pasfoto's GEBR. LOKKER Besteed nu uw geld DE FEIJTER - Dam Zlerlk ree- Rotterdam ADVERTENTIES J. HENNING, Dam Kennisgeving AANKONDIGING in soliede meubelen Salongarnituren Slaapkamer Ameublementen een dames-of heerenrijwiel „Het Rijwielhuis' PASCHEN 1941 Het Hoefje Een Woonhuis A 343 Bouw-, Weiland en Dreef Voorjaar 1941 Kleeding Zterikzea III-Zwaluwen I Morgen (Zondag)middag om 3 uur speelt het 3e elftaL van Zieri'kzee een vriendschappelijken wedstrijd tegen Zwa luwen I van Ouwerkerk. De Zierikzee- ploeg is voor deze ontmoeting als voligt samengesteld: J. W. van Westenbrugge' d.; A. Wisse en A. v. d. Westen a.; L. Simmers, M. W. Catshoek en S. Mos selman m.; Chr. M. Papeveld, P. A. Ribbens, M. C. Doeleman, W. J. Schflle- mans en C. Pairoux v. Zooals imien ziet, bestaat deze. ploeg hoofdzakelijk uit veteranen, waarvan de (meeste evenwel nog goed geino^g kunnen voetballen oimi de gasten behoorlijk partij te geven. Als het weer gunstig is eni het terrein niet te glad, dan kan wel eemi aardige partij! voetbal tussdhen jong en iOud verwacht worden, waarbij' keeper Meerm'an heusch niet over koude handen te klagen zal hebben. VOETBAL. - N.V.B. Voor den Tweeden Paasdhdag staapj de volgende ieerste-klas-voetbal'wedstrij'- den op het programma: Afdeeling II. Rotterdam: Xerxes—CVV. Velsen: VSV—Haarlem. Afdeeling IV. Eindhoven: PSVJuliana. Helmond: Helmond—NAC. BrunssumLimburgiaEindhovdn. Tilburg: NOAD—Losnga. Maastricht: MVV—Roermond, 's HertogenboschBWWillem II. Afdeeling V. Assen: AchillesVieliocitasw Groningen: Be Quick—'Veendam (Zoindag) Winschoten: WWGVAV. Sneek: Sneek—H-eereinv-een. School voeibal-Compstitia Het Hoofd van School B, dhr. Brand, heeft voor de Paaschvacantie schoolvoet- balwedstrijden georganisseerd, welke zich \in groot animo van de zijde der jeug dige deelnemers mogen verheugen. Zes Vlftallen, nl. 1 van school A, 2 van de bijzondere school, 1 van de R.K. school en, 2 van school B zullen elkaar in een halve competitie bekampen op het kleine veld van 't Sportpark „Bannink". Ieder elftal speelt dus 1 keer tegen zijn 5 tegenstanders, in. wedstrijden die 2 maal 25 minuten duren, met 10 min. pauze er tusschen. Elk ploegje speelt 1 keer per dag, wat dus zeker niet te veel vergt van onze onvermoeibare trappers. Voor 't opmaken van de stand gelat de gewone regel; 2 punten voor een ge wonnen wedstrijd, 1 punt voor 'n gelijk spel, 0 punten voor 'n verloren wed strijd. Er wordt iedere voormiddag van 9,30 tot 12,30 gespeeld, d.w.z. 3 wed strijden per dag, zulks op 16, 17, 18, 19 en 21 April. Daar op deze wijze de jeugd op prettige en gezonde manier wordt bezig gehouden en ze tevens 5 dagen van de straat gehouden wordt, wordt dit Paaschtouraooi aanbevolen in de volle belangstelling van ouders, familieleden en alle andere belangstellenden. Komt U eens een kijkje nemen en draagt zoo mogelijk, door Uw interesse en aanmoe diging bij tot het welslagen van dit sportfestijn voor de jeugd. Helpt ze, zoonoodig, aan een paar behoorlijke schoenen, daar op klompen natuurlijk niet gespeeld kan worden. Druk hen op 't hart, dat ze zich zoo netjes en ordelijk mogelijk gedragen, opdat alles vlot ver- loope.. En, dat op zoo'n manier een goede reclame wordt gemaakt voor een volgende maal, waarbij naar we hopen ook van de zijde van H.B.S., Ambachts school en U.L.O.'s de wensch naar voren komt, hieraan voortaan mee te willen den. Programma: Woensdag 16 April. 