IZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 6 MEI 1941 OPOENOL ZIERIKZEESCHE COURANT DE FÜHRER OVER DEN BALKAN VELDTOCHT DE KERN ABONNEMENT Prijs: in Zlerikzee f 1,60, eldera f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap, 18 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags, 1797 - 1889 Uitga va: N.V, da Zierikzeeacha Nieuwsbode, Zlerikzee, Schnitharao B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. da Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14636 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. Zondagmiddag ia de Duitsche Rijksdag bijeengekomen om een verklaring van den Führer aan te hooren over de jongste gebeurtenissen en in het bijzonder de Ouitsche successen in Zuid-Slavië en GriekenIjand. Hitier gaf eerst een uiteenzetting van Ouitachland's Baikanpolitlek, welke er op gericht was dit gebied buiten den oorlog te houden, ook nog toen tusschen Italië en Griekenland reeds vijandelijkheden waren uitgebroken. Oe Engelsche pogingen om het aanvankelijk in samenwerking met de Franschen opgezette plan voor een Balkanfront toch nog, zij het in gewijzigden vorm, te verwerkelijken, maakten, toen in Zuid-Slavië een putsch plaats vond, die het pas met Duitschland en Italië gesloten verdrag van zijn waarde beroofde, onmiddellijk optreden noodzakelijk. Hitier zette voorts uiteen, dat Duitschland afgezien van eenige kleine cor- reoties van de grens geen territoriale eischen heeft. Een belangrijke om standigheid noemde hij, dat het verkeer op den Donau geen sabotage meer heeft te vreezen. Hierna besprak h|j de positie van Kroatië, Grieken land, Bulgarije en Italië, welke geregeld worden in het licht eener hoogere rechtvaardigheid. Daarna kwam de Führer te spreken over het geweldige werk dat achter het front is verricht. Duitschland zal vasthouden aan zijn superioriteit in wapening en de arbeidskracht van het geheele volk inschakelen in dit geweldige proces van wapening. Hij verzekerde met het grootste vertrouwen en met volle kalmte de toekomst tegemoet te zieh. Het Duitsche rijk en zijn bondgenooten vormen militair, oeconomisch en vooral moreel een macht, welke superieur is aan elke denkbare coalitie ter wereld. Na gewezen te hebben op zijn mis lukte pogingen om met Engeland tot een blijvende en vriendschappelijke samen werking te komen, die vooral zijn afge stuit op de houding van Winston Chur chill en zijn helpers, schetste de Führer in het kort den strijd in Noorwegen, Nederland en België, benevens de ineen storting van Frankrijk. Hierna herinnerde de Führer aan den lOen Juli 1940 toen hij in zijn bekende Rijksdagrede de wereld nogmaals tot vrede maande. Maar het vredesaanbod werd als teeken van angst en lafheid van de hand gewezen en ondanks alle waarschuwingen van Duitsche zijde, wer den de volkeren wederom tot voortzet ting van den strijd verplicht. Uit deze geestelijke -bnormale gesteld heid sproot ook het besluit om den Bal kan in een oorlogstooneel te verande ren. Jammer genoeg, aldus spr., zijn er altijd weer betaalde elementen te vin den, die voor mannen als Churchill de poorten van hun landen openstellen. Na dat hij het in den loop van den winter had klaargespeeld aan het Britsche volk door een wolk van beweringen en be driegerijen de meening op te dringen als zou het Duitsche Rijk uitgeput door zijn veldtocht van het vorige jaar vol komen aan het eind van zijn krachten zijn, zag hij zich thans verplicht om te handelen alvorens het Duitsche Rijk weer zou zijn ontwaakt, opnieuw een nieuwe brandhaard in Europa te stichten Zuid-Oott Europa «n Engeland Hij keerde terug tot het plan, dat hem reeds in het najaar van 1939 en het voorjaar van 1940 door het hoofd speelde, n.l. om in den winter 1939-1940 van den Balkan een Europeeseh oorlogs tooneel te maken. De voornaamste regis seurs van deze onderneming waren toen Churchill, Halifax, Daladier, Paul Ray naud, generaal