ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 30 APRIL 1941 OPöENOI ZIERIKZEESCHE COURANT Italiaanschweermachtsbericht ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee 11,60, elders f 1,90 1797 - 1889 per 'kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode. Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32. Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14631 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij eontract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot '•morgens 9.30 uur. HET; GRIEKSCHE TREURSPEL Aller blikken zijn op dit oogen- blik gericht op het historische terrein in Griekenland, waarop zich de laatste acte van het moderne Grieksche treurspel heeft afgespeeld Het Pindosgebergte, dat als een hoog zadel door Noord- en Midden-Grieken land loopt, vormt de scheiding tusschen de Westelijke deel en van den Epirus van Oostelijk Thessalië, waarin de steden Trikkala, Palamas, Karditza, Sofdes, Phar- salos en Larissa als een krans verdeeld zijn in de door bergen omringde vlakte. Aan den eigenlijken Pindos sluit zich in het Zuiden tot aan de Golf van Ko rinthe een woest bergland aan. Het in Midden-Griekenland van den Pindos naar het Oosten loopende Othrysgebergte sluit het onderste deel van de Thessalische vlakte af. Van de Egeïsehe Zee loopt het Kanaal van Trikari ver naar het Westen het land in; in het Noorden verbreedt het zich tot de Golf van V,olos, een reusach tige, beschermde binnenzee. Uit de Pi raeus loopt hét Kanaal van Euripos, dat een voortzetting vormt van het Kanaal van Attalanta, naar hel Noordwesten en vereenigt zich ten Zuiden van het Othrys gebergte met het Kanaal van Trikari. Op deze wijze wordt de provincie Eu boa van het vasteland gescheiden. Euböa is een van de grootste eilanden van Griekenland; het is 160 kilometer lang en op het breedste gedeelte 50 kilometer breed. Het is bijna geheel met bergen bedekt. De hoofdstad is Charkis, met ongeveer 20.000 inwoners. Tusschen den Zuidelijken zoom van de Thessalische ylakte en Athene ligt een afstand van ongeveer .250 kilo meter. Machtige gebergten doorkruisen deze ruimte van het Westen naar het Oosten. In het Westen eindigen deze in de kalksteengebergten van Giona en den Paraasus; verder naar het Oosten ver deelt het zich meer. Het omsluit verschil lende diepe inzinkingen, o.a. Beotië, waar door de Kephisos stroomt en het schier eiland Attika. Beneden het Othrysgebergte dalen de rotsen af tot in de vlakte van Lamia, waarin de Golf van Lamia doordringt. Het ten Zuiden van de Golf van Lamia opstijgende Kallidromosgebergte bezat in de Oudheid den nauwen pas van (Thermopylae als eenige verbindings weg tusschen het midden en het Noorden van Griekenland. Deze pas was van groote militaire beteekenis, omdat hij een toegangsweg vormde, die gemakkelijk te versperren en te verdedigen was. Men onderscheidde in de Thermopylen drie buitengewoon nauwe doorgangen, ten Westen, in het centrum en ten Oosten. In het centrum daalden de rotsen steil naar beneden in zee. In de geschiedenis is de pos van Thermopylae beroemd ge worden door de hardnekkige verdediging door de Grieken onder den Spartaanschen koning Leonidas tegen de Perzen. De strijd vond plaats voor den middelsten doorgang. Op een heuvel op die plaats zijn nog resten overgebleven van het graf van Koning Leonidas. Later probeerden de Grieken tever geefs, in het jaar 279 voor onze jaar telling den Gallieërs den toegang tot Griekenland te versperren. Ook in het jaar 191, toen de Grieken zich onder Antiochus tegen de Romeinen trachtten te verdedigen, moesten zij den strijd bij de Thermopylen opgeven. De ge schiedenis heeft zich hier herhaald: ook thans is het hun niet gelukt den vijand hier tegen te houden. Ten huidigen dage is het landschap, door de aanslibbingen van verschillende bergstroomen, geheel veranderd. De zeekust is vijf kilometer vooruitgeschoven; van den