9.30—10.30 Sch. B I—RJK.S. 10.30-11.30 Chr. S. I-Sch. B II. 11.30—12.30 Sch. A—Chr. S. II. Donderdag 17 April. 9.30—10.30 Chr. S. II—Sch. B I 10.30—11.30 RKJS.—Sch. B II. 11.30—12.30 Chr. S. I—Sch. A. Vrijdag 18 April. 9.30—10.30 Sch. B I—Sch. B II. 10.30—11.30 Chr. S. I—Chr. S. II. 11.30—12.30 RKjS.—Sch. A. Zaterdag 19 April. 9.30—10.30 Sch. A—Sch. B I. 10.30—11.30 Sch. B II—Chr." S. II. 11.30—12.30 Chr. S. I—R.K.S. Maandag 21 April. 9.30—10.30 Sch. B I—Chr. S. I. 10.30—11.30 Sch. B II—Sch. A. 11.30—12.30 Chr. S. II—R.K.S. De spelers moeten leerling zijn der school, waarvoor ze uitkomen. Bij slecht weer gaan de wedstrijden niet door, Dit zal aan het terrein bekend gemaakt worden. Wandeltochten te Bergen-op-Zoom Zaterdag 3 ion Zoindag 4 Mei a.s. wor. den door de Wandelsportvereeniigiing „De Vfijle Wandelaar" te Bergen op Zoom een - ien twee-daagsChe Wandeltochten, over een dagelijksdhe afstand vam 25 K.M., gehouden. De eerste dag wordt gestart om 3.30 uur, de tweede dag om 11.30 uur, beide dagen van de concertzaal „De Koren beurs", Potterstraat 50, Bergen op Zoom, In gemelde zaal zat tevens de verplich te rust worden gehouden. Secretariaat Jac. de Groot. Steenberg, sche straat 9. Stoombootdlenst APRIL 1941. Van Zierikzee: Van Rotterda* Hl. 11 BUI. 0,ÜU p. 15 D. 15 'sm. 12,- D. 17 H 8,30 I O 17 ,- V. 18 I V. 18 12,- M. 21 8,30 M. 21 Verloofd JANNY DEN BOER en RINU8 BLOK. Zierikzee, 13 April 1941. Lange 8t.-Janstraat C 213. Lammermarkt tf 329. Verloofd J. DEN BOER en JO VAN DE PANNE. Zonnemaire, „Ruitenlust" Burgh, Weststraaf. Pasohen 1941. 15 April hoopt JOS.s v. d. WERE te Schsrendijke zijn 70sten ver jaardag te herdenken. Heden overleed, geheel on verwachts, in de hope des eeuwigen levens, onze inDig gelie'de Dochter, Zuster, Fe- huwdz-ister en Tante, Mejufïr. MAATJE DE WAAL, in den ouderdom van ruim 53 jaar. Namens de Familie, J. O. DE WAAL. Bru'nisse, 11 April 1941. N. v. d. WEELE en M. P. v. d. WEELE-Boot zeggen, namens wederzijdsche familie, hartelyk dank, voor de blijken van belangstelling voor en bij hun huwe lijk ondervonden. Noordwelle, 12 April 1941. Voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden na het over lijden van onze lieve Moeder, Re- jauwd-en Grootmoeder, HENDRIK A v. d. PANNE, Wed. van G. 8traaijer, betuigen wij onzen hartelyken dank. Seroöskerke, 1L April 1941. Namens de Familie, L. 8TRAAIJER. Maandag 2de Paasohdag winkel open tot 6 uur. De Burgemeester van Zierikzee breDgt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Dinsdag, den 22 April a sdes namiddags te 2 uur, op het Raadhuis, een openbare Ver gadering van den Gemeenteraad zal gehouden worden. Zierikzee, 12 April 1941. De Burgemeester, SCRÜURBEQUE BOEYE. Het BE8TUUR van het Water schap OOSTER- EN SIRJANS- LAND Gelet op het Algemeen Reglement voor de Polders of Waterschappen in Zeeland DOET TE WETEN/ 1°. Dat op Woensdag 23 April 1941, des namiddags 4 ure te Oosterland, ten huize van M. Mol, Vergadering van Stem bevoegde Ingelanden zal ge houden worden 2°. dat vanaf heden tot en met 22 April 1941, voor eigenaren van gronden in den Polder bij den Ontvanger-Griffier te Zie rikzee zal ter inzage liggen; De Begrooting met Memorie van Toelichting voor het dienstjaar 1941/42. Tegen betaling dtr kesteu zijn voor genoemde eigenaren afsohriften verkrijgbaar, Oosterland, 12 April 1941. Het Polderbsstuur voornoemd, C. M. ZEIJLER, Dijkgraaf. A. v. d. HOUTEN J Jzn On tv.