ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 8 MEI 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT WINTERHULPSffNEDERLAND H. H. Adverteerders DE KERN ABONNEMENT: Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 18 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zierlkxeesche Nieuwsbode, Zlerlkiee, Schuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Ultg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14638 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bi] contract speciale prijzen. Sub- cesjcs op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. RADIOREDE VAN STIMSON Onbeperkt» duikbootoorlog .onwettig» blokkade" genoemd De Amerikaansche minister van oorlog, •Henry Stimson, heeft in een radiorede, waaromtrent naar de secretaris van het Witte Huis, Early, heeft verklaard, tevo ren afspraken met Roosevelt waren ge maakt, gezegd, aldus DN.B., dat Amerika zich geplaatst ziet tegenover een crisis, die het algeheele gebruik der krachten noodig maakt voor de waarborging van de eigen veiligheid. „Duitschland plaatst", zoo beweerde Stimson, „de geheele wereld met inbegrip van Amerika, voor het alternatief te capituleeren of onvoorwaardelijk weer stand te bieden. Wanneer de vloot der Ver. Staten het streven van de Engelsehe vloot aanvult, kan zij alle Oceanen rond om Amerika veilig maken en daarmede de noodige tijdwinst geven". Stimson noemde den onbeperkten duikbootoorlog een „onwettige blokkade", die de Ver' Staten niet erkennen. Stimson eischte. het onmiddellijke ge bruik van de Amerikaansche vloot, om naar hij zeide, de „zeeën veilig, te maken voor de levering van munitie naar Enge land". De veiligheid van de Ver. Staten zoo beweerde Stimson, is afhankelijk van de overwinning van Engeland. Alles, wat de Ver. Staten tot dusver tot een zoo danige overwinning hebben bijgedragen, is onvoldoende, aangezien Duitschlands activiteit op den Atlantischen Oceaan de Engelsehe levenslijn bedreigt. Wanneer de V.S. wachten tot de macht van de Britsche vloot is gebroken, zal de zeemacht der VS. er een van den tweeden rang worden. De V.S. mogen niet toelaten, dat de voor Engeland bestemde munitie op den Atlantischen Oceaan tot zinken wordt gebracht, aangezien de V.S. voor milliar- den aan wapenmateriaal vervaardigen. De minister van oorlog bevestigde, dat de blokkade van Engeland zoo doeltreffend is geworden, dat daardoor niet alleen de leverantie van wapenmateriaal, maar ook van levensmiddelen uit de Ver. Sta ten voor Engeland in gevaar wordt ge bracht. Scherpe Duiticho reactie De Berlijnsche avondbladen geven in scherpe woorden critiek op deze radio rede. Roosevelt's minister van oorlog, zoo schrijft de Deutsche AUgemeine Zei- tung, ziet totaal over het hoofd, dat Roosevelt's eerste verordening bij het uitbreken van den Europeeschen oorlog het verbod aan de Amerikaansche scheep vaart was naar de oorlogszones te va ren. Hoèwel Stimson's rede ertoe strek te Amerika de zeeën veilig te laten ma ken voor de levering van munitie aan Groot-Brittannië ziet hij opzettelijk voor bij, dat de Amerikaansche schepen, wel ke thans inderdaad het operatiegebied van de Duitsche weermacht binnenvaren zich uitsluitend aan schending van de neutraliteit schuldig maken, doordat ze oorlogsmaterieel aan een van dé oorlog voerende partijen leveren. Ook in de practische gevolgen is de rede vanStim- 'son slechts een derde herhaling van de redevoeringen van Hull en Knox. Ze legt de kaarten van Roosevelt's oorlogs- .politiek open en onthult tegelijk de ge- heele zwakte van Engeland, waarvan de dreigende ineenstorting de eenige ware zorg te Washington uitmaakt. Het Ame rika var. Roosevelt zou tot eiken prijs tijd willen winnen, maar de zandlooper voor het Engeland van Churchill gaat met onverbiddelijke snelheid