B mm wrm w m mm m jÈ m m m m m m m m Uit Stad en Provincie BONS. DIE GELDIG ZIJN BOTER, MARGARINE en VET. - Van 14 April tot en met 20 April geeft de met 12 genummerde bon van de boterkaart recht op het koopen van een half pond boter (ook geldig tot 27 April). Op de bonnen van de vetkaart zal beurtelings boter of margarine, dan wel boter oï margarine of vet verkrijgbaar zijn. BROOD. Van Maandag 14 April tot en met Zondag 20 April a.s. geeft elke der met 12 genummerde bommen van de broodkaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram brood. (Ook geldig tot 27 April). Voorts geeft de met „6" genummerde bon van de bfoemkaart t/m. Woens dag 30 April a.s. elk recht op het koo pen van 50 gram brood. BLOEM. Bon „06" van de bl'aemkaart geeft tot en met Zondag 20 April a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tarwebloem of roggemeel of roggebloem of zelfrijzend bakmeel BRANDSTOFFEN. Haarden en kachels. Bons 15, 16, 17. Per bon van 1 Maart tot en met 30 April één eenheid vaste I brandstoffen (anthraciet, steenkolen, bri- I ketten of turf). GEBAK. Van „12" van de broodkaart een rantsoen gebak va|n 14 tot en met 20 April (ook geldig tot 27 April). Van „06" van de bloemikaairt een half rantsoen gebak. EIEREN. Van 14 April tot en met 20 April bon „84" algemeen één 'ei (ook geldig tot en m|et 27 April). Bovendien geeft gedurende het tijd vak van Donderdag 10 April tot en met Woensdag 16 April de met 22 genum merde bon van de bonkaart algemeen, recht op het koopen van één ei.' De bonnen, welke op 16 April nog niet gebruikt zijn, blijven geldig tot en mei Zaterdag 19 April. SUIKER. Van 14 April tot en met 11 Mei geeft de met 21 genummerde bon van de „bonkaart algemeen" recht op het koopen van één kg suiker. THEE en KOFFIE. Van 17 Maart tot en met 27 April wordt op bon 18 (al gemeen) naar keuze 50 gram thee of 125 gram koffie of 250 gram koffie- surrogaat, voor zoover voorradig, be schikbaar gesteld. VLEESCH EN VLEESCHWAREN. Gedurende het tijdvak van Donderdag 10 April tot en met Zondag 20 April geeft elke der vier met „11 vleesch" gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegrepen, of een rant soen vleeschwaren. De met „11 vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koo pen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op 20 April nog niet gebruikt zijn, blijven geldig tot en met Woensdag 23 April. De aandacht wordt er op gevestigd, dat ditmaal ook kip in blik of glas, alsmede door bevriezing verduurzaamde kip op de vleeschbonnen en de vleeseh- warenbonnen kan worden gekocht. Ook de met 10 genummerde bonnen van de vleeschkaart geven van 10 April af recht op het koopen van 100 gram van boven genoemde soorten kip, been inbegrepen. VERSCHILLENDE BERICHTEN De vorplichte inlevering van radio-toestellen Van bevoegde zijde wordt medegedeeld De inleveringspliöht vain' radiotoestellen voor Joden geldt voor alle in hu® bezit zijnde of hun toebehoioreinde toestelL&n, dus ook voor die toestellen, welke zijn verzegeld, opgeslagen of op de postkan toren of elders in bewaring zijn gegeven. Verzegelde toestellen moeten in verzie. gelden staat ten g&mieenteb'es ture wor den ingeleverd. In bewaring gegeven of opgeslagen toestellen imoeten worden afgehaald en en vervolgens eveneens werdén ingele verd. Gehuurde, alsmiede huurkooptoestel len. voor zoover deze nog volgens de be palingen va|n het Contract nog aan den verkooper in eigendom toebehcoren, moe. ten aan de verhuurders, resp. verkoopers worden terugbezorgd. De inlevering, resp. terugbezorging, in onbeschadigclen toestand dient voor 29 dezer te geschieden. De