pas van Ther mopylae is niet veel meer overgebleven. Een spoorweg baant zich een weg door de wereld van bergen en dalen tusschen Thessalië en de Piraeus. Deze spoor lijn komt uit het Noorden uit Saloniki. Zij loopt over Larissa en verder over Sofades, Domoskos, Lamia, Amfiklia Skri- po.u, Thebe en Marathon naar Athene. Van daar uit wordt ook de Peloponnesos door spoorlijnen omsloten. Een van deze spoorwegen loopt met een boog langs het Kanaal van Korinthe eri de Jonische Zee. Een tweede lijn buigt bij de stad Korinthe af en loopt naar het binnen land. Verschillende zijlijnen loopen over Argos, Nauplion, Megapolis, Filiatra en Kalimata naar de West- en Zuidkust. Ook de Peloponnesos, die de kern vormt van den Griekschen staat, wordt door gebergten doorkruist. Deze eindigen aan de kust in ver in zee vooruitste kende schiereilanden. Het centrum van den Peloponnesos wordt gevormd door Arcadië, een hoogplateau, dat door ber gen en dalen wordt afgewisseld. Duitsch weermachtsbericht Kruiser in La VaUtta midscheeps getroffen In Griekenland rukten de Duitsche troepen voor de zuivering van den Po- lep onesos voorbij Tripolis naar 't Zuiden op. Italiaensche strijdkrachten bezetten het eiland Korfu en de haven Preveza, in Epirus. Het luchtwapen bracht gis teren in de Grieksche wateren 5 koop vaardijschepen met te zamen 18600 brt. tot zinken en beschadigde een aantal kleinere schepen. Duitsche gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers bombar deerden in den af geloop en nacht opnieuw doeltreffend de haven van La Valetta op Malta, Een bom van zwaar kaliber trof een kruiser van de Southamptonklasse midscheeps. Een tankinstallatie en een koopvaardijschip werden in brand gewor pen. Op de staatswerf werden bomtref- fers geplaatst. Een andere formatie Duit sche gevechtsvliegtuigen viel het vlieg veld Venezia met goed gevolg aan. In Noor d-A f r i k a bracht een door troepen van het Duitsche Afrika-eorps diep in de vijandelijke linies uitgevoer- den opmarsch aan de Britschë strijd krachten in de .omgeving van SoUoem nieuwe aanzienlijke verliezen toe. In den strijd tegen het Britsche eiland vielen in den nacht van 28 op 29 April vrij sterke afdeelingen gevechtsvliegers de oorlogshaven Plymouth bij goed zicht op de aarde aan. Er ontstonden talrijke uitgestrekte branden en vernielingen. Bo vendien werd het havengebied van Great Yarmouth, een fabrieksinstallatie aan de Schotsehe Oostkust, alsmede een kolen- opslaghaven, spoorlijnen en barakkenkam pen succesvol met bommen bestookt. Op vliegvelden van den vijand in het Zuid- Westen van het eiland sloegen bommen in te midden van talrijke geparkeerde vliegtuigen. Hangars en munitieopslag plaatsen geraakten in brand. Gevechts vliegtuigen vernietigden ten Oosten van Dundee en ten Zuid-Oosten van Lowe stoft twee koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 10.000 brt. Jagers schoten gisteren een Britsche formatie, bestaande uit drie jachtvlieg tuigen van het type Spitfire bij de nade ring van tie Nederlandsche kust neer. Luchtdoelartillerie schoot in den afge- loopen nacht voor de Fransehe kust een Britsch gevechtsvliegtuig neer. In de Noordzee en aan de Kanaalkast schoten lichte zeestrijdkrachten vier, de marine artillerie een vijandelijk vliegtuig neer. De vijand vloog op 28 April met een vliegtuig naar het Noorden van het West-Duitsche kustgebied. Door neerge worpen bommen ontstond slechts geringe materieel© schade. In den afgeloopen nacht hadden geen gevechtshandelingen boven het Duitsche rijksgebied plaats. Bij de gevechten in Noord-Afrika heb ben luitenant-kolonel Knabe, commandant van een bataljon motorrijders en deeer- ste-luitenant en compagniescommandant van een verkenningsafdeeling, Behr, zich bijzender onderscheiden. Luchtaanvallen op Malta •n Noord-Afrika Het 238e Weermadhtsb©richt luidt als volgt: Gisteren gedurende de eerste ui«n van den) dag hebben