KIEUWSBODE VRIJDAG 25 APRIL 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT u De Kern ABONNEMENT Prijs: in Zieriikzee f1,60, elders fl,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zierlkzeesche Nieuwsbode, Zierlkzee, Schuithaven B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14627 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjcs op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. Hoe de ommekeer in Zuid-Slavlë zich voltrok E«n verklaring van Tswetkowltij Tswetkowitsj, de vroegere Zuidslavische minister-president, heeft aan een speci- alen verslaggever van het Bulgaarsche blad Utro een uiteenzetting gegeven van de wijze, waarop de omwenteling in Zuid- Slavië is geschied. Een geestelijk verwarde groep van twintig officieren heeft in een enkelen nacht, naar Tswetkowitsj zei, den grooten staat in den afgrond gestort en een ge heel volk aan den ondergang prijsgege ven. Deze groep wilde niet begrijpen, dat de groote mogendheid Duitschland elke hindernis op den weg naar het vervullen van haar taak zou vernietigen. Zoo heeft ze Duitschland van een vriendschappelijk tot een vijandig land gemaakt, ofschoon niet eens doortocht van Duitsche troe pen door Zuid-Slavië was verlangd. Doch de generaals hielden vast aan hun hel- sche plan en door een nachtelijken putsch riepen ze het noodlot op. Tswetkowitsj werd dien nacht door den commissaris van politie telefonisch verwittigd, dat vóór het gebouw van den ministerraad militairen bijeenkwa men. Toen Tswetkowitsj op het punt stond de aan de regeering getrouwe commandanten van de koninklijke garde op te bellen drongen drie vlieger-offi cieren met eenige gewapende soldaten zijn slaapkamer binnen en verklaarden, dat de Putsch zijn beslag had gekregen, waarop Tswetkowitsj met zijn vrouw werd gearresteerd en in een kamer op gesloten. Na drie dagen werden zij, ver gezeld door een 'kapitein en eenige sol daten, naar Nisj overgebracht en daar in een viu« gointornoord. Op 7 April doken de eerste Duitsche pantserwagens in Nisj op, hetgeen voor den kapitein en de wacht aanleiding was te vluchten, waarbij ze Tswetkowitsj en zijn vrouw meenamen met de bedoe ling hen over te dragen aan het in de (rtichting van Morava wijkende Ser vische leger. Onderweg gelukte het daar op aan een officier, den kapitein te be wegen Tswetkowitsj en zijn vrouw vrij te laten. Thans is hij te Nisj in volledige vrij heid. De Duitsche autoriteiten zijn zeer correct. Tenslotte.zeide Tswetkowitsj, dat Cincar Markowitsj, de vroegere Zuidsla vische minister van buitenlandsche zaken, eveneens na den terugtocht is bevrijd en zich naar Belgrado heeft begeven. Werkzaamheden der Belgische gemeenteraden verboden Voor den duur van den oorlog Reeder, de chef van het militaire be stuur, heeft in een brief aan den secre taris-generaal van het Belgisch depar tement van binnenlandsche zaken en volksgezondheid met een beroep op de noodzaak alles te zetten op het welzijn van land en volk, afgescheiden van een volkomen loyale houding jegens de be zettingsoverheid, eraan herinnerd, dat deze stelselmatig heeft vermeden in het bestuur van België verder in te grijpen dan door de omstandigheden geboden werd. De kamer en senaat moesten als zui ver politieke instellingen hun werkzaam heden staken evenals de provinciale ra den. Ten aanzien van de gemeenteraden hocpte het militaire bestuur, dat zij on der den drang van den toestand positief werk zouden doen. Deze verwachting is niét in vervulling gegaan. De gemeentera den zijn met bewust misbruik vam hun po sitie tegenover elk initiatief van de ge meentebesturen meer en meer remmend gaan werken. Zoo bleven ze in het spoor van de oude traditie, wat, zoo gaat de brief verder, indruischt tegen het besef van