NIEUWSBODE VRIJDAG 2 MEI 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. IS en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zlerlbzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Ui tg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14633 ADVERTENTIES Rrijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bi) contract speciale prijzen. Sue- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. DE VELDTOCHT IN GRIEKENLAND GEËINDIGD Zuiveringsactie óp dsn Psloponeios Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend In Gr ie kelnland zetten fonriaties van het Duitsche leger de Zuivering van het Zuidelijk deel van den P©k>ponesos van verstrooide deetep van d® Britsche, Grieksche en Servische troepen1 voort. Bijl aanvallen op de baai van Soeda op Kreta heeft het Duitsche luch|twap®n een groot tankschip en twee koopvaardijsche pen door bom'treffers zwaar beschadigd. In Noord-Afrika leidden de acties van v-erkenmings- en stoottroepen van Duit sche en Italiaansche strijjdkrachten tot plaatselijke successen. Duitsche ®n Ita liaansche duikbommenwerpers brachten in de haven van Tobroek een koop vaardijschip van 5000 brt. tot zinken en veroorzaakten in een verdedigingsinstal latie rondom Tobroek, alsmede bij het fort Palastrion zware vernielingen' en uit gestrekte branden. Verkenningsvliegtuigen bestreden met goede gevolg een radiostation, veidstel- lingen, alsmiede Concentraties van auto's en pantserwagens. Duitsche gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers vielen de haven vain La Valetta op Malta, alsmede het vliegveld Venezia opinieuw met goed succes aan. In luchtgevechten boven het „eiland werden drie jachtvliegtuigen van het type-Hurricane (neergeschoten. Ben duikboot mieldt het tot zinken brengem van ieeni schip van 7000 brt. Hierdoor heeft deze duikboot reeds 42650 brt. vij andelijke hahdelsscheiepsruimte tot zin ken gebracht. Succesvolle aanvallen van het Duitsche luChtwapen rich/ttep, Zich op haveninstallaties aan de Zuid- ©n, Oostkust van Engeland. Vliegtuigen der gewapende verkenning hebben «en groot koopvaardijschip Zwaar 'beschadigd. In den nacht van 30 Apjril op( 1 Mei bracht het luchtwapen voor de Oostkust van Schotland een vrachtschip van 1000 brt. tot zinken en beschadigde twiee an dere vrachtschepen, alsmede een torpe dojager Zoo zwaar dat aangenomen kan Worden dat zij verloren' Zijn gegaan. De vijand wierp in den §fgeloopen nacht miet vrij zwakke krachten op ver schillende plaatsen in Noiord-Duitschland en op de buitenwijken van de rijkshoofd stad brisant- en brandbommen. - Militaire of oarlogseconomiische schade ontstond niet. Eenige burgers werden gedood of gewond. Italiaanschweermachtsbericht Drie Grieksche eilanden bezet Het 330e weermachtsbericht luidt als volgt: Een formatie vliegtuigen en detache menten parachutisten hebben gisteren, be- "hermd door bommenwerpers en jagers ué éilanden Kephalenia en Zantos bezet. Vanochtend is infanterie, komende uit Albanië op het eiland Eukas geland. Ita liaansche en Duitsche bommenwerpers zijn voortgegaan met het bestoken van de basis La Valetta, waarbij aanzienlijke schade en branden werden veroorzaakt. Op de Egeïsche Zee hebben onze tor pedobooten een vijandelijk konvooi aan gevallen, dat sterk geëscorteerd werd. ndanks het hevig vuren van het geschut jn de talrijke escorteerende eenheden, keerden onze torpedobooten naar hun basis terug, zonder eenige schade te hebben geleden. Een Italiaansch verken ningsvliegtuig, dat het konvooi had ont dekt en dat werd aangevallen door vijf Britsche vliegtuigen, slaagde er in twee toestellen van den vijand neer te schieten en vervolgens ongedeerd naar zijn basis terug te keeren. In