Uit Stad en Provincie PASCHEN j WINTERHULPEN EDERLAND RADIO-PROGRAMMA Zondag 13 April HILVERSUM I. 415,5 M. 8 Gewijde muziek (opn.); 8,30 Gram.; 10 gram; 12 Gevraagde platen; 12,42 Almanak; 12,45 nieuws- cm -economische berichten ANP; 1 Collegium „Musica Di- vina"; (1151,80 gram.) ;1 45 E>e archieven die voor ons van belang zijln; 2 ensemble Tonny Roxini; 2,45 gram.; 3,30 Uit Ber. lijlri: 69e verzoekconoert (opm.); 7 Caba- retprogranüma; 8 nieuwsberiChteti ANP, 8,15 spiegel van den dag; 8,30 berichten (Engelsch); 8,45 Vocaal ensemble; 9,45 EngeLsche berichten ANP; 10 Nieuws berichten ANP, sluiting. HILVERSUM II, 801.5 M. 8 gram.; 9,15 gewijde muziek (gr. pl.); 9.30 gram.; 10 Wijdingswoord; 1115 ge wijde muziek (opn.); 12 Christelijke Radio Stichting:Cyclus „Kent Gijl Uw Bijbel" (opn.); 12,15 Nederlandsch kamerkoor ern een strijkènseonble; 12,45 nieuws- en eco nomische berichten ANP; 1 Omroeporkest 2 „De wereld van 100 jaar terug"; 2,15 Residentieorkest; (3—3,20 gram».); 4 Vrij zinnig Protestantsch Kerkcoimité: a. De clamatie (4), b. studiedienst (4,15); 5,30 oomcertgebouwtrio; 6 Radiotoneel; 6,45 sport van den dag; 7 De Ramblers; 7,45 De zomersporten naderen; 8 nieuwsbe richten ANP; 8.15 grant.; 8,30 „Der Graf von Luxemburg"; 9,30 Radiotooneel; 10 nieuwsberichten ANP, sluiting. Maandag 14 April HILVERSUM I. 415,5 M. Nederlandsch programma. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 Vrijz. Prot. Kerk- comité: dagopening; 8,10gew. muziek (gr. pl.); 8,30 nieuwsberichten ANP; 8,45 gr.; 10 Vrijzinnig Protestantsch Kerkcomité: a. Paaschdienst voor de kinderen (10), b. Studiodienst (11); 12 Omroeporkest; 12,42 Almanak; 12,45 nieuws- en econo mische berichten ANP; 1 Amusementsor kest en ensemble Bandi Balogh; 2 cause rie over Vondels geboortestad Keulen; 2,30 Omroeporkest; 3,30 gram.; 4,30 zang met pianobegeleiding; 5 gram.; 5,15 nieuws-, economische- en beursberichten ANP; 5,30 orgelconcert; 6 gram.; 6,15 boekbespreking; 6,30 Musette-orkest „Les gars de Paris"; 7 economische vragen van den dag ANP; 7,15 ensemble Tonny Ro xini; 8 nieuwsberichten ANP; 8,15 spiegel van den dag; 8,30 berichten Engelsch; 8,45 Omroeporkest en solist; 9,45 Engel sche berichten ANP; 10 nieuwsberichten ANP, sluiting. HILVESUM II. 301,5 M. Nederlandsch programma. 6,45 gram; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram;; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 gram.; 8,30 Christe lijke Radio-Stichting: a. morgenwijding (8,30), b. rondom het orgel (9); 9,30 gr.; 10,20 orgel en fluit; 11 declamatie; 11,20 Gerard Lebon; 12 berichten; 12,15 Musi- quette; 12,45 nieuws- en economische be richten ANP; 1 ensemble Jonny Ombach; 2 Nederlandsch Kamerorkest; 2,10—2,55 gram.; 3,30 voor de vrouw; 3,45 ensem ble Tonny Roxini4,15 gram.4,30 voor de kinderen; 5 Christelijke Radio-Stich ting: Paaschvertelling; 5,15 nieuws-, eco nomische- en beursberichten ANP5,30 Sylvestre-trio6 Vrijzinnig Protestantsch Kerkcomité: Gesprekken met luisteraars; 6,15 Omroeporkest; 6,45 sport van den dag; 7 Friesch praatje ANP; 7,15 Om roeporkest; 8 nieuwsberichten ANP; 8,15 spiegel van den dag of. gram.; 8,30 Ons schemeruurtje; 9,30 causerie over het kunstleven; 9,45 gram.; 10 nieuwsberich ten ANP, sluiting. Dinsdag 15 April HILVERSUM I. 415,5 M. Nederlandsch programma. 