verantwoordelijkheid, dat thans ieder vervuiler van een openbaar ambt moet bezielen. Reeds lang vertegenwoordigen de gemeenteraden in hun huidige sa menstelling niet meer de openbare mee ning, die sinds 10 Mei een grondigen ommekeer heeft ondergaan. Algemeene raadsverkiezingen kunnen nu niet worden uitgeschreven. Derhalve dient de vertegenwoordiging van de gemeente- beien geri voorloopig aan burgemeesters en schepenen te worden toevertrouwd. Om een vlotten gang van zaken te ver zekeren en het gezag van de gemeente besturen te stevigen is elke verdere werkzaamheid van de gemeenteraden voor den duur van den oorlog verboden. Duitsch weermachtsbericht Plymouth «n Portsmouth bestookt Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het kader van de aanvallen van Duitsche formaties tot diep in de flan ken van het Noordelijke Grieksche leger is het, zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld, sedert 20 April tot plaat selijke capitulaties en tot verzoeken om wapenstilstand aan het 12e Duitsche leger gekomen. Nadat op 22 April een Griek sche delegatie ook aan den bevelhebber van het 11e Italiaansche leger aan het Epirusfxont aanbood de wapensneer teleggen, heeft thans het geheele Griek sche leger in Epirus en Macedonië, dat door de Italiaansche weermacht in het Noorden en door de Duitsche troepen in het Oosten was ingesloten en van de achterwaartsche verbindingen was af gesneden, gecapituleerd. Tot deze capi tulatie werd te Saloniki besloten door de verbonden opperbevelinstanties eener- zijds en den Griekschen opperbevelhebber anderzijds. In den strijd met de Britsche achterhoeden slaagden wij erin door de dringen in de stelling van Thermopy lae, die door het terrein bizonder gun stig is. Tussehen Larissa en Lamia wer den 30 Britsche strijdwagens buit ge maakt. Het luchtwapen bombardeerde gisteren overdag en in den afgeloopen, nacht Brit sche vliegvelden, beschadigden met bom-, men en schietwapens talrijke geparkeer de vliegtuigen en plaatsten bommen op hangars, barakken en munitiebunkers. Overdag werden de haveninstallaties van Harwich met goed resultaat aange vallen. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen bestookten in den afgeloopen nacht mat O—-1 -"-««■ "f «vgmua» marinebasis Plymouth met talrijke brisant- en brandbommen. In fabrieks- installaties en pakhuizen woedden nog branden van den aanval van den voor af gaanden nacht. Bij deze schade kwamen nieuwe ernstige verwoestingen, vooral in de groote opslagplaatsen voor benzine, die reeds na de eerste bommen brand den. Een andere doeltreffende luchtaanval was in den afgeloopen nacht op de ma rinehaven Portsmouth gericht. Ge vechtsvliegtuigen schoten ten Zuiden van Wick met twee bomvoltreffers een tor pedojager in brand en beschadigden ten Oosten van Aberdeen twee groote koop vaarders. Nachtjagers schoten een vij andelijk vliegtuig neer. Stelselmatig wer den weer overdag en des nachts mijnen voor de Britsche kust gelegd. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen, be nevens Duitsche en Italiaansche Stuka's hebben gisteren in escorte van jagers meermalen den te Tobroek ingesloten vijand aangevallen. Bomvoltreffers stel den pantserwagens buiten gevecht, dre ven autokolonnes uiteen en veroorzaak ten brand. In de haven konden de sche pen, die nog drijvend waren', zwaar beschadigd en een ervan tot zinken gebracht worden. Bij deze aanvallen ver loor de vijand in luchtgevechten twee gevechtsvliegtuigen van het type-Bristol Blenheim en vier jagers van het type- Hurricane; het eigen luchtwapen één vliegtuig. Boven Malta werd nog een Jager van het type-Hurricane neergescho ten. Boven Duitsch gebied voltrokken zich geen krijgsverrichtingen. Italiaansch weermachtsbericht