ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 7 MEI 1941 OPCiENO] ZIERIKZEESCHE COURANT HET CONFLICT TUSSCHÊN ENGELAND EN IRAK ABONNEMENT PrIJ»: to Zierikzee fl,60, elders fl,90 per kwartaal. Weekabonnementen reep, 18 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 'sZondags, 1797 - 1889 Uitgave: N.V* de Zlcrlkzccsche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Rcd.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14637 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc ces j es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. BEMIDDELINGSAANBOD VAN TURKIJE DOOR ENGELAND EN IRAK AFGEWEZEN - DE OLIEVELDEN IN HANDEN DER IRAKSCHE TROEPEN In de Wilhelmstrasse is Dinsdagmiddag bevestigd, dat Turkije een bemiddelings- aanbod aan Engeland en Irak heeft ge daan. Men zeide evenwel, volgens S.P.T., dat zoowel Engeland als Irak dit aanbod reeds had afgewezen. In een radioboodschap tot het Irak- sche volk zijn naar S.P.T. uit Cairo seint van Engelsche zijde de voor waarden bekend gemaakt, waarop Enge land bereid is de goede betrekkingen met Irak te herstellen. De voornaamste eisch is, dat Rasjid Ali bevel geeft de militair-belangrijke punten door de Irak- sche troepen te laten ontruimen, voor namelijk het vliegveld Habbanijah. Voor zoover men te Berlijn, aldus luidt een S.P.T.-telegram, uit de vrij ver warde berichten uit Irak een beeld over de oorlogssituatie kan vormen, schijnen de voornaamste operaties zich in twee zones af te spelen. In het Noorden van het land, in het gebied der petro- leumvelden, schijnt het Iraksche leger aanvallen op de Britsche steunpunten te hebben ondernomen. Da petroleum velden van Moioal Volgens de laatste berichten uit Bei roet zijn de petroleumvelden van Mosoel en Kerkoek in handen van de Iraksche troepen. Kerkoek is zeer belangrijk als beginpunt van de 'Britsche en Fransche pijpleidingen, die naar Haifa en Tripoli aan de Middellandsche Zee loopen. Deze pijpleidingen zouden inmiddels reeds door te troepen van Irak bezet zijn Het zwaartepunt der operaties zal waarschijnlijk in het Zuidoosten van het land rondom Basra liggen. Het Irak sche opperbevel zal alles op alles zetten zoo gaat het S.P.T.-telegram voort om te verhinderen, dat de Britsche troe pen, die hier geland zijn en nog steeds landen, hun tocht naar het binnenland in de richting van Basra en de petro leumvelden van Kerkoek voortzetten. Vol gens berichten uit Ankara zijn na het begin van de vijandelijkheden reeds 20.000 man gemotoriseerde troepen te Basra aan land gegaan; zij rukken op in de richting van Bagdad. Het vliegveld van Basra, „Sjoeabi", hebben de Engelschen verloren. Ook in het centrum van het land wordt gestreden, maar daar is de strijd van secundair belang. Het irakiche leger Volgens te Berlijn ontvangen berichten, laat de uitrusting van het Iraksche le ger nog al te wenschen over. Voorzoover is na te gaan, beschikken de Engelschen afgezien van de troepen die te Basra zijn geland, over drie vrij' sterke lucht eskaders, die over een groot aantal vlieg velden, o.a. langs de pijpleidingen ge stationeerd zijn. Verder bevinden erzjch eenige pantserafdeelingen en zeven ge motoriseerde compagnieën in Irak. Wat de kansen van Irak zijn, hangt van zoo veel omstandigheden af, dat men hier liever geen voorspellingen doet. De Völ- kische Beobachter sprak over „den ver twijfelden strijd van Irak tegenover een verpletterende overmacht". In de Wil helmstrasse is gistermiddag het bemid delingsaanbod van Turkije aan Irak be vestigd .Men zeide evenwel, dat zoowel Engeland als Irak het aanbod reeds had den afgewezen. Gavaar voor da oliebronnen t Men geeft te Londen toe, seint U'P., dat de toestand in Irak, ondanks de berichten over de voorloopige successen der Britsche luchtmacht, nog steeds zeer ernstig is. Het gevaar ^bestaat, dat de Iraksche troepen de inf11 aties der oliebronnen zullen ^rnietigen, voordat de Britsche troepen deze bezet hebben. De voornaamste moeilijkheid voor de Engelschen