Weygand en generaal Ga- melin. Zooals uit docomenten is geble ken, rekende men op de mogelijkheid om, indien deze aanslag op den vrede in Zuidoost-Europa zou gelukken, ongev. honderd divisies voor de belangen van Engeland te kunnen mobiliseeren. De plotselinge imieenstortiaig in Mei eh Juni vap het vorige jaiair liet ook dezie plawnien voorloopig weer niet rust. Reeds in het majaiar van het vorige jaar begon de heer Churchill opnieuw dit vraagstuk te overwegen, hoewel deze poging nu mJaeilijker geworden was, alleen (al, om dat intussdhep op den Balkan zelf in Zooverre een verandering ontstaan was, daar door de wijziging in Roemenië deze staat definitief voor Engeland was uitge. vallen. Het nieuwe Roentenië onder lei ding van generaal AntonesCu begon een uitsluitend Roetoeeinisefae politiek te voe ren. zonder rekening te houden toet de hoop van Britsche belanghebbenden bij den oorlog. Daar kwam nog bij de hou ding vani Duitschland Zelf. Omtrent d« Duitiche Balkanpolitiek kan het volgende gezegd worden: 1. Zooals steeds had het Duitsche rijk op den Balkan geen territoriale en- geen zelfzuchtige politieke belangstelling. Dat beteekent. dat het Duitsche rijk in geen enkel opzicht oto een of andere egoïs tische reden belang had bij' de territoriale vraagstukken eni binneinlandsch© toestan den in; deze staten. 2. Het Duitsdhe rijk heeft er «chter naar gestreefd, juist toet deze statenf nauwe economische betrekkingen aan te knoppen ien te versterken. Dat was niet alleen int het belang van Duitschland, maar ook in dait van die landen zelf.; Want als lergëns de nationale economieën van twee handelscontractanten elkaar aanvallen.', dan was en is dat het gevaH tusschen de Balkantaften en Duitschland. levensmiddelen on grondstoffen noodig. De Balkanstaitep zijn landbouwl'anden: zij beschikken over grondstoffen en hebben industrieele producten noodig- De mogelijkheid van een buitengewoon vruchtbare uitbreiding der handelsbe trekkingen vloeide daar noodzakelijk uit voort. Indien Engelsche of Amerikaansche kringen daarin een' ongerechtvaardigde penetratie van Duitschland in den' Bal kan wilden zien, dan was dat een even domme als onbeschaamde aanmatiging. Want iedere staat zal zijn economische politiek opbouwen volgens de 'belangen van het volk en niet volgens die van vreemde, ontwortelde Joodseh-demoerati- sche kapitalisten. Bovendien kon zoowel Engeland als Amerika in dit gebied hoog stens als verkooper en nooit als kooper optreden, Duitschland als handelspartner Maar Duitschland heeft aan den Bal kan niet alleen verkocht; het was daar vooral de grootste kooper, en wel een blijvende en soliede kooper, die de pro ducten der boeren van den Balkan be taalde met den arbeid van den Duit- schen fabrieksarbeider en niet metzwen- delvaluta's en deviezen, die reeds ja renlang aan chronische depreciatie had den geleden. Het was dan ook geen wonder, dat Duitschland de grootste han delspartner der Balkanstaten werd. Bij deze transactie waren er overwonnenen noch overwinnaars, er waren slechts con tractanten en het Duitsche rijk der nati- onaal-socialistische revolutie richtte er zijn eerzucht op, een fatsoenlijk partner te zijn, dus met behoorlijke en soliede goe deren te betalen en niet met democra tische zwendelpapieren. 3. Met het oog hierop heeft het Duit sche rijk als men dan al van poli tieke belangen wil spreken slechts een belang gehad dat de handelspartner inwendig gezond en krachtig was. Het Duitsche rijk heeft dan ook alles gedaan, om1 door zijn invloed en hulp, met raad en daad deze landen bij te staan in d,e bevestiging van hun eigen bestaan en van hun inwendige orde, ongeacht hun bijzondere staatsvormen. De toepassing van deze overwegingen leidde niet alleen tot een stijgende wel vaart in deze landen, maar ook tot een wederzijdsch vertrouwen, dat langzamer hand veld begon te winnen. Rumenlë mn Griekenland Des te