Herhaald* aanvallen op Tob'oek Het Italiaansche weermachtsbericht no. 323 luidt als volgt: De opmarsch op Grieksch gebied werd gisteren zonder ophouden tot zes uur des middags voortgezet, het uur waarop de vijandelijkheden aan het front van het negende en elfde leger werden gestaakt. Gedurende de gevechten van deze laat ste dagen hebben wij omstreeks 6000 man buiten gevecht gesteld. Onder de dooden en gewonden bevonden zich om streeks vierhonderd officieren. Onze eenheden bommenwerpers hebben in de haven van Patras en> in de baaii van Milo gemeerde schepen aangevallen. In het oostelijk deel van de Middelu landsche Zee hebben Duitsche bom menwerpers in volle zee schepen van 8000 ton aangevallen. In den nacht van Dinsdag op Woens dag hebben vliegtuigen van het Duitsche luchtcorps herhaaldelijk de vlootbasis van La Valetta (Malta) aangevallen, waar door schade en brand werd veroorzaakt. Een torpedobootjager werd tot zinken gebracht. In Noord-Afrika heeft de vijand, gesteund door vliegtuigen, te Tobroek opnieuw gepoogd door de steeds nau were omsingeling heen te breken, maar hij heeft zich moeten terugtrekken, waar bij hij talrijke gevangenen en automati sche wapenen achterliet. Herhaaldelijk vielen Italiaansche en Duitsche vliegtui gen in duikvlucht de haven van Tobroek, installaties en gemeerde schepen aan. Een vaartuig werd tot zinken gebracht en talrijke andere zwaar beschadigd. Zes vijandelijke vliegtuigen werden tij dens luchtgevechten neergeschoten. In O. Afrika zet de vijand in Dessie zijn aan vallen voort, maar hij wordt door onze troepen in bedwang gehouden. In Am- hara (Motta) beantwoordt onze artillerie het vijandelijk vuur. JOEGO-SLAVIË, HET LAND VAN DE VEETEELT Bijna geen enkel land in het Zuid- Oosten van Europa is zoo geschikt voor veeteelt, als Joegoslavië. Drie vierden van de geheele oppervlakte worden in genomen door geoergten en rotsgrond Volgens de statistiek van 1939 van het ministerie van Landbouw waren er over he1: geheele land verspreid 4,3 millioen ha. weidegrond, voor het grootste deel bergweiden en almen, alsmede 1,9 mil lioen ha. grasland, te zamen dus onge veer een derde van het landbouwopper- vlak. Het klimaat is zeer gunstig voor de veefokkerij. De boer is echter zeer achterlijk en de stalling van het vee is ontoereikend en onhygiënisch. De handel was voornamelijk op Enge land, Noord-Amerika en Frankrijk ge richt. Duitschland betaalde echter over het algemeen betere prijzen voor het vee. 8S' "(Ê1 J&vSpdtdjsi "Sen sta- tistiek over den vooruitgang van den veestapel over de jaren 1925—'39. De toename bedroeg bijl de ruindei^hi 12.1 pet., bij' de varkens 25 pet., bij do schapen 28.4 pet., bij de geiten 3 pet, bij de hoenders 38.4 pet. en bij de bijen 12.9 pet. De veestapel telde (in duizend tallen): runderen 4225, paarden 1274, ezels en muildieren 143, varkens 3504, schapen 10.154, geiten 1866, hoenders 22.450, bijlen volken 793. De uitvoerwaarde van den veestapel bedroeg tot op heden 46.1 pet. van de geëxporteerde landbouwvoortbrengselein of 28.4 pet. van den totalen Jnegoslavi- schen uitvoer. Kroatië, met zijn 3,8 millioen inwoners, is voornamelijk een boerenland. Het le vert het grootste deel van den totalen uitvoer van agrarische producten. Meer dan de helft der uitgevoerde runderen is afkomstig uit Kroatië. Ook worden veel varkens uitgevoerd, hoewel men het cijfer van voor den wereldoorlog (ge middeld 150.000 a 200.000) niet meerheeft weten te bereiken. Tegenwoordig wor den veel oliehoudende zaden en vruchten (sojaboonen, raapzaad, ricinus, enz) ver bouwd. Ook in den houtuitvoer speelt Kroatië de grootste rol. Erts en metalen levert het land even eens op. Langs de kust van Dalmatië ligt veel bauxiet; de laatste jaren voer de Joegoslavië