Itailiaansche vlieg tuigen in scbeervlucht een aanval onder- moimien1 op Malta en daarbij! opslagplaat s-en van) oorlogsmateriaal vernield. Vlieg tuigen van hef Duitsche vliegercorps heb ben ih> de omgeving van de vliegbanen Calafrana twee B,n'gelsche watervliegtui gen vaini het type Sunderland met mi- trailleurvuur bestookt en i|n brand ge schoten. lm den macht valn 28 op 29 April hebben formaties van het Duitsche vlie gercorps de luchthaven op Malta be stookt. Branded en ontploffingen Wenden 1 veroorzaakt en een vijandelijke kruiser Werd getroffen door bommen van Zwaar kaliber. In Noord-Afrika, ten Noorden van Tobroek, hebben Italiaansche ©n Duitsche toestellen herhaalde malen for tificaties en batterijen getroffen en vij'1- andelijfee vliegtuigen op don grond m©t imitrailleurvuur betookt. In de Zóne van Solloem hebben Italiaansche en Duitsche gevechtsvliegtuigen gevoelige verhezen- toegebracht aan den Vijand. Uit Oost-- Afrika niets van belang te melden. HERSTEL VAN SCHADE AAN LANDERIJEN veroorzaakt door Defenile- maatregclen en oorlogsgeweld Er schijnt zoo- wordt ons van be voegde zijde geschoven voor ons volk alleszins aanleiding, kennis te nemen van een belangrijk werk, dat op het oogenblik wordt verricht en dat in ruime mate aan de opbrengst van onze bodem en dus aan onze voedselvoorziening ten goede komt. Wij bedoelen het herstel van de schade, toegebracht aan lande rijen ten gevolge van de, door het De partement van Defensie genomen, maat regelen ter verdediging des lands en van de krijgsverrichtingen, welke na het uit breken van den oorlog zijn gevolgd. Dit herstelwerk vindt niet geconcentreerd, maar in verscheidene streken van ons land plaats en valt hierdoor misschien niet sterk op. Maar het heilzame resul taat ervan is er niet minder om. Het is het Bureau Ontruiming, een afdeeling van het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening, dat dezen arbeid leidt. Dit bureau dankt zijn naam aan de taak, waarvoor het oorspronkelijk is ingesteld, de voorbereiding van de evacuatie. De directeur der Heidemaatschappij, Ir. C. Staf, is ook directeur van het Bureau Ontruiming. Zooals men weet, heeft Defensie, om ons land) in staat van verdediging te brengen, zich 'genoopt gezien tot een aantal maatregelen, die voor vele lan derijen in onderscheidene doelen des lands een niet gering nadeel mot zich brachten. In de eerste plaats .moeten in dit verband de inundatiiën worden ge noemd. Voorts zijn stellingen opgewor pen, dikwijls midden in landerijen of ge heel om boerderijen heen, 'die aldus door een muur van zant. werden omringd. Men kan nu nog op ettelijke plaatsen boomgaarden zien, waarvan alleen de kruinen boven het zand uitsteken. In tal van gevallen werden de stellingen geca moufleerd1 met plantengroei'. Daartoe werd op de stellingen teeltgrond gelegd, die van de landerijen oin de stellingen heen, werd afgestoken. Prikkeldraadver sperringen, zich over lange afstanden uit strekkende, maakten het land ontoegan kelijk. Weiland en bouwland werden door graven met tankvallen en loopgraven. Al deze en dergelijke maatregelen waren in de gegeven omstandigheden onvermij delijk, maar de landerijen werden hier door onbruikbaar. En zulks in een tijd, dat een zoo groot mogelijke opbrengst van den bodem ter voorziening in de behoeften van mensch en diier noodzake lijker was dan ooit! Daarom1 besloot reeds op den avond van de capitulatie de toenmalige Regee- ringscommissaris voor Akkerbouw en Veeehouderij, Ir. S. L. Louwes, thans directeur-generaal van de Voedselvoor ziening, te bevorderen, dat ten spoedigste met het herstel van de, aan de landerijen' toegebrachte, schade een aanvang zou worden gemaakt. Juist ook met het oog op de voedselvoorziening heeft van den aanvang af het beginsel voorgezeten, dat schade wegens vernieling van de lande rijen alléén in geld zou worden' vergoed, wanneer eerst al het mogelijke was ge