heftiger streefde Churchill er naar, deze vreedzame ontwikkeling te verbreken en door het onbeschaamde uitdeelen van Britsche hulpbeloften, ga ranties enz., die op zichzelf volkomen waardeloos waren, de elementen van on rust, onveiligheid, wantrouwen en einde lijk ook van twist in dit tot rust ge komen gebied te brengen. Met deze „ga ranties" werd eerst de Roemeensche staat gevangen en later vooral Grieken land. Dat achter deze garanties geen enkele macht stond, die werkelijke hulp kon verleenên, zal intusschen wel duide- -zijn. R o emenië heeft zijn-garantie, die het welbewust van «de spilmogendheden moest vervreemden, duur moeten beta len. Griekenland, dat de garantie juist het minste noodig had, was eveneens bereid aan de Engelsche lokstem gehoor te geven en zijn lot te verbinden aan dat van den geldschieter en lastgever van zijn koninklijken heerscher. Want men moet ook thans nog onderscheid maken tusschen het Grieksche volk en de dunne laag eener verdorven leiding, die, onder inspiratie van een aan Enge land ondergeschikten koning, minder de werkelijke taak van het Grieksche staats bestuur op het oog had en in de eer ste plaats de bedoelingen der Britsche oorlogspolitiek tot de hare maakte. Italië en Griekenland In den nazomer van het vorige jaar slaagde. Churchill er in, de platonische garantiebeloften aan Griekenland in het brein van zekere kringen zooveel vorm te geven, dat daaruit een geheele reeks voortdurende neutralxteitsschendin- gen- konden worden afgeleid. Het eerst werd Italië daardoor getroffen. Het voel de zich dan ook genoopt, in October 1940 de Grieksche regeering voorstellen te doen en waarborgen te eischen, die aan dezen voor Italië onhoudbaren toe stand een einde; konden maken. Onder invloed van de Britsche oorlogsdrijvers wees men dit verzoek bruusk af, waar mede aan den vrede op den Balkan een einde kwam. Het slechte weer, sneeuw, storm en regen, en de buitengewoon dap- gavin^de" ~rëgeering te Athene genoeg tijd om zich op de gevolgen, van haar ongelukkig besluit te bezinnen en naar een mogelijke verstandige oplossing te zien. Duitschland heeft in dien tijd de betrekkingen met Griekenland niet ver broken, in de stille hoop, dat het toch nog op de een of andere wijze tot opheldering van den toestand kon bij dragen. Varplaatsing van Btrijdtooneel Duitschland zou 'echter bij een hervat ting van het oude Saloniki-denkbeteld uit den Wereldoorlog niet werkloos toezien. De waarschuwing, dat, wanneer die En- gelsdhtoan zich ergens in Europa zou nestelen-. Duitschland besloten was item ©ogenblikkelijk naar zee terug te drijven, werd evenwél iniet ernstig opgevat. De tegenslag, welke het Italiaansdh© leger in Noord-A frik a als gevolg eener technische inferioriteit van.' den pantserafweer 'eini van het pantserwapen zelf leed. bracht leindelij'k den.' heer Chur chill tot de overtuiging, dat thans het oiogenblik gekomen was om het oorlogs tooneel van Libye naar Griekenland te verplaatsen. Hij liet de nog aanwezige pantserwagens alsmede de hoofdzakelijk uit Australiërs en Nieuw-Zeelaniders be staande divisies infanterie vervoeren en was er van overtuigd thans den slag te kunnen slaan, welke met één stoot den Balkan in brand zou zetten- Churchill heeft daarmede strategisch een der grootste fouten van den oorlog gemaakt. Zoodra er geen twijfel miter mogelijk was over de bedoeling van' En geland ©to zich op den Balkan te nas telen. Zijn ook van Duitsche zijde, le~r om leer, de noodige stappen gedaan, om op dit vitale gebied de strijdkrach ten gereed te houden, die noodig waren- om aan elke eventuele onbeschaamdheid van dezen' heer het hoofd te kunnen bieden. De Duce zelf heeft nooit verzocht hem voor dit geval ook maar één. Duitsche divisie ter beschikking te stellen. Hij was er van overtuigd, dat zoodra het goede jaargetijde zou aanbreken, de strijd tegen Griekenland op de een of andere wijze spoedig