ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 28 APRIL 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT DUITSCHE WAARSCHUWING AAN ROOSEVELT DE KERN ABONNEMENT Prijs: In Zieriikzee fl,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 UitgaTc: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuitharen B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14629 ADVERTENTIES l Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc ces J es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot *S morgens 9.30 uur. HET ZENDEN VAN KOOPVAARDERS EN OORLOGS SCHEPEN VORMT EEN AMERIKAANSCHEN AANVAL Onder het opschrift: „Hij1 zoekt het gevaar" noemt Karl Megerle in de Berliner Börsepi Zeitung Roosevelt zelf de drijvende kracht de Ameri- kaansehe propaganda, die de Amieri. kaansche volksmieening voor 't recht- streeksche optreden vain Amerikaan, sche koopvaarders en oorlogsschepen rijp moet maken. Da Roods Zss-affairs Hijl heeft, zoo schrijft Megerle, in dezle zaak niet atHeem alle honden los gela ten. die willeni blaffen, maar zich ook door de Roode Zee-affaire zelf blootge steld. Terwijl de Roode Zee, Egypte en het Suezkanaal meer dan ooit operatie- en oorlogszone zijtn, heeft Roosevelt te gen beter wieten in vo,or de Amerikaatn- sche scheepvaart het verbod om deze wateren binnen te varen, opgeheven. Met nadruk geeft Megerle ook uit drukking aan de opvatting, dat alleen de reacties der gebeurtenissen op den Balkan en in Noord-Afrika op de open bare meening der Ver. Staten den pre sident aanleiding hebben gegeven „een ©ogenblik stoom af te Mazen" om tus- schen zichzelf leris de opgewonden meaning van volk en Congres een korte „perio de van afkoeling" in te schakelen. Alleen om deze reden is in den Senaat, naar Megerle schrijft, de bespreking van het voorstel van senator Tobey om kon vooieeren van Amerikaa/nsdhe goederen naar het buitenland te verbieden, veer tien dagen uitgesteld. Dit beteek^nt ech ter niet, dat bijl een gunstiger gelegen heid het thema niet hervat zal worden: dit oogenblik schijlmt, naar de redevoe ringen van Hull en Knox toonden, reeds gekomen te zijb. Roosovalt zoekt twist Evenals tot dusver, zoo schrijft Me gerle. zal men trachten om dotor drin gende kleine precedenten' en voldongen feiten de ware situatie te verbloemen' en het Amierikaansche volk te wennen aan de gedachte koopvaarders en oorlogs der Ver. Staten' naar de oor logszone te zien varen. Daarbij is het Amerikaansdhe volk zich er evemaJs zijm president van bewust, dat dat een ree ht- str-eeksclre Amerikaansche aam- v a 1 zou zijn. waarvoor de verantwoorde- lkijlheid alleen op den president zou rus ten. De president, aldus Megerle, zoPkt twist, hij zoekt ver van de Amerikaan sche kusten het gevaar op. Hijl zoekt in cidenten, hij: wil provoceeren. Niet de oorlog komt naar Amerika, maar dia president loopt den1 oorlog na. Hij' heft oorlogszones op, op het odgenblik, waar. op de oorlog juist deze zones nadert. Wie zich in operatiegebieden begeeft, moet wieten, dat daar geschoten, wordt Duitcchland's standpunt „Het is derhalve tijld, te herinneren aan het woord van den Führer, die verklaar de dat wie gelooft Engeland te moeten helpen, leemr ding in1 ieder geval moi^t weten: ieder schip, met of zonder kon vooi. dat ons voor de torpiedobuizeni komt. wordt getorpedeerd.". Megerle wijst er op, dat dit evenzeer het stand punt van Duitschland als van Ita lië en Japan is. Hijl noemt het na tuurlijk, dat alle pogingen der Ameri kaansche interventiomisten om ,aan de zen oorlog ten gunste van Engeland deel te nemen., in het licht van het driemo- geTidbedetnpaet moeten worden be schouwd. De president zoo besluit Megerle, h^eft