ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 17 APRIL 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT H. H. Adverteerders De Kern ABONNEMENT Prijs: in Zieriikzee f1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. de Zlerikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14621 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. JOEGO-SLAVIE EEN MOZAIEK.STAAT Historisch* ontwikkeling in d* laatste kwarteeuw Uit den kleinen, Servischen Balkan- staat heeft zich, als gevolg van den Wereldoorlog, gedeeltelijk vrijwillig en anderdeels onvrijwillig, door samensmel ting van de staatjes der Serven, Kroaten en Slowenen en later door het opnemen van nieuwe volkeren en nieuwe gebieds- deelen het Koninkrijk Joego Slavië ont wikkeld. Daardoor ontstond een „veel- volkerenstaat", binnen welke grenzen men Sefven, Kroaten, Slowenen, Duitschers, Hongaren, Albaneezen, Roemenen, en be woners afkomstig uit Bohemen en Mo- ravië, kon aantreffen. Bij 'het uitbreken van den Wereldoor log hielden de Kroaten en Slowenen nog vast aan Oostenrijk-Hongarije. De Serven evenwel stichtten reeds in 1915, tezamen met de Sloweensche emigranten, die wa ren uitgeweken naar Londen, een zoo genaamd Joego Slavisch Cmité, dat tot taak had de vereeniging van alle Zuid- Slaven voor te bereiden. De onder Oos- tenrijksch-Hongaarsche heerschappij staan de Kroaten en Slowenen verzetten zich in de beginne hiertegen en voelden meer voor de stichting van een zelfstandig staatje, dat samen zou werken met Oos tenrijk. Eerst toén de Donaumonarchie gevallen was, hadden de Serven geheel vrij spel. Den zesden October 1918 kwam in Agram een Nationale Raad van Ser ven, Slowenen en Kroaten bijeen, die begon met te verklaren dat men in hem diende te zien de „politieke vertegen woordiging van alle partijen van de Gostenrijksdh-Homgaarsehe Zuid-Slaven", ven". De Nationale Raad nam daarop het bewind over Kroatië, Slowenië en Dal- matië, de Krain, Bosnië en Herzegowina over en verklaarde zes weken daarna dat deze gebieden ingelijfd werden bij Servië, dat tevoren reeds den zelfstan digen staat Montenegro had geannexeerd Den eersten December 1918 werd toen onder de Servische dynastie Karageorge- witsch het nieuWie koninkrijk der Serven, Kroaten en Slowenen uitgeroepen; d'6 vele minderheden werden niet meer genoemd. De aldus samengevoegde staten zaten vervolgens te Versailles, Trianon en Saint Germain aan de tafel der overwinnaars en verwierven hier, ondanks heftige pro testen van Roemenië, een deel van Hon garije en bovendien Zuidelijk Stiermar ken. Zij wilden ook het Zuidelijke Karin- thiè en Istrië hebben; maar het eerste bleef na een volkstemming ressorteeren onder Oostenrijk, terwijl Istrië aan Italië werd toegewezen. Geen hechte eenheid Het was wel duidelijk dat het op een dergelijke wijze uit vele verschillende volksgroepen samengestelde Joego Sla vië moeilijk een hechte eenheid zou. kun nen vormen, al was het alleen maar hierom, dat de andere volksgroepen slechts ongaarne zich zouden bukken voor de Servische heerschappij. De Ser ven pochten -over hun vermogen om te centraliseerenzij zetten ook door dat een conservatief-Servischen grondwet werd aangenomen. Maar het onmiddel lijke gevolg was een verbitterde opposi tie van de Kroaten, van de Montenegrij- nen, de Bosnische Mohammedanen, de Sloweensche Clericalen, terwijl ook de Servische liberale volksdeelen zich wel dra bij de opponenten