ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 19 APRIL 1941 OPGEHO! ZIERIKZEESCHE COURANT DE STRIJD IN JOEGO-SLAVIË GEËINDIGD De Kern Uit Stad en Provincie ABONNEMENT Prijs: in Zieriikzee f 1,60, elders fl,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode. Zierikzee. Scbuithavea B 94 Tel. 32. Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14623 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc- eesjcs op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. j POLITIEKE PROBLEMEN De Zuid-Oostpunt van ons werelddeel Griekenland is ieeto gebied van onge meen strategisch belang. Met uitzonde ring van Epims, het Noord-Westelijk deel, is het binnenland van weinig beteekenis voor de oorlogvoerenden, doch des te meer de kusten en de eilanden. Wellicht bestaat 'er op de gamsche wereld geen tweede land, dat een zóó grillige, diepi- ingesneden kustlijn bezit. Zij' vormt een (ononderbroken' keten van inhammen en baaien aan den voet van bergen', die tjoi 3000 meter stijgen. Ieder dezer fjor den beteekent een ideale schuilplaats voor oorlogsschepen van elk type en even eens voor vliegtuigen. Van de Albaneesdh-Qrieksche grens in het Noord-Westen tot aan de uiterste Zuidkust van het land en vandaar weer naar de Noord-Oostgrens worden al deze tallooze insnijdingen nog door een onaf zienbare menigte groote en kleine eilan den, die voor de kust verstrooid liggen, beschermd. Deze eilanden hebben op hun beurt een kust van spleten en kloven en vormen evenals het moederland duizen derlei steunpunten voor de lucht- en zee. strijdkrachten. De voornaamste scheep vaartverbindingen door die Middellandsdhe Zee loopen dicht langs de Grieksche kust en haar eilanden. De strijd die thans op den Balkan woedt, gaat niet in de eerste plaats om. Jóegslavië, maar can Griekenland, het uiterste puntje van Zuid-Go§t_Europa, dat vooruit steekt in het Oostelijk bekken van de Middellandsche Zee, het bergland Imiet een zeer lang® kustlijn en de beste havens van dit gebiedsdeel: Saloniki, Pi raeus, Kreta ien Korfoe. Deze strijd gaat niet vóór iof tegen het Grieksche volk. Aan Griekenand is nu eenmaal het lot beschoren «een strategisch punt van bij zonder belang te zijn. In het conflict tusschen die groote mogendheden onder vindt het daarvan thans de lasten. De positie van Griekenland is dus ge-' heel anders dan die van Joegoslavië. Dit laatste land nam in het strategische pl'an slechts een secundaire plaats in; van daar dat bij zijn aanvankelijke toetrej- ding tot het Driemogendhedenpact de be. paling kon worden gemaakt, dat tijdens den duur van dien oorlog aan Joego slavië niet de eisch zou worden gesteld doortocht van troepen door zijn gebied toe te laten. De snelle Duitsche opmiarsch dooir Ma cedonië naar het tmeer van Ochrida heeft de vorming van leen Joego-Slavisch- GrieksCh front voorkomien, iep deze twiee landen van elkander gescheiden'. Voorts zijn Grieksch-Thracië en Mace donië met Saloniki reeds door de Duit- schers bezet. De frontlijn loopt thans van den Olympus aan de Eegeïsche Zee door den bergrand, die de Zuidelijke grens van Macedonië vormt, naar Epirus en Zuid-Albanië, dus ongeveer Oost-West Telkens duiken er weer geruchten op, dat Athene er wel spoedig toe zou over gaan om tot een vergelijk met Duitsch- land te komen. Van Duitsche zijde is reeds vroeger verklaard, dat men met Griekenland zelf eigenlijk geen geschil len heeft. Duitschland zou ongetwijfeld 't liefst de Grieksche aangelegenheid heb ben opgelost op de manier, die het een jaar geleden in Denemarken toepaste, nl. een militaire bezetting om de strate gische punten in handen te krijgen, on der verdere handhaving van de bestaan de Grieksche regeering. Er is reden om aan te nemen dat