inlevering, respectievelijk teruggave, plicht is niet van toepassing op aanslui tingen op de radio-distributie. Oud-m ni»t*r me Goteling "f" Hier te lande is bericht ontvangen, dat de oud-minister van Justitie, mr. C. M. J. F. Goseling, in den middag van Twee den Paaschdag te Buehenwalde is over leden. De heer Goseling leed aan hart zwakte. Een acute long- en nierontsteking heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Hij bereikte den leeftijd van 49 jaar. Van 1929—1937 was mr. Goseling lid van de Tweede Kamer voor de r.k. staats partij, waarvan hij van 1930—1937 voor zitter was. Van 1936—1937 was hij tevens voorzitter van de r.k. fractie van de Tweede Kamer. In dit laatste jaar werd hij benoemd tot minister van justitie in het kabinet-CoIijn. Bij de kabinetswis seling nam hij als zoodanig ontslag. Door dakvenster op straat geschommeld Twee meisjes van resp. tien en zeven jaar zijn Woensdagmorgen spelenderwijs uit het dakvenster van het twee verdie pingen hooge woonhuis, Keukenstraat 44 te Utrecht, op straat gevallen. Zij werden ernstig gewond naar de Rijks klinieken overgebracht. Terwijl er verder niemand thuis was, vermaakten de tienjarige Dicky Adelaar en de zevenjarige Marietje Damen zich op den zolder van het huis. Zij hadden een schommel gemaakt aan een der zol derbalken en schommelden naar harte lust, niet denkend aan eenig gevaar, schrijft de Tel. Dat gevaar was evenwel zeer nabij, want de zolderramen stonden open. Op een gegeven moment brak een der touwen. Het tweetal hield zich nog vast aan het plankje van den schommel, maar door de vaart was het niet meer mogelijk er af te komen. Eenige seconden later vlogen de meisjes door het dak venster en vielen met één slag op straat. Van het aan de Nieuwe Gracht gelegen Kinderziekenhuis kwamen terstond eenige doktoren, die de eerste Hulp verleenden. De kinderen waren nog goed bij kennis. Zij klaagden over hevige inwendige pij nen, zoodat het niet uitgesloten is, dat zij eenige ribben gebroken hebben. Het oudste meisje was er het ergst aan toe. SEROOSKERKE. Maandag 14 April gaf de Mondharmoiiicaclub „OBK", voor een overvolle zaal een uitvoering, onder lei ding van dhr. W. Hart. De voorz., dhr. C. C. Boot, op en de deze uitvoering (met een woord van (welkom. Begonnen werd met een 4-tal muzieknummers, die ac curaat werden gespeeld. Hierna werd de opvoering van de Re vue „Laat ie fijn zijn", ten tonneele ge bracht, in 14 tafreekn. De verschuilende rollen waren in goede handen. Tot slot werd nog een viertal Smjuzieknulmtoers ten gehoore gebracht. Na afloop dankte de voorzitter all'c medewerkenden en aanwezigen voor deze goed geslaagden middag. 's Avonds was er een gezellig samen zijn, met medewerking van „The Merry Boys". BROUWERSHAVEN. Op den eersten Paasohdag heeft die Rijzende Kerk m het z.g. koor van de Ned. Herv. Kerk alhier wedefoui een leekénspel opgevoerd genaamd „Herleving"- Ongetwijfeld zul len de talrijke aanwezigen de wijding van dit mooie Paaschspel hebben ondergaan. Het stuk was, in al zijn eenvoud, rijk van inhoud, en de medewerkenden ver tolkten het op een wijze, die, de o!ml- standigheden daarbij in acht genoimlein, alle Hof verdient. De belangrijke rollen waren in goede handen, Zoodat het juiste effect werd verkregen. Het wioirdt zoo langzamerhand een goe de gewoonte van de Rijzende Kerk oni met kerkelijke hoogtijdagen de gemeente te vergasten op een leekemspel. Wij wen- schen haar daarmede geluk en hopenl nóg van vele dergelijke stukken! te Imo gen genieten!. NIEUWERKERK. Dezer dagen werd alhier de laatste damavond van het seizoen gehouden. Dezen winter zijn