ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Kin opgeno! WOENSDAG 23 APRIL 1941 zierikzeesche courant DE GRIEKSCHE HAVENSTAD VOLOS BEZET De Kern ABONNEMENT Prijs: in Zieriikzee f 1,60, elders fl,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14625 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot '•morgens 9.30 uur. POLITIEKE PROBLEMEN Het Suezkanaal De petroleum in Mosioel De belangstelling concentreert zich thans geheel op het Nabije Oosten. Wor den Egypte en het Suezkanaal, de sleu- telstellingen van het Britsche Empire, be dreigd'? Alles schijnt er op te wijzen. De jongste gebeurtenissen op politiek ge bied in Irak leveren ook het bewijs, dat het daar te lande bedenkelijk gist. Men spreekt er in Londen reeds openlijk van, dat het gewezen Joegoslavische en het huidige Grieksche front de „eerste linie" vormden van een strijd op reus achtige schaal in het Midden-0osten Men geeft er zich niet gaarne reken schap van, dat deze eerste linie reeds bedenkelijk wankel is geworden, niet in de laatste plaats door het feit, dat Joe goslavië de wapens heeft neergelegd. Maar voor Egypte is van meer onmiddel lijk belang, dat het land thans op zijn eigen bodem wordt belaagd door de ge motoriseerde krachten van den tegen stander. De Egyptische bezorgdheid' wordt gedeeld door de Engelsche ragee- ring. Alexandrië en het Suezkanaal worden daardoor onmiddellijk bedreigd; en deze bedreiging is des te ernstiger, omdat thans voor het eerst zware Duit- sche pantsertroepen tegen de Engelschen optrekken. Men vraagt zich in Egypte af, in welke mate de Engelsche vloot in staat zal blijken, de geallieerde strijdkrachten in Griekenland te ravitailleeren en in hoeverre de strijdkrachten in Egypte nog verder zullen worden aangetast door het zenden van nog meer troepen naar Grie kenland. Men denkt hier natuurlijk in de eerste plaats aan de belangen van Egypte zelf. Men is er van overtuigd, dat het Duitsch-Italiaansche offensief met vol doende krachten is ingezet, om een ern stige bedreiging te vormen voor Egypte zoowel als voor het Suezkanaal. De geheele toestand, zooals deze zich heeft ontwikkeld, is een duidelijk bewijs voor het dilemma, waarvoor de Britsche oorlogvoering in het M L d d e n -O o s- ten zich onverwacht ziet geplaatst. Bij de oude zorgen, die mèn reeds had, komen nu ook nog die, zooals de Engel sche pers doet opmerken, over Irak. Men merkt op dat men zich na het verslag, dat minister Eden na zijn terugkeer in Londen over zijn reis heeft afgelegd in Engelsche regeeringskringen geen il lusies meer maakt over de koersveran dering, die in Bagdad heeft plaats ge vonden. Het is zeer begrijpelijk, dat de jongste gebeurtenissen in Bagdad een deprimeerende uitwerking moeten hebben op de Britsche openbare meening. Im mers, het betreft hier een van de twee landen, waarmede Engeland reeds voor het begin van den oorlog een bondge nootschap heeft aangegaan en op welks hulpverleening het onvoorwaardelijk meende - te kunnen rekenen. Bovendien vormt dit land een der dekkingen in den rug van het Suezkanaal van de groot ste strategische waarde. En daarnaast waarborgt het de veiligheid van de pe troleum van Mossoel. Het is niet van belang ontbloot, eens te wijzen op de in den laatsten tijd in de wereldpers verschenen berichten, vol gens welke het in de bedoeling van de Amerikaansehe regeering zou liggen, alle Britsche belangen bij de petro leum in Mossoe in handen te krij gen. Volgens een in 1920 te San Remo ge sloten verdrag kwam 23.75 pet. in han den van zuiver Engelsche maatschap pijen, 23,75 in die van de Royal Dutch- Shell, een gemengd Engelsch—Nederland- sche combinatie, terwijl de rest gelijke lijk verdeeld werd onder Amerikaansehe en Fransche maatschappijen. De voor malige eigenaar van de concessie, de Armefilër