ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 16 APRIL 1941 OPCiEHOl ZIERIKZEESCHE COURANT BELGRADO EN SOLLOEM IN DUITSCHE HANDEN De Kern NEUTRAL1TE1TSPACT TUSSCHEN JAPAN EN RUSLAND GESLOTEN ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 1797 h 1889 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse numme»s 6 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. d© Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14620 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regei, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. Gros van het Servische leger bulten gevecht gesteld Duitsch-ttallaansche troepen staan op Egyptisch gebied Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde Zondagochtend mede, dat sedert half zeven Duitsche troepen van het pantseroorps Von Kleist Belgrado binnenrukten. Tevens meldde hef, dat Zaterdagmiddag om twaalf uur Duitsche en Italiaansche troepen bij de achtervolging van den verslagen vijand T o b r o e k waren gepasseerd en Bard ia aan de Oostgrens van Cyrenaica hadden bezet. Het Duitsche weermachts- bericht van Maandag meldt de bezetting van Fort Capuzo en het op Egyptisch grondgebied liggende Solloem. Over den militairen toestand in Zuid-Slavië meldde het Duitsche opper bevel: In Zuid-Slavië is het gros van de tegen de Ouitsche troepen vechtende vijandelijke strijdkrachten vernietigd. De rest van het Servische leger trekt zich voor de Duitsche en Italiaansche troepen in het berg land langs de Adriatische kust terug. Da WaarmachtibarichUn Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Zondag bekend: Zooals reeds in een speciaal bericht bekend is gemaakt, hebben Duitsche troe pen onder leiding van kolonel-generaal Von Kleist, Zondag vroeg de Servi sche hoofdstad en vesting Bel grado, uit 't Zuiden komende, bezet, nadat Zaterdagmiddag een kleine afdee- ling van de S.S. divisie Reich onder leiding van kapitein Klingenberg uit het Noorden over den Donau de stad was binnengedrongen en de Duitsche vlag had geheschen op het Duitsche gezantschaps gebouw. Bij de zuivering van het bekken van Ljubljana in het gebied om Zagreb zet ten troepen van het Duitsche leger hun bewegingen systematisch voort. Bij Kar- lovaatsj (Karlsstadt) hebben zij contact gevestigd met de Italiaansche strijdkrach ten. 22 generaals gevangen Het aantal bij Zagreb gemaakte krijgs gevangenen bedraagt volgens de tot dus ver ontvangen berichten 22 generaals, bij wie twee commandanten van leger corpsen, 300 andere officieren en 12,000 man. Bovendien werden ongeveer 100 stukken geschut, 10 vliegtuigen, talrijke opslagplaatsen van munitie en benzine en een onoverzienbare hoeveelheid infan- teriewapens en ander oorlogstuig buit De Hongaarsche troepen hebben ten Noorden van Dsijek en tusschen Donau en Theiss een doorbraak bewerkstelligd door de vijandelijke grensversterkingen en rukken verder op. In Zuid-Servië is de opmarsch na het overwinnen van den plaatselijken weerstand1 van uiteengedre ven Servische troependeelen stelselmatig voltrokken. Piraeus gebombardeerd Het luchtwapen heeft in het Zuidooste lijke gebied ook gisteren voor den oor log belangrijke doelen met het beste suc ces bestookt. Het vernielde op vliegvel den en in Herzegowina in totaal 39 vij andelijke vliegtuigen. In het gebied om Belgrado gelukte het transport- en materiaaltreinen met neergeworpen bommen te vernielen en op marsch zijnde collones uiteen te drijven. In den nacht van 11 op 12 April heb ben Duitsche gevechtsvliegtuigen bij een aanval op de reede van Salamis een vijandelijk koopvaardijschip van 4000 ton tot zinken gebracht en bomtreffers ge