WINTERHULP E N EDE R LAND radio-programma de slag op den oceaan ierland voor de keuze aardbeving in mexico zeeland geve [meer i rijksmiddelen in maart JIM de zoon van bobby Vrjjdag 18 April HILVERSUM I. 415,5 M. Ned. programma. 6.45 gram.; 6.50 och tendgymnastiek; 7 gram.; 7.45 ochtend gymnastiek; 8 Christelijke Radiostichting: Schriftlezing en (meditatie; 8.10 gewijde imuziek, gram.; 8.30 nieuwsberichten ANP; 8.45 gram.; 10 Ensemble J-oniny Kroon; 10.20 declamatie; 10.40 Ensemble Jonny Kroon; 11.10 gr alm.; 11.30 Clavecimbel- voordracht; 12 De jonge acht; 12.25 gr.; 12.42 almanak; 12.45 nieuws- ein 'economi sche berichten ANP; 1 grata..; 1.15 om roeporkest; 2.15 „Onze voeding en' onze bodem"; 2.30 Musette-orkest „Les gars de Paris"; 3 orgelconcert; 3.30 Esme ralda; 4 Vrijz. Prot. Kerkccmité: „Waar- olm lees ik den Bijbel"; 4.20 gram.; 4.30 causerie toet gram.; 5 gram.; 5.15nieuws economische en beursberichten ANP; 5.30 salonorkest; 6.15 „Plicht 'en recht van- den arbeider"; 6.30 Ensemble TomnyRox^- ni; 7 Economische vragen van den dag ANP; 7.15 Hollandsch instrumentaal kwart ;tet; 8 nieuwsberichten ANP; 8.15 Spiegel van den dag; 8.30 berichten Engelsch; 8.45 Meiodisten, dameskoor „Aetherchar- me"; 9.30 gram.; 9.40 Vrijz. Prot. Kerk- oomité: Avondwijding; 9.45 Bn'gelsche be richten ANP; 10 nieuwsberichten' ANP, sluiting. HILVERSUM II, 301.5 M. Ned. programma. 6.45 gram.; 6.50 och tendgymnastiek; 7 gram.; 7.45 ochtend gymnastiek; 8 gram.; 8.30 nieuwsberich ten ANP; 8.45 grami.; 10.20 viool 'en pia„- no; 11 voor de kleuters; 11.20 ensemble Tonny Roxiin'i; 12 berichten; 12.15 orgel, concert; 12.45 nieuws- en' economische berichten ANP; 1 De Ramblers; 1.30 Mol. to Cantabile; 2 Nederlatndsch Syimphon'ie- orkest ,,'s-Gravenhage"3 gram.; 3.20 voor de vrouw; 3.45 oimlroieporkest; 4.30 voor de kinderen; 5 gram.; 5.15 n'ieuws-, economische -en beursberichten» ANP; 5.30 gram.; 6 Chr. Radiostichting: Onder de leeslamip; 6.15 gram.; 6.45 Toeristische raadgevingen; 7 Ectoinloimfische vragen van den dag. ANP; 7.15 gram.; 7.30 „Het ont waken van plaint 'en dier'1; 7.45 gram':; 8 nieuwsberichten ANP; 8.15 Spiegel varn den dag of grami.; 8.30 graan!.; 8.45 ra- diotooneel; 9.15 gram.; 10 nieuwsberich ten ANP; sluiting- Engelich* kruisers gezonken De slag op den Atlantischen Oceaan, zoo verneemt het D.N.B., eischt niet al leen van. de Engelsche koopvaardijvloot dag voor dag een zware tol aan kost bare seheepsruimte, maar scheurt ook gevoelige gaten in de Britsc'he oorlogs vloot. Nadat pas enkele dagen geleden hst Britsche kruisschip Malaya in New York is aangekomen om hersteld te worden, aangezien het volgens berichten van de bemanning bij de bescherming van een konvooi door een torpedo van een Duitsche duikboot ernstig beschadigd was, moet de Engelsche admiraliteit thans me- dedeelen, dat de Engelsche kruiser Bo- naventure tot zinken gebracht is. Ook deze kruiser, die pas tijdens den oorlog in dienst gesteld is, maakte deel uit van een konvooi. De uit vijfhonderd kop pen bestaande bemanning heeft bij de torpedccring zware verliezen geleden. Bovendien werden de vorige weekin het Engelsche versperringsgebied twee torpedoboot jagers door luchtaanvallen zwaar beschadigd. Behalve deze verlie zen, waar nog aan dienen te worden toe gevoegd twee Engelsche torpedobootja- gers, die de laatste dagen in de Middel- landsche Zee door volle treffers onge schikt voor den strijd zijn gemaakt, heeft de Engelsche marine het laatste halve Een scherts, een lachend woord be slist dikwijls de grootste zaken beter en vlugger dan ernst en scherpte. jaar bij elkaar acht hulpkruisers ver loren. 