Noord-Afrika hebben Italiaansche en Duitsche verkenningsafdeelingen, ten Oos ten van Solloem vijandelijke strijdkrach ten afgeslagen en pantserstrijdkrachten vernield. Italiaansche en Duitsche lucht- formaties hebben opnieuwin opeenvol gende golven de stellingen en de haven van Tobroek aangevallen. In Oost-Afrika worden de gevechten in verschillende sectoren voortgezet, met bijzondere hevigheid in de sectoren van Alagi. Te Assab is een vijandelijke hulp kruiser gezonken, na op een mijn te zijn geloopen. De persdienst der Nederlandsche spoor dienst deelt mede, dat op 5 dezer een nieuw spoorboekje zal gaan gel den. Het is niet, zooals met de uitgave van den laatsten winterdienst eenige ma len het geval was, een bijgewerkt spoor boekje, maar het betreft een geheel nieuwe dienstregeling, p NIEUWE ENGELSCHETROEPEN TE BASRA ONTSCHEEPT Tegenmaatregelen dar Iraksche regeering Naar het persbureau Ofi (Havas) uit Bagdad meldt, heeft de afdeeling pro paganda van de regeering van Irak het volgende meegedeeld: De regeering van Irak heeft reeds tot uiting gebracht, dat zij er naar streeft de bepalingen van het verdrag tusschen Engeland en Irak na te komen door aan bepaalde Britsche strijdkrachten toe te staan in Basra aan land te gaan om door Irak te kunnen trekken. Britsche eischen, welke tegen deze be palingen indruischten, hebben de regee ring er echter toe gedwongen, de noodige maatregelen te treffen om de rechten van het land te beschermen. Het volk van Irak wordt daarom verzocht kalm te blijven en vertrouwen te hebben in zijn rechtvaardige zaak. Naar Reuter meldt, zijn in de Irak sche haven Basra nieuwe Britsche troe- penafdeelingen aangekomen ter verster king van de aldaar onlangs reeds aan land gezette Britsche afdelingen. Zij heb ben tot taak de verbindingswegen van Irak te openen. De Britsche ambassadeur te Bagdad heeft, naar de Britsche berichtendienst meldt, de regeerjjig van Irak opnieuw in kennis gesteld van de opvatting der regeering van Groot-Brittanië, dat de landing van nieuwe Britsche troepen in' Irak volledig in overeenstemming is met de bepalingen van het verdrag tusschen Engeland en Irak. In het bericht wor-dit verder gezegd, dat ide ambassadeur destijds wegens de mogelijkheid van incidenten tijdens den jongsten staatsgreep in Bagdad machti ging gekregen had, alle noodige stappen te doen om de veiligheid, van de Brit sche vrouwen en kinderen te waarborgen Het DNB verneemt nader uiit Bagdad, dat de regeering van Irak geen toestem ming heeft verleend voor de ontscheping van een sterk contingent Britsche troe pen, dat op 30 April te Basra was aan gekomen en dat zij onmiddellijk de noo dige maatregelen voor de handhaving der onafhankelijkheid heeft getroffen. On verwijld stelde men zich in verbinding met de Britsche ambassade te Bagdad, waarbij de regeering zich resoluut op het standpunt stelde, dat nieuwe Engel- I gelsche troepen het land pas mogen bin nenkomen, wanneer de vroeger aange komen strijdkrachten Irak in andere rich ting verlaten hebben. Volgens verdere berichten is het in Irak rustig. Een bericht, als zouden ziich gewapende botsingen hébben voorgedaan tusschen Engelsche en Iraksche troepen in de haven van *Basra, werd door het Iraksche consulaat-generaal te Beiroet tegengesproken. Het doel van het Duitsche offensief in het Zuid-Oosten Syrië, Palestina, hat Suez-kanaal United Press mJeldt uit Lio|nden: De Eopd-epséhe bladen geven allerlei besprekingen ten beste over de volgen de militaire ondernemingen' van Duitsch- land. Men spreekt over een sprongsge wijze actie van de Grieksche hoofdeilan den uit naar Syrië en Palestina, dat mis schien ha|nd in hand aal gaan met eeni door Zee- en luchtstrijdkrachten icwider- nomJein