geen wedstrijden bui de gemeente gespeeld. Thans werd de eindwedstrijd in eigen club gespeeld, waarvan de uitslag was: P. van Strien, le prijs en wisselbeker, 53; M. v. d. Male 43; M. v. Klinken 42; W. Stoutjesdijk 41; L. M. v. d. Male 41; T. Dalebout 39; J. Folmer 38; D. Folmer 36; D. van Dijke 33; M. P. Lode- wijk 31; M. J. Stoutjesdijk 30; I. C., v. d. Male 29; T. Hoogmoed 26; J. Uijl 27; F. v. d. Male 21; N. Flikweert 14 en M. N. de Bil 1 punt. Behalve de wis selbeker waren 8 prijzen beschikbaar. BRUINISSE. De vorige w'eek (werden hier verzonden inaar Holland ongeveer 100 ton mosselen. Via de losp'iaatsenl te Tholen, lerseke, Philippine en Be'lhoek werden ongeveer 2000 ton Imiosselen a f 1.60 tot f 1.95, per ton vervoerd. De ver zending van industrielmiosselen naar Ar- nemtuiden is stopgezet. Geefn aanvoer van mosselzaad. In de Woensdagavond gehouden ver. gadering van de Coöperatieve Boeren leenbank Bruinisse; herdacht de voorzit, ter, de heer P. L. Krepel, in zijn ope ningswoord oJm. de overleden leden Jan Aarnoudse ien J. P. Bossers. De toestand der Bank ien het verloop in 1940 gaf alle reden tot tevredenheid. Het aftredende bestuurslid, de heer A. Fliohil, werd evenals het aftredende lid van den Raaid va|n Toezicht, de heer K. Geluk, im|et bijna algemeene stemmen her kozen. AJs plaatsvervangende bestuursle den werden herkozen de beuren L. Kik en J. van Zuidlaind. De rekening over 1940 sluit im ontv. en uitg. Iwiet een totaal van f274562.14. Het eindcijfer van de balalns is f 78296.05. Aan crisisgel cl en Tve2'd een- bedrag uitbe taald van ruim' f 100.000. In dit verband werd nog besproken de veel te geringe vergoeding die daarvoor ontvangen wordt Vele landbouwers, die geregeld van d® diensten van de Bank profiteered zouden toch eigenlijk door toetreding als lid van hun waairdoering blijk kunnen geven en de voorzitter wekte de leden op, daar toe bij de iniet-leden aap te dringen. MARKTBERICHTEN Boterprijs-commissie f 1,01. TELEGRAMMEN HEVIGE LUCHTAANVALLEN OP. LONDEN. Woensdagnacht heeft het Duitsche luchtwapen, naar het D.N.B. verneemt, met zeer sterke strijdkrachten een aan val op Londen uitgevoerd. Den geheelen nacht heerschten goede weersomstandig heden voor den aanval en een uitstekend zicht op den grond. Alle, in den strijd geworpen eskaders, konden hun brisant- en brandbommen neerwerpen in de haven en dookinstallaties en in voor den oor log belangrijke doelen. In het overige deel der stad zijn groote vernielingen en branden veroorzaakt. DE LUCHTAANVAL OP LONDEN. Reuter meldt dat men bij het aanbre ken van den dag Donderdag heeft kunnen vaststellen, dat de aanval van het Duit sche luchtwapen in den afgeloopen nacht op Londen de hevigste is geweest, die men tot dusverre heeft beleefd. In een officieel, door Reuter gepubliceerd com muniqué, wordt verder gezegd, dat deze aanval zeer zwaar en langdurig was en aanzienlijke schade heeft aangericht. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN OP NOORD-DUITSCHLAND. Het Britsche luchtwapen heeft Woens dagnacht, naar aan het D.N.B. is mede gedeeld, een vrij groot aantal vluchten naar Noord-Duitschland gemaakt en ge tracht havensteden in het kustgebied aan te vallen. Slechts weinige vliegtuigen slaagden er in hun doelen te bereiken en daar eenige bommen neer te werpen. De overige toestellen wierpen hun bom men in het wilde weg uit. Volgens de tot Donderdagmorgen ontvangen berich ten iis een Britsch toestel door nacht jagers neergeschoten. De geconstateerde schade is gering. ENGELSCHE TORPEDOBOOT JAGER GETORPEDEERD. Volgens een mededeeling van de En- gelsehe Admiraliteit is de Britsche tor- pedobootjager „Mohawk" op de Miiddel- landsche Zee getorpedeerd en gezonken. Het schip was 1800 ton groot en had een bemanning van 190 koppen. De fa milieleden der omgekomen opvarenden zijn op de hoogte gebracht. ENGELSCHE OORLOGSSCHEPEN TE GIBRALTAR. Door de straat van Gibraltar is een Britsche vlootdivisie in Gibraltar aange komen, onder meer bestaande uit het vliegtuigmoederschip „Ark Royal", een pantserschip, vijf tOTpedobootjagers en een duikboot. De schepen zijn in de militaire haven voor anker gegaan. DE TOESTAND IN LYBIË ERNSTIG GEACHT, Die Londensdhe c or respondent van het Amierikaansche blad „New York Suil1" deelt miede, dat de toestand in Lybië, die jn Londen gevaarlijk wordt geacht, in politieke kringen aldaar opnieuw cri- ti.ek op den Minister van Buitenlandsdhe Zaken, Anthony Eden, heeft gewekt. Al- DE RIJKSRADIO OMROEP Voordeeien der concentratie In aansluiting op zijn gehouden rede ten Departemente van Volksvoorlichting en Kunsten over den Rijksradio-Omroep, heeft de raad-adviseur van het departe ment, ir. W. L. Z. van der Vegte, eenige punten van zijn betoog nader toegelicht. „Een (maatregel, die nog al ééns aan leiding tot misverstand heeft gegeven", aldus ir. van der Vegte, „is bijvoorbeeld de overgang der bezittingen van de par ticuliere omroepvereenigingen naar den Rijksradio-Omroep. Men moet goed be grijpen, dat dit volkomen vanzelfspre kend was. Immers deze fondsen en be zittingen waren bijeengebracht met het doel radio-uitzendingen te geven; men zou de schenkers dezer vrijwillige bijdra gen te kort doen, als men ze nu niet voor deze doeleinden zou aanwenden". Over de verplichte luisteraars-bijdrage sprekende, zeide de heer van der Vegte, dat het eigenlijk de luisteraars van de radio-oentrales zijn, die het meeste voor deel bij de nieuwe regeling hebben. Se dert den overgang naar de P.T.T. is hun bijdrage met zes gulden verminderd, zoo dat zij nu achttien plus negen gulden be talen, terwijl vroeger het abonnement alleen al f24 bedroeg. Hun bijdrage is dus in feite zes gulden lager dan die van de bezitters van een eigen toestel. Batere programma's „Een der grootste voordeelen van de concentratie der omroepver eenigingen in één Rijksomroep is, dat wij nu door deze concentratie veel zwaarder eischen aian de programma's kunnen stellen. Het materiaal, dat ter beschikking is gekomen voor één groo- ten omroep, is natuurlijk veel uitgebrei der dan dat, hetwelk elk der omroepver eenigingen tot dusver tot zijn eigen be schikking had. Er komt dus een einde aan de concurrentie, die tengevolge had, dat tal van artisten volgens contract slechts voor één omroepvereeniging moch ten optreden. Op het oogenblik zijn er minder buitenlandsche krachten ter be schikking, doch dat zal ons tevens dwin gen om te zoeken naar goede, eigen krachten. Ons algemeene streven naar een be hoorlijke belooning der execu- gemieen wordt aangenomen dat Eden! voor het optreden der Britsche troepen in Cyrenaica verantwoordelijk is. Hij heeft dezen toestand, door zijn onstuimig op. treden oimi tegenstand van Zuid-Slavië en Turkije tot stand te brengen1, doen ont staan. In Loinden vreest (men dat de weerstand van Zuid-Slavië een (militair nadeel voor de geallieerde troepen blijkt. Aangenomen wordt dat generaal Wavell verdere actie tegen de Italiaanch® troe pen «iet eigener beweging heeft achter wege gelaten. Integendeel gelooft men in Engelsche Conservatieve (kringen dat dit is gebeurd op instigatie van Eden, die er zich een gewoonte van heeft ge maakt de dictatoren uit te dagen voor de beslissende slag werkelijk is uitge