'Hieronder bevond zich de hulp- kruiser Forfare van 15.000 b.r.t. en de hulpkruiser Jervisbay van ruim 16.000 b.r.t., welke door -een Duitsch oorlogs schip in den Atlam-tischen Oceaan ver nietigd werd. Met dezen kruiser ver dwenen in de diepte de aan boord zijnde Engelsche admiraal Manthy en 150 leden der bemanning. Twee groote hulpkruisers gingen de vorige week verloren. Een Duitsche kaper vernietigde in de Atlan tische wateren den Engelschen hulpkrui ser Voltaire van 13.300 b.r.t. en. een duikboot bracht volgens het weermachts- bericht van 14 April een Engelschen hulpkruiser van 10000 b.r.t. in het zee gebied van IJsland tot zinken. Starka Engalich-Amarikaanicha druk Het DNB 'inleidt uit Stockholm: D-e LoindensChe correspondent vam Sven- ska Dagbladet meldt, -dat de lersche mi nister van defensie, Fran Aiken, die in de Vereenigde Staten- onderhandelingen voert over lev-ering van wapens en voor al van leveosmiddeliem', voor de keus ge steld is, dat Eire strategisch belangrijke vloot- en ludhtb as-es aan -de Zuid- ieni Westkust van I-erland ter beschikking I van Engeland moetstellen of geenerlei j hulp in welken voerim -dap ook van de Vereenigde Staten zal krijgen. I Nu Engeland tegen Mei de totale blok kade van Ierland heeft aangekondigd -door invoering van- het navicertstelsel voor alle schepen met lersche bestem ming, staat het lersche volk voor de keus langzaam maar zek-er te- verhongeren of tegenover den Eingelsch—Amlerikaan- schen druk toe te geven. Van AmerikaansChe zijde is voorgesteld naar het Zweedseh-e blad Imleldt. dat Ier- land deze steunpunten miet aan Engeland afstaat, maar voor den vorm aan de V-ereenigde Staten, die ze dan van hun kant ter beschikking van Engeland zou den stellen. Men kwaMficeert deze han delswijze als Aanlerikaansche garantie, want de Vereenigde Staten zouden zich verplichten ler voor te zorgen, dat deze steunpunten -na -den- oorlog wieer aan- Ierland teruggegeven Zullen worden. De recente rede van den Ierschen pre mier, de Valera, tot het I-ersChe vol'k toont, dat de regeering te Dublin ook voortaan vastbesloten is niet op deze Engelsph—Amerikaaosche voorstellen i-nte gaan.Neutrale waarn'etaiete betoogen steeds weer, dat het in Ierland tot open. lijken opsta-nd zou komien, als de regee- ring te Dublin toCh nog neiging tot toe geven aan de Angelsaksische eischen jmiocht toon en als gevolg van de te sterke Engelsüh-Amierikaanscbe pressie. Bezet ting van de lersche steunpunten door BritsChe troepen zou het sein voor een nieuwen Iersch-Bn-gelschein strijd zijn. Dat is ook de reden, waarom Engeland de onderhandelingen met Ierland aan de Vereenigde Staten heeft overgelaten-. Een openlijk conflict met Ierland zou Enge land slechts in -een- oogenblik van uiterste vertwijfeling ristoeeren. D« stad Cotima varwoest Een zware aardbeving heeft Dinsdag middag de stad Mexico geteisterd. De beving hield van 13.12 tot 13.15 uur aan Tal van huizen werden beschadigd. Een in aanbouw zijnd bioscooptheater stortte gedeeltelijk in. Van een uit ongeveer twaalf verdiepingen bestaanden wolken krabber zijn vijf etages ingestort. De muren kwamen op straat terecht. Tevens woedde er in de stadswijk Santa Maria een groote brand. De menschen renden, naar „United Press" meldt, hevig verschrikt uit de huizen de straat op. Zij