ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 15 APRIL 1941 OPCiENOI ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N,V. de Zierlkzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir. A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14619 advertenties: Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij oontract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. Dultsch weermachtsberlcht H«t verzet in Kroatië gebroken Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Zaterdag bekend: Duitsche en Italiaansche troepen zijn op Vrijdag begonnen aan de zuivering van het bekken van Lubljana (Lai- bach). Bergtroepen en divisies infanterie bereikten na gevechten met Servische troependeelen in het onbegaanbare berg land van Kroatië ten noordwesten van Zagreb op verscheidene plaatsen de ri vier de Save. Snelle troepen drongen via Zagreb door tot Karlovattsj (Karlstadt). Een Servische brigade met haar commandant gaf zich over aan de vandaar uit zuidwaarts oprukkende troe pen. Onder den indruk van het verras sende en snelle oprukken der Duitsche strijdkrachten is het verzet van den vij and in Kroatië gebroken en het Servi sche noordelijke leger in ontbinding geraakt. Hongaarsche troepen hebben tusschen Drave en Theiss de Zuidslavische grens in zuidelijke richting overschreden. Formaties van het Duitsche leger trek ken van verscheidene kanten op Bel grado af. De van Nisj uit aanvallende troepen hebben daarbij in hardnekkige gevechten het vijandelijke verzet gebro ken. Zooals in een extra bericht reeds is bekend gemaakt, hebben Duitsche en Italiaansche afdeelingen elkaar ten noor den van het Ochridameer ontmoet. Het luchtwapen had met formaties van den generaal der vliegers Löhr in het Zuid-Oostelijke gebied Vrijdag bijzonder groot succes. Op verscheidene vijandelijke vliegvelden in Noordelijk Bosnië als mede in liet gebied van Donau en Save werden kazernes en hangars vernield, evenals tien op den beganen grond staan de vliegtuigen. Bomaanvallen op spoor wegen en transporttreinen in hetzelfde gebied hadden een goede uitwerking. Duikbommenwerpers bombardeerden her haaldelijk vijandelijke troepenconcentra ties ten Westen van Zagreb. In den strijd tegen het Britsche eiland deden sterke formaties gevechtsvliegtui gen in den nacht van Vrijdag op Zater dag aanvallen op voor de oorlogvoering belangrijke militaire inrichtingen in Zuid en midden-Engeland, welke aanvallen een goed effect hadden. Op de haven- en industriestad Bris tol wierpen de aanvallende gevechts vliegtuigen verscheidene uren lang bij meerendeels goed uitzicht een groot aan tal brisant- en brandbommen. Talrijke groote branden veroorzaakten in deze stad, die reeds herhaaldelijk is aangeval len, weer nieuwe ernstige schade. Ook Portsmouth werd met talrijke bri santbommen van zwaar kaliber en dui zenden brandbommen bestookt. In de staatswerf, in een groote electrische cen trale en kazernes konden talrijke bom inslagen worden waargenomen. Andere bomaanvallen waren gericht op haven werken, vliegvelden en fabrieken in Zuid en Zuid-Oost-Engeland. In het zeegebied der Britsche eilanden bracht het luchtwapen vijf vijandelijke koopvaardijschepen van tezamen 24.000 ton tot zinken, ze beschadigden een ander groot schip op ernstige wijze. In Noord-Afriika zetten de Duitsche en Italiaansche divisies de achtervolging van den verslagen vijand voort. Duitsche en Italiaansche formaties bommenwerpers be stookten onder bescherming van jacht vliegtuigen de havenwerken van T o- broek met bommen van zwaar kaliber, veroorzaakten brand op een transport schip en brachten zware schade toe aan een ander schip. Vergezellende jachtvlieg tuigen schoten een Britsch toestel van 't Hurricane-type neer. Bij een aanval van jachtvliegtuigen op het eiland Mallta ver loor de vijand in luchtgevechten drie toestellen van het Hurricane-type. Eigen verliezen ontstonden hierbij niet. Jachtvliegtuigen en luchtdoelartillerie schoten gisteren bij de poging van den vijand om naar het kustgebied van N.