Haar eerste Avontuur W. Merle Fokker G 1 Het Hoefje 2ï4 onzichtbare haarrollers L. Verhage P. Bezuijen, SUCCESJES CONCERTZAAL-BIOS mei ILSE WERNER en JOHANNES RIEMANN Electrische Artikele M. ELENBAAS - Bruiniss Y ERKOOPIN GEN ZIERIKZEE, 16 April. Ten verzoeke van dhr. W. Cashoek te Zierikzee, wer den alhier, teil overstaap van deurwaar der Van Duin, im het openbaar verkocht: Koeien voor f320, f385, f375, f320, f291, f290, f380, f476, f395, f296, f284, f270, f380, f395, f350. f314; vaarzen voor f265, f240, f285, f200, f220, f215, f164, f216, f161, f139, f141, f190, f245, f245, f135, f157, f117, f121, f107; kalveren voor f87, f63, f71, f55, f61, f62, f40, f25, f23, f34, f24, f41, f61, f45, f22 en f 12. IHi BOEKEN EN BROCHURES WEEKREVUE DE PRINS. Met een gees tige foto, op twee moderne paaschhazen geïnspireerd, opent het jongste nummer van de Weekrevue De Prins, dat een stemmig en lezenswaardig hoofdartikel bevat: „Gedachten bi) het Paaschfeest". De „Literaire grabbelton" bevat, be halve een gedicht „Nieuw Geluid" van Ger van den Amstel, een beschouwing van G. H. Wallagh over de jongste ge neratie in de dichtkunst, zulks naar aan leiding van den literairen middag, wel ken de redactie van het maandblad „Cri terium" dezer dagen in Amsterdam be legde. De financieel-economische mede werker van het blad, J. H. Wijnand, schrijft in een artikel „Rijkspostspaar bank" over het jongste verslag van deze instelling. Hij wijst er op, dat, hoewel de terugbetalingen van de Spaarbank in 1940 zeer zwaar waren, dit verschijnsel in het licht van de huidige omstandig heden volkomen logisch is en dat het voornaamste is, dat de spaarbank dit zonder eenige schokken heeft kunnen uit voeren en paraat is om nog meerdere opvragingen, zonder eenige moeilijkheden voor de spaarbank, uit te voeren. L. v. S. wijdt zijn muziekrubriek dit maal aan de Passie-muziek. De foto-re portage van de Weekrevue De Prins is gewijd aan de Volkskunst in Tegelen. Voorts de gebruikelijke rubrieken „Pak Aan", „Piekeren en Puzzlen" enz. Ook de „Weekrevue voor de Vrouw" heeft heeft een Paaschtintje. Het laatst verschenen inumimer van het weekblad „Wij1" bevat een zeer attrac tief artikel over „Het hart van Afrika", naar aanleiding van een gesprek roJet dr. Paul Julien, de sdhrij^er van „Kam peeren langs den evenaar", welke bij drage met fraaie reproducties wordt ver duidelijkt. Een zestal foto's illustreert verder „Muziek op straat", spelers en luisteraars. Buiten- ien binnenland in woord en beeld, vindein in dit nummer voldoende ruimte ien trekken de aan dacht. Kunst, literatuur, 'mode etc., com- pletgieren dit verzorgde nummer. Beurs, van Amsterdam Woensdag 16 April. STAATSLEENINGEN NEDERLAND V K. L.K. Obl. i 100 1940 I 4 98% 98% Obl. f 500 1940 I 4 98'%» 98% Obl. f 1000 1940 I 4 99% 99% Reoep. f 100 1941 4 96% 97 Reoep. f 500 1941 4 96% 97 Reoep. t 1000 1941 4 97gl 97%, Grootboek f 1000 3% 881/. Certif. r.n Insohr. 3 79%. 