ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 18 APRIL 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern abonnement Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 'S Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N,V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14622 advertenties: Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. 'i Duitsch weermachtsbericht Londen Woensdagnacht hevig bestookt Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Als vergelding voor de Britsche lucht aanvallen op het woon- en cultuur centrum van de rijkshoofdstad, in den nacht van 9 op 10 April, heeft het Duitsche luchtwapen Woensdagnacht een grooten aanval gedaan op de Britsche hoofdstad. Talrijke Duitsche gevechtses kaders wierpen gedurende den geheelen nacht onafgebroken tallooze brisantbom men van alle kalibers en brandbommen neer. Bij goed zicht op den grond kon den de bomontploffingen en de gevolgen hiervan ondubbelzinnig waargenomen worden. In de havenwijken, alsmede in andere deelen van de stad, ontstonden reeds bij het vertrek van de eerste for maties groote branden, die zich deels vereenigden tot branden van groote uit gestrektheid. Het schijnsel van. dit vuur was reeds van 't Kanaal en voor een gedeelte van af de Belgische kust te zien. Voortaan zal iedèrem Britsehen luchtaanval op woonwijken in Duitsch- land in versterkte mate vergolden wor den. Zooals reeds in een extra-bericht is medegedeeld, heeft het in ontbinding 2de Servische legercorps in het gebied rondom Serajewo gecapituleerd. De zuivering van het land van uiteenge jaagde onderdeelen vindt stelselmatig voortgang. De tegenstand die op enkele plaatsen nog geboden werd, is snel ge broken. In Dalmatië zijn Italiaansche formaties via Spalato (Split) op weg naar het Zuid-Oosten. In Zuid-Albanië werd het nabij de Grieksche grens ge legen Erseka genomen. Andere strijd krachten vielen van Noord-Albanië uit aan en trokken aan weerskanten van het meer van Skutari op verscheidene plaat sen over de Servische grens. In Griekenland blijven de troepen van hat Duitsche leger in Zuidelijke richting in den aanval ien aan het Zuiden Van Aliakmon gelegen Servia. Talrijke gevan genen werden' binnengebracht. Aan de Grieksche Oostkust vie len strijdkrachten van het Duitsche lucht wapen sebepenconcentraties aan en brach ten in totaal 19000 b.r.t. sdieepsruimfte tot zinken en beschadigden andere schepen. Ook in den strijd tegen de approvian- deeiingsscheepvaart van het Britsche moederland boekte het luchtwapen bij zondere successen. lm het kanaal van St.-George beschadigden vliegtuigen van de gewapende verkenning vier schapen van 28000 b.r.t. in totaal en op zee, 400 K.M. ten Westenvan Ierland, besóhadig1- den zij een vrachtschip van 5000 tj.r.t. in een scheeraanval zóó doeltreffend, dat haar vernietiging zeker geacht kan wor den. Andere luchtaanvallen richtten zich tegen havens en werfinstallaties aan de benedenloop van de Theems, b©n'evens vliegvelden. Bij een aanval op Great Yarmouth troffen verscheidene bommen van zwaai kaliber een groote maalderij tmiet daarbij behoorende pakhuisLoodsen. De vijand liet vannacht op verschei dene plaatsen in Noordwest-Duitschland brisant- en brandbommen vallen, die ech ter geen noemenswaardige schade ver oorzaakten. De verliezen onder do bur gerbevolking zijn gering. Vier Britsche vliegtuigen werden door madhtjagers en luchtdoelartjJlerie neergeschoten. Italiaansch weermachtsbericht D« Dalmstijntche «Handen bezet Het 314e weertmladhtsbericht luidt als volgt: In J O' e g o-S 1 a v i rukken de geme chaniseerde kolonimes van het 2de leger corps van Spalato naar Ragusa op Ma- rinedetadienxejnten> hebben d© bezetting der Dalmatijinsöhe eilanden voltooid. [\[t Albanië zetten andere gemechaniseerde kol onnes, ma Antivari m