tot succes zou lei den. Spr. was dezelfde meening toe gedaan. Bij het oprukken, van de Duit sche strijdkrachten ging het dus niet om een hulpverleening aan Italië tegen Griekenland, doch om een voorzorgs maatregel tegen de Britsche poging, on der dekking van het geraas van den Italiaansch-Griekschen oorlog, zich hei melijk op den Balkan te nestelen, tenein de vandaar naar het voorbeeld van het leger van Saloniki uit den wereldoorlog een beslissing uit te lokken, vooral echter om daarmede ook nog andere strijd krachten bij den maalstroom van den oorlog te betrekken. Terwijl nu Turkije dank zij de realis tische houding van zijn regeering de onafhankelijkheid van eigen besluit wist te bewaren, viel Zuid-Slavië ten offer aan de Britsche kuiperijen. De staatsgreep in Zuid-SJaviê De Führer ging hierbij uitvoerig na hoe Duitschland, vooral bij monde van von Ribbentrop, alles gedaan heeft om Joego-Slavië voor den oorlog te be hoeden. Zoo werd het mogelijk de Zuid-Slavi sche regeering tot toetreding tot het driemogendhedenpact te bewegen, waar bij aan Zuid-Slavië in het geheel geen eischen gesteld werden, doch dit land slechts voordeelen geboden werden. Twee dagen na de toetreding werden wij allen geschokt door het bericht over den staatsgreep van een handjevol ge huurde putschisten, die een daad vol brachten, welke den Britschen minister president den jubelkreet deed uiten, dat hij eindelijk iets goeds te melden had. Dit was voor Duitschland het sein tot den aanval. Het is immers onmogelijk, dat men op deze wijze met het Duitsche rijk te werk gaat. Ik heb, aldus de Führer, dat weet God, den vrede gewild. Wanneer echter Halifax hoonend verklaart, dat men dat heel goed wist en ons juist daarom dwong te vechten, alsof dit dus een bijzondere overwinning van het Brit sche staatsbeleid is, aan kan ik tegen over een zoodanige boosheid niets anders doen, dan de belangen van het rijk in bescherming te nemen met de middelen die ons God zij dank ter beschikking staan. Duitschland koin, dit besluit op dit ©ogenblik des te kalmer inenten, daar ©vèreenstenóniing: le.' met" "dé gezindheid ien houding van Bulgarije, dat jegens het Duitsdhe rijk onwankelbaar tröuw geble ven was; 2e. met de thaims eveneens te recht verontwaardigde opvatting van Hon garije. Onze beide oude bondgenooten uit den wereldoorlog moesten deze daad aüs een uitdaging gevoelen, welke uitging van een staat, die reeds eenmaal geheel Europa in brand (heeft gezet en als ge. volg -daarvan voor Duitschland, Hongarije en Bulgarije zoo onnoembaar groiot leed op het geweten heeft. De Grieksche veldtocht Vervolgens besprak de Führer uitvoe rig het plan etm het verloop van denj veldtocht, waarin de Duitsche weermacht zidhzelve heeft overtroffen. Churchill, die ook dezen oorL'og ontke tende, tradht evenals bij Noorwegen en Duinkerken iets te zeggen, dat vroeg of laat misschien toch nog tot succes ge logen komi worden. Spr. vindt dat niet eervol, maar bij dezen, m'ain acht hij het begrijpelijk. Als iemand anders ailis poli ticus zooveel nederlagen had geleden en als soldaat zooveel' rampen had onder, gaan, dan zou hij geen zes maanden in functie gebleveni zijn, tenzij hij! eveneens beschikte over de capaciteit, waarin Chur- ch.il eenig is, n.l. met een vroom gezicht te liegen ehi de waarheid te verdraaien, tof tenslotte uit de verschrikkelijke ne derlagen iniog triomfantelijke (overwinnin gen worden. Churchill verklaart tolet een stalen' ge zicht, dat deze oorlog Duitschland 75.000 doodien gekost heeft, dus meer dam het, dubbele van de verliezen' tijdiens den j veldtocht in het Western. De waarheid luidt evenwel anders. D« veldtocht in cijfers Bij de operaties tegen Zuid-Slavië zijn, 1 zonder dat men rekening houdt met de t soldaten van Duitsche afkomst, de Kroa- ten en Macedoniërs, die voor het groot ste deel onmiddellijk vrijgelaten zijn, 6298 zuiver Servische officieren