6,45 gram.; 6,30 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 Christelijke Radio- Stichting: Schriftlezing en Meditatie; 8,10 gewijde muziek (gr.pl.); 8,30 nieuwsbe richten ANP; 8,45 gram.; 9,15 voor de vrouw; 9,17 gram.; 10 ensemble Jack der Kinderen; (10,20—10,40 declamatie); 11,15 cello en piano; 12 Musiquette; 12,30 gram.; 12,42 almanak; 12,45 nieuws- en economische berichten ANP; 1 gram. (met toelichting); 1,30 Esmeralda; 2,10 voor de vrouw; 2,30 Puszta-orkest(3— 3,30 Landsman's lust); 4 Vrijzinnig Prot. Kerkcomité: „Ons geloof en ons werk"; 4,20 orgelconcert (opn.)4,30 causerie met gram.; 5 gram.; 5,15 nieuws;, eco nomische- en beursberichten ANP; 5,30 Omroeporkest en solist; 6,15 lezing: „Nuchtere feiten"; 6,30 orgelconcert; 7 vragen van den dag ANP; 7,15 gram.; 7,30 Duitsche les; 8 nieuwsberichten ANP 8,15 Spiegel van den dag; 8,30 berichten Engelsch; 8,45 Musette-orkest „Les gars de Paris"; 9,30 gram.; 9,40 Vrijzinnig Protestantsch Kerkcomité: Avondwijding; 9,45 Engelsche berichten ANP; 10 nieuws- HILVERSUM II. 301.5 M. Nederlandsch programma. 6,45 gram 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 gram.; 8,30 nieuws berichten ANP; 8,45 gram.; 10,20 piano voordracht; 11 declamatie; 11,20 Ama- bile-sextet; 12 berichten; 12,15 orgelspel; 12,45 nieuws- en economische berichten ANP; 1 Omroeporkest en zang; 2 Arn- hemsche Orkestvereeniging; (2,45—3,00 gram.); 3,30 voor de zieken; 4 ensemble Jonny Kroon; 4,30 voor de jeugd; 5 gram.; 5,15 nieuws-, economische- en beursberichten ANP; 5,30 De Ramblers; 6 causerie: „Voorjaarsvermoeidheid";6,15 Musiquette; 6,45 gram.; 7 vragen van den dag; 7,15 Melodisten; 8 nieuwsbe richten ANP; 8,15 Spiegel van den dag; 8,30 radiotooneel; 9,30 Kees Veening en zijn ensemble; 10 nieuwsberichten ANP, sluiting. I HAAMSTEDE. In café Thijsse hield de Tuinbouwver. N.W. Schouwen Donderdag avond een ledenvergadering. In zijn openingswoord deelde de voorzitter, de heer D. J. Braai, mee, dat de prijzen van de zomersproeimiddelen nog niet zijn vastgesteld. Toch heeft het bestuur ge meend deze vergadering te moeten be leggen om de bestelling van deze mid delen te bespreken. Besloten werd de zomersproeimiddelen zoo spoedig mogelijk te bestellen en de levering op te dragen aan de firma Jan E. den Boer te Den Haag. Met algemeene stemmen werd besloten tot de afd. Tuinbouw van de Z.L.M. Als afgevaardigde hiervoor werd de secre taris, de heer Jac.s Priemus aangewe zen. Tot bestuurslid werd gekozen de heer I. C. Boot. Hierna sluiting. 1 OUD-VOSSEMEER. De onderwijzeres, mej. H. alhier, geraakte met haar voor wiel van haar rijwiel in de afvoergoot, gelegen naast de, bestrating op den weg Oud-VossemeerTholen. Zij verloor dien tengevolge de macht over haar stuur viel en brak daarbij haar enkel. Genees kundige hulp moest worden ingeroepen, i Naar we vernemen heeft een aan- tal personen ter verkrijging van een kolenbon verklaard voor het verwarmen I van maaltijden uitsluitend te zijn aan- gewezen op vaste brandstoffen, welke i verklaringen bij controle bleken niet over eenkomstig de waarheid te zijn. Tegen deze personen