daan om het land in zijn ouden toestand te herstellen. Waaruit de arbeid bestaat Toen het inundatiewater van de lande rijen was afgevloeid, moest eerst het zoogenaamde urgentiewerk worden ver richt, de ontsluiting van de boerderijen, welke vooral uit de wegneming van de prikkeldraadversperringen bestond. Dit prikkeldraad is evenals het materiaal van de stellingen, voornamelijk zand en hout, oorlogsbuit van de bezettende macht. Daar waar de bezettmgsautoriteifen tot de op ruiming van stellingen vergunning ver- leenen en men hiervoor arbeidskrachten verkrijgen kan, worden de stellingen op geruimd. Hier en daar zijn uitgebreide opslagplaatsen van rollen prikkeldraad en van stellinghout aangelegd. Voorts wordt, waar hiervoor toestemming is ge geven, het zand van de stellingen weg gehaald. Op vele plaatsen vindt men nog hoopen zand, waarvan nog geen stellingen waren gemaakt. Het wegwaai ende zand heeft vooral aan tuinders heel wat last bezorgd. Ten einde de vrucht- boomen van fruittelers, wier boomgaar den soms bijna geheel door zand waren overdekt, tegen verstikking te behoeden, heeft men aanstonds het zand, om de boomen heen, uitgegraven, zoodat de boomen nu als het ware in een nauweai trechter staan en althans kunnen adem halen. Nu de landerijen weer toegankelijk zijn gemaakt, moeten dikwijls eerst tankval len en loopgraven worden gedicht en soms ook granaattrechters, gevolg van het oorlogsgeweld. (Intusschen is de schade, welke de landerijen als gevolg van de krijgsverrichtingen hebben opge- loopen, uiterst gering. Men kan ze op vijf procent stellen, tegenover de vijf- en-negentig percent, gevormd door de schade, welke de Defensiemaatregelen hebben veroorzaakt). Ook gebeurt het wel, dat de, door Defensie opgeworpen, stellingen den waterafvoer van een pol der blijken te belemmeren, zoodat een nieuwe waterleiding moet worden ge graven. Is al zulk werk verricht, dan wordt de grond, eveneens vanwege het Bureau Ontruiming, geploegd', geëgd en gespit en, in vele gevallen, ook bezaaid. (Ook werd aan de boeren kunstmest, zaaizaad en pootgoed verstrekt). Wanneer zich ergens stdlingzand bevindt, dat mag ver dwijnen, haalt men dikwijls van de nabn- rige landerijen den teeltgrond even af om vervolgens het zand' op den onder grond aan te brengen en den cultuur grond daar weer op te leggen. Natuurlijk geschiedt deze arbeid, evenals alle an dere werkzaamheden, onder deskundige leiding. AANGIFTE VAN AARDAPPELEN Voorraad pracies opgeven Scherpe controle In opdracht vain den directeur-generaal voor de voedselvoorziening, den h£er S. L. Lpiu'wles, deelt de directeur van het Centraal Distributiekantoor, de heer S. de Hoo, het volgende mede: Er blijken hier en daar misverstanden te bestaan ten1 aanzien van dé uitreiking van aardappelkaar ten in verband met de voorraden, welke men eventueel zal heb ben. Er is bekend gemaakt, dat ieder, die beschikt tover een voorraad vaini 15 k.g. per persoon, geen aardappelkaart^n zal ontvangen. M'em heeft dit opgevat als zou b.v. ©en gezin van 4 personen, dat beschikt over minder dan 60 kilogram niets behoeven op te geven. Deze opvatting is positief onj uist. want men moét een voorraad per ge- 1 zinslid rekenen. Hiervoor kan het vol gend© staatje aangehaald worden: j Indien een gezin in het bezit is van I 0 tot iem met 14" k.g. wordt geen kaart minder uitgereikt; 15 tot ©n met 29 k.g. wlordt één kaart minder uitgereikt; j 30 tot ©n met 44 k.g. Morden tweei kaarten minder uitgereikt; 45 tot 'en met 59 k.g. wforden driei kaarten minder uitgereikt; 60 tot ©n met 74 k.g. Morden' vier kaar ten minder uitgereikt; 75 tot ien 'met 89 k.g. Morden' vijf kaar ten minder uitgereikt. Ben gezin', dat in aanmerking Zou kó toen voor vier heel© ©ri twee halve kaar ten ©uv een voorraad 'heeft van 80 k.g. aardappelen, ontvangt dus geen kaarten. Indien' dit gezin echter voor vier h'Cele ien drie halve kaarten in aanmerking