Cetinje te heb. ben bezet, en na den laatsten weerstand van den tegenstander te hebben gero ken, hun opmarsch voort, met het doel zich te voegen bij de troepen van het 2e legercorps, die uit het Noorden komen. Aan het Grieksche front wordt, on danks den krachtigen* weerstand van den vijand en talrijke onderbrekingen in de wegen, de opmarsch onzer troepen van af het Presba-meer tot aan de Adriati- söhe Zee voortgezet. De troepen van het 11e legercorps hebben, na een verbitterd gevecht, Klisoera bezet en rukken voor bij dit centrum op. De vijand 'heeft aan zienlijke verliezen geleden en talrijke ge vangenen, benevens ^een aanzienlijke hoe veelheid oorlogsmateriaal in onze han den achtergelaten. Twee Britsche bom menwerpers, die boven Albanieesdh grond gebied trachtten te vliegen, werden door on2e jachttoestellen aangevallen. Ben toe stel vair. het type-BLenheim werd neer geschoten. Op den Piraeus hebben onze vliegtuigen in den nacht van 15 op 16 April ©en feilen aanval gericht op de haveninstallaties ien gemeerde schapen. In Cyrenaïca wordt de druk der Duitsch-Italiaansche trioepen op Tobroek ien Solloem1 voortgezet. Het zuiveren van vijandelijke detachementen, die .afgesne den werden tijdens onzen krachtigen op marsch, wordt voortgezet in de richting van Djebel. In Oost-A frik a is op de vijandelijke strijdkrachtsn een krachtigen tegenaanval ojn/dernomein- Zij werden Mp de vlucht gedreven en lieten hun kajmlp in onze handen achter. Tijdens felle ge vechten in Noord-Gambella hebben, wij' den vijand verliezen toegebracht. GEEN „HER-BALKANlSATIE" na dan oorlog Te Berlijn blijft men bij het standpunt, dat eerst als de wapens rusten het tijd stip zal zijn aangebroken om de terri toriale kwesties, welke uit de nederlaag van Zuid-Slavië en Griekenland voort- vloeier, te behandelen, telefoneert de Berlijnsche corr. van de N.R C. aan zijn blad. Dit verhindert niet, dat uit het Zuidslavische gebied onderscheiden pe tities naar Berlijn komen, waarin alle mogelijke nationale minderheden: Maee- doniërs, Slowenen, Albaneezen, Montene- grijnen en dergelijke volksstammen elk om een eigen staat verzoeken. Het streven van de Duitsche politiek is er ondanks de stichting van Kro atië evenwel geenszins op gericht den Balkan opnieuw te verbrokkelen, doch veeleer om voor de toekomst de conflicten, die vroeger uit een dergelijke verbrokkeling zijn voortgekomen, te ver hinderen. De Kroaten worden beschouwd als een aaneengesloten volksch element, dat in staat is een eigen nationale staat te organiseeren, welke zich aansluit bij de spil-politiek. Dit beginsel te gaan toepassen op bij voorbeeld de Maeedoniërs, zou indrui- schea tegen de ervaring van de geschie denis. Men mag veeleer vermoeden dat deze volksstammen zich zullen kunnen aansluiten bij de staten, waaraan zij zich het meest verwant gevoelen. In deze lijn ligt, dat bijvoorbeeld een herstel van een onafhankelijk Montenegro als uiterst onwaarschijnlijk mag worden be schouwd. Volksverhuizingen op kleine schaal zijn mogelijk. Zoo is het o.a. niet uitgesloten, dat een aantal Slowenen, wier land als onder Stiermarken wel weder bij het Duitsche rijk zal komen, gelegenheid krijgt om te verhuizen. Al banië, zooals als eens gezegd, zal wel bij Italië blijven en deelen van het vroe gere Zuid-Slavië gaan naar Duitschland, Italië, Hongarije en Bulgarije. Omtrent de vraag of Roemenië ook een compensatie krijgt is het laatste woord nog niet gesproken. Toch schijnt het thans zeker, dat een klein nationaal Servië zal blijven bestaan. De heer Tswetkowitsj is door generaal vonKleist bevrijd en onder Duitsche bescherming gesteld. Tswetkowitsj geniet in Duitsch land vertrouwen als een gematigd en verstandig man, bereid om met Duitsch land samen te werken. Hij kan bij den bouw van het nieuwe Servië een belang rijke