daarvan tussehen de 300.000 en 400.000 ton uit. Petroleum komt in Kroatië, zij het dan in geringe mate, voor. Ijzererts en kolen vindt men er eveneens, doch de exploitatie steekt nog in de kinderschoenen. Ook de ove rige takken van industrie zijn in Kroatië in rijke mate vertegenwoordigd. De voor naamste plaatsen, waar deze beoefend worden, zijn Agram en de steden aan de kust van Dalmatië. Op één na de grootste stad, tevens de tweede hoofdstad van Joegoslavië, is Agram (Zagreb). Deze stad telt thans ongeveer 250.000 inwoners, kort na den wereldoorlog waren het er slechts 110.000 Het is een voornaam knooppunt van spoorwegen. Op het gebied van den handel neemt Zagreb een voorname plaats in. De textielindrustrie van Joegoslavië is steek vertegenwoordigd in Slovenië. Er zijn b.v. 50 grootere en kleinere textielfabrieken, waarin 20.000 arbeiders werken. Verder is er veel leder-, hout- en bergbouwin- dustrie. De Bulgaarsdhe troepen hebban bijlna heel T h r a c i tussehen Maritsa en Stroema bezet. Gisteren rukten zie Ka- valla binnen. In Macedonië zdjtn de vast gestelde gebieden van de eerste etapp® bezet. De komende dagen worden' d« steden Prilep, Britolja en Resem bez^t. (DNB) Mr. M. M. Rost van Tonningen tot secr.-generaal benoemd] Naar vanwege het rijkscommissariaat wordt medegedeeld heeft de Rijkscom missaris mr. M. M. Rost van Tonningen, president van de Nederlandsche Bank, benoemd tot secretaris-generaal voor bij zondere oeconomische aangelegenheden. Tegelijkertijd heeft de Rijkscommissaris hem tot nadere aankondiging belast met de waarneming van de functies van den secretaris-generaal van het departement van financiën in aiie zaken betreffende de generale thesaurie, de afdeeling comptabiliteit en de algemeene zaken van het departement. De thesaurier-generaal van het depar tement, de heer de Leeuw, die met de waarneming van deze functies was belast, is hiervan onder dankbetuiging voor de bewezen dienstén ontheven. Tenslotte is de directeur-generaal der belastingen, de heer Postma, die sedert 27 Maart reeds met de waarneming van de zaken van de secretaris-generaal met betrekking tot aangelegenheden van be lasting en invoerrecht, de afdeeling ka binet enz. was belast, mede belast met het beheer van den rijksgebouwendienst. Hierbij wordt aangeteekend, dat de bo venstaande maatregelen geen inbreuk ma ken op de bevoegdheden van het mini sterie van handel, nijverheid en scheep vaart. DE RIJWIELBELASTING VERDWIJNT M«t ingang van 1 M«i Het A.N.P. meldt: blad vermeldt het besluit van den secre taris-generaal van het departement van financiën, waarbij de rijwielbelastingwet met ingang van 1 Mei wordt ingetrok ken, behalve ten aanzien van de dan reeds verbeurde boeten en van de be gane strafbare feiten. Deze maatregel beteekent de voltrek king vam de door den rijkscommissaris in zijn rede te Amsterdam aangekon digde opheffing van de rijwielbelasting. Deze belasting was in haar heffingsvorm zeer onsociaal, daar zij zonder onder scheid van inkomen (behoudens de kos- telooze verstrekking van belastingplaatjes aan zekere eategoriën van onvermogen- den en werkloozen) in gelijke mate voor ieder gebruikt rijwiel werd gevorderd. Daardoor was zij juist voor de minver mogende bevolkingsklasse en in het bij zonder voor kinderrijke gezinnen een on evenredig hooge heffing. De verdwijning van de rijwielbelasting in den tegenwoordigen tijd, die juist wegens de sterke beperking van de an dere verkeersmogelijkheden tot een toe genomen gebruik van rijwielen leidde, hetgeen van fiscaal standpunt bezien een niet onbelangrijke verhooging van inkom sten uit deze belastingbron met zich bracht, bewijst, dat de bezettingsover heid ernaar streeft, ook in geval van tegenstelling met