actie van Balkan-steunpunten uit over. de Zwarte Zee naar het Oosten,, terwijl tezelfdertijd op de rechterflank gepoogd zloiu worden door een grojoten pair.tseraapval van generaal Rommel, waarbij' die Engelsche stellingen to h©t Noord-Egyptische 'kustgebied zouden wor den omtrokken, den Engelschen, Al®xan- drië en het Suezkajnaal te ointpiémiep1, Deze pantsertroepen zouden dan door honderden- transportvliegtuigen zjoowel van materiaal voorzien als met infante rie versterkt; worden. - Volgens den Londénschen berichten dienst is gistermorgen vroeg door de Britsche admiraliteit en het ministerie van luchtvaart een gemeenschappelijk communiqué uitgegeven, waarin werd medegedeeld, dat een Amerikaansche Ca- talmavliegboot op ongeveer 700 mijlen uit de kust reddingsbooten had waarge nomen. In deze booten bevonden zich zeelieden van een door een Duitsch oor logsschip tot zinken gebracht schip. Een Britsche torpedobootjager heeft daarop de inzittenden gered. (D.N.B.) Associated Press meldt uit Londen, dat het spoedige aftreden van Duff Cooper, den minister van voorlichting verwacht wordt als gevolg van de scherpe critiek in radio en pers. (D.N.B.) De laatste loodjes Aan den voorayopd yap de laatste Col lecte. die Winterhulp dit seizoiep za3| houden, lijkt het ons niet ppdienstig, eens na te gaap waf-WHN de adhtfed ions liggende maanden voor Zeeland heeft gedaan. Want nietwaar, men hoort pog wel de opmerking: „Winterhulp komt telkens pm geld, mlaar wat doet Zei met de centen". Den indruk van hetgeen WHN tot nu toe in om-Ze pwwtocie aan hulpverlee_ ntog presteerde, leveren de volgepdie Cij fers. (De tusschen haakjes geplaatst® ge tallen vermeHdeni het aantal persopen, dat hulp ontving). Aardenburg heeft tot nu toe uitgekeerd f892.50 (309); St.-Am- nalapd f1265 (263); Arnemuidep f 1276.50 (326); Baarland f758" (156); Biervliet! f2006.50 (415); Domburg f161 (35); Drie wegen f245 (70); 's-Gravenpolder f460 (85)'s-Hjeer Arendskerke f 3680 (814) Hoedekenskerke f1170 (318); Hoek f780 (217); IJzendijke f1980 (410); Koudeker- ke f 17.80 (294); Krabbbnd'ijike f 2587.50 (595); St.-Maartensdijk f1200 (410); Mid delburg f8899 (2281); Nieuw- en St.- Joosland f430 (161); Nieuwvliet f210 (44); Nisse f430 (103); Oud-elande f260.90 (54); Ovezande f 1442.50 (282); Ritthem f190 (38); Scherp-enisse f780.50 (171); Veere f625 (220); Vogelwaarde f3245 (880); Waterlandkerkje f245 (86); Za-ahi- slag f826 (650); Zuiddorpe f620 (115). Dit is natuurlijk imog m'aar een greep uit de hulpverleening, die zich over de geheel® provincie uitstrekt en ook uit strekken mioet omdat iim alle deeien van ons gewest provim-cie-gePooten hulp hard van moode hebben. In verband miet den po,od to het „rijke" Zeeland heeft WHN voor de mJaamd Mei voor onZe provincie nog eep extra-uit- keering van f20.000 beschikbaar gesteld! Stelt mien vorenstaande uitkeertogen te genover de opbrengsten in de verschil lende Zeeuwsche gemeenten, waaraap w® in eeP ppZer vorige beschouwingen aan dacht wijldden, dap Zal mep tot de cop- clusie mjoieten kopiep-, dat er aap de offervaardigheid in heel wat gem®epten nog lop'tstellend veel1 hapert. We geven weliswaar, maar we gevep te weinig to verhouding tot de bedra gen. die WHN voor Zeeland afstaat -en tot den pood, die to opZe provtoCie heerscht. Wat de offervaardigheid betreft: w® dien-én iets recht te zetten. Onlangs schrijl- vende over de gemidd®lde opbrengsten der co-llecten ip de verschillende gemiéep- ten vap Zeeland, hebben w® Vlissingén eenig oprecht gedaan. W-e gtog®n n.l!. bijl de berekening van d© gemiddelden voor -deze stad uit van eep inwonertal van 19000. Gebleken- is dat to Vlissingén practisch pog slechts 15000 m®nschen wo