Goelbenkian, kreeg nog 5 pet. van de opbrengst voor zijn bemiddeling. Het „Petit Journal" meent met zeker heid te weten, dat er tegenwoordig tus schen Londen en Washington onderhan delingen gaande zijn over de overdracht van Britsche aandeelen in de Iraksche petroleumopbrengst. Het Fransche blad neemt als „zeer waarschijnlijk" aan, dat deze onderhandelingen niet alleen de aan deelen in de zuiver Engelsche maatschap pijen betreffen, doch ook die van de Royal Dutch en Shell. De Amerikaansehe petroleumbelangen in Irak worden, zoo als men weet, waargenomen door de Standard Oil Company. Hef Fransche blad heeft het waarschijn lijk niet zoo mis, waar het schrijft dat, wanneer de onderhandelingen met suc ces worden bekroond, de Engelschen ge heel uitgeschakeld zullen zijn wat be treft de machtige petroleumbronnen in Mossoel, die van zoo overwegend belang zijn voor de oorlogvoering in het Midden- Oosten. Italiaansch weermachtsbericht De havens van Pr©v©sa, Arta, Korfo© ©n Paxos gebombardeerd Weermachtbericht no. 320 luidt als volgt: Aan het Grieksche front hebben onze troepen bij het onvermoeid voort zetten van hun zegevierenden opmarsch overal de Albaneesche grens overschre den, waarbij zij doordringen op vijan delijk gebied. De luchtmacht heeft met ruim 400 jachtvliegtuigen, bombarde mentstoestellen en duikbommenwerpers zonder onderbreking het terugtrekkende leger bestookt. Gemechaniseerde colon nes, konvooien en op marsch zijnde troe pen werden getroffen, waarbij enorme verliezen veroorzaakt werden. De havens van Prevesa, Arta, Korfoe en Paxos zijn bovendien gebombardeerd en vijandelijke installaties en schepen werden bescha digd. -Een stoomschip is in brand' ge worpen. Op 20 en 21 April hebben Duitsche formaties in het midden en Oosten van de Middellandsche Zee twee vijandelijke konvooien aangevallen en een tankboot van 8000 ton, benevens een stoomschip van middelgroote tonnage tot zinken ge bracht, andere schepen werden bescha digd. Onze formaties hebben te Soeda vijandelijke gemeerde schepen en instal laties der basis gebombardeerd en ge troffen. Een schip van middelgroote ton nage werd tot- zinken gebracht. In Noord-Afrika activiteit der we- derzijdsche artillerie en patrouilles in de zone van Tobroek, waar bij geïsoleerde pogingen tot een uitbraak van vijandelijke tanks eenige krijgsgevangenen werden ge maakt. Ten Oosten van Solloem is een der vijandelijke colonnes, die getracht had onze stellingen te naderen', terug geslagen na zware verliezen te hebben geleden. Gisterochtend vroeg hebben vij andelijke lucht- en vlootstrijdkr achten een bombardement gericht op Tripolis. Een vijandelijk bombardementsvliegtuig werd neergeschoten. In Oost-Af rik a werden op de vij andelijke colonnes, die in actie zijn te gen onze stellingen in den sector van Dessié, energieke tegenaanvallen gedaan. Zij werden teruggeslagen. JAPAN'S BUITENLANDSCHE POLITIE K D© besprekingen m©t Ned.-lndë De twoordvptender van het Japanscfhe bureau voor de inlichtingen, Koh Isjii, heeft naar Doimie' uit Tokip meldt, ver- iklaard niets te iv^ten van een beweerd militair accoord tusschen die Vier. Staten, Engeland, Australië, China en Nederl.- Indië, behalve het „daarover in. een krant verschenen bericht". Isjii zeide gean of- ficieele bevestiging van dit bericht te hebben ontvangen- Op vragen betreffende het Frajnsdh— Thailandsdhe vredesverdrag antwoordde de woordvoerder, dat ^alleen technische kiwiesties" de ondérteekeming van het ver drag ophouden. Isjii deelde in dit verband verder mie10, dat do Maandag gevoerde besprekingen tusschen Ohasji ië«i den Franschen am bassadeur lals voornaamste punt hadden de Indo-Ghineesehe economische kwestie >en de algemeen® betrekkingen tusschen Japan en Frankrijk. Op de vraag, of er een tijldlimiet was gesteld voor het eindigen van de oeco- noimdsche betrekkingen te Batavia tus schen Japan ien Ned.