ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 1 MEI 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT DE HAVENS VAN DEN ZUIDELIJKEN PELOPONESOS DOOR DUITSCHERS BEZET H. H. Adverteerders ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee fl,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen re«p. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 (Jitgarc: N.V. da Zieriltzeeschc Nieuwsbode, Zierikzce, Scbuithareu B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Rcd.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14632 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc ces) es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. ENGELSCHEN EN SERVIËRS WERDEN GEVANGEN GENOMEN Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend: Duikbooten hebben uit krach/tig be schermde konvooien 35,265 brt. vijande lijke scheepsruimte, alsmede een escorte vaartuig van de Britsche marine tot zinken gebracht. Motortorpedobooten heb ben bij een actie tegen de Britsche Zuidoostkust een krachtig beveiligd kon vooi aangevallen en drie koopvaarders van 9500 brt. in totaal tot zinken gebracht In Griekenland zijn gemotoriseer de strijdkrachten van het Duitsche leger bij hun scherpe achtervolging tot aan de Zuidelijke havens van den Pelopon nesus opgerukt en hebben de verdere vlucht van de Engelsehen over zee be let. Daarbij zijn tot dusverre 5000 En- gelschen, onder wie een generaal, be nevens talrijke Serviërs, onder wie vier generaals en 300 andere officieren, ge vangen genomen'. Maandag hebben Duitsche jagers in de Grieksehe wateren bij het eiland Hydra een Engelsche Walrus vliegboot neer geschoten. Vier Britsche watervliegtuigen werden aan de Zuidoostkust van den Peloponnesus vernield. La VaUtta bastookt Duitsche gevechtsvliegtuigen en 'stuka's hebben gisteravond en 'nachts de haven van La Valetta met groot succes aan gevallen. Zij plaatsten bommen op een lichte kruiser, op stellingen van deluchit- doelartillerie, op haveninstallaties en op benzine-opslagplaatsen en schoten een torpedobootjager benevens eeii grooten koopvaarder in brand. Andere aanvallen waren op de vliegvelden te Lucca en La Valetta gericht. In luchtgevechten boven het eiland verloor de vijand twee jagers van het type Hurricane. Eigen ver liezen deden zich niet voor. In Noord- Afrika hebben Duitsche en Italiaansche stuka's die haven van Tobroek, artillerie-stellingen bij fort Pi- lastro en versterkte fabrieken ten zuiden van de Via Balbia met bommen van zwaar kaliber bestookt. Plymouth gabombarcUard Sterke formaties gevechtsvliegtuigen 'hebben in den afgeloopen nacht weer de oorlogshaven Plymouth gebom bardeerd. Er ontstonden grootebran den, vooral in Devonport en hevige ont ploffingen op het terrein van de gasfa briek en in benzine-opslagplaatsen. Andere formaties gevechtsvliegtuigen deden succesrijke aanvallen op de havens van Cardiff, Lowestoft en Ipswich, be nevens op vijandelijke nachtvliegvelden. Op zee rondom Engeland heeft het luchtwapen een koopvaarder van 4000 brt. tot zinken gebracht ien een vrij groot schip zwaar 'beschadigd. Verdragende bat terijen van het leger hebben met groot succes voor den oorlog belangrijke in stallaties in de omstreken van Dover beschoten. Duitsche jachtvliegtuigen hebben giste ren bij aanvallen op de Britsche Zuid oostkust en aan de Kanaalkust zes jagers, van het type Spitfire en twee gevechtsvliegtuigen van het type Bristol- Blenheim zonder eigen verliezen omlaag gehaald. Varliezen aan vliegtuigen De vijand heeft in den afgeloopen nacht met betrekkelijk zwakke strijdkrachten op