financieele overwe gingen de levensomstandigheden van de Nederlandsche bevolking zooveel moge lijk te verlichten. Het fietsplaatje is bij de wet van 20 Juni 1924 in hel leven geroepen en bij K.B. van 8 Juli met ingang van 1 Aug. van dat jaar ingevoerd. In de eerste jaren moest men er f3 voor betalen, welk bedrag evenwel ingaande 1 Jan. 1928 tot f2,50 is verlaagd; sindsdien is dit onveranderd gebleven. Van de instelling af tot en met 1929 heeft de rijwielbelasting per jaar gemid deld f 6,497,000 opgebracht, daarna tot ?n met 1934 f7,109,000. Verder heeft de opbrengst zich steeds iir stijgende lijm bewogen. Over 1935 was deze opbrengst f7,655,595, '36 f7.632,455, '37 f8,032,760, '38 f8,189,167,50, '39 f8,408.902,50 en '40 f9,034,010. WINTERHULPlfNEDERLAND Hieronder volgen eenige opgaven van de onlangs gehouden collecte voor Win terhulp Nederland: St.-Annalamd f 107.30; Duivendijte f 14; Eikerzee f 16.03; St.-Maartensdijk 1112; Middelburg f1027.20; Oosterland 142.32; Oud-Vossemleer f 89.10; Sint-Philipsland f82.01; Poortvliet f 33.25; Renesse f 110.83; Serooekerke f9.65; Zierikze® f354.24. Hoe de ommekeer in Zuid-Slavië zich heeft voltrokken M'. M. M. Roit van Tonningen tot Secretaris-generaal benoemd Het rijwielplaatje komt met 1 Mei te vervellen Bi/orderin) van het verkeers- ondtrwij» op de lagere school Verkoopprijzen paarden worden aan bepaalde maxima gebonden Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon om 20.5 B onder. Morgen komt zjj om 6.20 uur op en gaat zjj onder om 20.56. Tussehen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Nieuwe maan 26 April. RECHTZAKEN Smaad van da Dulticha b.z.ttmg Het SS iem Polizeifeldgericht heeft d1^ Nederlander LambreCht Roodzant uit Smaden "vam ö5 ïTuitstffl^ een gevangeinasstr. van twee jaar en zës maanden veroordeeld. De veroordeelde beleedigde, niettegen staande een bijzonder dringende waar schuwing van dein hoogeren SS en Po- lizeiführer en commissaris-generaal voor den veiligheidsdienst, in de verschillen de dorpen van het eiland Overflakkee door provoceerend optreden een politie patrouille en prikkelde de bevolking tot een zoodanige houding, dat de patrouille van het schietwapen gebruik maken moest. Het DNB meldt uit Tokio: De geheime 'staatsraad heeft in een speciale zitting zijln toestemming gegeven' voor het J a- p a n s c h—R u s s i s c h neutraliteitspact. Officieel wiordt te Tokio medegedeeld, dat de keizer van Japan het neutraliteits verdrag met de Sovjet-Unie heeft b0- bekrachtigd. Het treeds vandaag in wer king. In aansluiting op hetgeen reeds is ge meld omtrent den invoer van Ooster- scbe tabakken naar ons land uit Ita lië, Frankrijk, Joegoslavië, Bulgarije en Griekenland, vermennen wij! thans, dat hier van reeds 569 ton in Nederland is aan gekomen en wel 110 ton uit Italië, 225 ton uit Frankrijk en 234 ton uit Algiers. Naar officieel Wordt medegedeeld, heeft het opperste gerechtshof van Rioml het onderzoek tegen de verdachten Daladier, Blum, Pierre Cot, Guy Lachambre en generaal Gamielin beëindigd. Gebleken is, dat de controleur generaal Jacomet van defensie en oorlog eveneens zijln plicht heeft verzaakt. Hij! is gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. (D.N.B.) PREDIKBEURTEN Zondag 27 April. Ned. Herr. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, de. Vftleion. Kleine kerk. 10, de. Pijneoker Hordijk en 7 ure, dr. Weed» van Oo»terland. Lath. Kerk. Geen dienst. Gerei, Kerk. 10.30 en 5 ure, de. Leene. Ohr. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, Preeklezen. Gerei. Gem. (St.-Doma8str»»t) 10.30, 3 en 7 ure, de. Stuivenberg vin Iereeke. Oud-Gerei. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeekerk,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1