dezer dagen verklaard, dat het Ameri kaansche volk niet wteet. hoe ernstig de toestand is. Hij! wlldie daarmee zeggen, dat het Amierikaansche volk tnog niet rij-p- genoeg was voor dein, oorlog. De ernst van den toestand van Amerika bepalen echter niet de door. Roosevelt verzonnen v'ijhnden en gevaren van buiten af, maar alleen hij zelf. Wanneer-de president de Amerikaansdhe schepen eenige duizenden kilometers ver over zee moet zdnden, opdat Zij! in oorlogszones komen, ien hij dan zeggen kan: „Goddank, thans is Ame- rikaansch leven en goed bedreigd", dan. •wteet men, wie de aanvaller is. Italiaansch weermachtsbericht Tobro*k onophoudelijk baaiooi t Het 325e Communiqué van het Italiaan- sdhe hoofdkwartier luidt als volgt: In den nacht van 24 op 25 April heb ben afdeelingen Duitsche vliegtuigen in opeenvolgende golven de vloot- en ludht- bases van Malta gebombardeerd en. te Le Valetta branden en ontploffingen ver oorzaakt. In het O. van de MiddellandsChe Zee hebben onze vliegtuigen een vij'andejijk konvooi in de Straat van Caso gebom bardeerd en in de baai van Milos vol treffers geplaatst op een stoomschip van- tweeduizend ton. In Noord-Afrika bedrijvigheid van ar tillerie aan het front van Tobroek. Op. 24 en 25 April Zijln de vesting en- de vlootbasis Tobroek onophoudelijk bestookt door Italiaansche vliegtuigen en talrijke afdeelingen der Duitsche luchtmacht. D© havenwerken en een schip, dat in de haven lag, werden herhaaldelijk getrof fen. And-ere Italiaansche en Duitsche vliegtuigen hebben Britsche gemechani seerde strijdmiddelen en artillerie in de zóne van Solloem aangevallen. In Oost-Afrika hebben onze troepen, met prachtigen strijdlust een- aanval ge daan ten Oosten van Gambela en Vijlan- deijke troepen, die zich in gunstige stel lingen hadden verchamst, versla-gen. De vijand vluchtte snel, roet achterla ting van honderden dooden, wapens en een aanzienlijke hoeveelheid materiaal'. Dultsch weermachtsbericht Theba an Euboa bazal Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelde Zaterdag mede: In Griekenland hebben berg- en pant- serlroepen in nauwe samenwerking de achtervolging van den verslagen vijand voortgezet. Nadat de stelling bij Ther mopylae genomen was zijn Britsche troe pen ten Oosten van den historischen pas bij Molos verslagen. Daarbij werden ver scheidene honderden Engelschen gevan gen genomen en dertig stukken geschut buitgemaakt. Andere Duitsche troepen zijn van Thessalië uit naar het eiland Euboea overgestoken en over Chalkis weer op het vasteland gekomen. Snelle troepen kwamen bij de achtervolging van den vijand door de stad Thebe. Nadat reeds midden April de eilanden Thasos en Sa- mothrake bij een overval waren bezet zijn thans Duitsche troepen in samen werking met de marine ook op het eiland Lemnos geland. Nadat de vijandelijke te genstand was gefnuikt, zijn alle uit mi litair oogpunt belangrijke punten van 't eiland bezet. De luchtmacht heeft de beide laatste dagen bij aanvallen op vijandelijke sche pen in de Grieksche wateren bij- zonde? goede resultaten behaald. Zooals reeds in een speciaal bericht is mede gedeeld, vernietigde ze Donderdag 13 koopvaarders met een gezamenlijken in houd van ongeveer 50.000 ton, 17 schepen werden zwaar beschadigd. Vrijdag is een koopvaarder van 3,000 ton tot zinken gebracht, vier groote schepen zijn zwaar beschadigd en talrijke kustvaartuigen in brand geschoten. In Noor d-A f r i k a hebben Duitsche en Italiaansche troepen een omtrekkende beweging van de Britten afgeslagen, die gericht was op fort Capuzzo ten Westen van Solloem en gesteund werd door sterke pantserstrijdkrachten en zware ar tillerie. Duitsche en Italiaansche duik bommenwerpers