voort. De Lokal Anzeiger schrijft: Wij kunnen sinds het mislukken der pogingen van Churchill en Roosevelt, om in Zuid-Oost Europa het oorlogsvuur aan te wakkeren, constateeren, dat men uit Washington op alles lostrekt, wat geen vriend van de Britsche en Noord-Amerikaansche „upperten" is. Steeds duidelijker treedt aan het licht, dat Washington thans de centrale van de internationale oorlogs samenzwering is geworden. STALIN PREMIER IN PLAATS VAN MOLOTOV Dubbele taak viel Molotov te zwaar In de laatste uitzending van nieuws berichten van de Moskousche radio is een decreet van het presidium van den Oppersten Sovjet der USSR voorgele zen, meldt het DNB. De voorzitter van den raad van volks commissarissen der USSR, Molotov, wordt met het oog.op zijn herhaalde verklarin gen, dat de vervulling van de plichten als voorzitter van den raad van volks commissarissen gecombineerd met de uitoefening van het ambt van volkscom missaris van buitenlandsche zaken, hem zwaar valt, op zijp wensch ontheven van zijn eerstgenoemde taak. Door een tweede decreet van genoemd presidium wordt Stalin tot opvolger van Molotov benoemd. Een derde decreet be noemt Molotov tot plaatsvervangend premier. De Berlijnsche correspondent van het ANP verneemt van welingelichte zijde; Het bericht uit Moskou, volgens het welk Stalin tot voorzitter van den raad van volkscommissarissen der Sowjet-unie is benoemd, heeft in politieke kringen uiteraard groote belangstelling gewekt. In de Wilhelmstrasse verwees men op desbetreffende vragen van buitenlandsche journalisten naar de door Moskou opge geven reden, dat het een wijziging op verlangen van Molotov betreft, die van zijn functie als voorzitter van den raad van volkscommissarissen wenschte te wor den ontheven ten1 einde zich geheel te kunnen wijden aan zijn taak als volks commissaris van buitenlandsche zaken. Aan deze door Moskou opgegeven reden werd noch van officieele, noch van. offi- cieuse Duitsch zijde iets toegevoegd. DE TOESTAND IN IRAK Bommen op Beg dad Onrust in Syrië Radio Bagdad heeft gemleld, dat Bn- gelsdhe vliegtuigen Dinsdagavond een aan val op Bagdad hebben gedaan1. Op woon wijken werden eienige bontmiew geworpen. Een benoemde moskee wend getmffmi door ©en bom, die editor niet ontplofte. Volgens een bericht van „Associated Press" uit Cairo zouden de BritsCh© troe pen het Iraksdie cordon om het vlieg veld Habbanija hebben doorbroken en de petroloumleidiing van MosoPl weer beheeTSchen. Volgens te Romie uit Irak 'ontvangen berichten Zouden de Eng©!- sche troepen het fort Roetba bij de grens van Trajnsjordanië hebben bezet. De „Pop oio idi Roma" publiceert het volgende communiqué van de Iraksdie regeering: „Iraksdie politie h©eft de Britsche voorposten bij Samiawa versla gen en nam het radiostation in. De di recteur en vier andere Britsche ambtena ren werden gevangen gOnomen". United Press toeldt uit Istamboel: Sedert twee dagen is de telefonische ien telegrafische verbinding tussche® T u r- k ij te ©n Syrië verbroken. Uit Syrië aangekomen reizigers berichten, dat er ernstige onrust onder de Arabische be volking heerscht sinds het begin van het Engelsch-IraksChe conflict. Een aantal stu denten» zou wegens aanstichting en aan voering van onlusten1 zijn gearresteerd. Er zouden ook gewonden zijn gevallen. Tusschen T u r k ij e en Irak is het spoorwegverkeer verbroken. Men meldt dat te Basra.1 groote hoeveelheden Aimle- rikaansch oorlogsmateriaal liggen», die niet verder kunnen wonden getranspor teerd. Naar aanleiding van de Turksche po gingen1 tot beimiddeling in- het conflict tusschen Engeland en Irak verklaart men in diplomatieke kringen dat succes van deze pogingen1 zeer onwaarschijnlijk is. Emir Abdioellah van Transjordanië en de vroegere Iraksche min.