-Indië, lajntwioiordde de woordvoerder:. ,,Ik denk het niet". Toen de vraag gesteld Werd, of ad- (rriïraal Niomoer,a>, de Japansche ambas sadeur te Washington, in zijtn rapport aan het depiartenment van buitenlandsdhe zaken optimisme had getoond ten aan zien van de Japiansdh-Amerikaansehe be trekkingen, antwoordde Isjii, dat Nombe- ra „openhartig spreekt" toilet de ambte naren te Washington en toilet Roosevelt. Tenslotte deelde de Woordvoerder nog (m'ede, dat de- Duitsche economische mis sie onder leiding van Helimtuth. Wohltat, die opi 26 April tot Tokio iwnrdt ver- (wiacht, „vrij! lang*'" in Japan zal blijven. Hij! voegde hieraan toe, dat het verblijf der .missie iedhter niet permanent is. i S.P.T. meldt uit Londen dat het oom- muniqué over den Spaanschen kabinets raad, in de Engelsche hoofdstad sterk de aandacht heeft getrokken. Het kenne lijk geïnspireerde artikel in het Spaan- sche blad Arriba, waarin gezegd wordt, dat Spanje aan den vooravond van een groote beslissing staat, heeft in Lon- densche kringen zelfs onbehagen gewekt. Men wijst o.a. op de algemeene anti-Brit- sche tendens, die in de Spaansche pers de laatste dagen tot uiting komt en vraagt zich af wat de verdere ontwik keling van den toestand op het Iberische schiereiland zal zijn. JANNINA EN LAMIA GEVALLEN Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend: Het luchtwapen heeft gisteren in de Grieksche wateren met bijzonder succes vijandelijke schepen aangevallen, die dienst deden voor hel vervoer van het Britsche expeditiekorps, dat het Griek sche vasteland ontvlucht. Gevechtsvlieg tuigen brachten, naar ten deele reeds bekend gemaakt is, zes geladen sche pen van 31.000 brt. in totaal tot zin ken en beschadigde bovendien verschei dene schepen zoo zwaar, dat verwacht kan worden, dal nog meer scheepsruimte verloren gaat. In Griekenland hebben de Duitsche troepen hun opmarsch over het Pindus- gebergte naar het Westen voortgezet en de stad Jannina bereikt en daar mede den voornaamsten weg voor den terugtocht van den vijand, die aan het Italia,ansch-Grieksche front strijdt. Itali- aansche strijdkrachten achtervolgden uit het Noorden den veelal nog taai strij denden vijand. Duiteche troepen, die ondanks talrijke opgebroken plaatsen op de wegen via Larissa ver naar het Zuiden doorge drongen waren, hebben de stad Lama (Lamia) ingenomen. De ten Zuid- Oosten van Larissa gelegen havenstad Volos werd na overwinning van den vijandelijken tegenstand bezet. Aan het Grieksche front heeft de vijand 11 Britsche jagers van het type Hurricane verloren in luchtgevechten en vijf an dere van het zelfde type door aanvallen in scheervlucht. op het vliegveld Agrimion In Noor d-A f r i k a is een vijandelijke aanval op Solloem en een gelijktijdige landingspoging bij Bardia met zware ver liezen voor den vijand afgeslagen, waar bij een aantal gevangenen is gemaakt. Nieuwe uitvalspogingen van vijandelijke gepantserde strijdwagens uit Tobroek mis lukten Duitsche en Italiaansche stuka's bombardeerden hier met groote uitwer king drié groote koopvaarders, waarvan er een door brand vernietigd werd. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen hebben .inden afgeloopen nacht bij goed aanvaisweer nogmaals de oorlogshaven Plymouth met brisant- en brandbom men best ookt. Er ontstonden groote branden in de werfinstallaties en pak huizen, benevens hevige ontploffingen op het terrein van de gasfabriek. Andere succesrijke luchtaanvallen richtten zich op de haven Great Yarmouth en op vlieg velden in Zuid-Engeland. Hangars en kwartiertuimten werden vernield. In Oost-Engeland plaatsten lichte en zware gevechtsvliegtuigen in den nacht van Zondag op Maandag op vijf vlieg velden