ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 26 APRIL 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT DE POSITIE VAN AMERIKA De Kern ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee fl,60, elders fl,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp, 18 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Te). 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14628 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc ces j es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. REDEVOERINGEN VAN KNOX EN HULL - DE POLITIEK VAN ROOSEVELT - CRITIEK VAN BERLIJN EN ROME De minister vain marine der Vereenigde Staten, kolonel Knox, heeft Donderdag avond iini een rede voor de Vere&niging van Amerikaatnsche Dagbladuitgevers ver klaard, dat Amerika „steeds meer door militaire mogendheden Wordt omsingeld". Sinds maanden, zop vajt het DNB zijln woorden samen, is het rechtstreeksche contact tusschen de Vereenigde Staten •en geheel Europa, met uitzondering van Gnoot-Brittanmië, verbroken, aldus de mi nister, die verder op de gevaren wees, waaraan koopvaarders zij|n blootgesteld door de activiteit van duikbooten, torpe- domotorbooten en vliegtuigen. Ook het contact met de landen om de Middellandsche Zee is verloreln gegaan, omdat die zee tegenwoordig als het ware een ^afgesloten, Weg" is. Evenmin kun nen de Afrikaansche havens door de Amerikaansche vraehtbooten wlorden ge bruikt. Overal stuiten de Ver, Staten, op den vijandelijken aanvaller. De laatste schakel in de keten ter omsingeling van de Vereenigde Staten hebban de As-mo- gendheden gesmeed doior d© recente over eenkomst tusschen Rusland en Japan. Daarna herhaalde Kjniox de these, dia geheel en al den grondslag vormt van de politiek van Roosevelt aldus gaat het DNB verder, n.l. dat de Asmogendheden voornemens zijn de Ver. Staten aam te vallen. Dientengevolge zul len de Vereenigde Staten tenslotte moe ten vechten, aldus concludeerde de mi nister indien zijl er niet in slagen doel treffende middelen te vinden, W®lke En geland aan de overwinning h^pen zopder dat de Vereenigde Staten1 aan den strij'd deelnemen. „Wij zijn al heel ver im deze richting gegaan", zoo verklaarde Kjmox. „Wijl heb ben verklaard, dat de door Engeland' bestreden vijanden ook onze vijanden Zijln. Omdat Wij' zoo ver zijln gegaan, kunnen wij: niet meer terug. Wij kunnen nog slechts voorwaarts gaan. Wiji kun nen niet toelaten, dat onze goederen op den Atlantischen Oceaan naar dm bodem der zee worden gezonden". Radiorede van Huil Cordell Huil, de minister van buiten- landsehe zaken heeft een radiorede ge houden, Waarin hijl zich bij' het beroep van kolonel Knox, den minister van ma rine, tot de Amerikaansche natie aan sloot meldt het SPT. Huil sprak over de gevaren, waaraam de Ver. Staten Worden blootgesteld, als het Britsche rijk de hegemonie ter Zöe zou verliezen. „De Ver. Staten", zoo be toogde hij:, „zouden dan met den rug tegen den muur tegenover vier vijian- delkijfe continenten komen te staan, zon der in staat te zijn gebruik te maken van de oceanen, die Amerika omspoelen". De minister waarschuwde verder met nadruk tegen het. wat hijl noemde, kin derlijke geloof, dat de Ver. Staten dpor de oceanen afdoende beschermd word,en. In kringen van het Congres Worden aldus U P geruchten verspreid, volgens Welke 40 pet. van alle naar Engelandj gezonden materiaal in den.' Noordelijken Atlantischen Oceaan door Duitsche zee- en londerzeestrijldkrachten alsmede vlieg- tugen werden vernietigd. Een.' Congres lid verklaarde, dait deze berichten blijk baar w:aar zij|n en Roosevelt reeds eenri gen tijd hierover is ingelicht, Berlijniche commentaren Bevoiegde Duitsühe kringen beschrijven de redevoeringen van. Huil en Knox als „slechts een herhaling van talie