79% Grootboek 1000 3 79% 79% Obl. f 100 1936 3 89'/, Obl. f 500 1936 3 90 Obl. f 1000 1936 3 91% 92% Obl. f 100 1937 3 81% 81% Obl. 1 500 1937 3 83% 83 Obl. f 1000 1937 3 81% 82i/ls Obl. f 100 (3i/,) 1938 3 8484»% Obl. i 500 (3i/,) 1938 3 85% 85%e Obl. f 1000 (3%) 1938 3 87%gl 87% Certifiomten f 1000 21/, 68%, 68% Grootboek f 1000 2% 68% 68% PREMIELEENINGEN Amsterdam '74 f 100 3 Amsterdam '74 f 1000 3 129 Amsterdam '25 f 100 3 100% 102 Amsterdam '33 f 100 3 98% 98%gb Witte Krui. 1888 69% HYPOTHEEKBANKEN Dordtsoha Hypbk. 3% 90 90 Insulaire R (5 j.) 3% 86% 86 Otreohtsohe Ta 3% 891/, 89% Westlandsohe t.T. 3% 88% 90 Zoid Boll, t.u, 31/, 90 90 INDUSTRIEELEN T. d. Beigh k J. 200 A 112 T. d. Bergh k J. 200 B Da Grnyter A. p. A. 137 Da Grujter B. p. w. A. 146gb 146% Lerer Bros k Unif. o.A. 130% 134 Nederl. Ford Aatom. A. 270 Nederl. Kabelfabr. o.A. 410 Philips Gam. Baiit o.A. 235 238 PETROLEUM Bataalsobe Petr. Obl. 4'/, 96 96gl SCHEEPVAART JeTa-Ohioa-Japan L. o.A. 156 156% Nad, Sobaapr. Unie o.A. 186 190 SUIKER HandeliTar. A'dam o.A. 465 467 J«r. Oultunr Mij. o.A, 284 ADVERTENTIES Ondertrouwd KKIJN DEN BOER Is. en CORRIE DE JONGE J.Hd. Nieuwerkerk. Ellemeet. Huwelijksvoltrekking 30 April 1941. Ondertrouwd: 1. T. BERLIJN en L. J. BOOT. Rotterdam, T Oudedijk 145, I 17 April 1941. Zounemaire, B 78, J Kerkelyke bevestiging Woensdag 30 April te 2 uur n.mdoor den WelEerw. Heer Ds F. Aden Boe ft, in de Kerkzaal ,,Pro RegeOude dijk 113, Receptie Dinsdag 22 April a s. van 3—4 30 uur en 7—9 uur Oudedtfk 145. 1 Mei trouwen D.V. L. TIELEMAN en A. CH. VERTON Kerkelijke bevestiging in de Geref. Kerk te 3.15 uur, door den Wel eerwaarden Heer Ds Venema. 16 April 1941, Stekelstraat, Nieuwerkerk (Z.) Getrouwd Mr J. J. VRIEBENDORP en C. F. DELHEZ. De Heer en Mevrouw VRIE8EN DORP—Delhez betuigen hierbij, mede namens weder- zijdsohe ouders, hunnen hartelyken dank voor de vele blijken van be langstelling, ter gelegenheid van hun huwelijk betoond. Dordreoht, 16 April 1941. 't Waohtsohip, Maartensgat. Bij deze vervullen wij den treurigen plicht, U kennis te geven van het overlijden van onzen geliefden Man, Broeder en Zwager, EVERT NOOM, in leven voorzitter van het Alg. Armbestuur, B.V. Coöj. Landbouwver. en Kolenbond, in den ouderdom van 53 jaar en 11 maanden. Namens de familie, Wed. EVERT NOOM—Geluk. Poortvliet, 15 April 1941. Met droefheid ontvingen wij keDnis van het overlijden van onzen geaohten voorzitter, dhr. E. NOOM te Poortvliet. Het bestuur der Vereen, van oud-leerliogen der landbouwwinteroursussen op het eiland Tholen. St.-Maartensdijk, 15 April 1941 N.V. „de Concertzaal". Algemeene Vergadering van Aandeelhouders Zaterdag 3 Mei 19il, des na middags 4 uur, in de Koffie kamer. Publieke Verkooping. Waarnemend-notaris J. W. RAAP te Zierikzee is voornemens op VRIJDAG 18 APRIL 1941, des namiddags om 3 uur (wett. tijd), in het oafé Van den Bout te Kerk- werve, voor de erven P. BEIJE Mzd. te Kerkwerve, publiek te verkoopen: Gemeente Kerkwerve 1. met schuur, erf en bouwland, Abrahamsweg, groot aan Jacob 23 60 Aren. 2. Een perceel Bouwland aan Jobsweg, groot 49.90 Aren. Verkoopnotities verkrijgbaar. Onmiddellijk na afloop van boven staande verkooping zal aan het hoefje publiek worden verkocht: Een Landbouwers-inspan, bestaande uit hit, een geit, 9 kippen en een haan, drieliogwagen, veerkar, windmolen, rolkar, handzaaimaohine, merk Ideaal, Planet, eggen, sleeper, ladders, snijmachine, bascule met gewichten, zakken, kruiwagen, aard appelen, rieken, vorken en wat verder te voorschijn zal worden gebracht, benevens eenig meubilair. Betaling oontant. Landbouwers-Inspan St-Anna.a.d, Notaris A. J. BIERENS te Sint- Annaland zal, ten verzoeke van den Heer JOH. 8CHERPENI88E Az., bij zijn sohuur aan den Hoenderweg te St.