verscheidene plaatsen -in West- en Zuidwest Duitsehland een gering aantal brisant- en brandbommen laten vallen, die slechts onaanzienlijke materieele schade veroorzaakten. Onder de burger bevolking waren er enkele dooden en gekwetsten. De bemanning van een nacht jager, Oberfeldwebel Sommer, Oberfeldwebel Reinnagel en Feldwebel Glass, heeft zich in den afgeloopen nacht boven Engeland bijzonder onderscheiden. De totale verliezen, die de vijand Maan dag en Dinsdag heeft geleden, bedragen 47 vliegtuigen. Hiervan zijn er 21 in luchtgevechten en door nachtjagers, ne gen door marineartillerie neergeschoten De rest is op den grond vernield. In dezelfde periode zijn zes eigen vlieg-- tuigen verloren gegaan. Italiaanschweermachtsbericht Vijandelijk® vlootaenhaden aangevallen Het 329e weermachtsbericht luidt als volgt: Italiaansche en Duitsche formaties luchtstrijdkrachten hebben bombardemen ten gericht op vijandelijke vlooteenheden in het centrale deel der Middellandsche Zee. Vliegtuigen van het Duitsche vlie gercorps hebben de luchtbasis van Malta gebombardeerd en vijandelijke schepen te La Valetta getroffen. Twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten tijdens een luchtgevecht. In Cyrenaica gaat aan het front van Tobroek de belegering van de Engelsche strijdkrachten voort. Aan het front van Solloem hebben de offensieve acties der Duitsche en Itali aansehe troepen den vijland gevoelige verliezen toegebracht en hem gedwon gen op verscheidene punten terug te wijken. Italiaansche en Duitsche lucht- formaties hebben het bestoken van de haven en verdedigingswerken van: To broek voortgezet. Een transportschip is door Duitsche bommenwerpers tot zin ken gebracht. Batterijen en stellingen werden getroffen. Gemotoriseerde Brit sche strijdkrachten werden onder mitrail- leurvuur genomen. Een vliegtuig van het type-Blenheim werd neergeschoten. In den nacht van 29 op 30 April hebben vijandelijke vliegtuigen een aanval on dernomen op Bengasi. In Oost-Afri- k a zetten onze troepen in de verschil lende sectoren hun belemmering van den vijandelijken druk voort door acties van artillerie en infanterie. De inscheping van de Engelschen uit Griekenland Churchill en Eden over de Britiche expeditie Naar de Britsche berichtendienst meldt, hebben Churchill en Eden gisteren in het Lagerhuis verklaringen afgelegd over het j Bidsche expeditieleger in Griekenland. Churchill zeide onder meer, dat in Griekenland ongeveer 60.000 man, onder wie een Nieuw-Zeelandsche en een Australische divisie, aan land waren ge gaan. Tot dusverre zijn daarvan onge veer 45.000 man weer ingescheept. Op een vraag, of de 45.000 uit Grieken land weggevoerde soldaten ook behouden op hun steunpunten waren teruggekeerd, heeft Churchill in het Lagerhuis geant- woerd: „ik geloof, dat dit het geval is". - Helaas heeft de Britsche luchtmacht slechts een gering deel der evacueerings- operaties kunnen dekken. Voor het op treden der Britsche troepen in Grieken land, aldus Churchill, kan men slechts lof hebben. De Engelschen hebben onge- veer 3000 man aan dooden en gewonden verloren. Bij den tegenwoordigen stand van zaken, aldus vervolgde de pemier, kan een volledig verslag nog niet wor den uitgebracht. Het aantal geëvacueerde troepen kan no'g stijgen. Het spreekt vanzelf dat men het zware materiaal niet heef. kunnei medenemen, doch dit is voor Duitsehland van geringe waarde, omdat Duitsehland aan uitrusting geen gebrek heeft. I De minister van buitenlandsche zaken, Eden, verklaarde, dat de Grieken den strijd legen het overmachtige Duitsche leger niet konden voortzetten. De