plaatst op nog vier groote schepen. In de haven van den Piraeus zijn twee benzinedepots, een electrische centrale en een molen met succes gebombardeerd, terwijl een vijandelijk vliegtuig van het Hurricane-type werd neergeschoten. An dere Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben den zelfden nacht benzinedepots en on derkomens van het vliegveld Venezia op het eiland Malta in brand geworpen. Tobro*(c omsingeld In Noord-Afrika hebben de Duitseh- Italiaansche troepen de omsingeling van Tobroek voltooid en met een stoutmoe- digen opmarsch het aan de Oostgrens van Cyrenaica gelegen steunpunt, de haven Bar dia ingenomen. Bijzondere successen hebben de ma rine en het luchtwapen verworven in den strijd tegen de ravitailleerings- scheepvaart van het Britsche moederland. Duikbooten hebben in het Noorden en midden van den Atlantischen Oceaan en ten Westen van Afrika vijftien gewapen de vijandelijke koopvaarders tot zinken gebracht met in totaal een inhoud van 75.922 ton. Zij beschadigden verder een groot koopvaardijschip zwaar. Verre-afstandsbommenwerpers hebben op ongeveer 400 km ten Westen van de Orkaden een koopvaarder van 3800 ton tot zinken gebracht. Ten Z.-O. van Har wich vertoonde een vrij groot koopvaar dijschip, nadat bommen waren neerge worpen, slagzij. Vli*g«raanvalUn op Engaland In den afgeloopen nacht heeft het luchtwapen aan den ingang van het Ka naal van Bristol een 'koopvaardijschip groot 5000 ton, tot zinken gebracht, ter wijl ten Westen van Bedford en ten Z.W. van Cardiff met volle treffers twee groote koopvaarders zwaar beschadigde. Ten Westen van Milford-haven is een konvooi met goed succes aangevallen. Andere aanvallen van de gevechtsvlieg tuigen waren gericht op havenwerken aan de Engelsche Zuidkust. Bij aanvallen op vliegvelden zijn verscheidene toestel len op den grond vernield en langdurige branden waargenomen. Bij een poging van dep vijand om overdag naar de kust van het bezette gebied te vliegen hebben jachttoestelldn een Engelsch vliegtuig van het Hurricane- type en luchtafweer een gevechtstoestel van het Bristol-BIenheim-type neerge schoten. In den nacht deed het luchtafweerge schut nog drie vijandelijke vliegtuigen neerstorten. De vijand is Duitsch gebied niet bin nengevlogen. De totale verliezen van den vijand Zaterdag overdag en in den af geloopen nacht zijn 46 vliegtuigen. Twee eigen vliegtuigen worden vermist. De S«rv«n tr« Idcen terug Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Maandag bekend: In Zuid-Slavië is het gros van de tegen de Duitsche troepen vechtende vij andelijke strijdkrachten vernietigd: De rest van het Servische leger trekt zich voor de Duitsche en Italiaansche troepen in het bergland langs de Adriatische kust terug. Alleen op enkele plaatsen wordt nog tegenstand geboden. Bij het achtervolgen van den verslagen vijand werd de Save overschreden. Over de inneming van Belgrado wordt nog gemeld, dat reeds in den nacht van Zaterdag op Zondag deelen van een pantserdivisie van het Westen uit tot aan het centrum der stad waren door gedrongen. Vliegvelden bestookt In Noord-Griekenland ontwikkelen de operaties zich volgens het opgestelde plan. Het luchtwapen ondersteunde ook Zondag in het Zuid-Oostelijke gebied de operaties van het leger door vernieti gende aanvallen van af deelingen jacht en gevechtsvliegtuigen en duikbommen werpers op vijandelijke troepencollonnes in het gebied om Belgrado, alsmede op troepenconcentraties bij Banja Luka. An dere succesrijke aanvallen werden onder nomen op vliegvelden in midden-Bosnië en in Herzegowina. Aanvallen op mili taire doelen in Serajewo veroorzaakten zware