is gelegen in het feit, dat in Irak niet voldoende troepen voor een wat grootere operatie te land aan wezig waren. De strijdmacht van den afgezetten regent van Irak, Abdul Illah, welke op het oogenblik in Palestina ge vormd wordt, zou de Britsche strijd- krachten kunnen ondersteunen, wanneer zij in het Noordelijk deel van Irak bin nenrukten. Gsvcchtan bij Basra Volgens den correspondent van SchweL- zer Press Tel. wordt uit Bagdad ge meld, dat het Iraksche leger op twee fronten moet strijden en wel in den omtrek van het vliegveld Habbaniyah en bij Basra in een gebied tusschen het vliegveld van Tsjai tot het emiraat Ko- weit, dat door de Engelschen is versterkt. Gisteren vroeg zijn de Iraksche en' de Britsche troepen in deze streek voor het eerst met elkaar in contact geweest. Te Stamboel is voorts bekend gewor den, dat verscheidene eenheden Britsche infanterie en gemotoriseerde strijdkrach ten aan garnizoenen in Transjordanië onttrokken en te Basra aangekomen zijn. Daar- zouden verder in het afgeloopen weekeinde 20.000 man gemotoriseerde troepen zijn ontscheept, die in de rich ting van Bagdad zouden oprukken. Stefani verneemt, dat het vliegveld Hab baniyah onbruikbaar is geworden, doch dat de Iraksche troepen de Engelschen niet kunnen aanvallen, aangezien het ter rein omgeven is met prikkeldraad, dat onder hoogspanning staat De Iraksche vliegers bombardeeren het terrein in de hoop de eleetrische centrale te raken, welke onder den grond is gebouwd. Irak als brug naar Britsch-lndië Het A.N.P. meldt uit Berlijn.' „Wij zijn er in Duitschland ver van af de beteekenis van de petroleum1 van Mosoel overschatten". Deze opvatting uitte men gisteravond te Berlijn van deskundige zijde ten overstaan van persvertegen woordigers. Men voegde hieraan even wel toe, dat de olie van Irak bijzon der gunstig gelegen is en wel voor de voorziening van de Britsche vloot in de Middellandsche <&Zee als ook voor de Engelsche troepen in den Levant, waar b v. de strijdkrachten van generaal Wavell tot dusverre van Iraksche petroleum zijn voorzien. De petroleumpolitiek van Mosoel, zoo verklaarde men voorts, ging tot nog toe door voor het succesnummer van de Brit sche politiek in voor-Azië. Deze politiek bezwijkt thans. Door de gebeurtenissen in Irak wordt Engeland niet slechts be dreigd met het verlies van een „ben zinestation in de Middellandsche Zee", daarenboven kan het nog zijn voor Azia tische landbrug naar Britsch Indië en een belangrijke flankstelling bij het Suezka- naal verliezen. Lawrence's beroemde „op stand in de woestijn" beleeft thans in Irak 'een nieuwe druk, maar met tegen gestelde voorteekenen. HET „TWEESTROOMEN LAND" IRAK Hoewel het land aan de beide groote rivieren, de Euphraat en de Tigris, tot de oudste cultuur gebieden van de wereld behoort, heeft het onder den naam Hak (vroeger Me sopotamië), wat in het Arabisch „Laagland" beteekent, eerst in de laatste jaren meer be kendheid gekregen. De oude en oudste geschiedenis van het land heeft pas het huidige geslacht onderzocht. Eerst de opgravingen van Duitsche geleerden, als Koldewey, Andrae en Jordan, hebben over de bijna onaf zienbare opeenvolgingen van heerschers- en krijgersgeslachten, die in dit rijke land opgegroeid zijn en het groot ge maakt hebben, nauwkeurige mededeelin- gen opgeleverd. Met eenig recht kan worden vastgesteld, dat Irak eerst na den Wereldoorlog uit den slaap gewekt is. Feitelijk was het land to t 1914 een verafgelegen en onopgemerkte Turksche provincie geweest,waar van de strategische beteekenis eerst door de Turken erkend werd. Toen de Engel schen over Basra Irak binnendrongen, begonnen de Centrale Mogendheden de lang verwaarloosde hulpbronnen van het land tenminste te onderzoeken. Eerst toen begon de eerste practische benutting van de rijke oliebronnen van het Mosoel- gebied Sindsdien is Irak steeds verder in het Europeesche gezichtsveld getrok ken. Het' tegenwoordige koninkrijk omvat 't geheele Mesopotamië met inbegrip van het Mosoel