en 337,864 manschappen gevangen genomen. Deze cijfers geven slechts het resultaat van de tot dusverre verrichte tellingen weer Het cijfer der Grieksche gevangenen, ongeveer 8000 officieren en 210.000 man schappen, kan niet naar denzelf den maat staf beoordeeld worden, daar de troepen in Macedonië en Epirus slechts door de gemeenschappelijke Duitsch—Italiaansche krijgsverrichtingen ingesloten en tot ca pitulatie gedwongen zijn. Ook de Griek sche gevangenen zijn en worden, met het oog op de dappere houding dezer soldaten, onmiddellijk vrijgelaten. Het aantal gevangen genomen Engel- schen, Nieuw-Zeelanders en Australiërs bedraagt ruim 9000 officieren en man schappen. in ii Rede van den Führer voor den Duitschen Rijksdag gehouden De vijandelijkheden in Irak duren onverminderd voort Opwinding der Arabieren in Palestina neemt toe Mosselhandel wordt op 10 Mei tot nader bericht gesloten Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon om 21.13 onder. Morgen komt zij om 5.59 op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Volle maan Zondag 11 Mei. Laatste kwartier Zondag 18 Mei. Nieuwe maan Maandag 26 Mei. De verliezen van het Duitsche leger, de luchtmacht en de Waffen-SS in dezen veldtocht zijn de geringste, töt dusverre geleden. De Duitsche weermacht heeft in den' strijd tegen Zuid-Slavië, Grie kenland, resp. Groot-Brittannië in Grie kenland verloren: leger en. Waffen-SS manschappen "gesneuveld, 181 officieren en 3571 onderofficieren en manschappen gewond, 18 officieren en 372 onderoffi cieren en manschappen vermist. Lucht macht: 10 officieren en 42 onderofficie ren gesneuveld, 36 officieren en 104 on derofficieren en manschappen vermist. Het Duitsche volk zoo zei de Führer, zal nooit meer een jaar 1918 beleven doch tot een nog hoogere prestatie op alle gebieden van den nationalen weer stand omhoogstijgen. Superieure bewapening Het zal daarom vasthouden aan de superioriteit van zijn wapening en on der geen beding den voorsprong laten verminderen. Wanneer do Duitsche sol daat thans reeds de beste wapenen ter wereld bezit, dan zal hij reeds in dit jaar en in het volgende jaar nog betere wapens krijgen. Wij zijn verplicht de arbeidskracht van het geheele volk in te schakelen in dit geweldigste bewa peningsproces van de wereldgeschiede nis. Spr. geeft de verzekering, dat hij met volle kalmte en het grootste ver trouwen de toekomst tegemoet ziet. Het Duitsche rijk en zijn bondgenooten vor men militair, economisch en vooral moreel een macht, welke superieur is aan elke denkbare coalitie ter wereld. De Duitsche weermacht zal steeds dan en daar ingrijpen wanneer en waar het noodzakelijk is. Het Duitsche volk weet, dat de oorlog van deze wereld slechts het gevolg is van de hebzucht van eenige internationale oorlogsophitsers en van den haat der daarachterstaande Joodsche de mocratieën. H«t jaar 1941 Wij vechten heden niet alleen voor ons eigen bestaan, wij vechten ook om de bevrijding der wereld uit een samen zwering, die op gewetenlooze wijze met het geluk van de volkeren en menschen aan haar gemeen egoïsme ondergeschikt maakt. Het jaar 1941 moet in de geschie denis worden opgeteekend als het groot ste jaar van onze verheffing. Wanneer wij opblikken naar den Almachtigen Be stuurder van het lot, dan willen wij bijzonder dankbaar ervoor zijn, dat hij het mogelijk maakte de groote successen met zoo weinig bloed te behalen. Wij kunnen Hem slechts vragen, ook in de toekomst ons volk niet te verlaten. Wat in onze krachten ligt, om ons tegen on ze vijanden te verweren, dat moet ge beuren. In het tijdperk van den Joodsch- kapitalistischen goud-, stand- en klas- senwaan staat de nationaal-socialistische volksstaal als een stalen gedenkteeken van sociale rechtvaardigheid en helder verstand. Hij zal niet alleen dezen oor log voortduren, doch ook de komende tien eeuwen. j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1