vernielingen en uitgebreide bran den in een groot troepenkamp en in spoorweginstallaties. Solloem bezat In Noord-Afrika werd bij den verderen opmarsch na een gevecht Fort Capuzo alsmede het op Egyptisch grondgebied liggende Solloem gènomen. Duitsche duikbommenwerpers vernietig den bij een aanval op vliegvelden op Malta in den nacht van Zaterdag op Zondag twee op den grond staande vij andelijke jachtvliegtuigen van het Hur ricane-type en plaatsten een vollen tref fer op het achterste gedeelte van een Britschen torpedobootjager. Gisteren wer den het vliegveld Luca op het eiland Malta, alsmede de haven La Valetta opnieuw gebombardeerd. Duitsche jachtvliegtuigen schoten ineen luchtgevecht boven het eiland eenBritsch jachtvliegtuig van het Hurricane-type neer. Twee patrouillevaartuigen schoten aan de Noordzeekust van zes aanvallende Britsche vliegtuigen eir twee neer en be schadigde een ander vliegtuig zwaar. Jachtvliegtuigen schoten bij Dover vier versperringsballons omlaag. De vijand vloog noch overdag, noch des nachts het rijksgebied binnen. Duitsch weermachtsbericht Duitschers rukken op in Griekenland Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Dinsdag bekend: Duitsche en Italiaansche troepen zet ten de achtervolging en omsingeling van de resten van het Servische leger, die in het gebied Mostar—Serajewo opeen gedrongen zijn, met plaatselijken tegen stand voort. Weer konden talrijke ge vangenen worden binnengebracht, onder wie de opperbevelhebber van het Ser vische Zuidelijke leger. Hongaarsche troepen hebben de be zetting van den DraveDonau-driehoek beëindigd, verder naar het Oosten bij hun opmarsch in Zuidelijke richting den Donau bereikt en Novisad bezet. In Noor d-G riekenland hebben snelle troepen van het leger en de Waf- fen-S.S. bij hun opmarsch naar het Zui den Britsche infanterie- en pantserstrijd krachten teruggeworpen, bij een scherpe achtervolging Ptolemais en Kosani inge nomen en ten Noorden van Servia den overtocht over de Aliakmon (Vistritsa) geforceerd. Bij Ptolemais werden dertig Britsche gepantserde gevechtswagens ver nietigd. Andere formaties rukten van Sa- loniki over den benedenloop van de Aliakmon naar het Zuiden op. De Engel- scihen poogden hun terugtocht door de achterhoede te dekken en door omvang rijke vernielingen de Duitsche achter volging te vertragen. Aan het Albaneesche front wij ken de Grieksche troepen voor Italiaan sche aanvallen terug. Deelen van het voorttrekkende Italiaansche leger hebben Koritza in zuidelijke richting achter zich gelaten. Het luchtwapen heeft ook Maandag door herhaalde aanvallen zware verliezen berokkend aan de overblijfselen van het Servische leger. Stuka's, torpedo- en jachtvliegtuigen vernietigden' vijandelijke marschcolonnes in het dal van den be nedenloop van de Borna en in het gebied tusschen Save en Drina. Gevechtsvliegtui gen bombardeerden militaire installaties in het gebied om Serajewo en plaatsten treffers tusschen opgeborgen vliegtuigen op het vliegveld Mostar. Andere forma ties van het luchtwapen dreven bij Des- kati Grieksche troepenconcentraties uiteen Jagers schoten in het gebied van bet Prespa-meer zes Britsche vliegtuigen van het type Bristol-Blenheim omlaag. Bij bomaanvallen op de haven van Piraeus heeft het luchtwapen vier vrachtbooten van omstreeks 35.000 brt. in totaal tot zinken gebracht, acht groo te koopvaarders zwaar beschadigd en de haveninstallaties in brand geschoten. In de beide laatste nachten zijn in de baai van Eleus en voor Piraeus op een torpedobootjager en drie groote koop vaarders bomtreffers van zwaar kaliber geplaatst. Een andere doeltreffende