liepen radeloos door elkander en de straten waren ver vuld van angst- en pijnkreten. Alleen de kleinere huizen zijn voor de aardbe ving bezweken, In de meeste gevallen werden de bewoners onder het neerstor tende puin bedolven. De straten liggen vol puin. Nu deze week andermaal een beroep zal worden gedaan op de offervaardig heid van de inwoners van onze provincie, is het niet van belang ontbloot aan- de hand van nuchtere cijfers eens na te gaan hoe de verschillende deelen van Zeeland op de tot nu toe gehouden) W.H.N.-collecten hebben gereageerd. Bij de jongste collecte sloeg Walche ren niet bepaald een goed figuur. Dit eiland bracht per hoofd der bevolking 3,34 cent op. Schouwen en Duiveland daarentegen 5,86 cent. Van de andere gedeelten waren de gemiddelde opbreng sten als volgt: Noord-Beveland 5,28 cent; Zuid-Beveland 4,71 cent; Tholen 5,69 ct.; St.-Philipsland 4,37 cent; Westelijk Z. Vlaanderen 5,25 cent en Oostelijk Z. Vlaanderen 5,56 cent. Onwillekeurig vraagt men zich af hoe het komt, dat met name Walcheren zoo ver bij Schouwen en Duiveland ten achter ligt. Temeer toch wekt dit verbazing omdat op dit eiland de twee groote Zeeuwsche steden liggen, waar Winter hulp Nederland bij voortduring de hel pende hand moet bieden. Bezien we de gemiddelde opbrengst-en van deze twee steden bij de zes tot nu toe gehouden collecten. Per hoofd be droegen deze voor Middelburg: 8, 4.4, 3.1, 2, 5.6 en 3.9 cent. Voor Vlissingen 4.1, 1.9, 1, 2.1, 3.1 en 2.9 cent. Vooral de Scheldestad drukt het ge middelde van het eiland. De cijfers, die op Vlissingen betrekking hebben toonen overduidelijk aan dat de meerderheid van de bevolking van deze stad zich maar al te weinig gelegen laat aan de hulp verleening aan onze in nood verkeerende bevolking. Nog erger daarmee is het in Ritthem gesteld. Dit dorp bestond het de volgende gemiddelden te toonen: 4, 2.9, 0.4, 1.3, 2, 1.6. Oiok Arn-etrKuide^, waar men toch zoo langzamerhand wel weten kan welk een uitkomst WÜ.N.- bonnen brengen, toonde geen optimistisch beeld inzake offervaardigheid. Daar wa- I ren de gemiddelden: 3.1, 1.6, 1.2, 0.9, 2.7 en 1.8 cent. Stellen we tegenover deze voorbeelden eens de opbrengsten in een plaats als Renesse: 29.7, 18.6, 10.2, 9,9, 25.7 en 19 cent. Of als Zuidzande met 15.5, 12.4, 7.1, 5.7, 11.4 en 9.5 cent. Opzettelijk hebben we de uitersten tegenover elkaar afgewogen. Tusschen deze uitersten bevinden zich vele andere gemeenten, die reeds blijk hebben ge geven niet meer zoo onwennig en vreemd tegenover de W.H.N. te staan als de plaatsen der minima. Dezer dagen kloppen de W. H. N.-col- lectant-en weer aain- de Zeeuwsche deu ren en aan de Zeeuwsche harten. Ter- wille van onze Zeeuwsche medemen-schen die zorgen hebben, die in moeilijkheden verkeeren. Mogen wij ons van onzen plicht je gens deze Zeeuwen afmaken met een gemiddelde gaven van 1, 2.6 of 7.8 cent? Met een bedragje, dat men niet eens een fooi mag noemen? Ofhebben zij recht op een offer onzerzijds, dus op een bedrag, waardoor we, als we het aan W.H.N. afstaan, onszelf iets moeten ontzeggen? Een paar sigaren, een pakje sigaretten, een pond suiker, een paar koppen koffie en thee niet zullen kun nen genieten? In Nederland zijn de verwachtingen ten aanzien van deze, op een na laatste W.H.N.