rol spelen. Naar gisteren ter persconferentie is im'3. degedeeld, is te Moskou een verdrag ge. sloten, waarbij groote hoeveelheden le vensmiddelen (graan en vet) voor België beschikbaar worden gesteld. De desbetref fende overeenkomst is met toestemming van Duitschland ojnderteekend. United Press meldt uit Mexico: Vol gens de tot dusver verkregen opgaven uit de verschillende deelen des lands, die door de zware aardbeving wer den getroffen, bedraagt het totale aaim- tal diooden 174 len dat der gewonden vele honderden. Men vreest echter, dat het eindcijfer nog hooger zal zijn, daar nog eenige berichten worden verwacht. NOOD IN NEDERLAND Ervaring van W.H.N. geeft duidelijk antwoord Nu de Winterhulp Nederland 't einde harer eerste bewogen werkperiode tege moet ziet, wil zij L*t Nederlandsche volk inlichten omtrent de door haar opge dane ervaringen betreffende den nood, die in Nederland wordt geleden. Ditmaal doet zij ter staving hiervan een greep uit de gegevens, gepubliceerd in officieele rapporten van de Nederland sche regeering van voor den lOden Mei 1940. Alle gegevens, die in deze publi caties zijn te vinden, worden door de ervaringen van de W.H.N. ten volle ge dekt, ja zij zijn slechts een zwakke weer spiegeling van de behoeften onder ons volk, die voor den lOden Mei aanwezig waren en die vaak in vollen omvang nog aanwezig zijn. Bij de raadpleging van deze cijfers en gegevens beschouwen wij allereerst de Inkomstenbelasting jaar 1 Mei 1938 tot 30 April 1939. Inkomens vóór kinderaftrek, waarbij te constateeren valt, dat de arbeiders met een inkomen beneden f800, de onder steunde werkloozen en de armlastigen, die samen een leger van ettelijke hon derdduizenden vormen niet eens mede- gerekend zijn, zoodat in zooverre de tabel nog uitermate geflatteerd is. 47,18 pet. of 643,649 personen verdienen van f800 tot f1400; 27,07 pet. of 369,295 personen verdienen van f 1400 tot f 2000, d.i. tezamen 74,25 pet. óf 1,012,944 per sonen met minder dan f2000; 13,46 pet. of 183,599 personen verdienen van f 2000 tot f3000, dus 87,71 pet. of 1,196,543 personen met minder dan f3000; 12,29 pet. of 167,865 personen verdienen f3000 of meer. Voiding b»nrd*n 't minimum Met deze getallen voor oogen willen wij nu de volgende gegevens nauwkeurig beschouwen. Een officieel onderzoeknaar de gezinsuitgaven van personen, die min der dan f 1400 verdienen, (bijkans de helft van alle belastingbetalers, op zich zelf reeds een geprivilegieerde cate gorie) toont aan, dat deze gezinnen ge middeld op de volgende wijze hun gel den besteden: voeding f491, huishuur f 180, woning f 127, kleeding en schoeisel f87, belasting f 16, ontspanning f 19, ont wikkeling f 16, diversen f 187. De gemiddelde gezinsgrootte is 4,93, dus bijna 5 personen. Van deze bedragen moeten dus 5 personen leven. Wanneer men allen het bedrag neemt, dat per gezinslid aan voeding besteed wordt, dan is dit f99,50 per jaar en dus per dag f0,27 per gezinslid. Het gemiddelde te kort per week bij deze gezinnen is 54 ct. In dezelfde perioden, waarin de om. derzoekingem plaats vonden, liggen de kosten van een minimum voeding per dag iets daarboven, zoodat over een' jaar gerekend, gesproken (mloet worden van een voeding die beneden het mini mum ligt. Gezwiegen dan nog van de werkloozen! De werlcloozangezinnen Over het ©imder^oek bij' 700 werk loozen g ie z i n U e n uit het gehe©l'e land tmieldt het bovengenoemde rapport o.a. het volgende: De kostwinners dezer ge zinnen zijn nagenoeg geheel op steun of werkverschaffing aangewezen en beschik ken niet over gezinsinkomen. Zij moeten de laatste twee jaar Werkloos Zijn ge weest en op het oogenblik aaweengöslow ten voor tenmiiinste gedurende 6 maanden. De gezinnen.) staan ,als ordelijk en net bekend. De gemiddelde grootte d©r ge zinnen bedraagt tem ma&steblij 