ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 9 MEI 1941 OPGENO! ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V* de Zierlkzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14639 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. POLITIEKE PROBLEMEN Een van de vragen, welke nog dagelijks in belangrijkheid toeneemt, is: welke hou ding zal de Arabische bevolking van de heele wereld aannemen ten opzichte van de oorlogvoerende mogendheden? Is de opstand in Irak een aanwijzing in die richting, of slechts een op zichzelf staand feit? Wel is waar valt er een zekere beroering waar te nemen in de omringende landen, doch bepaalde ge volgtrekkingen zijn daaruit op dit o,ogen blik niet te maken. Het einde van den wereldoorlog was oorzaak, dat de Turksche souvereiniteit werd jbleperkt tot het hoofdzakelijk door Turken bevolkte deel van Klein-Azië Hierdoor werd de tegenstelling tusschen de Turken en de Arabieren grootendeels overhrugd" Doch de hartewensch van het Arabische volk bleef onvervuld: het kwam niet tot de vorming van een Groot- Arabischen, onafhankelijken staat. Er ont stond een veelheid van staten van Ara- bischen oorsprong, die openlijk of ver kapt afhankelijk waren van Engeland,. Wij hebben slechts te wijzen op Irak, Saoedi-Arabië, Transjordanië, Yemen, Pa-' lestina; daarnaast werd een groot aantal kleinere Engelsche „protectoraten" in 't leven geroepen in den omtrek van den Indischen Oceaan en het Fransche man daatgebied "Syrië-Libanon. Volgens zijn geografische ligging en zijn Arabisch ingestelde bevolking moet .ook Egypte gerekend worden, te behoo- ren tot deze groep van Arabische staten. Deze hebben te zamen een oppervlakte van 2,2 millioen vierkante kilometer (waarvan intusschen meer dan de helft uit westijn bestaat), met een bevolking van 32,3 millioen zielen, waarvan de helft Egyptenaren. Het ontbreekt niet aan plaatselijke wrijvingen (in Alexandrette, Syrië, Libanon, Palestina), doch deze zijn niet van voldoende belang, om andere staten mede te sleepen. De wijze, waarop Groot-Brittannië zich in Voor-Azië heeft weten te nestelen, wordt door de Arabieren niet alleen gevoeld als een politieke onbillijkheid, in verband met de niet nagekomen belofte om aan het einde van den wereldoorlog een onafhankelijk Arabisch rijk in het leven te roepen. Ook in economisch op- zicht beschouwen de Arabische volken r de Engelsche heerschappij als een ern- stige handicap voor hun eigen econo mische ontwikkeling. De Engelschen heb ben van him bevoorrechte positie ge bruik gemaakt, om in de landen van Voor-Azië winstgevende concessies te veroveren, ten koste natuurlijk van de belangen van de betreffende landen. Op deze wijze heeft de economie van deze landen zich noodgedwongen wel moeten richten naar Engeland. Bovendien stak Groot-Brittannië vaak een spaak in het wiel, waar het de ontwikkeling van den economischen toestand betrof Het zij voldoende, hier te wijzen op den tegenstand van Engeland betreffende de voltooiing van den spoorweg van de Middellandsche Zee naar de Golf van Perzië. Vooral in Irak en in Iran stelt men vzich krachtig te weer tegen de exploitatie van de bodemschatten (petro leum) door de Engelsche concissiehou- ders, die kan blijken uit de voortdurende onaangenaamheden tusschen deze laat- sten en de regeeringen van genoemde landen. De Engelsche machtsontplooiing van Cyprus over Palestina, Egypte, Aden, Hadramaut, Oman, Bahrein, Koweit. is echter nog altijd sterk genoeg, om1 de verschillende Arabische volken terug te houden van openlijke vijandigheden, met uitzondering van Irak. Deze openlijke vijandigheden zullen zich des te langer laten wachten, omdat tusschen de landen in Voor-Azië nog lang geen eenstemming- heid heerscht. Een manmoedig besluit om zich tegen de Engelsche heerschappij te