zal proces-verbaal worden opgemaakt. SCHERPENISSE. Alhier had de eindles plaats van bet derde jaar van den alge- meenen landbouwcursus, gegeven door de heeren J. Oudesluijis en I. Duijnhnuwer, Aanwezig iwiaren de Goimlmissie vain Toe. zicht ien de rijkslamdbouwcoinsuLent. Uit de vlotheid der antwoorden bleek, dat de leerlingen rniet vrucht de lessen1 had den gevolgd, hetgeen den' voorzitter deed zeggen: ze Zijln allemaal goed. De con sulent moedigde deze cursussen ten zeer ste aan. De landbouwer heeft tmtet zoo veel zaken te imaken, waarvoor de richt lijnen der kennis onmisbaar zijn. De voor zitter herdacht ook nog het Imlede-com- imissielid dlhr. E. Noom, die wegens een ernstige operatie niet aanwezig /was. Een der leerlingen was gedurende de cursus ziek geworden. Een getuigschrift kom uit. gereikt worden aan M. Hage, A. de Hondt. D. Quaak, H. v. d. Slikke, J.b de Groen, M. v. Ast en M. de Groen. De oud ste leerling, dihr. D. Quaak, dankte de leeraren en reikte hen uit naam 2ij|ner medeleerlingen een stoffelijk blijk van waardeering uit. Dat de collecten ten bate valn de Win terhulp Nederland in onze provincie tot alleszins te waardeer en uitkomsten heb ben geleid, is aan vel© factoren te danken. Ter. eerste aan degenen, die offerden omdat ziji inzagen, dat het altijd n;og| beter is te kunnen geven dan te moeten nemen. Vervolgens aan de plaatselijke directeuren en hun organiseerende hei pers. Tenslotte aan de ijVerige vrouwen en mannen, mieiskes en jongens, samen te vatten Onder den' verzamelnaam WHN- collectanten. Met bussen en lijsten' hebben zijl een beroep gedaan op het geweten/ van hun stad- en dorpsgenooten. Zij1 heb ben hun enthousiasme, hun tijd, h/un werk. 1 en werfkracht gegeven; vermoeienissen doorstaan, teleurstellingen geoogst opdat lasten zouden kunnen worden afgewen teld va/n te zwaar beladen schouders; op dat licht zou kunnen doordringen en hon derden Zeeuwsche woningen, waar het trieste duister van ontbering, het nachte lijk zwart van opgehoopte zorgen plegen te overheers chen. I Maand in maand uit zijln vele ver- knochte WHN-collectanten de frontstrij ders geweest in den oorlog van de Win- terhulp tegen gerucht en verdachtmaking en Onverschilligheid. Onversaagd, dapper, belangeloos, alleen lettende op het do'el: zooveel mogelijk geld inzamelen ©m zoo. veel mogelijk zorgen uit d© wereld te kunnen bannen. Het is begrijpelijk dat WHN Zich ge roepen gevoelt daar iets tegenover te stellen. De provinciale directeur heeft het plan opgevat als besluit op dit collecte- seizoen in verschillende centra va/n Zee land alle daar woonachtige collectant m een „gezel ligen avond" aan te bieden. Het programma van deZe WHN-avondjiis dient nog nader te worden uitgewerkt, doch de collectanten kunnen ©r zich nu reeds van verzekerd houden, dat het goed Zal worden. Behalve de collectan ten zullen de plaatselijke directeuren1 en de werk-commissi© wlordem uitgenoodigd. Cor. 5, 7 LAND. EN TUINBOUW Lag«ra Tuinbouwachool te Haamstede De aangifte van leerlingen voor boven staande school is blijkens een adverten: tie, welke voorkomt in dit nummer, weer opengesteld. In dit verband zouden wij willen wijzen op het groote nut, dat het bezoeken van deze