aan val met brisantbommen was op het vlieg veld van Eleusis gericht. Overdag en 's nachts zijn twee vlieg velden op het eiland Malta met succes aangevallen. In Noor d-A f r i k a ondersteunden Duit sche gevechtsvliegtuigen, stuka's en ja gers den aanval op Tobroek, beschadig den een groot koopvaardijschip zwaar en schoten twee Britsche vliegtuigen van het typo Hurricane in een luchtgevecht neer. Duitsche luchtdoel artillerie haalde bij Derna twee gevechtsvliegtuigen van het type Wellington naar beneden. Op zee om de Britsche eilanden heeft het luchtwapen twee vijandelijke vrachtbooten beschadigd. Bommen van zwaar kaliber troffen bij een stoutmoedig uitgevoerden scheeraanval een fabriek van de vliegtuiguidustrie te Manchester en veroorzaakten zware verwoestingen in een montagehal. In den afgeloopen nacht hebben ge vechtsvliegtuigen bij aanvallen op twee vliegvelden in Zuid-Engeland negentien vliegtuigen op den grond vernield en door bomtreffers hangars, onderkomens en startbanen vernield. Vliegtuigen van de gewapende verkenning konden op verscheidene haveninstallaties in Zuid- Engeland en aan de Oostkust van Schot land bomtreffers van zwaar kaliber plaat sen. Vijandelijke vliegtuigen zijn over dag noch 's nachts boven het Duitsche gebied verschenen. Naar de correspondent viain Schweitzer Press Tel. te Kaim hoo-rt, zou generaal W a v e 11, de opperbevelhebber van de Britsche strijdkrachten in*" het paburige Oosten uit Athene naar Kaïro zijh te ruggekeerd. Voorts wondt vermolmen, dat het Britsche opperbevel in Egypte voorloopig niet meer troepen paar Grie kenland zal zenden 'en een sterke af- deeling strijdkrachten vain die Gaulle, die voor den Balkan was bestemd, paar de Libyscfhe grens wordt gezonden. De Japansche peeopolmasche onderhan- 'delingen te Batavia zijn weliswaar niet op een dood punt gekoimep, doch. men kan ook niet beweren', dat zij: zich zeer gunstig Ontwikkelen', verklaarde de woord voerder van de afdeeling inlichtingen vian de Japanche regeëring, imeldt het DNB. Ik hoop (overigens ni'et, aldus zeide hij', dat de aantoolmst van Vap Kleffens, den minister van buiteplapdschie zaken van de Nederlandsche regeerimg te Londen, ©enigerlei uitwerking zal hebbtep op het verdere verloop van de onderhandelingen. Belgrado bezet; Servische troepen trekken in de bergen terug Rusland en Japan hebben een neutraliteitipact gesloten Benoemingamaatregelen voor openbare en bizondere scholen Wederopbouw van Rotterdam in tien tot dertig jaren Berichten Nad. Omroep op 21 April morgens acht uur Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon om 20.40 onder. Morgen komt zjj om 6.S9 uur op. Tusschen zonsonder-en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier 18 April; nieuwe maan 27 April. In de opi' zjijh gevarep beruchte Hang- tsjaubaai, ongeveer 150 K.M. ten Zuiden van Sjanghai, is een groot stoomschip -rnlet 200 passagiers laian boord, gezon ken. Slechts 40 passagiers konden wor den gered. 90 personen zijtn levenloos uit het water opgehaald. De overigen wor den vermist. Omtrent de oorzaak van de ramp is nog niets bekend. (SPT) VERSTERKING VAN DEN GEEST VAN HET DRIEMOGENDHEDENVERDRAG De onschendbaarheid van Mantsjoekwo •n de Mongoolsche volksrepubliek gewaarborgd Zondagmiddag is in het Kreml te Mos kou een peutraliteitspact tusschep Japan 'en de Sovjet-unie onderteekend. Dé on- derteiekening geschiedde do,or Matsoeoka, den Japanschen minister van buitenland- sChe zaken en Molotow, den voorzitter van den raaid vap vplksCotmhiissarissen en volkscommissaris van buitepiapdschie zaken. Het bureau voor de inlichtingen te To kio heeft Zondagavond