verzetten, zou alleen kunnen 'worden bereikt, als Groot-Brittannië zware nederlagen wer den toegebracht door zijn tegenstander. Voor-Azië houdt hierbij het oog voorna melijk gericht op gebeurtenissen, die zich voltrekken of zich zullen voltrekken in Egypte en Palestina. Gelukt het, hier Engeland een beslissende slag toe te brengen, dan zou dit ver strekkende ge volgen kunnen hebben voor geheel Voor- Azië. HET EILAND KRETA Slautal tot AUxandrië, Suoz an hot Kanaal van Suoz Het eenige stuk Grieksdh grondgebied, dat de Engelschen hebben wetgn te be houden, is het eiland Kreta, dait voor hen een buitengewoon gunstige positie vormt ien dat zij dus vermoedelijk hard nekkig zullen trachten te verdédigen. Kreta is het grootste onder de vele Grieksche eilanden. Het heeft een opper vlakte van 8250 vierkante kilometer en ligt in strategisch opzicht, buitengewoon gunstig tusschen drie werelddeeien, mi. Europa in het Noorden, Azië in het Oos ten .en' Afrika in het Zuiden. Het is voor schepen en vliegmachines gemakkelijk te bereiken van Alexandrië en Su'ez uit. Het bezit van laatstgenoemd© plaatsen is voor Engeland een levenskwestie, aan gezien zij den sleutel vormen tot de poort naar Ipdië en het Verre Oosten. Er kan dan ook geen twijfel aan bestaan of het zal al zijn krachten inspannen, om zich in het bezit van het eiland Kreta te handhaven. Voor de verdedi ging ten beheersching van de Middelland sche Zee hebben de Engelschen reeds; Gibraltar. Malta an Cyprus. 'Tthans heb ben zij zich ook op Kreta genesteld, dat nu -een bedreiging vormt voor de Ita- liaansche Dodekanesos in de Egeische Zee. Deze versterking vam hun positie in de Middellaindsdhe Zee is hun dlös te walkamer, omdat het eiland Mailta tengevolge van.' de talrijke luchtaanvallen1, veel van zijn voormalige strategische b6- teekenis heeft verloren- Aan de Noordzijde, welke een; lengte bezit van 260 kilometer, vormt de Kre- temzerkust een* aaneenschakeling van ver in zee stekeimdè voorgebergten ien di©p in het land dringende baaien. Aan het Westelijk deel van deze kust steken db kapen van 'Boesa en Spatha ongeveer 30 kilometer in zee vooruit. Daartusschonin ligt de diepe baai van Kisamos; in het midden daarvan liggen de steden Kasteli en Nopigia. Kaap Spatha loopt dan vlak af naar het Oosten en vormit de baai van Kanea, welke wordt geflankeerd door het schier eiland Akrotiri. De baai van Soeda loopt eerst naar hetZuiden en vormt daarna een baai naar het Westen, di© zich tot ver in het schiereiland Akrotiri uitstrekt. Aan den Oostelijken uitgang van de baai van Boesa daalt het land glooiend ver naar het Zuiden. Hier vindt men de baai van Armyro, met in het midden de klein6 haven Rethymom. Via de steden Teramla^ Phodel6, Kam- dia-Heraklion, Makrylichos, Kersanesos, Mochos, Mylata komt men in Oostelijke richting aan de Kaiap Joannes. Hier loopt het golvende terrein Eensklaps in Zuide lijke richting .en vormit, met de baai van Mirabella, ©en diepe, driehoekige krie^k, welke aan het Oostelijk© einde van het eiland eindigt in Kamp Sideros. D© vier voornaamste bergketens op het eiland: Maderas, Psilooritis, Lassihion en Afendis-Kavoesi, Ioopen- naar het Noor den geleidelijk vl'ak af, waardoor in de nabijheid van de kust een aantal' havens ien stéden zijn ontstaan. In Westelijk)6. Oostelijke en Zuidelijke richting 6ehter dalen de rotsen steil naar zee af. Daar is de kusft dan ook ©enitonig, vertoont weinig inhammen en bezit weinig steden en havens. Dultsch weermachisbericht Luchtaanvallen op Britiche havensteden Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend: In het Noordelijk deel van den Atlan tische» Oceaan opereerende Duitsche duikbooten hebben 29950 brt vijandelijke koopvaardijscheepsruimte tot zinken ge bracht. Het luchtwapen heeft in de laat ste nachten den