school voor onze toekomstige land- en tuinbouwers heeft. Het mag toch zéker algemeen bekend zijn, dat vak kennis ook voor land- en tuinbouw, waar aan op het oogenblik en in de toekomst Van den beginne is Paschen de blijde dag van het geloof geweest. De discipe len van Jezus hebben zoo min als wij gewandeld in aanschouwen, en niet dan veel later heeft de Kerk geleerd, dat zij eerst hebben gezien en toen zijn gaan gelooven. De „ongelooviige Thomas" werd het beeld dier latere christenheid, die de geestelijke geloofswaarheden tastbaar, van vleesch en bloed, heeft gemaakt. Het Paschen der discipelen is anders geweest. Dat was het kruis en den sma- delijksten ondergang zien en toch den meester in dood en vernedering niet los- laten en in hem als in den Christus blijven gelooven. Hun Paschen was van doodsschaduwen omgeven zijn en pro- feteeren van onverderfelijk leven, hooren hoe alles sprak van nederlaag en zingen van zegepraal. De waarachtige liefde voor hunnen Heer, de diepe indrukken zijner hei'lsprediking, een oogenblik maar in hun leven verschenen, toch onvergetelijk, hoe zouden zij door dit alles niet aan hem hebben vastgehouden, hem niet gepredikt hebben als nochtans overwinnaar, levend, opgenomen bij God, wel verzekerd, dat zijn woord een evangelie voor alle ge slachten wezen, zou. Aldus hebben zij gewandeld in geloof. Het is wèl, dat zij daarna hunne ge zichten van den Herrezen© hebben ge had, twat binnen in hen was hebben zij buiten zich gezien. Maar dat was het latere, het gevolg. Het begin was ook bij hen het „En toch" des geloofs. Tho mas wil eerst zien en tasten en dan gelooven. Paschen in zijne ontplooide heerlijkheid is gelooven in (en het dan ook durven wagen met) wat wij. hier j op aarde op zijn best maar in zeer flauiwe omtrekken zien. De Paaschdag boodschapt aan wier aangezicht vervallen is eene goedheid, die nimmer moede wordt en volhoudt en vreugde en vrede brengt, zij werkt wat blijft, zij draagt bij aan der mensch- heid onverderfelijk bezit. zulke hooge eischen gesteld worden, voor het opkomende geslacht onmisbaar is. Hoe langer hoe meer wordt het duidelijk, dat in de toekomst zij die een diploma bezitten, waaruit hun vakkennis blijkt, de voorrang zullen hebben wanneer het er om gaat een behoorlijke plaats in de samenleving te verwerven. Reeds nu wor den b.v. in de Wieringermeerp older bij het verpachten van landerijen, deze alleen toegewezen aaai gediplomeerden en wan neer straks de gronden in de N.W.-pol der uitgegeven zullen worden zal dit zeker weer het geval zijn. Doch ook in andere gevallen zullen diploma's, ook al zijn deze eenvoudig, van zeer veel be- teekenis zijn. i Al is het onderwijs aan deze school meer op de Tuinbouw gericht, ook jonge lui, die later in de landbouw werkzaam zullen zijn, kunnen van dit onderwijs profiteeren, daar verschillende vakken ongeveer gelijk zijn, zoowel voor land- als tuinbouw. Niet alleen kinderen van werkgevers, doch ook van werknemers raden wij aan dit onderwijs te volgen, daar het ook voor deze laatste groep van beteekenis is, dat zij inzicht hebben in de verschillende werkzaamheden, die zij moeten verrichten. De cursus aan deze school duurt 4 jaar, waarbij aan de le klasse 2 