bommen, die groote branden ver- oorzaakten en geparkeerde vliegtuigen vernielden. Gevechtsvliegtuigen hebben in denafge- loopen nacht in het Bristolkanaal van een konvooi een koopvaarder van 8000 brt. tot zinken gebracht, een tweede groote vrachtboot zwaar beschadigd en aan de Britsche Zuid-Westkust een pa trouillevaartuig vernietigd. Bij aanvallen van jachtvliegtuigen op het Britsche eiland en ,in luchtgevechten in het Kanaalgebied heeft de vijand drie jagers en een versperringsballon ver loren. Aan de Kanaalkust werd een Britsch gevechtsvliegtuig van het type Bristol-Blenheim neergeschoten. Boven Duitsch gebied is overdag noch 's nachts gestreden. RANTSOENEN VOOR GAS EN ELECTRICITEIT Voor d© 3« p©riod© gelijk aan dl© van d© 2d© De secretaris-generaal van handel, nij verheid ien scheepvaart maakt het vol gende bekend: 1. bij! zijn beschikking van 22 April 1941 opgenomen in de Nederlandsdhe staats courant no. 77, is een (minimum-rantsoen voor electriciteit vastgesteld voor de der de periode, dat gelijk is aan het mini- imumrantsoen voor de tweede periode. Ddt mininmmrantsoein' bedraagt derhalve: 41 kwh, indien de eerste mieteropneming na 15 December 1940 plaats vond voor 16 Januari 1941 en 31 kwh, indien deze imleteropneming geschiedde na 15 Ja nuari 1941; 2. het imiinimum'rantsoien voor gas blijft gehandhaafd op 60 kubieke (meter per periode. 3a. aan de gas- en electriciteitsbedriij!- ven is medegedeeld. dat de gewone rant soenen voor de derde periode «veneens dienien te worden bepaald op het rant soen voor de tweede periode, dit betee. kent dus, dat iedere afnemier van gasi en/of electriciteit in de derde periode oiok indien door het desbetreffende gas- en/of lelectriciteitsbedrijf hiervoor reeds een ander rantsoen W(as vastgesteld een hoeveelheid zal (mogen verbruiken, die gelijk is aan zijn rantsoen voor de tweede periode. 4. de gas- en lelectriciteitsbedrijlven zijn lontslagen van die taak de thans geldende rantsoenen.' voor de derde periode bij1 afzonderlijik schrijven aain iederen ver bruiker bekend te tmiaken. EXTRA RANTSOEN KOFFIE OF THEE voor bepaald© categorieën overheid «personeel Aan personen, die bijl de Luehtb'escher- Im&ng nachtdienst verrichten, en aan het PTT-, Politie- en Brandweerpersoneel, dat geregeld nachtarbeid verricht, imlogen losse ramtsoenbfoms voor ten hoogste één rantsoen koffie of thee en een half ramt. soen suiker per persoon en per distri- butiepieriode worden verstrekt. Dit voorschrift geldt thains voor alle personen, die, al dan niet vrijfwillig, bij de luchtbescherming nachtdienst verrich ten, ook indien zijl nu in vasten dienst zijtn en gesalarieerd wordeni. (V;ad.) RECHTZAKEN Doodvonnis voltrokken De S.S.- en hoogere Polizeiführer maakt het volgende bekend Het S.S.- en Polizeifeldgericht heeft Meinhard Natt uit Arnhem wegens het verboden bezit van een wapen ter dood veroordeeld. De veroordeelde had van een politiebeambte in de badinrichting het dienstpistool gestolen en dit doen verdwijnen. Hij erkende, de Verordening van het opperbevel der weermacht ge kend te hebben, volgens welke het on bevoegd bezit van wapenen met den dood wordt gestraft. Hij heeft ook de herhaalde waarschuwingen van den be velhebber der weermacht in Nederland in de pers en in openbaar aangeplakte bekendmakingen, met name zijn laatste waarschuwing, gekend, dat met de scherp ste straffen gerekend moest worden en dat de rechtsinstanties de opdracht had den gekregen, geen clementie meer te laten gelden. Het vonnis is den 21sten April 1941 in dei; vroegen morgenstond met den kogel voltrokken. Naar Eng©lsch©n zender geluisterd Het A.N.P meldt: Voor het Landge- recht te 's-Gravenhage heeft terecht ge staan een caféhouder uit een klein plaatsje in Groningen, die met twee be zoekers in zijn zaak naar den