-collecte tamelijk hoog gespannen. In Zeeland niet minder. Zoo langzamerhand toch dringt het tot de bevolking door welk een moeilijke maar schoone taak W.H.N. zich voor genomen heeft te volbrengen, gaat men inzien, dat de gemeenschap den duren plicht heeft in die gemeenschap voor komend leed te lenigen-. Zeeland geve. Zeeland gevemeer De beschamende gemiddelden, hierbo ven gesignaleerd, imloeten- van de W.H.N.. lijsten, waarop zij den altijd geroemden gemeenschapszin van ons Zeeuwen be zoedelen. I FEUILLETON vindt het geluk Een modern sprookje van Maria Sawersky 47 nadruk verboden) Dat pleit voor uw menschenkennis! antwoordde Senta Bratt, die zich lang zaam van haar verbazing herstelde. Gaat u mee, notaris. Onze gastvrouw kan van vermoeidheid haar oogen niet meer open houden en als we nog langer blijven plakken, worden we er uitge gooid. Ik hoop niet, dat jullie m'n gast vrijheid in twijfel trekken, beste men schen, maar ik heb werkelijk een gruwe lijke slaap, verontschuldigde de gravin zich. Senta Bratt en Hamsen gingen samen de trap op. Bij de deur van zijn woning zocht de notaris zijn sleutels, maar de schilderes nam hem bij zijn arm. Gaat u nog even mee naar mijn atelier, notaris. Ik zou u nog graag een oogenblik onder vier oogen willen spre ken. Met een zeldzaam gevoel van be- kleir.dheid volgde de notaris Senta Bratt naar de bovenste verdieping. Het was stil in de kleine woning. Anne en Ursel sliepen reeds. Senta Bratt duwde den notaris zachtjes het atelier binnen en draaide het licht aan. Vervolgens leidde ze haar Laten bezoeker naar An|ne's portret. Weet u, wie dat is, meneer Ham sen? De notaris boog zich over het schilderij. Hm, een uitstekend portret, mijn waarde. Voortreffelijke techniek! Maar waarom moet ik dat juist nu bewonde ren? Wie stelt het voor? Natuurlijk uw charmante, jonge vriendin. Waarde heer, zei de schilderes droog maar nochtans met nadruk, dit is de ©enige -en werkelijke kleindochter van uw cliënt. Dit is Anne Falke, de dochter van Egon Falke. De bejaarde notaris liet zich op een stoel vallen en staarde Senta Bratt per plex aan. Ja, ja, daar kijkt u van op, niet waar? zei de schilderes grimmig. En daar is ongetwijfeld alle reden voor. Hier is een zeldzaam gemeen bedrog ge pleegd en u heeft men handig om den tuin weten te leiden, al uw menschen kennis en gezond verstand ten spijt. En luistert u nu eens een half uurtje naar hetgeen ik u te zeggen heb, zonder me in de rede te vallen. Ik zal u over me De stad Colima, die ongeveer 22.000 inwoners telt, is eveneens door de aard beving bezoicht en grootendeels verwoest Volgens „United Press" zou de helft van alle gebouwen der stad verwoest zijn. Ook tal van andere plaatsen in den ge- lijknamigen bondsstaat zijn min of meer door de aardscnoKiten, welke ongeveer v:jf minuten aanhielden, getroffen. Het aantal slachtoffers is nog niet be kend. In Goliimia zijln- 36 dooden gebor gen. Ook uit-andere steden worden ver scheidene dooden en gewonden gemeld, zonder dat het aantal is opgegeven. O/ariga middalan ruim f 11 millioen hoogar Het A.N.P. meldt: Blijkens het overzicht van den stand der rijksmiddelen op ultimo Maart j.l. was de stand van de kohieren voor de directe belastingen voor den dienst 1941 f76,592,366 (v.j. f52,488,577). Van het ruim f24 millioeii hoogere bedrag kwam ech ter f 11,6 millioen voor rekening van de winstbelasting, welke in de vorige pe riode nog niet bestond. De ^est van het verschil moet voor het grootste gedeelte worden gezocht in de grondbelasting, ruim fll (3,5) millioen. Verder staan de opcenten op de gemeentefondsbelasting dit jaar met f 11,1 millioen te boek tegen f6,9 millioen vorig