gebied, met een groot ste lengte van ongeveer duizend en een grootste breedte van ongeveer vijfhon derd en een kustlengte aan de Per zische Golf van honderd en tien kmi. Gerekend naar de oppervlakte (370.000 km2) als een van de kleine landen in Voor-Azië, biedt het land met een be volking van 2.8 millioen inwoners (in 1920) toch groote mogelijkheden, om een der volkrijkste gebieden van het Nabije Oosten te worden, want op ieder ge bied is de ontwikkeling de laatste jaren zeer snel vooruit gegaan. Het Koninkrijk Irak behoort tot de staten, welke gesticht zijn in den na- oorlogstijd Uit de vroegere Turksche vilajets Mosoel, Bagdad en Basra werd door den Volkenbond een staat samen gesteld, welke als een mandaat van Engeland bestuurd werd. De Volken bondsraad besloot in 1932 het mandaat op te heffen, doch voordien moest Irak met Engeland een vereenigings-en vriend schapsverdrag sluiten, dat het land ver plicht toe te staan, dat later, zooals vroeger tot bescherming van de Britsche belangen, Britsche soldaten in het land bléven. De samenstelling van Juli 1924 voorziet in een in manlijke lijn erfe lijke monarchie van Koning F eis al. De Koning keurt de wetten goed of legaliseert deze,, oefent het volstrekte bewind uit, kan het Huis van Afge vaardigden ontbinden en is opperbevel hebber van het leger. De laatste zelfstandige Koning Ghazi kwam in April 1939bij een eenigszins geheimzinnig auto-ongeval om het leven Zijn nog minderjarige zoon, wiens rech ten door een regent worden waarge nomen, is na de laatste omwenteling in Bagdad niet meer in de hoofdstad}. Daar Jiet verdrag met Engeland, ana loog aan dat van Egypte, bepaalt -'dat Engeland de bescherming van de gren zen van den staat naar buiten op zich neemt en daar de economische belangen van Engeland bij Irak zeer groot zijn, is de Britsche invloed nog altijd zeer groot. Hiertegen heeft zich echter den laatsten tijd in toenemende mate een verzet geopenbaard. Ouitsch weermachtsbericht Hcviga luchtaanvallen op Noord-Britfcha^.havónf Het opperbevel van de ■Weermacht maakte gisteren bekend: Het luchtwapen heeft in den afgeloo- pen nacht met verscheidene honderden vliegtuigen zware slagen toegebracht aan de voor den oorlog belangrijke doelen in Glasgow «en aap de Firth of Clyde, als mede aan andere Engelsche havens. In werven en bewapeningsbedrijven werden zware vernielingen aangericht; industri- ëele en dokinstallaties, alsmede ravitail- leringsbedrijven geraakten in brand. In Zuid-Oost Engeland schoten gevechts vliegtuigen gisteren overdag bij duikaan- vallen op twee vliegvelden vier jacht vliegtuigen van het type-Hurricane in brand en beschadigden een vrij groot aantal op den grond staande vlieg tuigen. Tijdens den nacht werden op een vliegveld twee vliegtuigen op den grond vernield en bomvoltreffers op hangars geplaatst. In het zeegebied rond om Engeland bracht het luchtwapen een groote patrouilleboot, alsmede een klei ne koopvaarder tot zinken en beschadig de door liet necrwerp^p van bommen twee schepen. In Noord-Afrika mislukte een her nieuwde tegenaanval van de Britten bij Tob roek door het dappere optreden van de Duitsch-Italiaansche troepen. De vijand leed zeer zware verliezen. Aanval len van het Britsche luchtwapen op Sol- loetn werden afgeslagen. Duitsche duik bommenwerpers grepen doeltreffend in den strijd te land rondom Tobroek in. Duitsche en Italiaansche formaties ge vechtsvliegtuigen bombardeerden de ha ven van Tobroek. Succesvolle aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen waren bovendien gericht op Mersa Matroe. In de Aegeïsche Zee bezetten afdeelingen van het Duitsche leger de eilanden My- tilem© em Chios. Duitsdie gevechtsvlieg tuigen plaatsten in de baai van Soeda op Kreta bomvoltreffers op een Brit- schen kruiser, brachten een groot tank schip tol zinken en beschadigde een ander tankschip zwaar. De vijand wierp in den afgeloopen nacht met vrij zwakke strijdkrachten een gering aantal brisant en brandbommen op verscheidene