- Duitschland te vliegen elk een Britsch gevechtsvliegtuig omlaag. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag ondernam de vijand geen vluchten naar het gebied van het Duitsche rijk. Italiaansch weermachtsberieht Ljubljana bazat In zijn,-weermaehtsbericht no. 309 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend Aan het Julische front hebben wij Jesenitsj in het dal van de Save bereikt, alsmede het bekken van Ziri en Susjak. Onze colonnes hebben na doorbraak van de vijandelijke verdedigingswerken Vrij dagmiddag de stad, Ljubljana (Lai- baoh) bezet. De opmarsch gaat verder. In den omtrek van Zara en van Ugliano hebben onze formaties vliegers vijande lijke verdedigingswerken en stellingen ge bombardeerd. Op het vliegveld van Di- vulje werden door een nieuw bombarde ment uitgebreide branden veroorzaakt. Vijandelijke troepen werden door de bom men getroffen en voor anker liggende vliegtuigen geraakten in brand. Twee an dere vliegtuigen werden tot zinken ge bracht. In het kanaal van Tsjerca wer den drie vijandelijke torpedobooten aan gevallen. Een ervan is gezonken, een andere kreeg zware schade. Italiaansche troepen hebben na een har den strijd van Albanië uit D i b r a e n Ochr ida, ten oosten van het gelijk namige meer bezet en zijn met de uit het oosten komende Duitsche troepen in contact getreden. Er werden talrijke krijgsgevangenen gemaakt en groote voe- veelheden wapens en oorlogsmaterieel buitgemaakt. Boven Malta hebben vliegtuigen van het Duitsche vliegercorps in luchtgevech ten drie Britsche jagers neergeschoten. In Cyrenaica zetten de Duitsch- Italiaansche colonnes hun optreden voort. Ain iel Gazala werd bezet. Bij de be manning van een buitgemaakt Engelsch vliegtuig bevindt zich een divisie-generaal In Oost Afrika hebben Britsche vlieg tuigen bij een aanval ons steunpunt van Gimrna eenige schade aangericht. DE TOESTAND OP DEN BALKAN Voorloop'g alleen militaire acties In antwoord op allerlei vragen over de ordening op den Balkan is in de Wil- helmstrasse de oorrespondent van 't A.N.P. was erbij verklaard, dat er voorloopig slechts militaire acties zijn. Wat daar ginds zelfstandig ontstaat zal door Duitschland zorgzaam worden be handeld. Voorloopig heeft Duitschland er echter slechts één doel: zoo grondig en zoo snel mogelijke vernietiging van den tegenstander. In politieke kringen van de Duitsche hoofdstad is men de opvatting toege daan, dat aan dezen strijd nog andere medewerkende staten zullen deelnemen. Het Servische leger, zoo verklaarde men in de kringen, zal tot den laatsten soldaat van zijn militaire plichten wor den ontheven. De politieke problemen j zijn hiertegenover van bijkomstig ka- rakter en zullen te zijner tijd in be handeling komen. Van de zijde van het Hongaarsche mi- i nisterie van Buitenlandsehe Zaken isver- klaard, dat Hongarije de stichting van een zelfstandigen Kroatischen staat met i vreugde heeft begroet. Ten opzichte van het politieke lot van andere gebieden van het voormalige koninkrijk Joegosla- vië kan men eerst na het einde van de militaire operaties zijn standpunt bepalen. DE RIJKSFINANCIËN IN 1940 GavaitigcU schuld f 3600 millioen t Vlottend® schuld 1742 millioen Die gewone sta,atsuitglajvien bedroegen in 1938 f704 (millioen en de oorspronkelijke raming voor 1939 en 1940 respectievelijk f745 en f741 millioen. Ter vergelijking dieoe, dat in 1900 sledhts f149 imSlïïoieni werd uitgegeven. De inkomsten hebben deze geweldige stijging in de(n uitgavenlast niet altijd bijl kunnen, houden. Vooral in dte depres siejaren sinds 1931 bleketn. er regelmatig groote tekorten te zlijln. Door verbetering in den oecolnehvisctai toestand liepen de belastingopbrengsten, iedhter dusdanig otai- hpog, dat de boekjaren 1937 en 1938 mat een raviersdhot tonddni worden afgesloten. In 1938 bedroeg dit f32 mjllioen. Voor 1939 werd «en tekort van f28 mjllioen geraamd en voor 1940 een voordeelig slot van f649.000. De belastingen ttradhteo in 1938 f600 irillioem op, een record, dat alleen in het tijklvak 19201924 door de heffing der oorlogswimstbelasting is overtroffen. Per hoofd der bevolking beliep de opbrengst in dit tijldvak f86 en in, 1938 f69. Voor 1940 werd zelfs een belastingopbrengst van f630 (millioen geraamd. De gevestigde schuld had op 1 Japj. 1941 de ongekende hoogte van f3600 (millioen bereikt. De vlottende schuld is in één jaar tijd Imlet f664 millioen gestegen tot het record van f1742 millioen op 1 Ja nuari 1941. Bovenstaande gegevens zlijln ontleend aan de zoo juist verschenen statistiek der rijksfinanciën 1940. ARBEIDSBEMIDDELING RIJKSZAAK Opheffing gemeentelijke arbeidsbeurzen De 1ste Mei a.s. zal voor de arbeids bemiddeling in cis land' een belangrijke datum zijn. Dan immers treedt de nieuwe organisatie van de arbeidsbemiddeling, waartoe in het najaar van 1940 het be sluit werd genomen, in werking. Daarmede houden de gemeentelijke ar beidsbeurzen op te bestaan, om plaats te maken voor 37 over het geheele land verspreide gewestelijke arbeidsbureaux, die, hierin bijgestaan dootr 148 bijkanto ren, onder leiding van het rijksarbeids bureau, voortaan .de arbeidsbemiddeling zullen verzorgen. Terwijl de tot dusver bestaande ge meentelijke arbeidsbemiddeling een aan gelegenheid vormde, die plaatselijk een zèer uiteenloopend beeld vertoonde, is dus thans de toestand ingetreden,, waar bij deze zaak voor het geheele land uniform is geregeld. Terwijl de gemeentelijke arbeidsbeurzen in hoofdzaak hun aandacht schonken aan de. arbeidsbemiddeling in de eigen ge meente, wordt thans van rijkswege de zorg voor de arbeidsbemiddeling van meet af aan als een gewestelijke aangelegen heid beschouwd. Ieder gewestelijk ar beidsbureau is er op ingericht om, met behulp van een aantal bijkantoren, de behoeften te peilen van het district, dat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Hier door wordt reeds aanstonds een ver ruiming verkregen van de mogelijkheid tot plaatsing van werkzoekenden. Doch er is meer. De' arbeidsbemiddeling als sociaal instituut is beziig een grondige vernieuwing te ondergaan. Zij komt op een veel breederen grond slag te berusten en zal daardoor in het maatschappelijk bestel een meer ingrij pende functie gaan vervullen dan in het verleden het geval was. Door medische keuring, psychotechnisch onderzoek en de inrichting van een ar- beidsboek voor el'ken werknemer zull'en uitgebreide gegevens omtrent de werk zoekenden worden verkregen. Daarbij ligt het in de bedoeling om in onderscheidene beroepen en bedrijven de bemiddeling aan deskundige ambtenaren op te dragen. Ook de bijzondere behoeften van het gewest zullen in het oog worden gevat, waarbij gelegenheid zal bestaan de ge westelijke structuur van het bedrijfsleven in aanmerking te nemen en de bemidde ling bedrljfsgewijze te specialiseeren. Een aan elk arbeidsbureau te verbinden soci aal-economische afdeeling is belast met het verzamelen van de hiertoe benoo- digde 'gegevens, zoodat een uitgebreid materiaal beschikbaar komt voor het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van het bedrijfsleven en als leidraad voor de practische werkzaamheid van het bu reau. Door een geregelde uitwisseling der verkregen gegevens zal voorts een omvattend en diepgaand inzicht worden bereikt in de Nederlandsche arbeidsmarkt en haar behoeften. „De evacuatie v@[n Sta fmib pi iel is eeh Maatregel yam de Turksche regeerimg*, waartjoe zie blijtkblaiar voldoende aanleiding Iheeft gehad". Met ideze uitlating is gis teren, vplgema het ANP, i|n> de Wilhelto}- strasse den vraag van buitelnlandsche zJijlde beantwoord. Van Duitsdhefn kant iwierd hieraan niog toegevoegd, dat deze maat regel een aangelegenheid is, die Duitsch land niet raakt dn' iook op geenerlei Wij&e verontrust. De gezanten ie|n het personeel van' de