oud® P°- gingen om de bedoelingen van Duitsch- land verkeerd uit te leggen", Aldus UP. Men verklaart te Berlij|n: „In Amerika bestaat pen kleine groep, waartoe Hull> Knox, Stimsoin, Dorothy Thompson, Mor- genthau en Donovan1 behooren. Deze li©-, den staan bekend ials vijianden van1 Duitschland. Wij! gelOiOven niet. aldus zegt toen te Berlijn», dat zij de meening van de groote massa van het Amerikaansche volk vertegenwoordigen en als zij! be weren dat dit wel zoo- is, dan is dat ©en duidelijk geval van hoogmoedswaan", Verder verklaart men in bedoielde krin gen, dat de agressieve, houding der be trokkenen ten aanzien.' van.' Duitschland gelijkt op die van de G-men in d© ouderwetsche Wild-West-films, die zich voortdurend achter tafels verborgen en toet hun revolvers iedereen bedreigden, die maar in de nabijheid kwam. Als de gevaren, waarvan Huil en Knox spreken werkelijk bestaan 4a/t zijh ze zelf gnoo- temdeels voor de verwekking dezer ge varen verantwoordelijk, aldus de opvat ting te Berlijlm. Rome critisoert Roosevelt's houding De „Giornale d'Italia" verklaarde ten aanzien van de redevoeringen van Huil en Kimox, dat Roosevelt en zijln aanhan gers ©en Ware oorlogspolitiek tegen d© Asmogendheden voeren. Het blad schrijft O-a.„De ophitsing tot oorlog van Roo sevelt ien Zijjn partijgangers kan niet Wor den beschouwd als gericht op voorzich tig© matiging. Hoie zwaarder nederlagen Engeland moet ineasseeren, des te ver bitterder W/ordt de houding van Roose velt. Door de uitbreiding vani de verdedi- gingszóne tot 1000 K.M. uit de Ameri kaansche kust Willen de Ver. Staten be reiken, dat hun oorlogsmateriaal in Europa aankomt. Zonder dat daardoor tegenmaatregelen worden uitgelokt van de Asmogendheden, die hun blokkade- Zöne tegen Engeland duidelijk hebben aangegeven. De oorlogszuchtige redevoe ringen van een Khox en een Huil laten de Asmogendheden koud. Roosevelt voert op het oogenblik ieen oorlogspolitiek te gen Italië, Duitschland en Japan. Dage lijks Wordt het duidelijker, dat de groep Oto Roosevelt verantwoordelijk is voor de provooeerende ophitsing tot oorlog". MINDERHEDEN IN GRIEKENLAND Bulgaren, Macadonlërs; Albanoezanj Roamanan en Walochijern Evenals zoovele andere Hamden, behoort ook Griekenland tot die staten, Welke binden hun grenzen een aantal volks groep-en tellen, Welke van niet-Griekschen oorsprong zijln. Dit is een gevolg van het vredesverdrag van 1919, dlait aldus over het lot van deze volksdeellen be schikte. Oorspronkelijk was het gebied van den Grieksehen staat van veel geringeren om vang. In 1832, toen het als een zelfstan dig Griekenland het Turksche juk af schudde, lag de Noordelijke grens van den aldus geverraden staat in het Zui den vam Thessalië, dat eerst iin 1878, na het Congres van Berlijn, tot Grieksch gebied werd verklaard. De Balkanoorlo gen van 1912—'13 brachten Griekenland aan aanmerkelijke terreinwinst. Tezamen toet Servië wjst het Bulgarijle, dat het grootste aandeel in den strijfd had gehad, de vruchten van dieim strijd afhandig te tmafcen. Geheel Macedonië, im|et inbegrip van Saloniki, wlerd toenmaals bij1 Grieken land ingelijifd. I|rL 1919, na het einde! van de Wereldoorlog, waarin Bulgarije aan de Zijlde van de Centralen had ge streden, imloest dit land ook nog het door de Bulgaren in 1913 veroverde deel van Tihraeië aian Griekenland afstaan1. Aldus is het te verklaren, dat aan de in 1919 vastgestelde grens vain Grieken land in het Noorden de meerderheid van de bevolking Bulgaarsöh, resp. Macedo- misch is. Daarnaast telt de bevolking een niet io|naanz[enlijlk getal Albam»e©z©n en Tsintsaren, een Walachijsche volks groep, die verwant is aan de Roemleinieni. Uit den tijld van de groote volksverhui zing dezer volken op dein Balkan heb ben zich 'enkele afzonderlijke