-Grif fier. Moeilijkheden met Boekhouding of BelastingWendt U tot: A. Ver- maat's Administratie- en Belasting- bureau, 't Vrije, Zzae, telef. 328. Te koop: 30 Canada boomen, waaronder veel zware, 2 Nolenstammen en 2 Esschenstammen. W. VAN ZALM, telef. 42, Haamslede We hebben thans nog zeer ruime voorraad in met prima wollen moquette Massieve en gelakte Complete Woonkamers Dressoirs, Theemeubelen Divans. Ligstoelen met kussens Fantasie Fauteuils, enz. Publieke Verkooping. j Openbare Verkooping Met een Succesje heeft men altijd succes Voor hetere naar Wenseht TJ met nog vóóroorlogsche garantie-banden? Dan kunt TJ in .11 Lange Nobelstraat nog terecht! Beleefd aanbevelend, „Het Rijwielhuis" telefoon 284 Kolenbond „Algemeen Belang" le Nieuwerkerk. JAARVERGADERING op Woansdag 16 April 1941, des avonds ten 8 ure, in «De Meebaal". Agenda RekeDiDg on verantwoording over 1940. Het Bestuur. Lagere Tuinbouwschool Haamstede Aangifte van Leerlingen voor de cursus, welke op 1 Mei aanvangt, vóór 26 April a.s. bij bet Hoofd der School, waar nadere inlichtingen zijn te be komen. HET BESTUUR. Te koop: restant bintje A bij L. r. d. LINDE, Tel. 48, Dreisohor. Binnen enkele weken te huur: De SIGARENZAAK van H. Stouten in de Poststr. Brieven lett. A Boekh. 3, Volkeri, Sohuithaven, Zieriksee Voor een boeiende ROMAN Boekh. S. Ochtman Zoon Waarnemend-notaris J. W. RAAP te Zieriksee is voornemens op VRIJDAG 18 APRIL 1941, des namiddags om 3 uur (wett. tijd), in het oafé van Boot te Kerkwerve, voor de erven P. BEDE Msn. te Kerkwerve, publiek te verkoopen: Gemeente Kerkwerve i 1. met schuur, erf en bouwland, aan Jaoob Abrahamsweg, groot 23 60 Aren. 2 Een perceel Bouwland aan Jobs weg, groot 49.90 Aren. Verkoopnotities verkrijgbaar. Onmiddellijk na afloop van boven staande verkooping zal aan het hoefje pnbliek worden verkocht: Een Landbouwers-inspan, bestaande uit hit, een geit, 9 kippen en een haan, drielingwagen, veerkar, windmolen, rolkar, handzaaimaohine, merk Ideaal, PJanet, eggen, sleeper, ladders, snijmachine, bascule met gewichten, zakken, kruiwagen, aard appelen, rieken, vorken en wat verder te voorschijn zal worden gebraoht, benevens eenig meubilair. Betaling a contant. Te huur in Zierikzee: EEN RUIM WOONHUIS, 2 kamers, keuken, 2 slaapk., tuin. Te bevr. boekh. v. d. Broek, Kraanplein. Notaris J. J. VAN DEN ENDE te Zieriksee is voornemens op VRIJ DAG 18 APRIL A.S. te 11 uur (w.t.) ten verzoeke van den heer M. J. STOUTEN te Elkersee, aan diens hoeve, in het openbaar te verkoopent diens Landbouwersinspan w.o. stamboekpaard, 18 jaar, drielingwagen, ploeg, eggen, sleper,rolblok, motor 6 P.K., reoht- mt stroo-doreoh machine, wanmolen, BDijmaobine, bascule, ruiters, tarwezeef, zak-opheffer, 40 L. kookpot, 2 ijzeren hekken, beton- palen, ladders, maatsohoppen, rieken, varkensbak, enz. Partij luoernhooi. Betaling contant. Meubelverkoop Zierikzee. #3 Deurwaarder G. VAN DUIN te Zierikzee is voor haag? tremens op Woeasdag 23 April 1941, des v.m. 10 u. (w.t.) in w Concordia" te Zieriksee, d con tant, publiek te verkoopen: Een partij Meubilaire en andere roerende goederen. Bij volgende advertentie breeder te omschrijven. Kousenreparatie Volgende week: GRATIS WASSEN en VORMEN BAT'A, Oude Haven, Zierikzee Publieke Verkooping. Notaris BIERMA8Z te Zierikzee zal DINSDAG 22 APRIL 1941, des voormiddags 11 uur (w.t.) in het oafé van den heer A. de Later te Nieuwerkerk, ten