-Annaland, op Vrijdag 18 April 1941, des voormiddags elf uur (w. t.), in het openbaar verkoopen, tegen contante betaling Een vijfjarig RUINPAARD vijf melkkoeien, twee vaarskalveren, twee melkkalveren, twee wagens, kar, eg, sleeper, zigzag, wielploeg, ééopaards-ploeg, zadels, gareelen,, tuimelkarn met eleotrisohe motor, melkbussen en verder melkgereed- sehap, kuilvoer, hooi en stroo, palen en draad, twee houten hokken, eenig huisraad, w o. keukenfornuis en het geen meer zal worden geveild. De kooper van het paard moet in het bezit zijn van een aankoop- vergunning. Uw kapsel staat keurig door het gebruik van onze per kaartje van 5 stuks, 20 ct Weer ruime voorraad Ook weer ontvangen de rubber haarrollers 4 k 10 ct Galanterie- en Speelgoedhuis St.-Domusstraat, tel. 292 OFFICIEELE PUBLICATIES VAN HET DEPARTEMENT v. HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART VERDERE BEPERKING VAN DE AFLEVERING VAN STALEN BUIZEN In verband met de voorraadpositie van stalen buizen is het met ingang van 1 April 1941, behoudens ver gunning van het Rijksbureau voor lJzer en Staal, aan producenten ver boden stalen buizen te verkoopen en af te leveren aan handelaren en verbruikers. Ditsellde geldt voor handelaran in stalen buizen ten aan zien van verbruikers. Ten aanzien van de aflevering door handelaren aan handelaren geldt een speciale regeling, welke per circulaire aan de betrokkenen is medegedeeld. 15 April 1941. DISPENSATIES VAN UITVOER VERBODEN EN VEREFFENiNGS- CERTiFlCATEN Het Crisis Uitvoer Bureaa brengt ter kenois, dat de hierna genoemde Rijkebareaux, elk voor de onder de desbetreffende instantie ressortee- rende artikelen, met ingang van 21 April 194L de dispensaties van uit voerverboden en vereffeningsoertifl- oaten namens het Crisis Uitvoer Bureau zullen afgeven Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen, Paleisstraat 7, 's-Gravenhage. Rijksbureau voor Genees- en Ver bandmiddelen, Vondelstraat 11 E, Amsterdam. Sectie Keramische Industrie van het Rijksbureau voor Verwerkende Industrieën, Juliana van Stolberg- laan 27-29, 's-Gravenhage. Ter verkrijging van de bovenge noemde documenten dienen belang hebbende exLOrteurs zioh derhalve van dien datnm af nitslaitend te wenden tot deze Bureaux, alwaar de noodige aanvraagformulieren, zoo mede handleidingen nopens de te vervullen formaliteiten kosteloos ver krijgbaar zijn. Reeds bij het Crisis Uitvoer Bureau ingediende verzoeken en aanvragen zullen via de genoemde Rijksbureaux worden afgehandeld. Te dezeï zake moeten derhalve geen nieuwe aan vraagformulieren bij deze instanties worden ingediend. Voor verlenging van reeds door het Crisis Uitvoer Bureau verstrekte dispensaties voor de onderhavige artikelen wende men zioh alsnog tot het Crisis Uitvoer Bureau. 