hebben onder bescher ming van Italiaansche jagers aan den strijd bij Solloem deelgenomen. Ze ver strooiden vijandelijke troepen-concentra ties en auto-colonnes en stelden talrijke gepantserde auto's buiten gevecht. Ten Oosten van de Egyptische grens hebben lichte Duitsche gevechts vliegtuigen voltreffers geplaatst in Brit sche artillerie-stellingen en op een groot troepenkamp. Bij geslaagde aanvallen door afdeelingen gevechtstoestellen en duikbommenwerpers op de havenwerken van Jobroek is Donderdag een groot schip in de haven tot zinken gebracht, een Hurricane-jager werd neergeschoten. Bij een gewapende verkenning hebben vliegtuigen ten Westen van de Farör een koopvaardijschip van 10.000 ton ver nietigd. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben gevechtsvliegtuigen met Athene Zondagmorgen door Duitsche troepen bezet Korinthe an Patras inganoman Een lextra-bericiht meldde gisteren» dat de in Griekenland strijdende Duitsche troepen bij! de acht ^rvolgitng van den wij kenden vij'and Zondagmorgen 9.25 uur de hoofdstad Athene bezet hebben. De Duit sche vlag wappert op den Acropolis (ci tadel). Zaterdag is ook de landengte van Korenthe en de glijtonamige stad bezet, terwijl ook Patras, op den Pielopqnesps, is ingenomen. goed gevolg militaire doelen in de ha- \enstad Sunderland aan de Britsch oost kust gebombardeerd. Brand- en brisant bommen hebben aanzienlijke schade ver oorzaakt, vooral op de werf van Deptford en in het Hudsondock. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn vijandelijke vliegtuigen boven het Noord-Duitsche kustgebied verschenen. Slechts één vliegtuig kon tot Berlijn doordringen. Door een gering aantal bommen ontstond slechts schade aan ge bouwen in woonwijken, o.m. in een zie kenhuis te Kiel. VERSCHILLENDE BERICHTEN Bommsn op ons land Het A.N.P. meldt: In den nacht van Vrijdag op Zater dag vlogen enkele Engeische vliegtuigen ons land binnen en wierpen hier en daar bommen uit, die geen schade van beteekenis aanrichtten. Vier woonhuizen werden zwaar, twee licht beschadigd. Drie burgerlijke personen liepen lichte kwetsuren op. Op een andere plaats werd een gasleiding geraakt, zoodat een kort stondige storing in de gasvoorziening plaats vond. Tenslotte was er hier en daar nog eenige glasschade. Fall# boerdarijbrand Zaterdagmiddag is, doordat vonken uit den schoorsteen van het boenhok op het rieten dak sloegen, brand uitgebroken in de boerderij van den veehouder N. Boer aan den Gouderakschendijk te Go u- derak. Door den krachtigen wind sloe gen de vonken over op dOtetig meter verder gelegen, eveneens van een rieten dak voorziene hoeve van den vee houder P. H. de Vries. Zóó fel voed den de vlammen, dat er geen houden' aan was. Beide groote boerderijen zijn geheel uitgebrand. Eenige schuren en de hooibergen bleven gespaard. Van den in boedel kon een gedeelte worden gered. Het vee was grootendeels in de weide. De overige dieren werden tijdig naar buiten gebracht. De schade wordt door verzekering gedekt. Beide gezinnen van tezamen elf personen zijn dakloos ge worden. De brandweer van Gouderak kreeg bij het blusschingswerk assistentie van Ouderkerk aan den IJssel en Gouda. Door trein gegrepen en gedood Toen Zaterdagochtend tegen acht uur de 58-jarige gehuwde" hellingknecht T. Medema uit Groningen met zijn fiets aan de hand den overweg Kooiweg op de spoorlijn naar Winschoten passeerde om naar zijn werk te gaan, werd hij door een juist uit de richting Nieuwe Schans naderenden trein gegrepen en on geveer dertig meter meegesleurd. Vreeselijk verminkt werd hij opgeno men, zoodat een dokter slechts den dood kon constateeren. Waarschijnlijk heeft de man, die hardhoorend is, mede door