6 personen: man, vrouw en 4 kinderen. Voor de 9 steuntarief-klassen wijzen de budgetten, behalve voor de twe©de klasse, alle een nadeelig saldo aan», dat van de tweede tot de negend© klasse ge. leidelijk toeneemt. Bovendien moiet wor den aangenomen, dat een groot deel der ondersteunden schulden bij leveranciers hebben gemaakt. Vergelijking der bud getten van werkloozen-gezinnen met die van werkenden (imiet een inkomen van f 1400 of /minder per jaar) toont aami in welke mate het WierkLoozengezin zich bezuinigingen oplegt: 6 pet. aan huis- huutf, 7 pet. aan vuur en licht, 25 pet. aan voeding, 47 pet. aan Meeding en toasdh, 52 pet. aan verzekeringen en 58 pet. aan overige uitgaven. Het gemiddelde nadeeüge saldo be draagt voor alle klassen 58 ct. per week. Hoogste gemiddelde tekort is 11.5 pet. bij gezinnen/ met 10 personen. Er is dus mindere welvaart bij gezinnen met veel kinderen. Jen plattelands Wat het platteland betreft, speciaal] de kleine boerenbedrijven, het volgende: Duidelijk kan mJen vaststellen» dat men behalve in de kleistreken in het Noorden en Westen vap ons land, op de zand en veengronden in Oost- en Zuid-Neder. land om en onder het minimum leeft. Bij Oudere woningen wierd vastgesteld, dat geregeld ondernoud achterwege was gebleven. De beschikbare woonruimte is veelal te klein. De voedingsmiddelen, die het bedrijf zelf voortbrengt, worden zooveel lm© ge. lijk verkocht om aan inkomsten te ko men, wat /echter voor de eigen voeding en daarmede voor de gezondheid ernstige gevolgen met zich kan meesleep©©. On dervoeding bij kinderen uit groote be hoeftige gezinnen/ impest worden gecon stateerd. Bovendien kunnen door gebrek aan middelen meestal geeh voorzieningen worden getroffen tegen ziekte, overlij den, invaliditeit, ouderdom ep dergelijke gevallen. Bedrijfiinkomsten Wat de inkomsten der kleine boeren bedrijven betreft het volgende uit het rapport 1938/1939, verschenen in 1940 bij de Algemeene Landsdrukkerij. De netto bedrijfsinkomsten van onder nemers van onder toezicht staande „voor beeld bedrijfjes", bedroegen over het ver slagen jaar bij een gemiddelde bedrijfs- grootte van 4.69.49 ha. f 134.11 per ha. De overwegend akkerbouwbedrijven stonden er met een gemiddelde van f 113,37 per ha. het slechtste voor. De gemengde akkerbouw- en weidebedrijven behaalden het hoogste gemiddelde aan netto opbrengst, nl. f 152.40 per ha. Deze bedragen gelden alleen voor de kleinere bedrijven, waar zonder arbeids- hulp gewerkt kan worden, daar anders de netto opbrengst per ha. door uit te betalen arbeidsloon daalt. Armenzorg Wat de armenzorg betreft, die in Ne derland van overheids- en particuliere zijde werd beoefend, mogen de volgende getallen een indruk geven: A ar tal instellingen van weldadigheid (art. 3 Armenwet) op 1 Jan. 1938: 8187 met een stijging van 71 tegenover 1937. Hiervan waren 6923 instellingen voor ondersteuning in geld en levensbehoef ten. Uitdeelingen werden gehouden aan 220.401 gezinshoofden. Aan 76.186 alleen wonende pernonen werd gedurende arie maanden of korter of langer ondersteu ning verleend. Bovendien werd aan 44.931 doortrekkenden en 27.812 dakloozen on dersteuning gegeven, terwijl 202.980 per sonen met losse giften zijn gesteund. Zoo werd dus aan 572.210 personen on dersteuning verleend. Hieronder zijn niet begrepen de onder steunde valide werkloozen en in werk verschaffing werkende werkloozen. De ondersteuning met geld en levens behoeften bedroeg f60,691,250. Hiervan werd 84 pet. door de overheid en 16 pet. door kerkelijke en liefdadige instellin gen betaald. De totale uitgaven van alle soorten hulpbetoon bedragen f 130,646,854. Hier bij komen aan onkosten f4.279.326, het geen een totaal uitmaakt van f 134.926.180 Hiervan werd f 109,526,351 of 81.18 pet. door de overheid gedragen en f 25.399.829 