-prOsident Noeki zouden zich .onder Britsche bescherming op Iraksch gebied b'evinde®. Italiaansch weermachtsbericht Tegenaanvallen bij Tobroek afgeslagen Het weermachtsbericht mo. 336 vajn het Italiaansche hoofdkwartier luidt ate volgt: Formaties van het Duit9Che vlieger- koirps hebben een vliegveld gebombar deerd o.p het éiland Malta. Dri© Hurri- eame-'mlachiines Zijn door Duitsche jacht- toestellen (neergeschoten tijdens oen lucht- gevecht bv©n Malta. In Noord-Afrika blijven onze operaties zich afwikkelen rondom Tobroek, waar vijandelijke tegenaanvallen Zijln afgesla gen. Aan het front van Sollóem wordt activiteit genteld van patrouilles. Tijdens luchtoperaties tegen de basis van 'To broek in de laatste dagen is nog ieOn| tweede vijandelijk schip vap middelma tige tonnage tot Zinken gebracht Onze jadhttoestellen hebben boven de sterkte een toestel van het type Blenheim neer geschoten. Britsche vliegtuigen hebben aanvallen gedaan op eenige plaatsjes in Cyrenaica. Er vielen eenige slachtoffers ©n slechts lichte schade werd aangericht. In Oost-Afrika is ©en nieuwe aanval van den vijand in den sector van Amfoa Aladji roet verliezen afgeslagen. Duitsch weermachtsbericht Cfyd»-g»bied opnieuw aangevallen Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend: Het lucht wapen ondernam in den afge- loopen nacht met zeer sterke formaties gevechtsvliegtuigen, zware aanvallen op werven, wapenfabrieken en ravitaillee- ringsbedrijven in de havens aan de Clyde. Een groot aantal brisant- en brandbom men richtte vooral in de scheepsbouw- centra rond Glasgow nieuwe groote ver woestingen aan. Andere succesvolle luchtaanvallen wa ren gericht tegen de haven- en werf- installaties van Liverpool, New castle en Plymouth, benevens op andere havens aan de Britsche Zuid en Zuidoostkust. Bij de actie tegen vliegvelden in Zuid- oost-Engeland wierpen gevechtsvliegtui gen hangars en onderkomens in brand en vernielden en beschadigden een aantal op den grond staande vliegtuigen.. In het zeegebied om Engeland kreeg een koopvaardijschip van 10,000 brt. drie hom-voltreffers. Met het verlies van dit schip kan rekening worden gehouden Een ander groot schip werd door boon- treffers zwaar beschadigd. Bij acties van Duitsche jagers tegen Engeland en bij pogingen 'van den vijand on het bezette gebied en de Duitsche Bocht binnen te vliegen, verloor de vijand zéven jacht- en twee gevechtsvliegtui gen, bénevens zes versperringsballons. In Noörd-Afrika mislukte wederom een tegenaanval van vrij sterke Britsche strijdkrachten op de in de versterkingen van Tobroek binnengedrongen Duitsch- Italiaansche troepen, met zware verlie zen voor den vijand. Op het eiland Malta vielen Duitsche gevechtsvliegtuigen gisteren verscheiden malen het. vliegveld Lucca aan. Voltref fers troffen de startbanen, parkeerplaat sen, benevens hangars en onderkomens Er ontstonden verscheidene zware bran den. Bij een nachtelijken aanval van Duit sche gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers op de haven La Valetta, werd vooral de staatswerf zwaar getrof fen. Duitsche jachtvliegtuigen schoten bo ven het eiland drie Britsche vliegtuigen neer. De vijand ondernam in den afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten zonder succes storingsaanvallen op eenige plaat sen in het kustgebied van Noordwest- Duitschland. Er ontstond noch militair- economische, noch militaire schade. In de periode van 30 April tot 6 Mei verloor de vijand in totaal 55 vliegtuigen. Daarvan werden 30 vliegtuigen bij lucht gevechten, tien door eenheden der oor logsmarine en vier door luchtdoelartil lerie neergeschoten. De rest werd op den grond vernield. In dezelfde periode gingen 38 eigen vliegtuigen verloren. BOTER OP BON 15 Op vetbon 15 boter of margarine De secretaris-generaal van landbouw en visscherij deelt het volgende