strijd tegen de Britsche havens met de grootste uitwerking voort gezet. Bij aanvallen van sterke forma ties vliegtuigen op Liverpool en Huil werden overladingsinrichtingen ver nield en in de havenwerken groote bran den veroorzaakt. Andere doeltreffende luchtaanvallen waren gericht op Midles borough, Bristol en Plymouth. Gevechts vliegtuigen brachten een tot een krachtig beschermd vijandelijk konvooi behoorend koopvaardijschip van 12000 brt tot zinken en beschadigden twee andere schepen ernstig. Bij vluchten van 'jagers in de loop van den 7en Mei schoten Duitsche jagers negen Britsche toestellen van het type- Spitfire, zonder eigen verliezen, neer. Batterijen vèrdragend geschut van het leger nam belangrijke militaire doe- In Noord-Afrika werden concen traties sterke Britsche strijdkrachten bij Tobroek door artillerie van het Duitsche Afrika-corps verstrooid. In het gebied van Solloem verdreven ver naar het Zuiden en Oosten oprukkende Duitsche patrouille-afdeelingen de vijandelijke ver kenners. 4 Het Duitsche luchtwapen verwoestte belangrijke inrichtingen voor de ravitail leering bij Tobroek en beschadigde in de haven twee transportschepen ernstig. Voltreffers van bommen brachten een Britsche batterij luchtdoelartillerie tot zwijgen. Op het eiland Malta werd in de avonduren gisteren de haveninrich ting van La Valetta opnieuw met goede uitwerking aangevallen. De vijand deed vannacht met enkele vliegtuigen bom aanvallen in Noordwest Duitschland. In woonwijken der stad Bremen werden huizen beschadigd en eenige burgers ge dood of gewond. Luchtdoelartillerie schoot drie vijandelijke gevechtsvliegtui gen omlaag Het Iraksehe legerbericht Waderzijdicha luchtaanvallen Naar uit Beiroet wordt gemeld luidt het Iraksehe legerbericht als volgt: De vijand ondernam een verrassenden aanval op onze troepen, die het vlieg veld van Senneldebbane belegeren. Onze troepen moesten nieuwe stellingen be trekken, toen een verdere tegenstand na hevige gevechten doelloos bleek. In een terstond ondernomen tegenaan val van onze troepen werden den vijand door krachtig artillerievuur zware ver liezen toegebracht. Onze verliezen zijn niet aanzienlijk. Iraksehe bommenwerpers vlogen in den nacht van 5 op 6 Mei boven Senneldebbane en lieten brand en brisantbommen vallen. Er werd daar door aanzienlijke schade veroorzaakt aan opslagplaatsen en gebouwen. In den och tend van 6 Mei deden Iraksehe bommen werpers aanvallen op vijandelijke een heden. Twee vijandelijke jagers stegen op om een tegenaanval te doen. Na een hevigen strijd ging een daarvan op de vlucht, terwijl de tweede genoodzaaKt was bij Ajalboeb te landen. Onze vlieg tuigen vlogen ten tweeden male boven Senneldebbane en het vliegveld Habbani- jah. Er ontstond een felle strijd met vijandelijke toestellen. De onze keerden na het werpen van bommen op de vlieg velden en de munitie-opslagplaatsen be houden op hun bases terug. Den zesden Mei vlogen vijandelijke Wellington-bommenwerpers 's middags boven het station van Bagdad. De aanval duurde anderhalf uur en had lichte scha de aan het station, ten gevolge. Het vuur kon echter gebluscht worden, voordat het op andere gebouwen oversloeg. Drie Wellington-bommenwerpers vlogen Woensdagochtend boven een station in het Westen van Bagdad, waar ze eenige schade veroorzaakten. Een man, twee vrouwen en een kind werden gedood en twee soldaten gewond. Vijandelijke vliegtuigen bombardeerden Iraksehe een heden bij Rawadi zonder schade van be- teekenis aan te richten. Zeventien inzit tenden van een vijandelijk troepentran sportvliegtuig, die op het vliegveld van Nadissa landden, werden gevangen ge nomen en een machinegeweer alsmede munitievoorraden buit gemaakt. De Irak sehe politie nam de vier leden der be manning gevangen van een vliegtuig van den vijand, dat bij Alma