Engel schen zender had geluisterd o.a. op den veertienden Januari te twee uur. Boven dien had de caféhouder in tegenwoor digheid van genoemd tweetal voor het Duitsche rijk beleedigende opmerkingen geuit. Tenslotte had hij tegenover een Nederlandsch WinteThulpcollectantje in wier busje hij inmiddels een gulden had laten glijden zich aldus uitge laten, dat dit geld toch voor Duitschland bestemd was, waarop het meisje had geantwoord, dat Duitschland wel op an dere wijze zijn uitgaven wist te dekken. De man trachtte een en ander goed te praten met de mededeeling, dat hij Ne- Egypt© ©n het Su©z-kanael, da sl©utelst©lling©n Van Engeland Da petroleum van Mossoel trakt da aandacht der V©r. Staten Extra koffie of the© voor special© groepen overheidspersoneel Rantsoenen voor gas' en elec triciteit voor derde periode 1 Jan. 1941 was 81,2 der tel.-aansluitingen geautomatiseerd Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon om 20.52 onder. Morgen komt zjj om 6.24 uur op en gaat zij onder om 20.53. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Nieuwe maan 26 April. derlander was en dat hij de Duitschers individueel niet kwaad gezind was, het geen hij motiveerde met de toevoeging, dat hij hun meermalen een dienst had bewezen en respect had voor hun dap perheid. Nadat Generalstaatsanwalt Koblitz de uitlatingen van den caféhouder vooral ten aanzien van de Winterhulp Neder land als een gemeenheid had gekwa lificeerd en een jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief, zoomede f 1000 boete, had geëischt, veroordeelde de rechter den caféhouder tot acht maanden met aftrek, zoomede tot een boete van f600. De beide bezoekers, die opzettelijk meermalen op den gestelden tijd naar het café waren gegaan om de Engelsche berichten en verhalen aan te hooren, werden resp. tot vier en drie maanden gevangenisstraf met aftrek van voor arrest veroordeeld, de eisch luidde resp. zes en vier maanden. VERSCHILLENDE BERICHTEN Twee schuren afgebrand Gistermiddag is door onbekende oor zaak bnamd uitgebroken im de 2 groote schuren, grenzende aan de woning van de gebroeders Van der Wel te Nie. Wüild a (Gr.) De schuren bevatten een groote voorraad stroo en vormden een gretige prooi voor "de fel can zich heen grijlpende vlammen- Tiwee motorspuiten uit Nieuwolda en een uit Midwolda wa ren spoedig op het terrein van den brand' aanwezig, doch konden tegen de vlam- (menzee niet veel uitrichten. De geheel® voorraad stroo is dan ook verloren ge gaan. Dank zijl de windrichting konden, woonhuis en aangrenzende perceel®n be houden blijven. Inb-*k*rtb*nd© g*knipt De politie te 't-Gravenhage heeft een groote opruiming gehouden irn de Haag. sche onderwereld, met de arrestatie van tien inbrekers en helers. Ongeveer twin tig inbraken, w.o. de plundering van een hulppostkantoor in de Wouwermanstnaat benevens van kleedingmagazijtoen en ie. vensimiddelenzaken, waar de laatste maan den voor tienduizenden guldens werd ge stolen, zijtn tot klaarheid gebracht. Del daders zijtn voor een deel ware gevel toeristen, die van huoi acrobatische kwa. liteiten gebruik hebben gemaakt om door halsbrekende toeren imiagaizijtnien en pak huizen binnen te dringen Een paardentweelina Te Lengel, gem. Bergh, heeft een mer. rie een Ihengt- en 'een merrieveulen ter Iwiereld gebracht, welke beide gezond, imiaar kleiner dtan mormiaal zijtn. Naar Associated Press uit Manilla meldt, is daar uit Californië het troe- pentransportschip Republic aangekomen met 2000 man versterkingen aan boord. Veertienhonderd behooren tot de 'kustar- tillerie, de rest bestaat uit vliegertroe pen en infanterie. Op de terugreis zal het schip vrouwen en kinderen van het personeel der Amerikaansehe weermacht naar de Vereenigde Staten brengen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1