dagen per week, aan de 2e klasse 1 dag per week gedurende 40 weken, aan de 3e en 4e klasse» 1 dag in de week gedurende 30 weken per jaar les wordt gegeven. In de le en 2e klasse wordt naast de theoretische vakken op het gebied van land- en tuinbouw ook nog les gegeven in enkele vakken van. de lagere school. In de 3e en 4e klasse worden de prae- tisehe vakken onderwezen. Tot de school kunnen toegelaten wor den jongens en meisjes, die het 7e leer jaar der lagere school volledig hebben doorloopen. De kosten aan het onderwijs verbonden zijn zeer laag en worden berekend naar het inkomen. VOOR DE HUISVROUW Naar e«n batara kooktachniak I In grootmoeders tijd werd het vloèr- kleed moeizaam streek voor streek met de hand geveegd door iemand, die niet mocht opzien tegen het ongemak van op de knieën voort te krijpen! Gij, mo derne huisvrouw, loopt kalmpjes met Uw stofzuiger in het rond.... Men moest toen ook het strijkijzer steeds weer op het vuur zetten, teneinde het voldoende warm te houden om het goed mooi glad te krijgen, maar U kunt met Uw electrische strijkbout achterel kaar aan den gang blijven.... In dien „verleden tijd" werden aard appelen en groenten met véél water ge kookt, want van vitamines en voedings waarden had men toen nog geen be grip. En U.... Ja, dat is nu het eigenaardige: in vele opzichten zijn de huisvrouwen met haar tijd meegegaan en profiteeren ze van de moderne techniek, maar wat koken betreftlaten velen alles bij het oude. De kostelijkste stoffen gaan dagelijks met het „afgietwater" door den gootsteen en daarbij verwondert men zich nog, dat er in het gezin ongemakken of zelfs ziekten voorkomen, die het gevolg kun nen zijn van een onjuiste voeding. OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN. VASTGESTELDE MAXIMUMPRIJZEN. Bericht No. 7. De volgende prijien (omzetbelasting inbegrepen) mogen ten hoogste aan het publiek in rekeniDg worden gebraoht EIEREN (hiermede vervalt Bericht No. 3) Versohe eieren klasse 1 (65 gr. en meer) 9 ot. per stuk. n 2 (60-65 gr.) 8*/, u n ii 3 (55—60 0 it v n v 4 (50-55 71/, u ii ii 5 (4550 7 H a a 'i ii ii 6 (minder dan 45 gr.) 61/, HET VRAGEN VAN HOOGERE PRIJZEN 18 STRAFBAAR. BEWAAR DEZE OPGAVE EN GEBRUIK HAAR. Nieuwe opgaven kannen de vroegere ongeldig maken. 10 April 1941. Schil de consumptieaardappel niet, maar 1 boen ze af met een pannespons of een stalen borsteltje en kook ze met meer dan een bodempje water in een goed gesloten pan in een half uur gaar. Droog en kruimig komen de goede aardappelen dan uit hun schil te voorschijn en vrij wel alle voedingswaarde is voor Uw gezondheid en Uw beurs behouden ge- j bleven. Wat een aardappel dan eigenlijk al zoo bevat? Op deze wijze bereid: I in belangrijke mate vitamine C de stof, waardoor scheurbuik wordt tegen gegaan. Voorts zetmeel, eiwjt, kaïlk, fos for, ijlZer, jodium en vitamines van de B-groep, waaraan mem vooral behoefte Iheeft. wanneer het vetgehalte vermin,- der. Schilt U dein aardappel, dam verliest U (niet alleen veel a,afn gewicht, doch bovendien wordt de voedingswaarde dan zeer verminderd. MANYA BEUKMAN. TELEGRAMMEN GAGES VAN ZEELIEDEN. De Goimlmissaris vooir Zee- /em Binnen scheepvaart heeft bekend gelmiaakt, dat de Engelsche