nen-. Tengevolge hiervap h®eft de jongste collecte to de Schelld®stad per hoofd der bevolking 6.3 cep-t opgebracht, hetgeen niet kwaad is. Vlissingén gaf de Winterhulp boven dien het hoogste bedrag aap extra-gif ten. p.l. f2455.50; (Middelburg f 1084„28 Zierikzee f 1101.50). Door -dit alles kom(t v-ast te staan datj de bevolking vap- Zeela-nd's grootste staid! niet op afkeurenswaardige wijze van den- algemleenem weg d®r hulpverlleiening af wijkt. maar Zelfs heel wat gemeenteni ten voorbeeld kap wonden gesteld'. Als deZe regelen ip druk v©rscMjhen staan wij1 aan den vooravond der laatste WHN-collecte in dit seiZoppi. De collectanten hebben d® bussen ge reed en de mletalen bloempjes, die dit maal in ruil voor Uw giften Zullen won den uitgereikt, zijp gesorteerd. Er ligt symboliek in het j omgste „speldje" van de WHN. ImmeTs, zoot- als bloemen licht en vreugde brengen to een sombere lichtlooz© omgeving, zoo brengt de Wintelhulp licht en vreugd® in de inooden vap pinZe miedemenschen. Het gaat Om de laatste loodjes. Laten d-eze zwaar wegén. In die WHN-bussCn. HERSTEL VAN SCHADE AAN LANDERIJEN veroorzaakt door Defensie- maatragalan an oorlogigewald II. De grond gaat er piet alleen mi®t door achteruit, maar dikwijls zelfs op voor uit. Het komt voor, dat zand wordt weg gewerkt in een moerassigen bodem1, die tot dusverre onproductief was, maar op deze manier ip goed weiland wordt v®r- andierd. Ook wordt h©t stellingzand vaak gebruikt ter verbetering van d® afwate ring. Niet zoo zeldzaam bijvoorbeeld zijn de gevallen, waarin de buitenrand van de landerijen hooger is gel®gen dan het middengedeelte. Dan fungeert dit midden als een vergaarkoim voor water, wat effc, averechtsche toestand is. Het stelling- zand wordt daarom aangewend ter ver- hoogtog van het middengedeelte, dat al dus op iets hoog®r peil komt te liggen dan d-e buitenrand. Op deze inapier wordt een juiste afwatering verkregen. Zoo ook bewerkstelligt .men een verbetering van- den grond en deszelfs afwatering, door bijvoorbeeld bepaalde slooten met stel lingzand te dempen -ep nieuw® slooten en greppels te graven. In al dergelijke gevallen blijft het dus niet bij' herstel van d® landerijen to haar voorooriogschen toestand, maar gebruikt men de gelegenheid om ze to betei®P staat, dan voorheen, te brengen'. M®P maakt, als dit moo-dig blijkt, den1 bber duidelijk, dat hij do;or zulke maatrege len erop vooruitgaat. Wordt het h e x- stelwerk door de Overheid bij! wijze van schadevergoeding bekostigd, voor den v ie r b e t e r i n- g s arbeid b®- taalt de boer bijl Maar hij betaalt sliechts den kostprijls van de verbetering, ni®t de meerwaarde, bestaand® uit het ver schil tusschen de oude eni de ni®uwq waarde van dep grond. Zoo kan hiji op een voordeelige mani®r bijvoorbeeld e©n egalisatie van zijfo terrrein verkrijgen', welke aan de productiviteit ervaP aan zienlijk ten goede komt. Heel wat vruchtbioopi'en, met name kerse - en app-elboomeP, hebben bij1 de touPdatie het lev-en gelaten. Welnu, doode boomen worden gerooid en het lapd1, waar eertijlds zich de bongerd bevondt. wordt Zoodanig afgeleverd, dat er op nieuw boomem kunnen wprdem geplant, maar dat -er ook bouwland van kan wor den gemaakt. Dit verdient de voorkeur bov-en die levering van nieuw® bommen in dén grond. Zulks niet alleen, wijl het voor de bedrijfsresultaten beter is, niet onmiddellijk weer een boomgaard t© planten', doch hiermee leemigem tijld te wachten, maar ook, omdat d-e boer nu wordt geprikkeld, zich, in plaats van mét ooftbouw, m-et landbbuw bezig te houden én aldus bijl te dragen tot de 1 voorziening van ons volk m'et de eerst- 1 noodige levénsbehoeft®n. Hulp aan vijftienduizend boeren Het groote belang van al deze