plaat sen in Zuid-West Duitschland. Militaire schade ontstond niet. Onder de burger bevolking vielen enkele dooden en ge wonden. Italiaansch weermachtsbericht Eilanden der Cycladengroep bezet Het 335e weermachtsbericht luidt als volgt: Een tweede Engelsche poging om de omsingeling van Tobroek te forceeren is mislukt, dank zij de onmiddellijke af weer van de dappere Italiaansch-Duit- sche troepen, dde den vijand zeer zware verliezen hebben toegebracht. Aan het front van' SoIIoem zijn aanvallen van vijandelijke tanks afgeslagen. Italiaansch- Duitsche formaties vliegtuigen hebben her haalde malen de stellingen en de haven van Tobroek gebombardeerd, waar een schip van groote tonnage getroffen is De vijand heeft luchtaanvallen gedaan op eenige plaatsen in Cyrenaïca, waar eenige schade werd aangericht. In de Aegeïsche Zee hébben wij de eilanden Amorgo, Anafe, Nios, Tega, Naxos en Paros bezet, in de groep der Cycladen. In Oost-Afrika in den sector van Amba Alagi druk van den vijand, waar onze troepen dapper weerstand bieden. BONAANWIJZING VLEESCHWAREN Half rantsoen voor 8 dagen De Secretaris-Generaal van het Depar tement van Landbouw .en Visscherij maakt het volgende bekend. Aangezien in de praktijk gebleken is, dat het moeilijkheden, oplevert, indien de bonnen van' de vleesehkaart worden aangewezen voor een verbruiksperiode van zestien dagen, is thans de volgende regeling getroffen. De bonnen van de vleesehkaart zullen worden aangewezen voor een verbruiks periode van 8 dagen, terwijl de hoeveel heid vleesch of vleeschwaren, welke per bon gekocht kan worden, een half rant soen zal bedragen. Het totaal beschiK- bare vleeschrantsoen gedurende een tijd vak van 16 dagen blijft hierdoor dus ongewijzigd. Voor het koopen vain een rantsoen vleesch van 100 gram of een rantsoen vleeschwaren dienen in den vervolge twee bonnen van de vleesehkaart te worden ingeleverd. De met „een rantsoen vleesch" en „een rantsoen vleeschwaren" gemerkte bonnen blijven recht geven pp een rantsoen vleesch of vleeschwaren. De wisselbon voor „een kwart rantsoen vleesch" blijft recht geven op een kwart rantsoen. Bovenstaande regeling was noodzake lijk, omdat het in de praktijk niet wel mogelijk is de slagers voor zestien dagen ineens te bevoorraden, hetgeen o.a. ver band houdt met de gebruikelijke week markten. Met ingang van heden Woensdag 7 Mei zullen voorts op de bonnen van de vleesehkaart behalve verduurzaamde kip, ook verduurzaamde eend, gans en kal koen voorzoover voorradig, verkrijg- zijn. Gedurende het tijdvak van Woensdag 7 Mei tot en met Woensdag 14 Mei a.s. geeft elk der vier met „14 Vleesch" gemerkte bonnen van de vleesehkaart recht op het koopen van een half rant soen (50 gram) vleesch, been inbegrepen, of één half rantsoen vleeschwaren. De met „14 Worst, Vleeschwaren" ge merkte bon geeft uitsluitend, recht op het koopen van een half rantsoen vleesch waren. Het koopen op deze bonnen is voorts nog toegestaan tot en met Zaterdag 17 Mei a.s. Het rantsoen vleeschwaren, dat per twee bonnen van de vleesehkaart kan worden gekocht, bedraagt 7 5 gram voor gerookt of gekookt varkens-,rund-, kalfs-, paarden- en schapenvleesch en voor gerookte worstsoorten, 10 0 gram voor gekookte worstsoorten, rolpens en knakworst, 12 5 gram voor leverartikelen, tongenworst en nierbrood, 15 0 gram voor bloedworst, of 10 0 gram kip, eend, gans of kalkoen in blik of in glas, als mede door bevriezing verduurzaamde kip, eend, gans of kalkoen, been inbegrepen. In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft de R.A.F. opnieuw het vreedzame Oud-Heidelberg gebombardeerd. Het aca demisch ziekenhuis werd getroffen. Er ontstonden branden, die snel konden worden gebluscht. Een enkel Britsch vliegtuig vloog in den nacht van Maandag op Dinsdag bo ven ons land De uitgeworpen bommen richtten slechts eenige glasschade aan woonhuizen aan (AN.P.) HET SLECHTEN VAN EEN STELLING (Foto G. JLauwers, Utrecht

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1