15 April 1941. Zoover de voorraad strekt: S.B. Stjjfsel pakjes 15 ct Soda één pond 5 Zout ééu kilo 6 Waschcreme per pond 12 Nobralon Zeeppoeder 17Vs, Zwaluw Lucifers 14 Kampioen Lucifers 11 Vim 15 en 271/., Ata 12 en 20 Sil 12 Henco 9 Bussen Schuurpoeder 12 Klokpoeder 18 Dekapoeder 16 enz. enz. enz. Aanbevelend, naast de Beurs. E'Y'SINK f steeds uit voorraad leverbaar bjj op den Hoek Telefoon 98 Aangeboden t Singer trapnaaimachine ringspoel, zoo goed als nieuw, met garantie. BASTIAANSE'S Naaimachinehandel St.-Domusstraat 330, Zierikzee Wij hebben nu een geheel nieuwe bouw plaat, de Prijs 30 cent „De Nieuwe Boekwinkel" J. Volkeri De mooie dagen komen Trék er op uit met een NIEUW RIJWIEL, dan kunt U er ten volle van genieten. Wy hébben nog voorraadt Garage C. v. d. BOUT telefoon 131 Van 1-4 regels t 0,70 Nog af te gevenMooie Dahlia- knollen en Kropslaplanten. C. J. VERMUNT, r/Mosselboomgaerd", Zierikzee. Nog in voorraad: Restant Lijnzaad en UieDzaad. Beleefd aanbevelend, L. Kriatelijo, Tel. 11, Soharendijke. Gratis grove Puin Adres: J. ROGGEBAND, Verre- nieuwstraat, Zierikzee. 8 Graskalveren, een Kalfvaars en een Kalikoe fte koop. C. HART, Stoof hof, Tel. 9, Serooskerke. Zaterdag 19 April 8 uur Zondag 20 April 3 en 8 uur In rake dialogen wordt dit eerste avontuur van oen jong meisje en het laatste van een ervaren man, tot een bijzonder genot Een frisch, sprankelend verhaal, dat ontroert en tegelijk blij maakt Voor de pauze: a. Journaals b. Van vrucht tot wijn c. Duikelaar de dwerg r- mm TOEGANG 14|JJAAR 5e TREKKING HAIGHTON CO. Wettige Premieleenïng 1912 2e KLASSE, le LIJST TREKKING VAN DINSDAG 15 APRIL 1941 HOOGE PREMIËN f 5000.— 1999 f 1000.8757 11244 16913 19934 t 400.— 2835 11148 t 200.— 6574 12789 16931 f 100.— 3131 3476 3856 8885 1148 14 18 301 367 848 918 1113 1129 1533 1590 1810 1347 2198 2201 2501 2583 2867 2941 324.7 3271 3407 3519 3844 3849 4195 4253 4264 .4575 4605 4615 PREMIËN VAN ƒ30 405 967 1180 92 428 961 1153 J.6U3 1619 1668 1932 1969 1983 2224 2277 2300 2595 2640 2654 2943 2997 3039 3585 3617 3877 3935 4404 4634 4987 4990 5006 6013 5252 5262 5290 5295 5471 5482 5541 5574 5735 5762 5769 5866 6032 6056 6340 6382 6760 6899 7054 7095 7228 7287 7599 7603 7764 7798 8007 8016 8169 8206 8356 8374 8514 8573 8810 8815 6117 6392 6418 6931 6945 7098 7122 7316 7330 7628 7637 7645 7814 7854 7865 8036 8038 8059 8247 8252 8296 8376 8393 8402 8421 8577 8658 8659 8675 8841 8848 8878 8915 160 162 166 203 288 655 667 705 713 817 1053 1058 1063 1064 1069 1313 1339 1359 1384 1467 1684 1732 1793 1802 1809 2009 2039 2062 2119 2123 2339 2348 2442 2465 2495 2658 2724 2751 2779 2834 3094 3107 3136 3173 3216 ooaa 3416 3428 3451 3494 3496 3619 3630 3647 3681 3695 3788 3949 3967 3996 4018 4027 4132 4429 4447 4452 4475 4508 4564 4671 4673 4765 4768 4604 4962 5028 5039 5136 5146 5172 5237 5330 5393 5396 5405 5418 5453 5618 5657 5683 5693 5707 5714 5870 5886 5900 5935 5960 5987 6231 6276 6283 6290 6312 6320 6497 6517 6548 6555 6606 6726 6946 6952 6962 6976 6998 7020 7136 7151 7170 7179 7198 7206 7359 