Werk zaamheden wordt duidelijk, wanneer m®n weet dat hierdoor niet minder dan in- totaal vijftienduizend boeren worden ge holpen. i Met dit werk houden zich op 't ©ogen blik vijfduizend arbeiders bezig. De Rijks dienst voor de Werkverruiming than£ het Rijksarbeidsbureau heeft van d®n beginne af de grootste medewerking ver leend téni aanzien vaP de tewerkstelling van arbeidskrachten. Het zijp voorname lijk arbeiders uit de groote sted®n en andere industriecentra, die dit werk ver richten. I Is de plaats van den arbeid niet al i te ver van huP woonplaats gelegen, dan reizen Zij' dagelijks heem en terug. On der deze omstandigheden- kan hun werk week soms niet lamg-er Zijp dan dri-ejen- dertig uur. Ook bijl Zulk een beperkte werktijd Zijn Zij, tengevolge van het j heen- eni weer-reizen, dagelijks nog zfe®r I lang van huis. Voorts worden wel arbeiders uit een groote stad in de nabijheid van hun werk ingekwartierd. Dezen kunn©n uiter- aard een normalen arbeidsdag maken. Met h-et oog op het groote belang, dat i erin schuilt, zoo spoedig mogelijk eem zoo groot mogelijke bodemopbrengst te bewerkstelligen, v©rdi®nt inkwartiering, j waar Zijl mogelijk is, de voorkeur. Praat men miet de boeren, dan kap uilen oohstateeren, dat Zijl over h®t -al gemeen over het werk van de arbeiders tevreden Zijp, al betr©ur®n zij, dat het niet pog vlugger opschiet. Dit laatste is het gevolg niet alleen van d®n lamgdu- rig-en winter, die aéliter ons ligt, en van het feit, dat vele arbeiders slechts korte werkdagen kunnen maken, maar ook van d-e omstandigheid, dat het Bureau Ont ruiming d-e beschikking heeft over be langrijk minder arbeiders, dan het zou kunpen te werk stellen. Alleen in de Peel gezwegen van and®re streklan- des lands zou het nog wel vijfduizend nieuwe arbeiders kunnen gebruiken. In en kele gevallen worden, als noodmaatregel de werkzaamheden in verricht in vrij be drijf. -door zoons van kleine boeren, wier gezipnen gaarne wat willen bijVerdienen, Maar in het algemeen. Zijp er op h®t platteland zelf geen arbeidskrachten voor dit werk te krijgen. Al blijft er dus ten aajnzien van het tempo nog wat te wenschen over, wijl hopen te hebben duidelijk gemaakt, dat de bovenomschreven arbeid zoo inten sief als mogelijk is. en met alle krachtep waarover men beschikt, wordt verricht, van groot put voor b odémopbrengst en voedselvooTzienimg is en uit -dien hoofd® de belangstelling van ons volk verdient. Woensdagavond heeft de bevolking van Kopenhagen op plechtige wijze uiting ge geven aan haar gevoel van saamhoorig- heid met IJsland. In een bijeenkomst, waarbij het koninklijk paar tegenwoordig was, gaven vele sprekers te kennen, hoe na het lot van IJ s 1 a n d den Denen aan het hart ligt. De hoop werd uitgespro ken, dat er spoedig een einde zal komen aan de scheiding. Luchtmaarschalk Robert Brooke Pop ham, de Britsche bevelhebber van de empire-strijdkrachten in het Verre Oos ten, heeft gisteren, zoo mel-dit SPT ver klaard, -dat Engeland met alle middelen aan de verdediging van het schiereiland Malakka zal werken. „Zelfs met de verdedigingsmiddelen, die wij thans be zitten, zijn wij in staat aan eiken aanval het hoofd te bieden". PREDIKBEURTEN Zondag 4 Mei. Ned. Herr. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, da. Pijneoker Hordijk. Kleine kerk. 10 en 7 ure, dp. Veleton. Luth Kerk. Geen dienst. Gerei Kerk. 10.30 en 5 ure, de. Leene. Ohr. <5eref. Kerk. 10.30 en 7 ure, ds. Hoogendoorn. Gerei. Ge». (St.-Domusstreet) 10.30, 3 en 7 are, Leeskerk. Oud-Gerei. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Poststreet) 10 en 7 are, Verlossingsdienst. Donderdag 8 Mei. 8 are, Heiligingsdienst.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1