Zou komen, ontvangt het slechts ©en halv'c kaart. f Men heeft gevraagd, of er ©en' con trol© zal wérden geoefend. In verband hiermede kan Morden medegedeeld, dat er inderdaad een ze©r scherpe oontröle zal Wérden geoefend. Zij1 zal zich ook uitstrekken tot particuliere Moiningen ienz. Afgezien van de strafvervolging, welke wordt ingesteld bij onjuiste opgaven, zul len in! dergelijk© gevallen niet alleen de aanwezige voorraad aardappelen in be zit Wlorden 'genomen, dodi alle zich in de betrokken Wloning bevindende le vensmiddelen'. Men Wlordt in het eigen belang dringend aangeraden juiste op gaven te verstrekken, Want ©r wordt zon der aanzien des persoons ingegrepen. Bij' personen, die geen aandapp'Clkaar- ten in1 ontvangst hebben genomen, zial geen huiszoeking Worden gedaan1, De redenen' van bovenstaande maatre gelen liggen voor de hand: men is vast besloten de beschikbar© hoeveelheden) aardappelen zoo rechtvaardig mogelijk te verdeelen. VERSCHILLENDE BERICHTEN Oudtta lnwon«r van F'aldca» ov«ri»den Gisteren is te Battenoord, gem. Ni®uwie- Tonge, de oudste inwoner van Goereeen Overflakkee, Teumis Polder, op twee we ken ma 108 jaar oud, overleden. (NRC) Engaltche bommen In den loop van Dinsdag en in den nacht van Dinsdag op Woensdag tracht ten enkel© Engelsch© vliegtuigen ons land binnen te vliegen. Tengevolge van de krachtige en succesvolle afweer gelukte dit slechts in enkele gevallen. D© meeste neergeworpen bommen bleven zonder uit werking. Slechts op twee plaatsen w©rd schade aangericht. Op een plaats werd een fabriek licht ejn een boerenhoeve zwaar getroffen. Op ©ep andere plaats Werd een brisantbom midden in ©en woonwijk geworpen. Drie woonhuizen Werden vernield. Van de bewoners wer den een vrouw ©n haar drie dochters gedood. Verder Wierden 3 vrouwen en 3 mannen Zwaar en 1 man licht gewond. Door de bomscherven werd voorts nog iemand licht gewond. Opmerkelijk is in dit laatste geval dat deze vlieger aanval op klaarlichten dag gebeurde, zoiodat id© Engelsdhe vlieger Z&er goed moest weten, dat de bom in een woon wijk geworpen werd. Kofl esurrogaat op bon 18 Het Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening in oorlogstijd maakt bekend, dat op bon 18 van de bonkaart Algemeen waarvan de geldigheidsduur, zooals reeds is gepubliceerd, verlengd is tot ©n met 11 Mei a.s. van heden ,af 250 gram koffiesurrogaat (regeeringssamensteHing) verkrijgbaar zal zijn. Dit surrogaat is kenbaar, doordat op de verpakking de aanduiding „koffie-sur- rogaat vergunning inovoorkomt. Welke aanduiding hieraan, toet uitsluiting van alle andere vervangingsmiddelen, voorbehouden blijft. De prijs tegen wel ken h©t surrogaat verkrijgbaar is, be draagt f 0.36 per 250 gram. G««n pBtroleumbonnan Gezien de sehaarschte aam petrol^uml, brengt !h©t departement van Handel, Nij verheid ©n Scheepvaart ter kennis van alle verbruikers van petroleum voorkook- doeleinden, die in pereeelen wonen waar ©en gasbinnenleidiing aanwezig is, dat aan hein, nadat de thams in omloop Zijhde bonnen voor petroleum voor kookdoel- eindem Zij(n verkropen, geen bonnen meer Zullen 'worden uitgereikt. In hun eigen belang 'wordt dezen ver bruikers aangeraden, zich thans reeds: met een verzoek oim aansluiting tot het desbetreffende gasbedrijf te 'wenden. Te vens dienen zij daarbij' te kennen te geven of z'iji in aanmerking willen komen voor het betrekken van e©n eenvoudig gas- comfoor hetwelk de gasbedrijven des gevraagd op gemakkelijke betalingsvoor waarde^ beschikbaar zullen stellen. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt, dat ©en tijdige indiening van de betrokken ver zoeken noodzakelijk is, daar, gezien d'öm te verwachten toeloop, met d'e afdoe ning dezer aanvragen uiteraard ©énige tijld gemoeid zal Zijn. Men houd© hier mede dus rekening en verwachte van het gasbedrijf niet het onmogelijke. (ANP) T

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1