den feilen Oostenwind, den trein niet opge merkt. Ean raizand colliar Eenigen tijd geleden logeerde te Zwolle een dame uit Utrecht met haar dochtertje. Den oom van het meisje viel het op, dat het 'kind zoo'n mooie collier droeg. De moeder geloofde echter niet in de waarde ervan en meende, dat het een bazar-prul was, dat, naar zij zeide, haar dochtertje op straat had gevonden. De oom kreeg het nochtans gedaan, dat zij er in toestemde, dat het collier bij een juwelier zou worden geschat. Hij vroeg een kennis dat voor hem te willed doen. Deze kweet zich van de opdracht, waabij bleek, dat het collier groote waar de had. De juwelier wilde het voor f 1000 Ikoopen. De man ging op de transactie in en stak het geld in zijn zak. Nu begon het collier te reizen. Het werd naar Amsterdam verkocht vooreen hoogeren prijs en vandaar weer naar Venio, waar een juwelier er f2000 voor betaalde. De oom van het meisje, dat het sier raad had gevonden, had inmiddels arg waan opgevat. Hij deed aangifte bij de Zwolsche politie, die den bovengeschet- sten gang van zaken ophelderde en het kleiimood te Venlo in beslag nam. Het is a,an de rechtmatige eigenaresse, een dame in Utrecht, teruggeven. Thans on derzoekt de politie te Zwolle door wien en in hoeverre in deze aangelegenheid strafbare feiten zijn gepleegd. Geldigheidsduur dar W.H.N.-bonnan verlangd De directeur-generaal van de stichting Winterhulp Nederland maakt ter aanvul ling van de publicatie van 4 April nader bekend, dat de termijn waarbinnen de waardebonnen series a, b, c, en d. bij winkeliers en handelaren kunnen worden den aangeboden, in afwijking van den op de voorzijde vermelde tekst blijft ver lengd tot uiterlijk 31 Mei. Wat echter de series e en f (5e en 6e millioen) betreft, wordt deze termijn opnieuw ver lengd tot uiterlijk 30 Juni 1941. De overige inhoud van de bovenge noemde publicatie blijft van kracht, be houdens dat de beide laatste series (e en f) tot 15 Augustus in plaats van tot 31 Juli 1941 door winkeliers en hande laren kunnen warden verzilverd bij alle banken en spaarbanken. Gratis atui's voor persoonsbewijzen Tegelijk met de persoonsbewijzen zal van rijkswege kosteloos een étui worden verstrekt, officieel „omhulsel" genaamd. Dit omhulsel is vervaardigd van triacel, een doorzichtig materiaal, en zoodanig uitgevoerd, dat het, terwijl het de duur zaamheid der persoonsbewijzen zal be vorderen, de kennisneming der aan de voor- en achterzijde der persoonsbewij zen vermelde gegevens niet bemoeilijkt. De weerslag op de jongste uit latingen van Washington Zondagmorgen werd Athene door Duitsche troepen bezet Aardappelen worden gerantsoe neerd I1/, kilo per pers. per week Vermogensbelasting wordt ook ge heven bij naaml. vennootschappen Verbetering van cultuurgronden na zilte inundatie Wanneer verduisteren Heden gaat de zon om 21.08 onder. Morgen komt zjj om 6.14 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Eerste kwartier Zondag 4 Mei. Volle maan Zondag 11 Mei. Laatste kwartier Zondag 18 Mei. Nieuwe maan Maandag 26 Mei. Volgens de voorloopige berekening van het centraal bureau voor de statistiek bedroeg' de bevolking van Zwe den aan het einde van 1940 6.370,964 zielen, hetgeen, vergeleken met de ge tallen van eind 1939 een stijging betee- kent van ongeveer 30,000 personen. (ANP) AARDAPPELEN GERANTSOENEERD And.rhalve kilo par parioon p»r w«»k Extra rantioan voor zwaran arbaid Varhooging van broodrentsoan Heden gaat de distributie van aard appelen in, zoo blijkt uit een mededee- ling van den secretaris-generaal van het (Departement van Landbouw en Visscherij. Met het oog op den omvang van den Bbeschikbaren voorraad en op den tijds duur, waarvoor deze voorraad