voegden. Sedert 1921 ging het land gebukt onder een verwoeden partijenstrijd. Arrestaties, aan slagen, coalitieregeeringen, stichten van nieuwe partijen, het verbieden van par tijen, dat alles was aan de orde van den dag. Deze woelige jaren eindigden met een revolutie, die van den koning zelf uit ging. Hij stelde de grondwet buiten! werking, ontbond alle partijen en stelde een militaire dictatuur in. De nieuwe minister-president, generaal Zivkowitseh, een der leiders van den pan-Servischen geheimen bond van officieren, van de Witte Hand, zette de onderdrukking van de Joego Slavische minderheden met kracht en geweld voort. Toen dat alles na acht maanden geen succes bleek te hebben, werd het Koninkrijk der Ser ven, Kroaten en Slowenen, omgedoopt in Joego Slavië. Geheel Joego Slavië werd verdeeld in willekeurige provin cies, de zoogenaamde banaten. Een overzicht in vogelvlucht Het banaat Drau met de steden Lai- bach, Marburg en Zilli grenst ten Zui den van Graz en Klagenfurt aan het Duitsche Rijk. Hier wonen hoofdzakelijk Slowenen, onder wie ongeveer 60.000 Duitschers. De streek waar men hoofd zakelijk Kroaten en Slowenen aantreft, met de hoofdstad Agram is veranderd in het banaat Save; het aantal Duitschers in dit gebied bedraagt volgens Joego Slavische opgaven ongeveer 80.000. Het vroegere Bosnië ligt tegenwoordig voor de helft in het banaat Vrbas; dit gebied met de hoofdstad Banjaloeka telt onder zijn bewoners ongeveer 10.000 Duitschers. Het vroegere Dalmatië, Herzegowina en Montenegro zijn verdeeld over twee ba naten; in het kustgebied met de hoofd stad Split en in Zeta met de hoofdstad Cetinje. Het vroegere Hongaarsehe banaat heet tegenwoordig Donau; hier vormde het Duitsche element met 400.000 zielen on geveer een vijfde van de bevolking. Het oude Noord Servische gebied is veran derd in het banaat Morawa met de hoofd stad Nisj en het vroegere Zuid Sla vische gebied in het banaat Wardar met de hoofdstad Skoplje; de Joego Slavi sche residentie Belgrado vormt een pro vincie op zichzelf; hier wonen 13.000 Duitschers. Tenslotte nog iets over de verhouding der volksgroepen. In totaal telt Joego Slavië 12.000.000 inwoners, waarvan 6.400.000 Serven, 2.500.000 Kro aten, 1.200.000 Slowenen, 470.000 "Honga ren, ongeveer evenveel Albaneezen' en 230.000 Roemenen. Het aantal Duitschers, dat bij het uitbreken van het huidige conflict in Joego Slavië woonde, bedroeg 700.000. Duitsch weermachtsbericht Seraj«wo bszet - Belfast bestookt Het opperbevel van de weermacht maakte Woiensdag bekend." De overblijfselen van het Servische Ueu ger gaan die ontbinding tegemoet. Duit sche gemotoriseerde troepen drongep tot S e r a j ie w Oi op en bezetten de stad. Duizenden Serviërs legden de Wapens neer. De buit neemt miet het uur to®. Het luehtwapen bolmhardeerde de spoor weginstallaties en militaire steunpunten in het Zuiden van de Hexzogewina, als mede een vlootsteumpujnit aan de Adriai- tische Zee. Duikbommenwerpers plaatsten voor de Dalipatijnsche kust voltreffers op een groot gewapend vrachtschip, dat na den aanval fm!et slagzij bleef liggen. Een ander groot koopvaardijschip werd bij het eiland Brazza zwaar beschadigd en een vliegboot door imi trailieurvuur vernield. In Griekenland hebben snelle troepen met de teruggaand® Brit. söhe en Grieksche formaties door sterke achtervolging aan deini voet v,an den Olyfmfpus en de bergen tem Westen hier. van strijd geleverd. Aan het Grieksche