Griek sehe weermacht beschikte sléchts over een zeer beperkt aantal vliegtuigen en kon den tegenstand tegen een sterkeren vijand niet volhouden. Het besluit tot I inscheping ,der Britsche troepen is in i volledige overeenstemming met de Griek sehe regeering genomen. Naar „Aftonbladiet" meldt, moet het Zweedsche eiland Olamd het sedert gis teren zonder lidht steilten, doordat d© twee kabels, die het eiland met het; vasteland verbinden, door pakïjis Zijn vernield. Herstel der kab©li> js uit gesloten, zoolang de Kahnarsont niet vrij' van 'ij's is. Sedert memsChenheug©nis is de 'ijstoestand hier niet zoo ernstig ge weest. Voor Borgholm heeft het ïjfe ge. kruid tot 15 M. hoogte. (DNB) KOOP EN VERKOOP VAN SCHOEISEL Van 1 tol en met. 9 Mei verboden De secretaris-generaal van het depar tement vam Handel, Nijverheid ©n Scheep vaart maakt beken'3, dat het in verband (miet de inventarisatie van de voorra den schoenen hier te land© noodzakelijk is. (dat [n de periode van Donderdag 1 Mei 1941 ijot ten 'met Vrijldag 9 Mei 1941 het knopen, verknopen en afleveren van alle soorten schoenen, m den m©est uit- gebreiden Ziin, met inbegrip van pan toffels en leerloos schoeisel, verboden) is, ook al zou hiervoor een geldige schoe nenbon worden ingeleverd. Derhalve valt onder dit verbod ook het knopen, verkoopefra en afleveren van alle soorten schoenen, die tot dusverre zonder bo|n! mochten worden verkocht. Tevens wordt bekend gemaakt, dat d© geldigheidsduur van de sohoeinembonmen, welker geldigheidsduur vervalt op ©en 'der dagen gelegen, tussdhten 1 Mei tan 17 Mei 1941 wordt verlengd tot eni met 18 Mei 1941. Vaste brandstoffen en petro leum voor kook-doeleinden Uitreiking van speciale distributiekaarten De secretaris-generaal vajni het depar tement vap handel, nijverheid ten scheep vaart maakt hét volgende bekend: In aansluiting ,o>p de reeds getroffen regeling voor April zullen; thans voot knokdoeleindeh bonkaarten voor vaste brandstoffen en/of petrpieum worden uit gereikt. Die belanghebbenden dienen Zich op ©en (door den plaatselijken distributie- dienst pader vast te stellen tijdstip bij' genoemde instantie 'te vervoegen temtem- die een aanvraagformulier in te vullten. Voor vaste brandstoffen en/of pe troleum komen uitsluitend die persons of gezinnen in aanmerking, die niet eleetriseh koken en die geen aansluiting hebben pp het gasnet. Onder eemi aansluiting op het gasnet wordt hierbij' verstaan, dat in het des betreffende perceel of, indien slechts ©en gedeelte van een perceel wordt bewoond, in dat gedeelte, een gasbinmenleiding het zij! Imiet. hetzij zonder gasmeter aanwe zig is. Zij', die wel op het gasnet zijn aangesloten, doch tot dusver niet op gas kookten, zullen 'derhalve van de uit reiking van 'de bovengenoemd© bonkaar ten zfijlni uitgesloten. Uitdrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat slechts personen ©n ge zinnen, die een zelfstandig© huishouding voeren, voor uitreiking in aanmerking kunnen komen; bewioners van* hotels, pensions e.d., alsmede personen Of ge zinnen, die niet zelf hun warme maal tijden bereiden,, derhalve niet. Die bonkaarten mogen uitsluitend aan degenen, die in het bezit Zijh van een stamkaart' met hoofd gemerkt, worden uitgereikt. Tegen het doen van onjuiste of on volledige opgaven Zullen streng© maat regelen worden genomen. RIJKSARBEIDSBUREAU Tot w®lk bureau moittn werkgevers en werknemers zich wenden Met mgang van 1 Mei 1941 treedt in het geheele land de nieuwe organisatie der arbeidsbemiddeling, ondier leiding van het Rijksarbeidsbureau te 's-Gravenhage in werking. De gemeentelijke