ean comimuniqué uitgegeven, waarin wordt medegedeeld, dat de kern van het Jiaipiapsch-Russische neutraliteitspact als volgt luidt: Het Japansche Rijk 'en de USSR, be wogen door den Wemsch tot versterking der vreedzame ,en vriendschappelijke be trekkingen, die tusscheln. de beidie landen bestaan hebben biesloiteP een neutra li- teitspact te sluiten en Zij|n wederkeerig het volgende overeen gekojm|eh Art. 1. De beide liooge contracteeren- de partijen fcoim/en overeen de vreedzame en vriendschappelijke betrekkingen tus schen haar te handhaven en elkanders territoriale integriteit en onaantastbaar heid te eerbiedigen. Art. 2. In geval een vap beide 'hooge contracteerende partijen; het voorwerp wordt van(militaire actie door een of (meerdere derde mogendheid (-heden) zal de andere partij gedurende de gehéele periode van een dergelijk c'ohflict -de neutraliteit in acht pepiien. Art. 3. Het onderhavige pact zal van kracht worden van dein' diaig der voltrek king van Zijn ratificatie door de beide hooge verdragsluitende partijen ;af en; het zal geldig züjln voor een tijd vap vijf jaar. In geval geen van beide hooge verdragsluitende partijen het verdrag piet ■een jaar voor den afloop opzegt, zal het pact geacht worden iautolm|atisch voor de volgende vijf jaar te zijd verlengd. Art. 4. Het onderhavige pact Zal zoo spoedig miogelijk worden geratificeerd. De uitwisseling der ratificaties Zal ge schieden te Tokio, z)oo spoedig zulte mogelijk is. Een gemeenschappelijke verklaring Tegelijk Net de onderteekenimg van het pact hebben de regeeringep van Ja pan en de sovjet-uimie een gemeenschap pelijke verklaring uitgegeven vap de vol gende strekking: De regeering van het Japansche rijk en de regeering der USSR eerbiedigen, teneinde de vreedzame en vriendschap pelijke betrekkingen, Welke tusschen. haar bestaan, in den geest van het tus- schepen beide landen gesloten neutra- liteitspact te verzekeren, van de Zijde van het Japiapsche rijk de territo riale integriteit en onschendbaarheid van de MoingooJsdhe volksrepubliek en van den kant van de sowjiet-unie de territo riale integriteit .en opschendbaiarheid van het keizerrijk Mantsjoekwo. Een verklaring van Konoje Naar -aanleiding vap de sluiting van het JapansCh-Russische peutpaliteits-pact heeft Konoje een verklaring afgelegd, "waarin hijl opt. zeide: Japan heeft voor eenigep tijld bij het sluiten van hpt driemiogemidhedenpact met Duitschlamd en Italië zijfn. onveranderlijk besluit bekend gemaakt om een uitbrei ding van den oorlog te verhinderen en den vrede in Oost-Azië te verzekeren). Spil van Zijp buitenlandsche politiek is het drie-mpgendhedenpact. Om dit voor nemen te bereiken^ was het van belang], dat Japiain en Rusland als naburen hun vriendschappelijke betrekkingen versterk ten. KomOje zeide verder: hierdoor wordt tegelijkertijd de geest van het drie-kniO- gendhedeapact versterkt. Ijii deze over tuiging heeft die regeerimg sedert enigen tijld imiet de sowjet-regeering onderhande lingen gevoerd nijgt de bedoeling een primcipieele opheldering ip de betrekkin gen van Japan Net Rusland tot stand te brengOn- De onderhandelingen Zijln met het bezoek van Matsoeoka; snel gevor derd en hebben geleid tot de oPderteeke- ning vap het pact. Het is imfijm vaste geloof, dat het pact in de betrekkingen tusschen de beidé landen eerr historische beteekenis heeft en dat het belangrijk tot de bevordering van den wereldvrede zal bijldrageP. Ik twijfel iniet. of het pact zal tot grond slag voor een snélle oplossing van dé tusschen beidie landeP hangende proble men. dienép. t"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1