Duitschland, ook nadat Italië gewapen derhand zijn eischen jegens Griekenland wilde doorzetten, eerst getracht heeft langs diplomatieken weg dit doel te be reiken. Thans spreken echter de wape nen. En nu ook Britsche strijdkrachten in Griekenland opereeren, zal het oor logsgeweld hier wel zijn volledigen loop nemen. Italiaansch weermacht jbericht C«ttir>j<9 «n Cattaro bazat Het 316e weermachtsbericht luidt als volgt: In Joego Slavië hebben de gemotori seerde kolonnes van het 2e legercorps na Mostar te hebben bezet en de laat ste weerstand van den vijand te Metko- vitsj te hebben gebroken, Ragusa en Dubrovnik bereikt en zijn samengekomen met snelle troepen komende uit Albanië, die Cettinje en Cattaro hebben bezet. Aan het Grieksche front is de omsingelingsmanoeuvre tegen de vijan delijke legers in volledige ontwikkeling. Premeti Arirocastro en Porto Palermo zijn in onze handen. De vijand achter volgd door onze troepen bestookt met Imdtrailleurs en bommen door onze lucht- eenheden, trekt in wanorde terug en laat talrijke krijgsgevangenen en materiaal van allerlei aard in onze handen achter. In den afgeloopen nacht hebben Italiaansche en Duitsche vliegtuigen de vlootbases L a Valetta op Malta gebombardeerd. In den nacht van 16 op 17 April is een Italiaansch koinvoioi, dat (materiaal' maar Noord-Afrika transporteerde, aange vallen door 'een machtige formatie vijan. lijtoe-' kruisers eh torpedobootjagers. Tij dens het gevecht dat hierop volgde, werd de Engelsche torpedobootj ager Mo hawk tot zinken gebracht em de andere bodems waarschijnlijk beschadigd. Een van onze torpedobooteJn, die hardnekkig het konvooi hebben beschermd, is tot zinken gebracht en de beide andere zijn beschadigd. Twee schepen twierden im d'en grond geboord >en de andere beschadigd. Een gromt deel der bemanning W|erd ge red.; I In Noord-Afrika in de omgeving rond om T o b r o e k wordt de omsingeling steeds meer aangehaald. Vijandelijke vliegtuigen hebben een aanval onderno men op Derna en Tripolis. Er vielen eenige gewonden en er werd lichte scha de aangericht. Te Derna hebben onze jachttoestellen een Blenheim neergescho ten. In Oost-Afrika versterkt de vijand zijn druk in den sector ten Zuiden van Dessiemaar wordt dapper tegengehou den door onze troepen. Pogingen om bin nen te dringen langs de rivier de Omo zijn „Eire zal momit vrijwillig zijn havens verpachten", verklaarde Aiken, de Ier- sche minister van landsverdediging, bij een xiedevoieriing, gehouden voor het ge nootschap „Aamerikaainsche vrienden van de Iersche neutraliteit". Aiken zeide nog: Het souvereine recht van h®t lersche volk zulllen wij nooit ruilen voor wapens of voor schepen. Eire zal zijn neutraliteitspolitiek nooit prijsgeven, ten zij het aangevallen wprdt. (SPT) DE DISTRIBUTIE VAN MELK BEGINT MAANDAG E«n en drie kwart liter per week en per bon Het rijksbureau voor de voedselvoor ziening in oorlogstijd deelt het volgende mede: Met ingang van 21 April a.s. zullen twee maatregelen van kracht worden, die juist met het oog op het seizoen aan de Nederlandsche bevolking teleurstel ling zullen brengen. Deze maatregelen bestaan in een verlaging van' het vet- ramtsoen van 250 tot 200 gram per week en een rantsoeneering van de melk op kaarten. Men zal misschien verwonderd zijn, dat deze beide maatregelen tegelijkertijd genomen worden en nog wel op een moment, waarop- de melkproductie weer begint toe te nemen. De reden hiervan is echter gelegen in de moeilijkheden, die de vetvoorziening voor ons land biedt. Deze moeilijkheden zijn van tweeërlei aard. In de eerste plaats is de melkproductie in de afgeloopen maanden door het ont breken van voldoende krachtvoeder zeer sterk achteruitgeloopen en bevindt deze zich