organen der arbeids bemiddeling maken dan plaats voor 37 nieuw ingestelde gewestelijke arbeidsbu- reaux, die, daarin bijgestaan door 144 bijkantoren, hun taak zullen vervullen. Werkgevers, die van de organen der arbeidsbemiddeling gebruik maken, en personen, die zich als werkzoekenden willen doen inschrijven, alsmede zij, die hun inschrijving als werkzoekende willen doen vernieuwen, kunnen zich wenden tot de gewestelijke arbeidsbureaux of of hun bijkantoren, als in de onder staande opsomming is aangegeven. Inwoners uit de gemeenten: Brouwers haven, Bruinisse, Burgh, Dreischor, Dui- vendijke, Eikerzee, Ellemeet, Haamstede, Kerkwerve, Nieuwerkerk (Z.), Noord- gouwe, Noordwelle, Oosterland, Ouwer- kerk, Renesse, Serooskerke (S.), Zierikzee en Zonnemaire moeten zich melden bij het kantoor te Zierikzee. Zij, die uitkeering uit een werkloozen- kas ontvangen en zij, die voor steun- uitkeering in aanmerking komen of bij werkverruimingswerken geplaatst willen worden, moeten ervoor zorgen, dat zij als werkzoekenden bij de hiervoren be doelde gewestelijke 3rbeidsbureaux of de bijkantoren zijn ingeschreven. Voorzoover zij thans bij de gemeentelijke organen der openbare arbeidsbemiddeling als werkzoekenden staan ingeschreven, be hoeven zij zich niet eerder voor vernieu wing der inschrijving bij: de nieuwe bu reaux aan te melden dan op het tijdstip waarop vernieuwing der inschrijving ge schieden moet. AARDAPPELEN UIT DUITSCHLAND Ook extra rijit t®r beschikking Graf F. F. Grote, leider der afd. volks voeding en landbouw vam het Rijkscom missariaat, voerde gisteren in de dage lij ksche persconferentie te 's-Gravenhage het woord naar aanleiding van de moei lijkheden, die zich met de aardappelen hebben voorgedaan. Graf Grote vestigde er de aandacht op, dat op zichzelf de voorraden voldoende waren en op een gebruik van 15.000 ton per week waren berekend. Toen 'bleek, dat hier en daar de levering stokken ging, werd 18.000 ton per week ten gebruike beschikbaar gesteld. Dat desniettegenstaande zich toch schaarschte voordeed is een gevolg van een zekere onrust ter zake, door voor barige publicaties veroorzaakt en door allerlei oncontroleerbare en onjuiste ge ruchten. Deze dreven, tot hamsteren en daar Nederland nog niet over een vol doende alles omvattende organisatie be schikt en de bevolkings-discipline even eens niet voldoende is, bleek dit niet te kunnen worden belet. Reeds is bekend gemaakt, welke maat regelen van Nederlandsche zijde men thaDS treft en streng zal doorvoeren, om dit euvel te bestrijden en de schuldi gen te treffen.. Er worden thans 12.000 ton per week voor de gewone distrubutie beschikbaar gesteld. Verder worden supplementaire voor raden uit Duitsehland ingevoerd en ver schillende van dergelijke zendingen zul len nog nakomen*. Verder wordt tot vergemakkelij king van de situatie een extra rantsoen van 250 gr. rijst beschik baar gesteld, welke voor de hou ders van vetkaarten goedkooper afgegeven wordt. Blijkt tenslotte, dat de sluikhandel en de smokkelarij de getroffen maatregelen in gevaar blijft brengen, dan zal voor de scherpste maatregelen niet terugge deinsd worden. Ook degene, die van een grooteren geldbuidel profiteeren, om ten koste van de gemeenschap zich zelf te bevoordeelen, mogen dit voor gezegd houden. De „Gorriere della Sera" mteldt, dat de Engelsche gezant te B©lgrado, sir Ronald Campbèll, ie®) de Britsche mili taire attaché, luitenant Clarke, die de Joegoslavische regeering op haar vlucht Waren gevtolgd, dopr een Italiaansche torpedoboot op de Adriatische Zee aan boord Zijh genomen, toen zij