front brachten formaties duikblommefniwer- pers den terugwijkendem vijand zlware verliezen toe. In luchtgevechten warden drie Brjtsche vliegtuigen omlaag gescho. ten en iop Grieksche vliegvelden 17 vij andelijke vliegtuigen ia brand geschoten. In de haven van Piraeus werden op nieuw 9 groote schepen door bommen zwaar beschadigd. In Noord-Afrika werd een doo" oorlogsschepen ondersteunden a a n v a 1 van Britsche pantserstrijd- krachtem oip Solpi®hi afgeslagen. In den afgeloopen nacht vielen sterke formaties gevechtsvliegtuigen de belang rijke Britsche ravitailleeringshaven en scheepsbouwstad Belfast in Noord- Ierland aan. Reeds de eerste aanvalsgolf plaatste voltreffers in het havengebied en op de wapenfabrieken der stad. Tal rijke brisant- en brandbommen deden uitgebreide branden ontstaan. Tegelijker tijd vielen andere formaties gevechts vliegtuigen voor den oorlog belangrijke doelen en havensteden aan de Engelsche Oost en Zuidkust doeltreffend aan. Bij pogingen om overdag naar de be zette gebieden te vliegen en door eigen acties van jachtvliegtuigen tegen de Brit sche Zuidkust, verloor de vijand op den 15 April in luchtgevechten zes jachtvlieg tuigen en een gevechtsvliegtuig. Eigen verliezen deden zich hierbij niet voor. In den nacht van 15 op 16 April heeft de vijand alleen storingsaanvallen onderno men op het Noord-Duitsche kustgebied. Door neergeworpen bommen ontstond slechts geringe materieele schade. De marine-artillerie schoot een vijandelijk vliegtuig neer. In de periode van 11— 15 April verloor de vijand 135 vliegtui gen en vier versperringsballons. In de zelfde periode gingen 32 eigen vliegtui gen verloren. Italiaansch weermachtsbericht De Italianen hebben Spalato bezet Het 313e wieerimlachtsbePcht luidt ais volgt: In Joego-Slavië hebben gemotoriseerde koloones van het 2e legercorps, na den tegenstand va|n dien vijiaind te hebben gebroken, Spalatobezet, op 400 K.M. afstand vaM de grens van waar ze Iwa- ren vertrokken. Afdeehngen vajn "de Kon. Marine imiet gewapende detachementen en zwarthemiden hebben de bezetting van den Dalmiatijnsdh^n archipel, ten Noorden van de eilanden van Zara voortgezet. Aan het Grieksche front rukken onze troepen op van die streek der meren tot aan de Voloutza. Na hevige gevechten is Erzeka bezet em gepasseerd. Het luehtwapen heeft aanvalsacties uit gevoerd op installaties djangs de wegen, gemechaniseerde kolomnes >en op marseh zijnde troepen. Vliegvelden zijn verschei dene malen in scheervlucht aangevallen. 10 vliegtuigen werden pp de'n grond ver nield en talrijke zwaair beschadigd. Tij dens luchtgevechten zijn vijandelijke jacht- toestelien brandend neergeschoten. E®n van Onze duikbommenwerpers is niet op zijn basis teruggekeerd. In de omlgeving van Korfoe hebben onze vliegtuigen met mitrailleurvuur twee stoomschepen van 3000 brt. beschoten; ieen der schepen vlpog in brand. In den nacht van 14 pp 15 April hebben formaties van het Duitsche vliegeroorps aanvallen gedaan op vliegvelden en werven-, (waarbij zij in stallaties, startbanen len geschutsteUingen troffen. In denzelfden nacht hebben Duit. sc'he luchtforaiaties een aanval onder- nomen op het vliegveld Eleusis in Grie kenland en op schepen die voor anker lagen. Zij brachten schade toe aan de installaties en raakten een schip van 6000 ton irnet een voltreffer, terwijl 2 andere schepen van gelijke tonnage wer den beschadigd. In No ord-A frika -wprden de opera ties