jaar. Tenslotte toont het kohier der inkomstenbelasting met f 33 millioen een verschil van bijna f 1.3 millioen. Bij de overige middelen vormt de loon belasting met een opbrengst over Maart jl. van f 11,027,078 een voornamen post. De opbrengst over de afgeloopen drie maanden bedroeg niet meer dan f 18,816,147, hetgeen waarschijnlijk is toe te schrijven aan een- -nog niet zooi vl-otte functionn-eering va|n dit nieuwe appa raat, onmiddellijk na de invoering in het begin van dit jaar. De rechten op den invoer lever den in Maart jl. slechts fl.59 millioen op, tegen f 11,2 millioen in Maart 1940, toen de invoer nog voor zooveel meer goederen uit alle deelen van de wereld openstond. De totale opbrengst van de overige middelen over Maart 1941 bedroeg f 46,662,640 (35 202,106). Het eerste "kwartaal 1941 brachten die middelen f 136,092,622 op, tegenover f 111,804,332 in het eerste kwartaal van 1940, een verblijdende meerdere opbrengst derhalve van ruim f 24 millioen, zulks niettegenstaande de rechten op den in voer in het eerste kwartaal 1941 riim f 24 millioen minder opbrachten dan in de overeenkomstige periode van 1940. De motorrijtuigenbelasting bracht over Maart 1941 f 663,506 op en in het afgeloopen kwartaal f 1,937,738 tegen f4,538,859 in het eerste kwartaal 1940. De opbrengst van de rijwielbelas- ting beliep in Maart jl. niet meer dan f 12,630 en over het eerste kwartaal f31,922, tegenover f29.532 in het eerste kwartaal van 1940. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Aangenomen- na,ar Stavietniss©: ds. E. R. Daimlsté te Sluipwijk (Z.-H.) LUCHTVAART Belgiich j luchtpost Naai* het bestuur dor Belgische poste rijen (mtaedeelt. zijn vaim thans af de lucht- postv-erbindingein, van Brussel unlet alle land-en vatr Europa, uitgezonderd Frank rijk, Nederland, No-orwegcm, Groot-Brit- tan^ië en. Noord-I©rland, hersteld. Het luchtporto bedraagt voor Duitsch. lan-d ien Zwitserland 50 oentjjmles per 20 grata1 -en één franc voor d-e amdere lam-, den. De zendijnigen w-orden dagelijks door het postkantoor te Brussel naar de plaats van bestemming gestuurd. ONDERWIJS F. L. Oisandorp overladen Te Amsterdam is, 78 jaar oud, over leden de heer F. L. Ossendorp, oud-voor zitter van den Boind van NederLamdsche -onderwijzers, oud-lid van ds|n gemeente raad In 1863 te Amsterdam geboren, be zocht Frans Lodewijk Ossendorp daar de kweekschool voor onderwijzers, w-erd 1884 beno-eimld tot onderwijzer bij de O.L. School, -en 1903 g-ekozem tot voorzitter van den Bond van Ned-erlandsche onderwij!- zers. welke functie hij bekleedde tot 1926, toen hij door zijn boind gep-ansiomn-eerd werd. Maar -deze, ev-en vlug als sliim, Neemt boven op een plank de vlucht. En bombardeert vanuit de lucht Zijln (meester, onder handig mikken, Met koffie,-, thee- en kaakjesbljkk-en; Ja, zelfs d-e thee wordt uitgestrooid 62. De arme man wordt 'woest, ja dol! Hijl rukt de haren uit zijn bol „Politie!" brult hij'. „Help me toch! Dat 'mormel ruïneert me nog!" Jitm' vlucht in aller lijl op straalt, Maar de politie is paraat! Ja, Jim, nu zal 'tmiet laing meer duren, Of 'tis gedaan taet al je kuren! vrouw Staniecki en haar duistere prak tijken klaren wijn schenken. En Senta Bratt stak van wal en ver telde. Hoe langer zij sprak, des te duide lijker werd alles den notaris. Zoo is die geschiedenis in werke lijkheid, besloot zij haar relaas. Me vrouw Staniecki, of hoe zij tegenwoordig heeten mag, heeft u eenvoudig beet ge had. Op den Falksburcht