Concertzaal Bioscoop fotowerk de Feijter Schitterend Paaschprogramma A. S. Flik weert, tel. 55 Handweefstoffen Vitrage Gordijnen Firma Joh.s den Boer l# Hebt U voor de Schoonmaak iets nieuws noodig Prima Uienzaad Een moderne Woning, De Afbraak Werkmeisje gevraagd, Kolennood? Straalkachels P. BEZUIJEN Het Paaschzonnetje is op komst I fleurige jurkjes Beide Paaschdagen gesloten Kunstzijden Overgordijnstoffen Zaterdag 12 April 8 uur Zondag 13 April 3 uur en 8 uur Maandag 14 April 3 uur en 8 uur Voor de pauze a. Journaals b. Zomerreisje door Zweden c. De Pottebakkers d. De Merapi dreigt Een film waarin de groote schoonheid van Nederlandsch Oost-Indië op het doek wordt gébracht, Na de pauze Hoofdrollen JULIA CUYPERS ANK VAN DER MOER LAU EZERMAN enz. enz. Deze lilm speelt voor een deel op Schouwen en Duiveland Reserveert tijdig Uwe plaatsen Kom dan bij ons even zien U slaagt zeker en voordeelig Zie étalage Zie étalage Nieuwerkerk Zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij CORN. HAÖE, Dreisohor; Wed. M. v. d. VELDE, Oosterland; P. SYRIËR, Nieuwerkerk. Opgaaf tot uiterlijk Dinsdag 15 April. Te koop: met voor- en aohtertuiD, gelegen aan de Blokweg te Zierikzee. Brieven onder letter A, Bureau van dit Blad. Te koopElzen Mutsaards, Boommutsaards, Blokkeelhout, Kachelblokken, Wilgen palen, Boonstaken. W. VAN ZALM, telef. 42, Haamstede Bij inschrijving te koop: van het huis aan de Inlaag onder Serooskerke, bewoond geweest door Mej. de Wed. M. v. Damme Hageman Biljetten in te leveren ten kantore van Notaris M. C. VAN DEN BOUT te Renesse, vóór of op 22 April 1941. Inlichtingen worden op aanvraag versteekt. 18 jaar of ouder, moet zoo noodig ook handig in den winkel kunnen helpen. Br. letter X, Bureau van dit Blad. OFFICmELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT v. HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART DISTRIBUTIEREGELING VOOR GïSOLEERDE ELECTRlSCHE GE- üLElDlNGSDRAAD EN -KABEL. De Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart vestigt er de aandacht op, dat in de Nederland- sche Staatscourant van 10 April 1941 is bekendgemaakt, dat het aan alle bij de Sectie Electrotechnische Industrie van het Rijksbureau voor Verwerkende Industrieën ingeschre ven óndernemingen is verboden, zonder een van deze Sectie ver kregen schriftelijke vergunning, geïsoleerde electrische geleidings draad en -kabel te verwerken, te koopen, te verkoopen of af te leve ren.' Aanvraagformulieren zijn bij de Kamers van Koophandel en Fa brieken kosteloos te verkrijgen. Ten behoeve van kleine, noodza kelijke reparaties zullen namens de Sectie Electrotechnische Industrie aan de electrotechnische installa teurs driemaandelijksche hoeveel heden draad en kabel worden toe gewezen door de Afdeeling Elec trotechnische Installateurs van het Centraal Bureau voor de Klein-Me- taalindustrie, gevestigd Mauritskade 45 te 's-Gravenhage. 10 April 1941. Een Loopvarken te koop P. PANNEKOEK, Oostweg, N'gouwe. Geen nood I in diverse soorten Op den Hoek, telefoon 98 PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ VERVOER VAN POOTAARDAPPELEN. De Voedselcommissaris voor Zee land maakt bekend, dat met in gang van 9 April alle ver voer van pootaardappelen, zoowel goedgekeurde ^als onge keurde, in en naar onze provin cie, alsook in en naar de provincies Noord-Brabant en Limburg ver boden is, indien de zending niet is gedekt door een vervoerbewijs. Een vervoerbewijs wordt echter alleen dan uitgereikt indien de aanvrager voor de volledige zen ding bestelbonnen kan overleggen. Bestelbonnen worden uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij de Districts secretarissen alleen telers, dus verbruikers, kunnen een bestelbon krijgen, echter voor geen grootere hoeveelheid dan ze redelijkerwijze kunnen uitpoten. OFF1CIEELE PUBLICATIES VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VlSSCHEiJ ADRESWIJZIGING RIJKSBUREAU VOOR DE VOEDSELVOORZIENING IN OORLOGSTIJD. De Secret axis-Generaal van het Departement van- Lapdbouw en Vis- sClierii' maakt bekend, dat met in gang van 15 April een aantal adres sen van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening imi Oorlogstijd zullen wiorden gewij'zigd. Adressen, wélke per 15 April worden Denkt U daarom, dit zonnetje toovert n.l. niet alleen narcissen, maar ook DAMESKOUSEN, nog steeds een groote sorteering in onze oude bekende kwaliteiten. Een pracht kous, links ge weven, in de nieuwe mode- tinten I 1,50. Tevens maken wij U er op attent, dat wij GELADDERDE KOUSEN keurig voor U REPAREEREN le ladder 15-, iedere verdere ladder 5 ot. Matorêpe in 20 verschillende dessins, 90 oM br., per M. f 2.25 Vistra Mousseline, coupons 4 M. I 5,—. Crakelé, fleurig en wasoheoht, per M. 75 ct. Momenteel hebben wij ook een groote keuze in DAMES* JAPONNEN, eften en ge bloemd, in alle prijzen en maten. A. L. BAKKER - BURGH TELEFOON 50 POSTGIRO 233909 l Het adres van den Directeur-Ge neraal vajn de VoedselvooFzienijing, van de afdeelingew Algemeen© Za ken, Veehouderij! «en Pluimveehou derij1, Voedingsvraagstukken, Vetten en Oliën, Koloniale Waren en Spi ritualiën, Zuivel .en Margarine en Vervoer wordt Zeekant 85 (Hotel Zeerust), Sdbevenimgen, Tel. 554816, 557550, 554910. Adressen, wélke ongewijzigd blijven. Van de afdeelimgein Buitenland (H'OiOge Nieuwstraat 6a, 's-Graven hage, tel. 180101, interlee. W.W Wj.), Prij'zen (Lange Voorhout 10 telefoon 180101, interloc. W.W.W.)' Akker bouw .en Veevoiederdistributié (Be- zuidenhout 15, 's-Gravenhage, telef. 720090, interloc. T.T.), Groenten-, Fruit- en Sierteelt (Lange Voorhout 11, 's-Gravenhage, telefoon 180101, interloc. W.W.W.) .en van 't Kunst- tmestdistributiebuneau (Alexanderstr. 1 19, 's-Gravenhage, telefoon 182768), blijven de adressen ongewijzigd. Adressen, welke binnenkort zullen worden gewijzigd. Binnenkort zullen worden gewij- zigd de adressen van de afdeelin- gen Organisatie, Secretariaat en Verkeer .en van de bur eaux Grond stoffen en Ontruiming. 10 April 1941. j TEELT VAN TABAK EN HOP. De Secretaris-Generaal van het i Departement van Lapdbou'w en Vis- scheriji maakt ond.er verwijzing naar zijtn Beschikking van 24 Maart 1941, No- 2571, Afdeeling X, Directie van den Landbouw, regelende de teelt van tabak en hop, het volgende be kend: Aanvragen oim vergunning voor de teelt van deze gewassen dienen ten spoedigste te worden ingediend bij' den Inspecteur vain den Tuin bouw, Bezuidenhout 30, 's-Graven- hage. In de aanvrage dienen te worden j opgegeven: Naa,m <en adres vam, den aanvrager, ligging van het bedrijf, waarin de betreffende producten zullen worden geteeld, benevens da oppervlakte, waairvoior mien een ver gunning wenscht, 10 April 1941. Een drachtige Geit te koop, J. HART,, M oriaai&shoofd. Voor beter naar Dam Zondags gesloten. 2e Paasc-hdag geopend 120 breed per Meter f 1.90, 1.50, 1.10, 0.98, 0.68 90 x 160 en 90 x ISO, met entre-deux en bant, per stuk f 3.75, 2.40, 2.20, 1.65, 1.28, 1.08 Zeer mooie moderne dessins Soliede kwaliteit Puntenvrij 120 breed per Meter f 1.25 Telefoon 105 Te koop: Restant 1e nabouw goedgek. Friesch Lijnzaad, 100 kg. M. A. Guilderss, Elkerzee. Te koop: Gymnastiek Materiaal voor de soholen, 2 wandsohuifladders, oompleet, een rek met knodsen, een paard, een evenwiohtsbalk, een zweel- molen, enz. J. Kosters Telefoon 153, Zierikzee Veiligheid gaat vóór atles Stuurt daarom Uw rijwiel naar de moderne laken biesinrichting, dan rijdt u gezellig, voordelig en betrouw baar. Beleefd aanbevelend, C. Moermond, Zandweg B 511. ATTENTIE I Vee ef 1 Febr. lot 12 April werden 33 rijwielen gelakt en gebiesd in de moderne lak- en biesinrichting en tot volle tevreden heid afgeleverd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4