in de omgeving van Solloem en de aanvallen op de sterkte van Tobroek voortgezet waarbij' de vijand zich hard nekkig verdedigt met steun van vloot- eenheden- Italiaamsche en Duitsche lucht- formaties zetten hun bestokiogsacties voort tegen de sterkte en de vijandelijk® L I BYE \TURKSCHE RUK FRANSCH BEZIT iïïïïïm DOOR LONDEN GEGARANDEERD - ITALIAANSCH BEZIT BRITSCHE INVLOEDSSFEER BRITSCH BEZIT ^ACTIESTRALEN VAN 500km. schepen op de reede. Tijdens luchtge vechten zijn 5 Hurricajnie toestellen neer schoten, terwijl van ons een toestel niet op zijn basis is teruggekeerd. In het Oosten van de Middellandseh© Zee hebben OnZe luchteenheden in kon vooi varende vijandelijke schepen aange vallen. Een groot schip van 15.000 ton, dat door torpedo's was getroffen, is ge zonken. AndeTe schepen, die door bom men getroffen werden, werden ernstig beschadigd. Een van onze jaehtformaties heeft in scheervlucht het vliegveld van Iraklion, op Kreta, aangevallen en op "den grond 2 vijandelijke bommenwerpers in brand geschoten'. Ben van onze vlieg tuigen werd neergeschoten. De piloot bracht zich met zijn valscherm in veilig heid. In Opst-Afrika hebben onze Iucht- foranaties gemechaniseerde kolomimes in den sector van Dessie, niet mitrailleur- vuur en granaten- bestookt. TWEEDE JOEGO-SLAVISCHE LEGER CAPITULEERT Het oppercommando der weermacht deelde gisteren mede: Het tweede Joegoslavische leg®r heeft in Serajewoi gecapituleerd en de wapens neergelegd. Volgens berichten, 'die te Londen zijtn binnengekomen, zqo meldt United Press, heeft iedere georganiseerde tegenstand van de Joegoslavische troepen opgehou den. Indien nog tegenstand geboden zou worden, d<an zou deze, naar men te Lon den van ima&nmg is, den vorm van een guerilla-ooriog aannemen. Reuter noemt den toestand in Joegoslavië slecht. Er bestaat geen hecht aaneengesloten Joe- goslavisdh opperbevel meer. De in het buitenland opgedoken ge ruchten over onderhandelingen betreffen1, de staking der vijandelijkheden in Servië Zoo wordt van "welingelichte Beflijn- sche zijde aan het ANP gemeld wor den in politieke kringen te Berlijn niet bevestigd. Men twijfelt er in deze kringen aan of er in Servië nog Wiel instanties aan wezig zijn, dje gezaghebbende afspraken in "dit opzicht kunnen maken. In de Wil- helknStrassie werd vernomen, dat 'enkele ondergeschikte Servische instanties aan biedingen hebben gedaan, welke in d® richting een er staking der vijandelijkhe den gingen.. Hier had (men echter, naar van Duitsche zijde verklaard wiordt, niet te 'doen met verzoeken om wapenstil stand, doch* met aanbiedingen tot capi tulatie. DUITSCHERSEN ENGELSCHEN IN GRIEKENLAND SLAAGS Het D.N.B. meldde gisteren uit Ber lijn: Duitsche troepen, die van de Bulgaar- sche Westgrens door Servië oprukken, zijn op Grieksch grondgebied in contact gekomen met Britsche troepen. Hoewel de Britten zich met sterke eenheden op strategische punten op de berghellingen hadden verschanst, gelukte het de Duit sche infanterie den vijand uit zijn stel ling te verdrijven, zonder dat hierbij pantserwagerns of het luehtwapen in actie kwamen. Ondersteund door het vuur van de artillerie drongen stoottroepen tot in de voorste linies en sloegen een bres voor het optreden van het gros der troepen. Na -hevige vuurgevechten werd de vijand uit zijn stellingen verdreven en de doortocht door een belangrijke engte afgedwongen. Honderden gevangenen, waaronder pio niers uit de