voerd. Op grond van zijn reis naar Egypte, Griekenland en Turkije zal hij waarschijnlijk de schuld voor het moge lijk komende onheil voor het Britsche leger op zich moeten nemen. DE STRIJD IN DEN BALKAN. De capitulatieberichten van nieuwe dee- len van het Servische leger vermenig vuldigen zich van uur tot uur, aldus wordt van Düitsche en Italiaansche zijde van het front in den Balkan gemeld. Talrijke gevangenen, waaronder verschil lende generaals zijn weggevoerd. Bij' de jongste gevechten heeft één Duitsche le gergroep 75 vliegtuigen, 45 stukken ge schut, 30 mijnwerpers, 50 machinegeweren en duizenden geweren buit gemaakt. De opmarsch van de Italiaansche troepen ten Noorden van Skutari voltrekt zich steeds sneller. Gemotoriseerde colonnes rukken naar de belangrijkste punten op. De Grieksche opstelling wordt zoodoende ernstig bedreigd. Ook aan de kust bij Argyrocastron worden de aanvallen steeds heviger en ook hier verwacht men spoe dig gunstige resultaten. EVACUATIE VAN DE EGYPTISCHE KUSTSTROOK? Het Italiaansche blad „Giornale d'Italia" meldt uit Beyrouth: „De Egyptische re geering heeft opnieuw de evacuatie van de kuststrook ten Westen van Alexan- drië door de burgerbevolking gelast". AMERIKA's STEUN AAN JOEGO-SLAVIË EN GRIEKENLAND. Be lotmiroeper van ée Amerikaamsche Columbia Broadcasting Corporation te Washington heeft over de berichten uit den Balkan ien Noord-Afrika verklaard', dat de pegeering zich op de meening van den Bngelschen berichtendienst beeft verlaten. Deze is echter blijkbaar ver keerd ingelicht, -evenals voor het Noor- sdhe avontuur. De Vereenigde Staten- kun. nen den Balkan thans geen hulp unieer verleenen, verklaarde de oimlro^per. De hulp aan Joegoi-Stavië heeft slechts be staan in -een- geste in den v-orm van oen RiOiode Kruischèque -en Griekenland heeft zoo goed als niets gevraagd. REPARATIE VAN ENGELSCHE SCHEPEN IN AMERIKA. De Ameriikaansche Minister van Ma rine heeft Woensdag, volgens „Associated Press", medegedeeld dat op het Engel- t a n t e n en een breed opgevatte be hartiging hunner belangen, zal bovendien een wisselwerking tengevolge hebben, waardoor ook het peil der Nederlandsche radio-artiste® wordt opgevoerd. Tot de bescherming der belangen van de kunste naars rekenen wij het bijvoorbeeld ook om een einde te maken aan het misbruik der eigen gramofoon-opnamen van de studio's. Het gaat niet aan om eenmaal een gramofoon-opname van een uitvoe ring te maken in de studio en deze jarenlang uit te zenden, als eigen opvoe ring „met medewerking van die-en-die", zonder dat de artisten voor die hernit- zendingen- ooit ieen Cent honorarium krijgen. De programmabladen De vier complete omroepen hadden elk een eigen directie, terwijl er nu één omroep tot stand is gekomen met één kop, die gelijktijdig drie programma's uitzendt. Gelukkig waren de directies be halve bij de leiding van het eigenlijke omroepbedrijf, ook altijd nog betrokken bij de uitgave en verzorging van het programmablad van hun vereeniging, zoo dat ook zij gelukkig hun krachten op deze wijze aan de radio kunnen blijven wijden. Deze programmabladen er zijn er vijf zullen in het vervolg hun aan dacht gelijkelijk aan het heele pro gramma van alle dagen van de week schenken, terwijl zij daarnaast artikelen zullen brengen, zooals die het beste ge schikt zijn voor de lezers van hun oor spronkelijke richting". Technisch* outillage verbeterd „Zal er aan de technische outilage van de studio's veel veranderen?" „De AVRO- en de KRO-studio's zijn tech nisch tamelijk goed uitgerust, doch ze ker nog voor verbetering vatbaar; de nieuwe NCRV-studio was nog niet in