7647 7904 8061 7424 7552 7577 VööU 7689 7696 7718 7914 7924 7940 8088 8092 8132 8309 8312 8314 8450 8488 8498 8689 8690 8716 8927 9012 9015 7961 8154 8315 8513 9080 9097 9128 9134 9140 9144 9189 9197 1 9 33 9457 9519 9533 9575 9611 9630 9637 9640 9647 9649 9666 9716 9732 9746 9756 9769 9781 9793 3322 9927 9949 9952 9963 9981 10001 10009 10038 10040 10052 10066 10075 10081 10146 10154 10162 10166 10221 10240 10249 10278 10306 10353 10406 10429 10452 10473 10482 10501 10508 10545 10551 10553 10582 10610 10663 10674 10721 10758 10778 10809 10850 10907 10916 10941 10945 10984 10989 10995 11051 11095 11134 11173 11234 11263 11265 11345 11347 Hl?5 14«13 11421 11436 11441 11466 11568 11577 11638 11641 11699 11709 11796 ll&H 11950 11955 12096 12127 12145 12155 12227 12275 12293 12307 12385 12420 12462 12476 12481 12555 12560 12579 12585 12628 12645 12652 12682 12684 12690 12693 12696 12698 12704 12770 12812 12821 12850 12919 12923 12952 12965 13014 13047 13077 13119 13211 13255 13257 13280 13320 13347 13369 13374 13380 13384 13389 13401 13415 13424 13427 13438 13454 13458 13463 13472 13529 13540 13574 13615 13626 13629 13656 13663 13671 1368J 13697 13720 13729 13730 13870 13908 13925 13928 13942 13949 13969 14041 14054 14123 14205 14300 14383 14397 14407 14412 14424 14430 14461 14467 14505 14514 14538 14542 14605 14607 14631 14652 14671 14718 14747 14757 14783 14889 14890 14914 149.21 14932 14933 14992 14994 15003 15065 15070 15106 15129 35130 15154 15163 15170 15238 15239 15240 15253 15279 15321 15324 15347 15435 35473 15491 15536 15617 15629 15711 15716 15765 15830 15836 15848 15986 15989 16035 16063 16074 16085 16087 16094 16107 16146 16168 16174- 16206 16248 16286 1 6291 16314 1 6343 16383 16396 16400 16525 16534 16566 16586 16594 16652 16694 16745 16763 16800 16835 16838 16890 16S27 16973 17014 17044 17045 17081 17160 17163 17183 17224 17283 17300 17321. 17394 17404 17406 17414. 17427 17434 17497 17508 17515 17522 11533 11534 17553 17562 17605 17685 17728 17757 17762 17767 17773 17789 17802 17822 17830 17867 17881 17963 17984 17985 18037 18071 18094 18110 18125 18151 18209 18226 18258 18304 18307 18326 18354 18366 13322 13322 1.8460 18491 18521 18522 18553 18612 18618 18624 ïnnnZ }„293 187i1 13755 18814- 188G9 18882 18922 18989 19047 12255 12033 19122 19152 19180 19206 19207 19227 19246 19250 JS? ,1^?67 19326 19333 19367 12331 12438 19446 19453 19486 19570 19597 19638 19661 19687 19718 19748 19837 19863 19907 19919 19968 19986 20019 20056 20080 20127 20129 22157 22232 20273 20276 20297 20323 20369 20376 20412 20413 onrcL6 20484 20490 20497 20500 20519 20522 20563 20580 20596 20593 20603 20626 20703 20741 20756 20764 20786 20862 20899 20900 20931 ONGECORRIGEERD Wij hebben rog een ruime voorraad in voor verlichting en voor verwarming voor wasschen en voor strijken, kortom voor ieder een keuze. Beleefd aanbevelend, Te koop Reliant Leg poters, 6 H.L. Bevelanders, le nabouw. K. GELUK, Telef. 4, Bruinisse. Te koopEen prima Racefic Md., met nog beste banden. Te bevragen A. J. FLIKWEER^ Hofferstraat B 144, Zierikzee:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4