Midlands, Australiërs en tal rijke leden van de Nieuwzeelandsche di visie werden 'binnengebracht. De buit aan wapens en munitie is aanzienlijk. De op rukkende Duitsche troepen hebben door een scherpe achtervolging met den vijand strijd geleverd. De Engelsche eenheden, die het voornaamste deel van het in Griekenland aan land gezette Engelsche expeditieleger op zijn terugtocht moesten dekken, probeeren op verscheidene plaat sen tegenstand te bieden. De Engelsche propaganda-actie tracht den Engelschen terugtocht te verdoezelen door te beweren, dat nieuwe Britsche troepencontingenten naar Griekenland ge stuurd worden. Deze bewering wordt, naar het D.N.B. meldt, door de feiten duidelijk weerlegd. De Duitsche avondbladen brengen in grooten opmaak commentaar op het uit den tekst van het Duitsche weermachts bericht van gisteren blijkende feit, dat het den snellen Duitschen troepen in Griekenland thans gelukt is met een deel verzoeken wij, de voor ons blad bestemde advertenties voor het nummer van Zaterdag ons zoo veel mogelijk 's Vrijdags te doen toekomen, daar de courant 's Zaterdags vroeger ter perse moet dan op andere dagen. DE DIRECTEUR. De ontwikkeling van Joego-Slaviê in de laatste kwart eeuw Serajtwo door de Duitschers en Spalato door de Italianen bezet Het tweede Zuid-Slavische leger heeft de wapens neergelegd Een aardbeving in Mexico teistert verscheidene staten en steden Opbrengst Rijksmiddelen in Maart f 11.5 mill, hooger dan vorig jaar Wanneer verduisteren Heden gaat de zon om 20.41 onder. Morgen komt zjj om 6.36 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier 1B April nieuwe maan 26 April. Verlicht de taak vam den collectant, legt Uw bijdrage voor deze collecte ge reed. U bespaart daardoor den collec tant extra (moeite. der Britsche afdeelingen aldaar slag te leveren. Vraagt men zich af, zoo schrijft de Berliner Börsenzeitung, waaraan de wijzi ging der Engelsche plannen valt toe te schrijven, en wat de Engelschen mag hebben bewogen de vlucht naar Egypte te stoppen, dan staat ongetwijfeld het feit op den voorgrond, dat de geweldige kracht van den Duitschen opmarsch en de ongedachte snelheid, waarmede het Duitsche offensief geschiedde, het den Engelschen miet heeft veroorloofd, zich volgens hun bedoeling, van den vijand los te mailt en en de reeds voorbereide vlucht uit te voeren. De (militaire deskundige vam de „New York Timies" schrijft: Het gevaar, waar door op het oogenblik Suez bedreigd wordt, is een grooter onheil dam de ontwikkeling op dem Balkan. Als het den (mogendheden vam de spil zou gelukken A lexamdrië, het voornaamste steun punt der Britsdbe vloot in de Middelland, sche Zee etn het Suezkamaal, de maar de Middellamdsche Zee voerende levensader, in hun bezit te krijgen', dan zou de ge- heele positie van Engeland in liet Middeni- Oostem aan het wankelen raken. De Hongaarsehe generale staf deelde Woensdagmiddag het volgende mede: Onze troepen hebben vandaag in den loop van den dag het Zuidwestelijke deel van Trans-Dainubië tot aan de Kroa tische grens bezet. De zuivering van het gebied tusschen Donau en Theiss van Tsjetnik-bendem alsnuede het binnenbren gen van krijgsgevangenen gaat voort. Vol gens totdusver ontvangen opgaven be draagt het aantal gevangenen ongeveer 15.000. Dit getal stijgt voortdurend. De buit otmvat ongeveer honderd stukken geschut len ander waardevol oorlogsma. teriaal.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1