mede: Gedurende het tijdvak van Donderdag tot en met Zondag 25 dezer zullen we derom twee bonnen van de boter- en vetkaart recht geven op het koopen van boter of margarine. In verband met technische moeilijkhe den, o.a. bij de inlevering der bonnen door de detaillisten, wordt thans één bon aangewezen en zal in den loop van de volgende week de tweede bon bekend worden gemaakt. De met „15" genummerde bon van de boterkaart geeft recht op het koopen van 250 gram .boter en de met „15" ge nummerde bon van de vetkaart geeft recht op het koopen van 250 gram marga rine of 250 gram boter. De verbruiks- periode van dezen bon loopt van Don derdag 8 tot en met Zondag 25 dezer, terwijl er nog tot en met Woensdag 28 dezer op mag worden gekocht. De aandacht wordt er op gevestigd, dat op bon „15" van de vetkaart geen boter met reductie 'beschikbaar wordt gesteld, hetgeen wel het geval -zal zijn met den bon, die in den loop van de volgende week wordt aangewezen. Voor het eerst sedert den wereldoor log is een deel van de New York- sche haven door het aanbrengen van een reusachtig duikbootei\net voor versperring gereed gemaakt. Het betreft een havengedeelte in de nabijheid van Staten-Island. PROVINCIE ZEELAND 5 Hieronder volgde de toit beden beken de opgaven der vorige week gehouden WHN-ooJIecte. St.-Annaland f 51.69; Brouwershaven1 f82.55; Bruinjsse f31.73; Dr©ischor f 22.88 Duivendijke f8.88; Elkerzfee f 11.65; El- lemeet f 13.02; Haamstede f74.50; K©rk- werve f22.64; St.-Maartensdijk f58.23; Nieuwerkerk f 31.31; Noordgouw© f 15.91; Ooisterland f 32.50; Oud-Vossemeer f62.12 St -Philipsland f 56,36Poortvliet f 32Re- nesse f 104.58; Sdherpdniss© f37; Senoos- kerke _(S.) f8.27; Stavenisse f45.79; Tho- len f68.02; Zierikzee f261.72; Zmnêmaire f 23.71. VERSCHILLENDE BERICHTEN Groot Rotterdam Ingevolge het besluit van den secreta ris-generaal van het departement van binnenlamdsehe zaken, wordt ook nog een deel van de gemeente Rozenburg aap Rotterdam toegevoegd. In tegenstelling met Rotterdam welks gemeenteraad zal worden aangevuld met vier leden, uit ieder der geheel te anne- xeeren gemeenten Hillegersberg, Schie- broek, Overschie en IJsselmonde, zal de raad van, Vlaardingen door een nieuwen worden vervangen, waarbij de op te hef fen' gemeente Vlaardingerambacht vier vertegenwoordigers in het lichaam zal krijgen. Hoewel in beginsel het personeel van de gemeenten Hillegersberg, Overschie, Schiebroek en IJsselmonde door Rotter dam wordt overgenomen, op de burge meesters na, die eervol ontslag krijgen, io Kot nioi uitgooloton, dat OAÜ deel V3Ü de personeelen van deze gemeenten op wachtgeld zal moeten worden gesteld, indien er voorloopig niet voldoende plaats is bij Rotterdamsche gemeentediensten. Zolderschuit omgeslagen Op de Maas te Rotterdam, ter hoogte van de Wilhelminakade, is Dins dagavond een zolderschuit omgeslagen, tengevolge waarvan de schipper, de 35- jarige K. Kriebel uit Bussum, het leven heeft verloren. De zolderschuit was met een lading ijzer op weg naar Bussum en werd ge sleept door een motorboot. Omstreeks kwart over a»cht is de schuit, vermoe delijk door het werken van de lading, omgeslagen. De schipper en diens knecht geraakten te water. Laatstgenoemde slaagde er in zich op den bodem van de omgekeerd drijvende schuit te werken, waarvan hij later door de bemanning van de sleepboot „Willy" werd afgehaald De schipper verdween in de diepte. Per soneel van de Rivierpolitie III heeft na een half uur dreggen zijn lijk opgehaald. Ambttpsriod» van d»n G. G. van N»d.-lndië verlangd SPT (mleldt uit Batavia: Hoewel zijn ambtsperiode dit jaar ver loopt. zal die Gouvertneur-Getneraal van N«ed.-Oost-Imdië, Jihr. Tjarda van Star- k©nbordh Stachouwer, zijb functie blijtven waarnemen. Dit is de tweede maal in de geschie denis vajn Ned.