of 18.82 pet. door kerkelijke en particu liere instellingen. Hierbij komt f 1.318.670 aan steun van verschillende crisiscomité's en Zuiderzee- steun. Bovendien besteedden in hetzelfde jaar Rijk en gemeenten aan werkverschaf fing en werkloozensteun f 135.193.500, waarin niet is begrepen steun uit bijdra gen van leden van werkloozenkassen. Volgens betrouwbare berichten uit Ma. milla, hebbPn naar de Hwanpau meldt, de Amierikaansche autoriteiten de gezinsleden van Amierikaa/nsche militaire®, die op de Philippijnen woonachtig zijn, aanga, maand de eilanden uiterlijk 15 Mei te verlaten. Deze aanmaning baarde al gemeen opzien, daar deze datum oor spronkelijk op 15 Juli was bepaald. (DNB) In scheepvaartkringen te New York verneemt men, volgens een A.N.P.-be richt, dat het Fransche passagiersschip „Commissaire Ramel", dat 10.000 tonmat en in Engelschen dienst voer, op den In- dischen Oceaan tot zinken is gebracht door een Duitsch oorlogschip, waarschijn lijk het vestzaklinieschip Admiral Scheer Het Joego Slavisch» lager heeft gisteravond de wapmnt neer gelegd Na het einde van den oorlog geen „herBalkanisatie" In ons land heerscht nood, dim onduldbaar moet worden geacht De Maastunnel te Rotterdam wordt twee K.M. lang inlevering van veldgewassen In de Provincie Zeeland Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon om 20.48 onder. Morgen komt zg om 6.34 uur op. Tussehen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier 18 April; nieuwe maan 26 April. SPT mieldt uit Ankara: In overeenstem- miing m©t de zienswijze van de Egyp.» tisdhe regeering en m/et het advi©s van het Britsche oppercommando,, heeft het Egyptische parlement eenstemmig besloi- ten dat Egypte zijn houding van mon- belligerentie zal' handhaven. De Egypti sche regeering heeft besloten alle vrou wen en ki/ndieren geleidelijk d© groote steden te doen verlaten volgens eep zorg vuldig uitgewerkt evacuatieplan. Deze maatregel wordt gemotiveerd met de overweging, dat Egypte spoedig het doel van luchtaanvallen zou kunnen worden. De New York Times wijst op den ern stige® toestand, waarin Engeland door den duikbootoorlog is gekomen. Dat d e Engelsche scheepsverliezen nu nog slechts per maand gepubliceerd worden, bewijst, dat de slag op den Atiantischen Oceaan inderdaad het be slissende moment in dezen oorlog is. Als gevolg van de vijandelijke actie is een van de belangrijkste economen van Groot-Brittannië, lord Stamp en zijn vrouw om het leven gekomen. Lord Stamp werd kort voor het uitbreken van den oorlog door de Britsche regeering benoemd tot haar voornaamsten financi- eelen adviseur. (D.NB.) De Amerikaansche kruiser „Vincennes" is Donderdag in New York uit Zuid- Afrika aangekomen. Het schip had goud, ter waarde van 150 millioen dollar, aan boord. Dit is het tweede transport g oud dat uit Zuid-Afrika in New York is aangekomen, het eerste had plaats in 'Januari. De 1400 staal arbeiders van de American Car and Foundry Company zijn voor de tweede maal binnen veertien dagen in staking gegaan om erkenning van hun vakvereenigingsrechten af te dwingen. De fabriek heeft Engelsche bewapeningsop drachten. Volgens een bericht uit Glace- bay (Nieuw Schotland) hebben ongeveer 10.000 mijnwerkers van 12 kolenmijnen te Cape Breton wegens loongeschillen het werk neergelegd. (D.NB.) PREDIKBEURTEN Zondag 20 April. Ned. Herr. Kerk, Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, ds. Heijboer ren Oowerkerk. Kleine kerk. 10, ds. Aalbers ven Sir- jansland en 7 ure, ds. Batelaan van Tholen. Luth. Kerk. Geen dienst. Gerei, Kerk, 10.30 en 5 ure, ds. Leene. Ghr. Geref, Kerk. 10.30, ds. Hoogendoorn en 3.30 ore, idem (Ooopsbediening) Gerei. Gem. (St.-Domusstraat) 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Ond-Gerel. Gem, 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1