nederzet tingen, vooral van Albacmeezeoi, weten te handhaven i|n het Grieksche taalgebied inabijl Athene. Met Turkije heeft zooals bekend na den vrede van Lausanine een ruil van de wiederzijldsch© bevolkingen plaats gehad. Dit neemt echter niet weg, dat op enkele Grieksche eilanden nog Turksche volksdeelen bestaan. De Bulgaren en Macedomaërs in het Noorden van Griekenland hebben' na de verdragen van 1913 ©m 1919 nooit onge houden, wederinlijViing bij Bulgarije te verlangen. LAND EN VOLK VAN IRAK Onnoemelijke bodemschatten Voornaam transitoland In verband met de gebeurtenissen van den laasten tijd is Irak sterk op den voo! grond getrederij Irak ligt in het hart van Voor-Azië; in het Westen grenst het aan Transjordanië en Syrië, in het Noor den aan Turkije, in het Zuiden aan de Perzische Golf en aan Arabië. De langste lijn, die in Noord-Zuidelijke rich ting door Irak loopt, strekt zich ter lengte van bijna 1000 kilometer uit van Koerdistan tot het Arabische vorstendom Koweit; de langste lijn in West-Ooste lijke richting is 600 kilometer lang en loopt van de Syrische woestijn naar het Iransche distriet Kirmansjah. De bevol king bedraagt iets meer dan 2.800.000 zielen, de oppervlakte 370.000 vierkante kilometer. De bewoners zijn samenge steld uit 2 raillioen Arabieren, 600.000 Koerden, 100.000 Turken en 100.000 Per zen. Het eenmaal zoo beroemde Meso- pbtamië valt voor het grootste deel binnen zijn grenzen. Deze oude naam is. van Grieksehen oorsprong; hij beteekent „land tusschen de rivieren" (Euphraat en Tigris") Déze rivieren vereenigen zich niet ver van hun gemeenschappelijke monding en storten zich dan onder den naarn Ajat-el-Arab of Arabische stroom in den Indischen Oceaan. In de grijze oudheid bloeiden in het land tusschen deze beide stroomen twee beroemde rij ken Babylonië in het Zuiden en Assyrië in. het Noorden. Baby Ion aan den Euphraat en Ninivé aan de Tigris wa ren wereldberoemd. In later tijd kwam Mesopotamië onder de heerschappij- van Perzen, Macedoniërs, Romeinen, Arabie ren, Mongolen en Turken en de oude cultuur raakte in vergetelheid. Het uiteenvallen van Turkije na den wereldoorlog had ook de oprichting van het mandaat Irak tengevolge. In 1930 legde Engeland half vrijwillig, half gedwongen het mandaat neer en ver kreeg Irak zijn souvereiniteit. De re- geering zetelt in Bagdad, dat 200.000 inwoners telt en verreweg de grootste stad van Irak is. Onder de landen in het Nabije Oosten vormt Irak een van de rijkste, daar het onn oemelijke schatten in zijn bodem bergt. In het Noorden van Meso potamië vindt men asfalt, zout en zwavel. In het gebied van Mosoel welt de pe troleum van alle kanten uit den grond. De petroleumbronnen worden in hoofd zaak door Engelsche maatschappijen ge ëxploiteerd. Het petrle umgebied van Mosoel ligt 1000 kilometer ver wijderd van de Middellandsche Zee. Het vervoervraagstuk van de petroleum was dus een verkeersprobleem van de eerste grootte. Dit werd opgelost door den aanleg van een buisleiding, die van Ka- rakoet over een lengte van 300 kilometer naar Habita loopt, zich daar splitst en dan door Syrië naar Taragoelos en door Transjordanië naar Haifa voert. Irak is een van die voornaamste transi- tolanden tusschen de Middellandsche Zee en Imdë, resp. het Verre Oosten. De lucht- Tijtn van Egypte Inaair Indië loopt oivier Basra. Alle telegraafkabels binnen de grenzen vam het Nabije Oosten loop-en' over Basra of ever Mosoel. Aan de) Zuidgrens van Irak ligt de zeek-abel, die de verbinding unlet Imdië vormt. De wegen in het binnenland laten evenwel veel te Wenschen over. De hoofdverbeersader voiranlt de Bag- dad-spoiorweg, die tmle©r dan veer tig jaar geleden Werd aangelegd. Dez® spoorweg loopt van Basra in Noorden üjke rich ting naar Kerbala en Bagdad en vandaar