ook nu nog op een laag peil. In sommige gebieden, waar men gewoon was in den winter veel krachtvoeder aan de koeien te voeren, is deze achter uitgang wel 50 pet. geweest. Daarbij komt nog, dat met het oog op den moeilijken voedertoestand gedurende de wintermaanden den veehouders den raad is gegeven het afkalven van de koeien zoo laat mogelijk te stellen en dit brengt mede, dat de grootere melkproductie dit jaar geruim en tijd later zal intreden dan in andere jaren. Deze omstandigheden nu hebben tot gevolg, dat er in de af geloopen maanden veel minder boter kon worden gemaakt dan onder normale om standigheden en dat ook in den eersten tijd de boterproductie niet zoo snel zal toenemen als anders het geval is. Een tweede moeilijkheid voor de vet- DE GEVECHTEN IN GRIEKENLAND DUREN VOORT Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelde gisteren mede: Naar reeds in een extra-bericht be kend gemaakt is, heeft de geheele Ser vische weermacht, voor zoover zij nog niet ontwapend was, Donderdagavond ge capituleerd. De strijd in Zuid-Siavië vindt daarmede vandaag om 12 uur zijn einde. De aantallen gevangenen en de hoeveel heid buit zijn nog niet bij benadering op te geven. De bezetting van de laatste deelen van het Servische gebied door Duitsch-Italiaansche troepen is bijna vol tooid. Aan de Dalmatijnsche kust hebben Ita liaansche troepen Ragusa (Dubrovnik) en Mostar, benevens bij den opmarsch van het Zuiden Cetinje bezet. In Noord-Griekenland hebben de ge vechten zieh ondanks uiterst moeilijke terrein- en atmospherisehe omstandighe den benevens talrijke verwoestingen van wegen ook verder met succes ontwik keld. Meer dan 17.000 gevangenen werden gemaakt en talrijke stukken geschut, waaronder 25 zware, buitgemaakt. Twaalf Engelsche gepantserde verkenningsauto's konden worden vernietigd. Portsmouth gebombardeerd Bij een aanval op de Britsche Zuidoost kust hebben snelbooten naar reeds be kend gemaakt is, van een konvooi vier gewapende vijandelijke koopvaarders van 13.000 brt. in totaal tot zinken gebracht en een ander schip zwaar beschadigd. Het luchtwapen heeft in den afgeloo pen nacht met sterke strijdkrachten, be staande uit gevechtsvliegtuigen, d e o o r- lo,gshaven Portsmouth nogmaals een zwaren slag toegebracht. Door het uitwerpen van vele tonnen brisant- en brandbommen bij goed zicht ontstond aanzienlijke schade in het havengebied en aan de installaties. Volle treffers ver oorzaakten vele groote en talrijke kleine branden op de staatswerf en in andere voor den oorlog belangrijke doelen ter stede. Vliegtuigen van de gewapende verken ning bestookten overdag in een scheer- aanval een fabrieksinstallatie aan de Oostkust van Schotland doeltreffend met bommen van zwaar kaliber en brachten in de monding van de Theems een vracht boot van 2000 brt. tot zinken. Jachtvlieg tuigen schoten aan de Kanaaikust een Britsch gevechtsvliegtuig van het type Bristol-Beaufort neer. Luchtdoelartillerie vernietigde twee jagers van het type Spitfire. In Noord-Afrika sloegen de Duit sche en Italiaansche troepen verscheidene vijandelijke aanvallen op Solloem en uit- valspogingen uit het omsingelde Tobroek af. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombar deerden in de avonduren de haven La Valetta. Luchtaanval op Barlijn De vijand heeft in den afgeloopen nacht op verscheidene plaatsen in Noord-, West- en Midden-Duitschland lukraak brisant- en brandbommen laten vallen. Ondanks de waarschuwing, die het Duit sche luchtwapen in den afgeloopen nacht door den geweldigen vergeldingsaanval op Londen had gegeven, drongen vrij sterke strijdkrachten weer tot aan de buitenste luchtdoelartillerieversperring om Berlijn door. Slechts afzonderlijke vliegtuigen slaagden