Engelsdhe. Nederlamdsche en1 Belgische ie. gaties hebben, volgens SPT, Boedapest toet den. spiecSalen trein verlaten. Ze zijln naar het So-vjet-grensstaitioln- Latofodztoe gebracht waar miet een special,en trein, die hun door de Sovjet-regeering ter be schikking werd gesteld, de reis naar Mos kou wordt voortgezet. «r» United Press Meldt uit TokioIn een verklaring aan de pers heeft de minis ter-president prins Kopoje de hoop uit gesproken op leen sairnlelnsmelting van- de Tsjoenking- da dje Nankiing-regteering van Chipa. Hij1 bevestigde, dat er pogingen Worden aangéwlend -om; den toenadering Met de Sovjet-unie te bewerkstelligen en verzekerde dat Japian's expansie maar het Zuiden 'n vreedzaam karakter zou dragdn. ROTTERDAM WORDT BOUWRIJP Nabij Schiadamich» dijk •n Leuvehaven Bij een oppervlakkige beschouwing van -de Maasstad bemerkt men niet zoozeer, hoeveel werk er reeds verzet is, maar wanneer men doordringt tot de plaat sen, waar men-normaal gesproken we gens het volledig gebruik aan huizen zelden of nooit komt, dan is het -duide lijk te zien, hoezeer Rotterdam bouwrijp begint te worden. Vooral de omgeving van Schiedamsche Dijk en Leuvehaven heeft een steik gewijzigd aanzien gekre gen. De Schiedamsche dijk zal zijn oude taken in het nieuwe Rotterdam hervat ten. Hij blijft een onderdeel van de wa- terkeering -en hij zal, in verbreeden vorm opnieuw het vermaaksoord van den pas sagierenden zeeman worden. Wat de waterkeering betreft begint het nu ook duidelijk te worden, dat er belangrijke veranderingen op komst zijn. De nieuwe waterkeering zal van den Schiedamsche dijk, via Blaak en Beursplein vrijwel in rechte lijn loopen naar 't Oostplein. Met name in die waterkeering was het van 't grootste belang, dat al het puin en de fundeeringen -grondig verwijderd zouden worden, aangezien de aanwezigheid daar van de waarde van een waterkeering zeer problematisch maken. Tot verder onder het normale sta-dspeil is men thans nog steeds doende langs het verloop van -die waterkeeringen brokstukken uit den oertijd van Rotterdam, toen nijvere visschers zich langs de boorden van de Nieuwe Maas woningen bouwden, te ver wijderen. Min of meer chaotisch is de aanblik, die de Leuvehaven thans biedt. Hier zal een kade komen van twintig meter, het geen mede bereikt zal worden door een versmalling van de Leuvehaven met vijf meter. Ook hier is men thans zoover, dat men kan zeggen, dat de grond bouw rijp is. Trouwens, bouwrijp wordt Rotter dam's binnenstad langzamerhand overeen steeds grooter gebied. De laatste sporen van wat hier eens geweest is worden uitgewischt en Rotterdam's binnenstad is thans ontvankelijk voor de heipalen, die straks het nieuwe Rotterdam zullen dra gen. Woningbouw Intusschen spreekt het van zelf, dat met den woningbouw ter vervanging der 26.000 verloren gegane woningen, niet gewacht kon worden tot -geheel Rotter dam's centrum bouwrijp zou zijn; Boven dien zullen er in dat centrum slechts ongeveer 10.000 woningen terugkeeren, zoodat -die woningbouw voornamelijk el ders gezocht moest worden. Voor 1941 is een plan opgezet, volgens hetwelk er aan het eind van dit jaar reeds 8000 woningen gereed zullen zijn, waaronder slechts 1000 noodwoningen. Vooral in Rotterdam-Zuid zullen vele nieuwe wo ningen verrijzen. 1578 eengezinswoningen komen er in het Tuindorp Vreewijk, dat hiermede een aanzienlijke uitbreiding zal ondergaan. Voorts zullen er in -den Var- kenoordischen polder eveneens 500 wonin gen- gebouwd worden, terwijl aan het Zuidplein een flatgebouw zal verrijzen met 12 woonlagen en 119 woningen. Ook de Carnisse-buurt zal voor een belang rijk deel dienstbaar gemaakt worden aan de snelle voorziening van woningen te Rotterdam. Hier komen een kleine 1500 woningen. Noemen we tenslotte Char- lois, waar 150 woningen worden ge bouwd, alles nog in -dit jaar, dan is het duidelijk, hoezeer Rotterdam-Zuid een belangrijke uitbreiding zal ondergaan. Dat wil evenwel niet