Jdisj een nood landing had gemaakt. Italiaansch weermachtsbericht Luchtaanvallen op de baset van Malta Het 337stè weermachtsbericht luidt als volgt: In den nacht van 6 op 7 en van 7 op 8 Mei hebben formaties van het Duitsche vliegercorps herhaalde malen aanvallen gedaan op vloot- ten lucht- bases van Malta, waarbij branden en ontploffingen werden veroorzaakt en ernstige schade werd toegebracht aan de militaire inrichtingen. In Cyrenaïca aan het front van Tobroek, is een be langrijke stelling bezet. Gevechten, die gunstig voor ons zijn geëindigd zijn ge leverd ten Oosten van Solloem. For- HET PRIJZEN VAN ARTIKELEN VERPLICHT Een nieuw beiluit schept orde Binnen eenige dagen" zal ©r een nieuw besluit worden afgekondigd, dat de verplichting tot het prijzem van artikelen grondig regelt. Daarmee zal een belangrijke bijdrage zijtn ge leverd tot den strijd tegen d© over treders van prijsvoorscihrifteni. In die afgeloopen weken w%den 'de winkeliers reeds herhaaldelijk gewaar schuwd, dat zij hun waren moesten prij zen. De plaatselijke politie-autorit©iten van verschillende gemeenten deelden me©, Idat zij naj 1 Mei geen. panden meer zou den geven, indien dit niet geschiedde. De wet. waarop dat was gegrond, besfcopd reeds ©enige jaren; in de Prijsopdrijvings. en Hamsterwet van 1939 was n.l. een artikel opgenomen, dat eischte, dat de prijzen op duidelijk zichtbare wijlze wor den vermeld. Men heeft aan -dit ,airtikel in de prac- tijk weinig de hand gehouden. Aanvan kelijk was het trouwens niet noodig, om de winkeliers tot deze omvanrijk© arbeid te zetten. In Mei 1940 veranderde de situatie evenwel. V©le prijzen der Levensmiddelen werden gewijzigd, de on zekerheid die daardoor ontstond, gaf de weg vrij tot onredelijke verhoogingen. Het kwam vaak voor, dat men in twe© winkels in dezelfde straat geh©eï ver schillend^ prijzen vroeg voor ariikePn, zooals tomatenpuree, uien of ze©p. Scherpe controle De af deeling Prijsbehe©rsehiing van den Dienst van den Gemachtigde voor de Prijzen, die in den aanvang van dit jaar haar werkzaamheden aanving, op ende een fel offensief tegen d© overtreders. Er werd een uitgebreid controle-apparaat ge organiseerd en op het ©ogenblik' gaan er in het geheel© land honderden' poii- tie-agentein en opsporingsambtenaren op stap, speciaal met de opdracht na te gaan, of de gevraagde prijzen niet te hoog zijn. Vele zondaars werden re©ds betrapt en de straffen', die d© inspec teurs voor de Prijsbeheersching opeggen, zijn lang niet mis. Om het werk van de opsporingsambtenaren te vergemakkelij ken, bleek het hoodig, om aan de v©r- plichte prijsaanduiding streng de hand t© gaan houden1. De reeds bestaande voor schriften gaven daartoe eenig© mogelijk heden, doch intusschen werd een nieuw besluit voorbereid, dat deze materie veel grondiger regelt ie|ni alle onzekerheden Het~prij«aanduiding»ba«luit Het nieuwe besluit legt d©mi klfeinham- delaar de verplichting op, een groot d©el 1 van 'de in de winkels verkrijgbare ar- tikelen op duidelijke wijze te prijzen. Deze regeling is reeds direct van1 toe passing op alle voedings- en genotmid delen, textielwaren ©n lederwaren. D© Gemachtigde voor de Prijzen zal de prijls- aanduidihgsplicht tot andere groepen van goederen kunnen uitbreiden, ook tot het verhuren van roerende goederen ien h©t verrichten van' diensten. Het tweede artikel van het besluit be paalt. dat het prijzen duidelijk en goed leesbaar door middel van prijskaartj-es moet geschieden van waren, di© in de etalage of in den winkel zichtbaar zijn uitgestald. Artikelen, die niet zichtbaar zijn uitgestald, maar wel gereed voor on- middellijken verkoop, moeten' ©veneems Zijn geprijsd, tenzij) ©en prijslijst er van goed zichtbaar Wordt opgehangen'. Ook bij monsterverzamelingen zullen de prij zen duidelijk moeten zijn