er evenwel in door den vuurgordel tot het centrum van de stad door te dringen. Hier werd hun door krachtig afweervuur belet hun bom men welgemikt uit te werpen. Vier openbare gebouwen, waaronder weer de staatsbibliotheek benevens om streeks tien woonhuizen, kregen schade. Het aantal gekwetsten is gering. Ook in het overige Duitsche gebied is de schade onaanzienlijk. Bij deze aanvallen zijn zes vijai Gelijke vliegtuigen vernietigd, waar- van vier door luchtdoelgeschut, een door nacht jagers en een door marine-artillerie. In de periode van 16 tot den ochtend van 1 18 April zijn 24 vliegtuigen van het I Britsche luchtwapen neergeschoten, en een vrij groot aantal andere vliegtuigen op den grond vernield. In dezelfde pe- j riode werden tien eigen vliegtuigen ver- l mist. positie van ons land is in het volgende gelegen. In normale omstandigheden wordt in de behoefte aan vet in ons land voorzien door boter, margarine, olie en vetten. Voor de botervoorziening van ons land was onze eigen productie steeds ruim voldoende; groote hoeveelheden (in 1939 was dit 62.5 millioen kg) werden buiten dien nog uitgevoerd. Voor de voorziening van margarine, vetten en oliën het totale verbruik hiervan was in het aan den oorlog voorafgaande jaar plm. 100 millioen kg zijn wij steeds aange wezen geweest op buitenlandsche grond stoffen, die van overzee moesten worden ingevoerd. Sinds het intreden van den oorlogs toestand voor ons land staat deze in voer echter geheel stil en zijn er dus in het geheel geen grondstoffen voor de fabricage van margarine, vetten en oliën ingevoerd. Dientengevolge is men hier te lande sindsdien voor deze fabri cage geheel aangewezen op de aanwe zige voorraden. Deze voorraden worden dus niet grooter, maar zijn daarentegen door het gebruik van margarine, vetten en oliën gedurende de afgeloopen maan den voortdurend verminderd. Het vetrantso^n verminderd van 250 tot 200 gr per week De distributie van vetten Daar de huidige verpakking van boter, margarine en vetten is berekend op een rantsoen van 250 gr. per week, zal, nu het rantsoen tot 200 gram per week is verminderd, per vijf weken de hoe veelheid beschikbaar worden gesteld, wel ke voordien voor vier weken werd ver strekt. Ten einde dit te bereiken zullen beurtelings gedurende zeventien en acht tien dagen .2 bonnen, elk recht gevende op 250 gram boter, worden aangewezen. Derhalve zullen volgens onderstaand schema telkens twee bonnen geldig wor den verklaard: 21 April t/m. 7 Mei 2 X 250 gr. boter; 8 Mei t/m. 26 Mei 2 X 250 gr. boter; 26 Mei t/m. 11 Juni 2 X 250 gr. boter; 12 Juni t/m. 29 Juni 2 X 250 gr. boter; enz. Na afloop van elke periode zullen de bonnen telkens nog drie dagen geldig blijven. Op de bonnen, waarvan de gel digheidsperiode op een Maandag begint, mag reeds op den daaraan voorafgaanden Zaterdag worden gekocht. De distributie van melk Onder de melkdistributie valt uitslui tend koemelk met een vetgehalte van 21/2 pet. (zoogenaamde gestandariseerde melk) of meer dan 21/s pet. Buiten de distributiebepalingen vallen dus o.a. cho colademelk, gecondenseerde melk, melk poeder, taptemelk en karnemelk, alsook met behulp daarvan vervaardigde pro ducten. Bij de distributie zal worden gebruik gemaakt van de inmiddels uitgereikte melkkaarten. Elke nader aan te wijzen bon van deze kaart zal recht geven op het koopen van 134 liter melk per week. Deze hoeveelheid behoeft niet ineens te worden afgenomen. In tegenstelling met hetgeen bij andere in distributie ge brachte artikelen is bepaald, moet bij de melkdistributie de bon niet gelijk tijdig met het afleveren van de melk, maar reeds voor het afleveren van het weekrantsoen hetgeen, zooals vanzelf spreekt, vrijwel steeds bij gedeelten door