trachtten miet een klein stoomschip Kreta te be reiken. Enkele dagen geleden bestond nog geen zekerheid omtrent het lot van den in Mei 1940 uitgebrandem kerktoren te Schor-. Thans is echter definitief besloten tot 1 afbraak, zoodat binnen korten* tijld een 1 der oudst© Zeeuwsdhe bouwwerken ver- dWijtnt, De toren is gebouwd in het be gin vam de veertiende eeuw! en is dus meer dan zes eemvten oud. I SPT meldt uit Washington: President Roosevelt heeft top1 de persconferentie! verklaard, dat oorlogsschepen der Ver. Staten zich in de oorlogszone zullen be geven. „indien dit in het belang van de verdediging van het Westelijk© halfrond mocht zijh". Stark, de chef van den marine-staf, (hieeft in een red© verklaard, dat dei Amierlkaansche neutraliteitspatrouillte op enkele plaatsen tot op 2000 zeemtijtai van de kust wiordt gehouden*. In het al gemeen zal ze zich tot halverwege den Atlantischen Oceaan uitstrekken. (D.N.B.) In den expresstrein van Londen naar Newcastle is brand ontstaan in een rij tuig, dat gereserveerd was voor 64 leer lingen van Ampleforth College. Verschei dene scholieren sprongen* uit den riji- detiden trein. Men gelooft, dat 6 jo(ng©ns gedood en 7 gewond zijh. verzoeken wij, de voor on» blad bestemde advertenties voor het nummer van Zaterdag ons zoo veel mogelijk 's Vrijdags te doen toekomen, daar de courant 's Zaterdags vroeger ter perse moet dan op andere dagen. DE DIRECTEUR. DE PROVINCIALE BlBLOTHEEK Onder de belangrijke gebouwen, die in Middelburg op 17 Mei 1940 een prooi der vlammen wierden, nam het gebouw in de Lamgedelft, waar reeds tientallen jaren de Provinciale Bibliotheek van Zee land gevestigd wias, een bijzonder© plaats in. Met het gebouw ging het overgroot© deel der duizenden boekwerken verloren, en ook hetgeen, dat aanvankelijk veilig in *de kelders wierd gewaand, onderging ten deele hetzelfde tot of werd deerlijk gehavend. Aanvankelijk Werd, wat nog te red den Wias, naar een der zolders van het kantoorgebouw der N.V. „PZEM" over gebracht ien daar voorloopig gedroogd, terwijl in October het uitgeven van boe ken hervat Werd ten huize van deni assistent, dhr. H. Pieters, die voorloopig met de dagelijksche leiding van de Bi bliotheek is belast. Men begreep echter, dat dit niet Zoo ton blijlven, omdat de ruimt© er te klein Was len de Commissie uit Ged. Staten, die zich speciaal belast heeft met het behartigen van, de belangen van de Bi bliotheek, keek dan ook uit naar eem betere behuizing voor dén* boekenschat, die, dank zij' veler medewerking, steeds Weder uitgebreid wordt. Vooral ook door de oprichting van* een speciale commis sie, onder voorzitterschap van* mr. P. Dieleman, mocht de bibliotheek reeds 9000 boeken ten geschenke ontvangen, en tus- schen de f 4000 *en f 5000 aan geld om boekwerken aan te schaffen. Men mocht er na eenigen tijld in sla gen de provincie eigenares te doen tvor- den van het pand Dam 71, genaamd „Den Ingelschen Craijert", dat reeds in de 16e ieeuW bestond, want in 1599 werd reeds een hypotheek afgelost, die op het huis stond. In den gevel staan boven aan de Wapens van Zeeland en Vlis- singen ien lager een drietal gevelsteenten, •waarop in het midden het jaartal 1638 staat en op de beide andere resp. „Met Christo" en „Rijk in als". In dit gebouw) is de bibliotheek van Maandag 28 April af gevestigd. De heer Pieters verzekerde ons zeter dankbaar te Zijn voor den grootgn steun len medewerking tot heden ontvangen van Ged. Staten, van de Commissie voor steun aan de bibliotheek en van alltei schenkers van boeken en geld.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1