regeerimg den/ laatsten tijld door imiddel van de Nederlands che Scheepvaartconümissie de Ned. zeelieden heeft gedreigd (mfet uitsluiting vam steun aan1 hun flatmiilieleden, indien' zlijl weigeren langer in dienst van Engeland te varen. Hierbij kan worden opgejmierkt dat de betaling vam steun door de Duitsche laiuto,- riteiteh geregeld en ongestoord tot nu toiD heeft plaats gevonden. Tot dusverre werden de gages van alle zeelieden door de reederijlen uitbetaald'. In de toekoimist echter zullen deze betalingen' worden ge. staakt, indien vaststaat, dat de betrokken Nederlandsche zeeman in Engelschen dienst is of dat Zijln schip i/n het belang van Engeland Vaart. LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND. Sterke formaties van het Duitsche lucht. wapen hebben in den nacht van Vrijidag Zaterdag, zoo verneemt het DNB, het kanaal van Bristol, Portsmouth en an dere belangrijke doelen in Midden- ©n Zuid-Bngeland gebombardeerd. Onder an dere werden talrijke installaties van de BritsCh© bewapeningsindustrie en haven inrichtingen aan het kanaal van Bristol op succesvolle wij'Ze tmiet bommen be stookt. Ook de oorlogshaven Portsmjouth kreeg tal van treffers door botataen van» zwaar kaliber. Afzonderlijke vliegtuigen deden voorts unlet succes aanvallen op verschillende Britsche vliegvelden in het Zuiden van Bnigeland. ONTMOETING DUITSCHE EN ITALIAANSCHE TROEPEN. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: In Zuid-Servië hebben op den Hen April Duitsche troepen ten Noorden van het Ochridameer de Italiaansche troepen ontmoet. De Führer heeft het volgende tele gram aan de Duce gezonden: „Duce! Nu Duitsche en Italiaansche afdeelingen elkaar voor het t eerst op het Joego-Slavische oorlogstooneel de hand reiken', zend ik U mijn hartelijke groeten. In trouwe kameraadschap. ADOLF HITLER". DE HONGAARSCHE OPMARSCH. De Hongaarsche Generale Staf heeft het volgende bekend gemaakt: De Hongaarsche troepen hebben den llen April, ondanks het hier en daar geboden taaie verzet in sterkten, overal de gestelde doelen bereikt. DE TOESTAND IN IRAK. Volgens eem bericht uit Bagdad heeft een afdeeling van de Irakeesche troepen het fo.rt Ruiba, het tusschem Bagdad 'en Damascus gelegen woiestijbstatiom, dat tot dusverre ©en belangrijk Engelsch contro lepunt was, bezet. Die controle bijl reizi gers op dit woestijlntrajiect is vam de politie op de Irakeesche militairen over gegaan. SPORT WANDELSPORT Avondviardaagtcha G.V. «Olympia» Van Dinsdag 15 - tot ©n; met Vrijidag 18 April houdt de gymnast(ek vereeniging „Olyonpia" voor hare leden eem Avond- vierdaagsdhe, waarvoor, maar w!ij! verine- Imen, flinke belangstelling bestaat. Deze wandeltochten zullen ongetwijfeld voor de jeugd een welkome afwisseling in de Paaschvacantie voflmiem BONS, DIE GELDIG ZIJN BOTER, MARGARINE en VET. Van 14 April tot en met 20 April geeft de Imiet 12 genummerde bom van de boterkaart recht op het koopen van een half pond boter (ook geldig tot 27 April). Op de bonnen van de vetkaart zal beurtelings boter of margarine, dan wel boter of margarine of vet verkrijgbaar zijn. BROOD. Van Maandag 14 April tot en met Zondag 20 April a.s. geeft elke der 'met 12 genummerde bominen van de