zit warmpjes en behaaglijk Vera Staniecki, haar doch ter uit het tweede huwelijk, maar Anne is de eenig werkelijke freule Falke, of u het gelooven wilt of niet! Ik geloof elk woord, dat u zegt, steunde Hamsen. Nee maar, wat ben ik -een groote 'ezel geweest! Maar ieder ander zou er op dezelfde manier in- gelo-open zijn. Ik trof die vrouw en haar dochter alleen thuis. Het meisje werd me als de dochter van Egon Falke voor gesteld. Alle bescheiden waren in orde. Er was geen enkele reden om aan de juistheid van die bewering te twijfelen. En toch ben ik een groote dwaas geweest Nou, nou, trachtte de schilderes hem «te troosten, de zwendel was ook zeer geraffineerd in elkaar gezet. Dat is zoo, maar Lk was toch een ezel, omdat iik in uw jonge vriendin «niet onmiddellijk ieein! t^'S van de Falke's ontdekte. Zij heeft dezelfde oogen en hetzelfde voorhoofd. Nu begrijp iik ook, hoe het 'kwam, dat ik me telkens weer heb bezig gehouden met de vraag, op wie dat meisje toch leek. Ik zal eens ern stig overwegen, wat er nu moet gebeuren Senta Bratt legde haar hand o-p d-eni schouder van den ouden heer. We gaan nu eerst eens rustig sla pen en zwijgen voorloopig over deze ge schiedenis. Dezer -dagen zullen we dan samen eens krijgsraad houden. Mevrouw Staniecki is in Kopenhagen en uw cliënt koimt ook hierheen. Hij wil zijn testament laten- maken. Natuurlijk ten gunste van zijn kleindochter Dat genoegen zullen we hem niet onthouden, zij het dan-, da-t alleen zijn ware kleindochter er later profijt van zal trekken. Natuurlijk zal Vera Sta niecki haar „grootpapa" wel op zijn reis naar Kopenhagen vergezellen. Dan heb ben we meteen alle dramatis personae bij elkaar en kunnen een aardig bommetje laten barsten. Waar ik dan niet bepaald met roem overladen uit te voorschijn zal komen, m'n beste juffrouw Bratt. Ach wat! Maakt u zich daar nu maar niet bezorgd over! Jonkheer Fal ke zal u uit den grond van zijn hart dankbaar zijn, -dat u zijn echte klein dochter gevonden hebt. Want dat hij aan Vera Staniecki veel plezier zou bele- van, kan ik me met den besten wil van de wereld niet voorstellen! En met die uitspraak sloeg Senta Bratt den spijker op zijn kop. Remus Falke voelde zich down en el lendig. Vera deed wanhopige pogingen om hem wat op te vroolijken, maar dat ge lukte haar niet. Als ze musiceerde ver zocht Falke haar den vleugel te sluiten. Als ze hem wat voorlas, hoorde hij nau welijks toe- Ook het schaakspel h-ad vioorloopig afgedaain. Falke was blij, als hij zijn „kleindoch ter" niet in zijn nabijheid zag. Steeds meer voelde hij zijn antipathie tegen het meisje toenemen. Vera stond meer dan eens op het punt haar geduld te verliezen en uit haar rol te vallen. Zij wist zich slechts met de grootste moeite te beheerschen. Dat de oude heer zienderoog afnam, in teresseerde haar slechts in zooverre, waar zijn dood haar in het bezit van een fortuin beloofde te zullen stellen. De ©enige o,p den Falksburcht, die het lot van -den bejaarden eigenaar aan trok, was de trou'wie 'huisknecht Kraus. H'ijl nam zich voor Gro-ttkau om raad te vragen, -mlaar d©ze kwam den laatste,m tijd slechts zelden o-p het landgoed. In- verband -mJet z'ijKi voorgenomen reis na,a,r Kopenhagen had hij' inog hieel w;at Ie regelen. Harry Olsan zou w-elis-vviaar Zijln plaats zoo Lang ininenue-n, maar dezen- begaafden jongeman- moest hij' alles drie maal „voorkauwen", Zooals Grottkau zich uitdrukte. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2