aangegeven. Een belangrijke bepaling is, dat de maatregelen van het nieuw© besluit wor den beschouwd als prijsvoorschriften. Dit beteekent. dat overtreding valt onder de tuchtrechtspraak van de inspecteurs voor de Prijsbeheersching. Op de nal©ving der voorschriften zal dus scherp worden' toe gezien. Control* door dan koopar De nieuwe maatregelen zijn van veel belang zoowel voor het koopend publiek als voor de bonafide winkeliers. Bij den Dienst van den Gemachtigde voor de Prijzen kwamen vele klachten binnen over prijsopdrijving. Telkens werd daarbij1 ge vraagd, hoe men als kooper zelf kam,' nagaan, of de gevraagde prijs juist is. Gedeeltelijk is men den lwopers reeds tegemoetgekomen door nieuwe maximum» deailprijzen in den vorm van officieel© publicaties, 'die men dan uitknippen- en bewaren kan-. Het nieuw© b©sluit is een tweede stap in die richting. Het is wel duidelijk, dat het veel eenvoudiger wordt om na te gaar, of men den juisten prijs betaalt. Irak zou de wegbereider kunnen zijn voor een Groot-Arabiö Beleekenis van den Balkanveld tocht door Gayda toegelicht Verplichting tot het prijzen van artikelen grondig geregeld De komende herbouw van het stadhuis te Middelburg Vervanging van benzine, gasolie en petroleum door electriciteit Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon om 21.18 onder. Morgen komt zjj om 5.54 op. Tnaschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Volle maan Zondag 11 Mei. Laatste kwartier Zondag 18 Mei. Nieuwe maan Maandag 26 Mei. Eerste kwartier 2 Juni. maties vliegtuigen hebben opnieuw de vijandelijke stellingen rondom Tobroek gebombardeerd, waarbij aanzienlijke schade werd toegebracht. Tijdens de laatste vijandelijke aanval op Tripo lis is een Engelsch vliegtuig door ons luchtafweergeschut in zee neergeschoten In Oost-Afrika bedrijvigheid der weder- zijdsche artillerie. In Galla Sidamo heeft de vijand, tijdens een verbet-en slag, die van) 3 tot 5 Mei duurde, bij verscheidene tegenaanvallen onzer, troepen, aanzien lijke verliezen geleden. DE BALKANVELDTOCHT G«yda maakt balans op Nu de strijd in Griekenland voorbij is, schrijft Virginio Gayda het volgende in de „Voce d'Italia": De voltooiing van den veldtocht op den Balkan heeft een vijfvoudige betee- kenis. 1. De Adriatische Zee blijft voor elke Engelsche penetratie gesloten. De Oost kust van Italië, die was blootgesteld aan den Engelsch—Grieksch—Joegoslavischen aanval, behoeft thans geen aanvallen meer te vreezen, temeer daar de vier eilanden in de Jonische Zee door Italië zijn bè- zet. De Italiaansche strijdkrachten te land en ter zee voor de bescherming van de Adriatische Zee kunnen thans elders worden gebruikt. 2. De eilanden van den Dodecenasos zijn thans door den keten der verschil lende eilanden en van het Grieksche ge bied in de hand van de as rechtstreeks met Italië verbonden. Zij kunnen een beteren aanvoer krijgen en hun oorlogs functie ontwikkelen. 3. Aan Engeland is de mogelijkheid eener veilige scheepvaart in den Griek- schen archipel ontnomen. 4. Engeland verliest de controle en het gebruik van 3970 km der Grieksche kust, zonder de eilanden. Er blijven En geland, zonder Malta, dat geblokkeerd is, nog slechts 950 Ion over. Overigens kan ook Palestina van den Dodecanesos uit door de Italianen worden bereikt 5. De asmogendheden kunnen van de PREDIKBEURTEN Zondag 11 Mei. Ned. Herr. Kerki Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, da. Valoton. Kleine kerk. 10, da. Ninok Blok van Brouwerahaven en 7 ure, da. Tonabeek ran Zonnemaire. Lutb. Kerk. Deen dienst, Gerei. Kerk. 10.30 en 5 nre, da. Leene. Ohr. Gcref. Kerk. 10.30 en 6.30 nre, da. Hoogendoorn. Gerei. Ge». (St.-Domueatraat) 10.30, 3 en 7 nre, Leeskerk. Oud-Gerei. Gent» 10.30, 3 en 7 nre, Leeskerk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1