verder toit im de buurt van de petroleutoVelden van Mosoel. Er Zijln slechts -enkele honderden kil'o- imleters goed© straatweg; verder Zijln het voornamelijk karavaanwegen. Echter loopt een autowieg dwars door Irak; deze ver bindt Damascus in Syrië met Teheran! in PerZië, zoodat Bagdad hierdoor m regelrechte verbinding staat met beid® genoemde hoofdsteden. Italiaansch weermachtsbericht VJoote*nhed«n op Kreta gebombardeerd Het 324e Weerunlachtsbericht luidt als volgt: Onze troepen zijln bezig in Grie kenland geheel Noord-Epirus te bezetten. Luchtformaties hebben talrijke vlooteen- heden gebombardeerd, welke gemeerd la gen in de baai vam Soeda op Kreta. In d© eerste uren van den ochtend van gisteren hebben vijtepdelijke vliegtuigen het eilamd Rhodos gebombardeerd. In N. Afrika aan het front vam Tobroek be drijvigheid vam onze patrouilles. Im den nacht van 23 op 24 April heeft de vijiainid een nieuwen aanval op Tripolis gedaan zonder slachtoffers te aniaken. Er is eemige schade. In Oost-Afrika zijn ten Zuiden van Dessie op belangrijke strijdkrachten van den vijland 'energieke tegenaanvallen gedaan door onze troepeni. De vijland' leed ander het vuur van oimZe artillerie zware verliezen. Ten Oosten van Gaiml- bella en in de zö|nie der mieren Zijln ge vechten geleverd die voor ons gunstig Zijln afgeloopen. Duitsch weermachtsbericht De Thermopylae-pas genomen Successen ter^zee en in de lucht Het opperbevel van de weermacht maakte Vrijdag bekend: In Griekenland is de pas van Thermo pylae door een omvattenden aanval ge nomen. Daarmede is de vijand uit een bij zonder sterke, sedert lang gefortificeerde verdedigingsstelling verdreven. Aan dit suece> hadden de bergtroepen weer een groot aandeel. Door voortdurende aanvallen op sche penconcentraties in de Grieksche wateren hebben formaties gevechts vliegtuigen en stuka's ook gisteren den vijand zware verliezen toegebracht. Ten Wésten van het eiland Thermia brachten zij een koopvaarder van 6000 brt. tot zin ken en plaatsten elders op drie groote schepen volle treffers. Het luchtwapen heeft Woensdag bo vendien viji transportschepen en mate riaalschepen van 21.600 brt. in totaal tot zinken gebracht en 11 andere schepen beschadigd, waaronder een torpedoboot- jager en hulpoorlogschepen en wel zoo zwaar, dat zii niet meer gebruikt kun nen worden voor de inscheping van het Britsche expeditiecorps. Bij aanvallen op het vliegveld Argos werden twee vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten en 36 vliegtuigen, benevens talrijke auto's op den grond vernield. Een viermotorige Britsche vlieg- boot werd in een haven van het eiland Salamis in brand geschoten. Een oor logsschip dat in overzeesche wateren opereert en reeds gemeld had, dat het 29 000 brt. tot zinken had gebracht, heeft nog 30.000 brt vijandelijke scheepsruimte vernietigd. Bij gewapende verkenningsvluchten, die zich gisteren over een groot deel van het Britsche eiland uitstrekten, heefteen verkenner met een grooten actieradius een Britschen jager van het type Spitfire neergeschoten. In den afgeloopen nacht bestookten gevechtsvliegtuigen de oor logshaven Portsmouth weer met succes met brisant- en brandbommen. In de haveninstallaties ontstonden nieuwe ver woestingen en ver zichtbare branden. An dere luchtaanvallen richtten zich op voor den oorlog belangrijke doelen aan de Britsche Oostkust. Gevechtsvliegtuigen brachten ten Oos ten van Dundee drie koopvaarders van 14,000 brt. in totaal van een konvooi tot zinken en beschadigden ten oosten van Sunderland een groot schip. Toen de vijand overdag en in de avond- uren de kust in de bezette gebieden naderde, haalde marine-artillerie twee vliegtuigen omlaag en jagers en lucht doelartillerie ieder één. Lichte zeestrijd- krachten schoten op de Noordzee een