het publiek zal worden betrokken aan den melkleverancier worden afge geven. Deze kan dan iederen dag van de week een gedeelte van het rantsoen van 13/4 liter afleveren. Door dit systeem wordt bereikt, dat de dagelijksche melk- levcrantie blijft gehandhaafd. Degenen, die terstond de volle hoeveelheid in ont vangst wenschen te nemen, kunnen dit evenzeer doen. De hoeveelheid van l3/4 liter per week komt overeen met een gemiddelde van 1/1 liter per dag. Aange zien kinderen beneden 4 jaar 4 kaarten ontvangen hebben, krijgen dezen een rant soen van gemiddeld 1 liter per dag. Kinderen van 4 tot 14 jaar hebben 2 kaarten, dus gemiddeld 1/2 IKer per dag. De bonnen van de melkkaart zullen slechts een week geldig zijn; zij zullen dus niet zooals b.v. die voor eieren nog dé daarop volgende week mogen worden gebruikt. Strijd in Joago S'aviê g*ëind'gd; in G'i«kenland duurt z« voort Griekenland strategisch punt in Zuid-Oj»t-Europa Dagelijks ruim 200 kolentreinen op de rails onzer spoorwegen Melk op d* bon; vleasch en vet rantsoen verminderd; voldoende aardappelen Zondagmorgen ha'f **g«n N'ouwiberichten A.N.P. Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon om 20.44 onder. Morgen komt zjj om 6.32 uur op en gaat zij onder om 20.46. Maandag bomt zij op om 6 30 en gaat zij ouder om 20.48. Tusschen zoosonder- en opgang moet verduisterd wurdeu. Nieuwe maan 26 April. M'nd*r vfa>e»ch Kregen wij aanvankelijk vijfhonderd gram vleesch (minus het been) per week en daarna per tien dagen; op een nader te bepalen datum, doch vermoe delijk reeds vrij spoedig, zal laatstbe* doelde termijn tot 16 dagen worden ver lengd. De heer Louwes bestempelde dit op de jongste persconferentie als een wijden sprong, dien wij echter wel moeten ma ken, als wij niet op on-oeconomische wijze een slachting willen aanrichten on der onze magere koeien. (De hoogdrach- tige koeien en de koeien, die in de volle melk staan, dienen in elk geval ontzien te werden). Alleen een koe kan gras in vet en vleesch omzetten en daarom zal binnenkort deze strengere rantsoe- neering niet te ontgaan zijn. Eerlang zal dan weer, zoo troostte de heer Louwes zijn auditorium, een korter ter mijn van het vleeschrantsoen mogelijk blijken. Overigens zal ter vervanging van het eiwit iii het vleesch om de drie weken een pond peulvruchten ter beschikking worden gesteld. In het bijzonder bij combinatie met aardappelen of groenten kunnen peul vruchten als een vrij behoorlijke com pensatie worden beschouwd. D« aardappelen Dit brengt ons op de aardappelen. Te dien aanzien is er volgens ir. Louwes hier te lande een door niets gerechtvaar digde ongerustheid. Over eenigen tijd komen er ook weer kleiaardappelen, waarvan de vorige oogst niet geheel aan de verwachtingen heeft beantwoord, maar die daarom dan ook in zeer ruime mate met veen- en zand- aardappelen zijn aangevuld. Er is voor eventueel tekort tegen het einde van Mei of hei begin van Juni overigens een afspraak met het Duitsche rijk, waaraan wij op dit gebied eenige voorschotten hebben gedaan, die na eenigen tijd zul len worden gerestitueerd. RENESSE Tot correspondent dezer gemeente zal voor het vervolg optreden de heer C. B. Hioogerland, wien oman berichten of verslagen kan doem toekomen. DE REDACTIE. ZIERIKZEE. Bij het te Breda gehouden examien voor bet bakkers-vakdiploma slaagde onze stadgenoot de heer A. P. Volkeri. ZONNEMA1RE. Bij voldoende deelname zal, voor vrouwen en mieisje in deze ge meente, een cursus worden gehouden in naaien en knippen, in de bewaarschool alhier. Deze cursus zal 6 lessen omvat ten, welke gratis worden gegeven. De lijstcollecte Winterhulp April 1941 bracht in dezie gemeente f37.35 op.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1