-Indië, dat een vijfjarige ambtsperiode van edn Gouverneur-Gene- -raal 'wordt verlengd. De eerste maal was dit 'het geval gedurende d,en vo- rigen wereldoorlog, toen de toenmalige Gouverneur-Generaal, A. W. F. Idenburg, zes en een half jaar op zijn post bleef. Ten aanzien van de wijziging in de Russische regeering en de over neming van het minister-presidentschap door Stalin verklaart men in Italiaansche bevoegde kringen, dat hier ongetwijfeld sprake is van een belangrijke gebeurte nis, welke in Italië met aandacht wordt gevolgd, doch die tegelijkertijd als een binnenlandsche aangelegenheid van Sow- jet-Rusland wordt beschouwd. De politieke afdeeling der Komsomol- organisatie in de Flnsch-Karelische Sow- jet-republiek heeft aldus SPT het initiatief genomen tot een werving op groote schaal van meisjes als ma trozen, stokers en machinisten voor de handelsvloot. Er zijn reeds eenige scholen gesticht, waar zij voor die taak worden opgeleid. verzoeken wij, de voor ons blad bestemde advertenties voor het nummer van Zaterdag ons zoo veel mogelijk 's Vrijdags te doen toekomen, daar de courant 's Zaterdags vroeger ter perse moetfdan op andere dagen. DE DIRECTEUR. Scherpe Duitsche reacties op de radiorede van Stimson Staiin volgt Molotov als premier der Russische Sovjet Unie op De gebeurtenissen in Irak Britsche luchtaanval op Bagdad Jaarvergadering Sohippersvereeni. ging „Schuttevaer" te Utreoht a De verwaohte belasting van 1940 voor automobielen Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon om 21.17 onder. Morgen komt zjj om 6.56 op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Volle maan Zondag 11 Mei. Laatste kwartier Zondag 18 Mei. Nieuwe maan Maandag 26 Mei. Eerste kwartier 2 Juni. In de kwestie der Dardanellen en in de overeenkomst van Montreux is geen wijziging gekomen; dit antwoord werd gisteren in de Wilhelstrasse gegeven op een vraag van buitenlandsche journalis ten. Van Duitsche zijde werd hieraan toegevoegd, dat Turkije zich tot dusver aan zijn verplichtingen gehouden en niet toegestaan heeft, dat oorlogsschependoor de Dardanellen varen en dezezee-engte als vlootbasis gebruiken. Dientengevolge heeft de kwestie der Dardanellen tot dusver geen aanleiding tot complicaties gegeven. (DNB) De Noord-Afrikaansche kust wordt op het oogenblik door een hittegolf ge teisterd. Op vele plaatsen is de hitte reeds veel hooger dan de maximum-tem peratuur gedurende de wannste zomer maanden. In enkele plaatsen langs de Libysche kust is het kwik in de middag uren tot 60 graden Celsius gestegen. Uit de woestijn waaien verstikkende zand stormen, die als een gordijn over de Middellandsche Zee heentrekken. De mi litaire operaties ondervinden hierdoor grooten hinder. In verband met het zinken brengen van een Engelsch schip, waarbij elf in Britschen dienst staande Amerikaansche vliegers om het leven zijn ge komen, verneemt Associated Press uit Ottawa, dat het schip blijkbaar op weg was naar Engeland. Op de vraag, waar om Amerikaansche vliegers, die z.g. vlieg tuigen naar Engeland zouden overbren gen, zich op een naar Engeland varend schip bevonden, werd geantwoord, dat de vliegers oorlogsvliegtuigen „van fa brieken op het eiland naar gevechtssteun punten' moesten overbrengen". Te Ottawa is, zoo meldt SPT, bekend gemaakt, dat het bezoek van president Roosevelt met zijn echtgenoot© aan Canada waarschijnlijk de volgende week zal plaats hebben. In verband met de ontwikkeling der buitenlandsche po litiek zal het bezoek van korteren duur zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Men- zies, de Australische minister-president, die Dinsdag te New York aankwam, is terstond naar Canada doorgereisd en zal den Amerikaanschen president te Ottawa ontmoeten. 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1