verzoeke van Mej. Wed. Jb. 8IJRIERvan den Bos aldaar, publiek verkoopen Gemeente Nieuwerkerk t met schuur en verdere opstallen en het reoht van erfpacht voor onbepaalden tijd, aan den Polderweg, groot 11 Aren 80 o.A. 69 Aran 90 c.A. (1 Gem. 220 R.) bij Steenswaan. Deze verkooping heeft plaats met toestemming van het Pachtbureau voor Zeeland. Als koopc.rs komen alléén in aan merking landgebruikers. Vleesohoroquelten, vleeBohbroodjee, paasohbrood roomsoezen, fijne boteroake mosoovisoh gebak, botersprits geglaceerde eierkoeken bolussen Laat nu Uw chemisch reinigen, ontvlekken en oppersen of verven door Stoomververij en Chem. Wasscherij „de Lelie", Bergen op Zoom Bestellingen worden gaarne aangenomen door Koos Verseput, Laan, Renesse Alles tegen fabriekspryzen. OFFICIEELS PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ Gewiohtsklassen 1 2 3 4 5 6 tenmin gemid gemid gemid gemid ste 66 deld deld deld deld kg per 62/63 57/58 52/53 47/48 Hoe- 1000 kg per kg per kg per kg per ten veel stuks 1000 1000 1000 1000 hoog heid tenmin stuks stuks stukfl stuks ste ste 65 60-65 55-60 50 55 45-50 45 gr. gr. p. ei gr. p. ei gr. p. ci gr. p. ei gr p ei p. ei 1 kg. f 1.05 f 1.05 f 1.05 f 1.05 f 1.05 f 1.05 1 kg. f 1.07 f 1.07 f 1.07 f 1 07 f 1.07 f 1.07 100 stuks f 7 55 i 7.05 f 6 55 t 6 05 f 5.55 1 5.05 100 stuks f 8.10 f7.60 f7.10 t 6 60 f 610 f5.60 MAXIMUM PRIJZEN VOOR EIEREN Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat met iogaDg van 14 April voor producenten en handelaren de navolgende maximum prijzen voor eieren gelden A. VER8CHE KIPPENEIEREN Verkoop door: Pluimveehouder aan verzamelaar Verzamelaar aan handelaar Handelaar aan grossier Groseier aan detaillist of voor industrieele doeleinden B. KALKEIEREN Bij verkoop door grossiers aan detaillisten of voor industrieele doel einden f 5 20 per 100 stuks. Bovenstaande prijzen gelden inclusief omzetbelasting, welke evenwel uitsluitend behoeft te wordan voldaan door den grossier. Deze is 1,7 van den verkoopprijs versohuldigd. Produoent, verzamelaar en handelaar zijn dientengevolge ran betaling van omzetbelasting vrijgesteld. Voorts gelden de genoemde prijzen bij verkoop door een pluimveehouder aan een verzamelaar voor levering franco kooper bij verkoop door een verzamelaar aan een handelaar voor lerering af bedrijf van den verkooper en exolusief leveriog in kist of doos bij verkoop door een handelaar aan een grossier voor levering franoo plaats van bestemming, met dien verstande dat vrachtkosten boven 7J/s cent per 100 eieren voor rekening van den grossier komen en exolusief levering in kist ot doos; bij verpakking in kartonkisten mag een bedrag van ten hoogste f5en bij verpakking in boxkisten een bedrag van ten hoogste f 1.25 per kist met emballage op rekening worden gesteld de kisten met emballage moeten, mits in goeden staat, door den handelaar worden teruggenomen, onder aftrek van een bedrag van ten hoogste f 0.05 per 100 stuks geleverde eieren als vergoeding voor bet gebruik bij aankoop door een grossier aan een detaillist of voor industrieele doel einden voor levering iranoo kooper en exolusief levering in kist of doos; het op rekening gestelde verpakkiDgsmateraal moet, mits in goeden staat, door den grossier worden teruggenomen onder aftrek van eeu bedrag van ten hoogste f 0,05 per 100 stuks geleverde eieren als vergoeding voor het gebruik.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3