nog moet strekken, is het aardappelrantsoen in het algemeen moeten worden vastgesteld op anderhalve kilogram per persoon per week. Voor kinderen, beneden den leeftijd van vier jaar, die een kleinere hoeveel heid plegen te gebruiken, wordt het rantsoen lager gesteld, namelijk op drie kwart kg. Daarentegen zullen de arbeiders, die zwaren arbeid verrichten boven het nor male rantsoen van anderhalve kg. per persoon per week een- extra-rantsoen kunnen betrekken, namelijk van drie kwart kg. Het totale wekelijksche rant soen voor deze arbeiders zal dus twee en een kwart kg. bedragen. Arbeiders, die zeer zwaren arbeid ver richten, krijgen een extra rantsoen, groo- ter dan dat der arbeiders, die zwaren arbeid verrichten, namelijk van ander halve kg. Het totale wekelijksche rant soen van arbeiders, die zeer zwaren ar beid verrichten zal dus drie kg. groot zijn. Voor het feit, dat aldus de aardappe len moeten worden gerantsoeneerd, wordt een compensatie geschapen door instel ling van een extra-broodrantsoen. Dit zal wordén bereikt door den geldigheidsduur van den eefstvolgenden broodbon van zeven dagen op zes dagen te stellen. Hierdoor wordt tevens bereikt, dat het extra-rantsoen voor kinderen beneden de vie^ jaar de helft bedraagt van dat, van de normale verbruikers, terwijl het extra-broodrantsoen voor hen, die zwa ren, respectievelijk zeer zwaren arbeid verrichten anderhalf respectievelijk twee maal zoo groot is als het normale extra rantsoen. Ook na de eerste week zal een extra-broodrantsoen toegekend blijven. Hoogar rantsoen niet uitgesloten Het is volstrekt niet uitgesloten, dat over eenigen tijd het aardappelrantsoen zal kunnen worden verhoogd. Of dit mogelijk zal zijn, hangt o.a. van de weers gesteldheid af. Wanneer het weder gun stig is, zoodat de nieuwe aardappelen oogst vroeg gereed zal zijn, zal tot ver- grooting van het rantsoen kunnen worden overgegaan. Bovendien bestaat de moge lijkheid, dat de vervoersomstandigheden in het buitenland alsnog tot aardappelen import in staat zullen stellen. Ook in dit geval zal verhooging van het rant soen mogelijk zijn. Bij deze distributie zal binnenkort ge bruik worden gemaakt van de aardap- pe'kaarten, welke op nader door de plaatselijke distributiediensten bekend te maken dagen zullen worden uitgereikt. Elke nader aan te wijzen bon van deze kaarten zal per week recht geven op het koopen van anderhalve kg. aardappe len. Aan kinderen, die na 30 April 1937 geboren zijn, zpllefi halve kaarten wor den uitgereikt. Personen, die zwaren ar beid verrichten zullen ieder een halve kaart extra, dus in totaal ieder ander halve kaart ontvangen en personen, die zee zwaren arbeid verrichten ieder een heele kaart extra, "tlus in totaal twee kaarten. Geen kaarten zullen worden uitgereikt aan personen, die uit eigen teelt of door aankoop tot eind Juni a.s. voor zich en hun gezinsleden met inwonend per soneel beschikken over ten minste 15 kg. aardappelen per persoon. Van dege nen, die 15 kg. aardappelen of meer in voorraad hebben, doch niet per ge zinslid over 15 kg. beschikken, zal een ■met hun voorraad overeenkomend aan tal kaarten worden ingehouden. Wie met zijn gezin over 15 kg. aardappelen of meer pe- gezinslid beschikt, behoeft dus geen kaarten af te halen. Men is verplicht aan den uitreikenden ambtenaar alle gevraagde inlichtingen over den voorraad, waarover men be schikt, te verstrekken. Tegen diegenen, die niettegenstaande het feit, dat zij over voldoende aardappelen beschikken, zich een aardappelkaart doen uitreiken, zal op grond van de distributiewet 1939 een strafrechtelijke vervolging kunnen wor den ingesteld. j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1