 eigen vliegtuigen verloren. Italiaanschweermachtsberciht Britich vlooteskadwr aangevallen Weermachtsbericht no. 338 luidt als volgt: Onze verkenningsvliegtuigen hebben gisteren in het Westelijke bekken van de Middellandsche Zee een groot vijandelijk konvooi opgemerkt, dat be schermd werd door twee linieschepen, een vliegkampschip, en een onbekend aantal kruisers en torpedobootjagers. Onze torpedovliegtuigen, (door jagers ge- escorteerd, deden een stoutmoedigen I aanval op de vijandelijke vloot- j eenheden en torpedeerden twee krui- sers, een torpedobootjager en een groot schip. Vervolgens werd de vijandelijke vlootformatie hevig aangevallen door onze formaties bommenwerpers, welke een linieschip, het vliegkampschip en twee groote schepen troffen. j Laat in den middag en gedurende den nacht troffen onze torpedovliegtuigen 't vliegkampschip en een linieschip ten twee- den male. Tijdens 'de hevige luchtgevech- ten tusschen onze jachtvliegtuigen en de vijandelijke jagers, die het konvooi be schermen, zijn dertien Britsche vliegtui- i gen van het type Defiant en Hurricane neergehaald. Van onze machines zijn er vijf niet teruggekeerd. Drie vliegtuigen werden beschadigd met gewonden aan boord. Drie andere Engelsche vliegtuigen zijn door Duitsche jagers neergehaald. In de Egeïsche zee hebben onze afdeelingen infanterie en mariniers met medewerking van lucht- en vlootstrijd- krachten de eilanden Samos en Furni bezet. Onze luchtformaties hebben met torpedo's twee groote schepen getroffen en een kruiser van 7000 ton, welke werd opgemerkt met zware slagzij en omgeven door vlammen en rook. In Noord- Afrika activiteit van de artillerie aan het front van Tobroek. In den nacht van 7 op 8 Mei is Bengazi aan een bombardement uit de lucht on derworpen. Er vielen weinig slachtoffers en de schade is van geen beteekenis. Duitsche luchtformaties hebben aanvallen gedaan op vijandelijke schepen, welke in de haven van Tobroek voor anker lagen. Twee schepen werden getroffen en zwaar beschadigd. In Oost-Afrika is de vijand er na een intense voorbereiding met artil lerie en luchtmacht in geslaagd een van onze stellingen in den sector van Aladji te bezetten, doch hij werd hieruit ver dreven door een krachtigen tegenaanval onzerzijds, waarbij hem gevoelige ver liezen werden toegebracht. VERSCHILLENDE BERICHTEN D« prijt van tapt*m»lk In het Wettelijk oofnsutm)ptiem>elkg®bied rijn de prijzep voor taptemelk vastgesteld op 7 cent per Liter bij lossep verkoop en op 9 cefnt per liter bij verkoop in flesschen. Ter voorkolinling vaini mis verstand ves tigt de Gemachtigde voor de Prijzen ®r de aaindaicht op, dat het vap zelf spreekt, dat imien buitein het wettelijk oonsump,- tiemelkgebiod in geein geval boven deze prijzen uit mag gaan. Mr. M. Slinaanbarg Vrijdagmorgen is te Haarlem op 59- jarigem leeftijd onverwacht overleden Mr. M. S1 i n g e p b e r g, oud-minister v. Sociale Zaken, Advocaat em Notaris. Mr. Marcus Slingenberg is 21 October 1881 te Beerta geboren. Hij biezodht het gym nasium te Winschoten en promoveerd® in 1905 aan de Groninger Universiteit. Daarna' vestigde hij zich als advocaat en procureur te Haarlem, waar hij tevens notaris was. lp 1913 werd bij lid van Provinciale Staten en ip 1934 lid vaP Gedeputeerden. Hij was tevens -wethouder van Haarlem ep van 1930—1935 had hij zittjng ip de Eerste Kamer. In 1935 werd hij -minister vap Sociale Zaken tot 1937. Hij was voorzitter van den. VrijZ. Demop cratischen Bopd. Het Amerikaansche ministerie van eco nomische zaken heeft bekend gemaakt, dat voor hulp aan Engeland en voor noodhulp-doeleinden in de Ver. Staten 24 millioen pond vet en 41 millioen pond varkensvlees©h aangekocht zijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1