gericht. Verder zal het noodig blijken, een goed zendstation voor de ultra- korte-golf met gerichte stralen te bou wen, met het oog op de uitzendingen voor de overzeesche gewesten en de Ne- derlandsch sprekende stamgenooten in an dere werelddeelen. De oude Huizer zen der is daarvoor onvoldoende. De bouw van dezen nieuwen zender zal in de naaste toekomst aan de orde worden gesteld; de zorgen daarvoor zijn aan de P.T.T. toevertrouwd". sche slagschip „Malaya", dat tien dagen geleden in New York is aangekomen, om hersteld te worden een groot aantal Engelsche schepen met het zelfde doel zal volgen. In het vervolg zullen deze schepen des nachts de Ameriikaansche havens binnenloopen. AMERIKAANSCHE BOMMENWERPER VERONGELUKT. Woensdagmiddag is een Amerikaansche bommenwerper in de baai van San Diego neergestort. De drie inzittenden kwamen hierdoor om het leven. Bij R-oiroeisehe ruïnes te Baalbek in Syrië is een grafkelder -met Romeins che saroophagen gevonden. Te Dzjebel, dat in de oudheid Bybl os heette, ten Noorden van Beiroet, heeft imien, bij het bouwen van een huis, komingsstandbeelden, gou den sieraden, munten en gebruiksvoor werpen uit den Phoenicischen tijd ge vonden. Het Fransche instituut voor oud heidkundig onderzoek te Beiroet zet d« opgravingen voort. Het invloedrijke Chimeesche blad „Kwo- -min Sjin-wen", dat in Sjanghai verschijnt, schrijft, aldus ook het ANP, in een coira1- imientaar op het Japamsch-Russische niet- aanvalspact: Wij gelooven, dat het neu- traliteitspact een voorteeken is v.an den Oiorloig in den Stille® Oceaan, maar wij' gelooven niet, dat deze oorlog zoo dicht op het sluiten van dit pact zal volgen als die Europeesche ootlog volgde op het Duitsdh-Russische niet-aanvalspact. D AMRUBRIEK Correspondentie'. Bureau va® dit blad onder motto: „Diamrubriek". Oplossingen: Vr. 17 (A) va® A. J. Flikweert. Zie- rikzee. Wit speelt: 28,-23, 46—41, 43—38, 41— 37, 36x9, 25x14 en wint. Vr. 17 (B) van de redactie. Wit speelt: 38—32, 44—39, 31—27, 3;2— 27, 28x39, 33x13 en wint. Vr. 18 (A) van Jean Besnier. Parijs. Wit speelt: 31—26, 35—30, 30x17, 26x17 en wint. Vr. 18 (B) van A. D. J. Boerstoel, Den Haag. Wit speelt: 19—13, 47—41, 39—34, 45x 21, 46—41 en wint. De auteur noemde dit vraagstuk: „pa rallelogram". Goede oplossers van alle vraagstukken w aren D. Kardol, F. Brandenburg, W. Heuse, veldt en A. J. Flikweert, allen te Zie- rikzee. Bij A. B. mankeerde alleen 17 (B) en van A. M. Geluk te Tholen ontvingen we 17 (A). De oplossers zullen bémlerken, .dat we de laatste wieken van het seizoen slechts één vraagstuk per week opgeven. We willen in-k met de plaatsing van het 40e onze krachtmeting voor deze campagne beëindigen. Vraagstuk 19 (B) 1 2 3 4 5 WB M i"Lii as® i M L i si ®C I 46 47 48 49 50 Zwart: 7, 14, 17—19, 23, 24, 28, 36. Wit: 25, 30, 32, 34, 35, 38, 47, 48, 50. Wit speelt en wint. Oplossingen uiterlijk 10 dage® na plaat sing. SPORT VOETBAL. St.-Aonalapd. WHS-Sinoto (Nieuwerkerk) 4—1. VOETBAL. - N.V.B. Het proigratnlma vermeldt voor Zondag 20 April de volgende eerste kl'asse-Wed strijden Afdeeling I. Koog Zaandijk: KFC—Sparta. Rotterdam: ADODHC. (Beslissingswiedstrijd) Afdeeling II. 's-Gravenhage: VUC—Blaiuw Wit. Utrecht: DOS—HBS. Afdeeling IV. Tilburg: Longa—Helmloud. Tilburg: Willem II—NAC. Brunssum: Limburgja—Roermond. Eindhoven: PSV— NO AD. SpekholzerheideJuliana—Eimdhovén. Afdeeling V. Groningen: GVAV—Leeuwarden. Veendaiml: Veendam—Velocitas. Groningen-. Be Quick—Achilles. Hjoogezand: HSC—WW, Zondagartsendienst Zierikzee Zondag 20 April: Dr. Boogerd en Dr. Verspyck.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3