broodkaart recht op het koopen van 'ongeveer 100 gram' brood. (Ook geldig tot 27 April). Voorts geeft de met „6" genummerde blom van die blloemkaiart t/m. Woens dag 30 April a.s. elk recht op het koo pen van 50 graan1 brood. BLOEM. Bon „06" vam de 'b'lloemkaiart geeft tot ©n onet Zondag 20 April a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tarwebloem of roggemeel of roggebloem of zelfrijzend bakmeel BRANDSTOFFEN. Haarden en kachels. Bons 15, 16, 17. Per bon van 1 Maart tot en met 30 April één eenheid vaste brandstoffen (anthraciet, steenkolen, bri ketten of turf). GEBAK. Van „12" van de broodkaart een rantsoen gebak vah' 14 tot en onet 20 April (ook geldig tot 27 April). Van „06" van de bloeonkaairt eem half ra|ntsoen gebak. EIEREN. Van 14 April tot en imiet 20 April bon „84" algemeen één' ei (ook geldig tot en !m|et 27 April). Bovendien geeft gedurende het tijd vak van Donderdag 10 April tot en met Woensdag 16 April de met 22 genum merde bon van de bonkaart algemeen, recht op het koopen van één ei. De bonnen, welke op 16 April nog niet gebruikt zijn, blijven geldig tot en met Zaterdag 19 April. SUIKER. Van 14 April tot ©n (miet 11 Mei geeft de Imiet 21 genummerd© bom van de „bonkaart algemeen" recht op het koopen van één kg suiker. THEE en KOFFIE. Van 17 Maart tot en met 27 April wordt op bon 18 (al gemeen) naar keuze 50 gram thee of 125 gram koffie of 250 gram koffie- surrogaat, voor zoover voorradig, be schikbaar gesteld. VLEESCH EN VLEESCHWAREN. Gedurende het tijdvak van Donderdag 10 April tot en met Zondag 20 April geeft elke der vier met „11 vleesch" gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegrepen, of een Tant- soen vleeschwaren. De met „11 vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koo pen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op 20 April nog niet gebruikt zijn, blijven geldig tot en met Woensdag 23 April. De aandacht wordt er op gevestigd, dat ditmaal ook kip in blik of glas, alsmede door bevriezing verduurzaamde kip op de vleeschbonnen en de vleeseh- warenbonnen kan worden gekocht. Ook de met 10 genummerde bonnen van de vleeschkaart geven van 10 April af recht op het koopen van 100 gram van boven genoemde soorten kip, been inbegrepen. Voor de lage afdeelingen bedraagt de af te leggen afstand 8 K.M. ©n voor de hoogere 15 K.M. Uit de organisatie van deze wandel tochten blijikt wiel dat het bestuur van „Olyimpia" niet stil zit en alles doet olm' de band tusschen haar leden te ver stevigen tem hun gezondheid voor het lichaam en omtspaoining voor den geest te bieden. Ook als propagandamiddel voor uitbreiding van het ledental (dat thaois ruim' 180 bedraagt) zal deze Avond- vierdaagsche ongetwijfeld goed kunnen werken. Gaarne spreken we de hoop uit, dat „Olympia" succes m©t deze wandeltoch ten mag hebben ©n dat veel mooi w©er. doch weinig blaren, den tippelaars ten deel zal mogen vallen. VOETBAL. - Schouwsche competitie. Voor de Paasdhdagen zijln geen wed- strijder, vastgesteld. Daar de misverstanden tussoli©n de v.v. „Zonnemaire" lem den oompetitielei- derzijln opgelost, zijn Zonnemaire I en Zonnemaire II w©er tot de oompetitie toegelaten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2