zeggen, dat die nieuwbouw alleen in Rotterdam-Zuid te vinden zal zijn. Wij noemden hierboven reeds den nieuwbouw aan -den Goudschen singel. Voorts wordt er gebouwd aan den Gordelweg en in den Mathenesse- polder, en tenslotte verrijzen er nog 1000 woningen in de randgemeenten. Over eenige dagen zal met dezen groot- scheepschen woningbouw begonnen kun nen worden, zoodat dan de tijd in zich komt, dat de vele gedupeerde gezinnen zich weer zelfstandig kunnen vestigen. Deze wetenschap, gevoegd bij het feit, dat de zoo lang vernachte schade-uit- keeringen nu eindelijk aan de orde zijn, zal stellig er mede toe kunnen bijdra gen om Rotterdam en de Rotterdammers te schragen in hun groote krachtsinspan ning, welke Nederland een geheel ver nieuwde wereldstad zal schenken. Bslgrado it door de Duittchert bezet en Solloem ingenomen Tusschen Rutland en Japan it een neutraliteittverdrag geiloten Daze week, van 15 20 April, een lijitencollecte voor W.H.N. Arbeidtbemiddeling wordt 1 Mei uitfluitend een rijktzaak De wederopbouw van Rotterdam Da stad wordt bouwrijp Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon om 20.38 onder. Morgen komt zjj om 6.41 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier 18 April nieuwe maan 27 April. LAND- EN TUINBOUW Da productiviteit van onze akkerbouw Vergelëken met alle andere landen ter wereld, neemt Nederland zoowel op het gebied van den akkerbouw, als op dat van rundveefokkerij en -houderij, alsmede ten aanzien van de graslandcultuur een eerste plaats in, wat betreft de productie per eenheid. Een uitzondering op dezen regel vormt de tarwe, van welk product Denemarken een grootere opbrengst per ha verkrijgt dan ons land, wat wel wordt verklaard uit het feit, dat Denemarken tarwe op een kleinere oppervlakte en alleen op de allerbeste grond-en verbouwt. Aan de Internationale Agrar Rundschau ontleenen wij van de hand van staats secretaris Herbert Backe de volgende ge middelde opbrengstcijfers per ha over de jaren 1932—1938: Aard- Suiker- Tarwe appelen bieten Nederland 29.8 187.9 383.3 Denexmarken 30.2 173.- 3318 Duitschland 22.9 165.2 301.7 Frankrijk 16.- 110.8 275.9 Hongarije 13.9 69.5 210- Bulgarije 12.2 60.- 167.2 Zuid-Slavië 11.- 61.- 181.2 Roemenië 9.1 86.3 163 9 De uitstekende resultaten van onze landbouwbedrijven zijn een gevolg van den bijzonder goeden en met de land bouwers veelal nauw samenwerkenden landbouw voorlichtingsdienst, de rijksin stelling, eenerzijds en van de resultaten van de kweekers anderzijds. Volgens deskundige schattingen is door het gebruik van beteTe soorten moge lijk door plantenveredeling in de laat ste 40 jaren een gemiddelde productie- verhoogiiTg van 20 pet. verkregen en volgens de officieele cijfers zijn in de laatste 40 jaren de opbrengsten per ha als volgt gestegen: voor rogge 51, voor wintertarwe 61, voor zomergerst 31, voor aardappelen 45, voor suikerbieten 25 en voor vlas 68 pet. Voorts betoogen stem men uit de practijk, dat de opbrengsten van verschillende gewassen, zooals rogge en aardappels, in de laatste halve eeuw soms wel verdubbeld zijn en in den loop van een eeuw veel meer dan ver dubbeld. Iin Cyremai-öa, zioio v-erinleemit het D-NB, gaan d-e Duitsche troepen imiet de Ita-liaa-nf- sch-e, -d-e wijkende E«gelschen op den voet a-dhtema. Opnieuw' zlijln) talrijke krijgsge- vangendn' gemiaakt -en is veel oorlogsma. teriaal betoachtigd. Het is den Britten niet gelukt, zoo vennieetot het D-NB ver der. de tussdhen Derna e|n) Tobroek aan gelegde verdedigingswerken tegdn de op rukkende Duitsche -en Italia|a|nische eenhe den te behouden. SPT seint uit Boedapest: Volgens be richten uit Zagreb heeft de nieuwe Kroa,. tis-che regeering aototmissarissen benoemd te Split en Dubrovnik. Voorts verluidt, dat de Servische afgevlaiardigden in het Kroatische gebied -op blevel van de nieuwe Kroatische regeering gevangefni zijln ge- tnotoeti.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1