vijandelijk vliegtuig neer. De vijand heeft in den afgeloopen nacht een inval gedaan in het Noordduitsche kustgebied en o.a. bommen op woon wijken in de stad Kiel laten vallen. De branden, die aldus ontstaan waren, kon den snel worden gebluscht. Oorlogs- oeccnomische of militaire schade is ner gens ontstaan. De aanvallen eischten eenige slachtoffers onder de burgerbe volking. Een nachtjager schoot binnen drie kwartier vier vijandelijke gevechts vliegtuigen van het type Bristol-Blenheim neer. De Duitsche marine heeft sedert het begin van den oorlog 872 vijandelijke of in dienst van den vijand varende koop vaarders met een totale tonnage van omstreeks 1,900.000 brt. opgebracht of in bezette havens in beslag genomen. VERMOGINGSBELASTING Uitbreiding tot de Vennootschappen Naar de Tel. ter oore 'komt, zijn ten aanzien van de toepassing der Vermo gensbelasting enkele ingrijpende wijzi gingen te verwachten. Redevoeringen van Knox en Huil over de positie van Amerika Critiek van Barlijn en Rome op d« houding der Ver. Staten Da beteekenis van Irak in het midden Oosten van Az»ë Vermogensbelasting ook van toe passing op vennootschappen Distributie van kcffiesurrogaat en thee begint 5 Mei a.s. Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon om 20.57 onder. Morgen komt zjj om 6.18 uur op en gaat zij onder om 20.58. Maandag komt zij op om 6.16 en gaat zij onder om 20.59. Tusschen zonsonder-en opgang moet verduisterd worden. Eeivte kwartier Zondag 4 Mei. Volle maan Zondag 11 Mei. Laatste kwartier Zondag 18 Mei. Nieuwe maan Maandag 26 Mei. In de eerste plaats kan verwacht wor den, dat de Vermogensbelasing met de Verdedigingsbelasting gecombineerd wordt, hetgeen met ingang van 1 Mei a.s. te verwachten is. Van veel ingrijpender aard is de te verwachten bepaling, dat de Vermogens belasting ook van toepassing zal worden voor de vennootschappen. Zij zouden van 1 Mei a.s. eveneens Vermogensbelasting moeten betalen. VERSCHILLENDE BERICHTEN Arbsidarg uit de lucht beschoten Van .Engelsche boimaainvallen is niets bizonders te melden. Slechts valt te be- treuren dat uit ©en Bngelsch vliegtuig machinegeweervuur op arbeiders werd geopend, van wier er 10 gewond werden •en 3 naar een ziekenhuis moesten wor den gebracht. De distributie van vaste brandstoffen De secretaris-generaal van het dep ar tement van handel, nijverheid en scheep vaart vestigt ©r de .aandacht op, dat ten aanzien van de distributie van vaste brandstoffen niet de regel geldt, dat de betreffend© bommen bij1 het afleveren der goederen door den kooper afgegeven en door den verkooper moeten) worden in ontvangst genomen. Voo.- vaste brandstoffen geldt hetgeen ook is bepaald voor de aflevering vam.» melk, namelijk, dat de bonnen voor of gelijktijdig met de aflevering der goe deren aan den verkooper moeten wor den ter hand gesteld. Nadar landiche vrouwen uit Duitschland teruggekeerd Vrijdagmiddag is ©en gezelschap van veertig vrouwen, dat op 2 April door het NVV was uitgezonden om eenige Wieken te vertoeveni in h©t Frau'®nheim nabijl Sdhledemhausen, im ons land te ruggekeerd. Op het station Amersfoort heeft ©en verslaggever van h©t ANP mot ©enig© van deze vrouwiem e©n onderhoud ge had. Allen Waren vol lof over de buiten- Wioon hartelijke ontvangst en' de wijze, Waarop men het verblijf aldaar tot e©ni Wiaarlijk genot heeft weten» te maken. Hoe goed de voeding was, moge blij ken uit het feit. dat er vrouwen zijn, die van vier tot zeven pond in drie Wieken tijds zijn aangekomen. Ook waren 'rijl vol lof over de medisch© verzorging en de hartelijkheid van den gouwleider. Enthousiast vertelden Zij1 over de uit stapjes in de fraaie omstreken; de al gemeen© indruk was: het war©n dagen» om nooit te vergeten,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1