ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 12 APRIL 1941 Hongaren bezetten Joego-Slavisch gebied abonnement Prijs: in Zierikzee fl,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. OPCiEHOI ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889 Uitgave; N.V. de Zierikzeeacbc Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14618 advertenties i Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uor. ter bescherming van de daar wonende Hongaren De Rijksbestuurder Admiraal Horthy heeft ieen proclamatie tot het Hongaar- sche volk gericht, waarin hijl mededeelt, dat hij1 het Hongaarsche leger bevolen heeft de Hongaarsche bevolking van het Joegoslavische gebied, dat in 1919 door Hongarije werd afgiestaan, tegen de anar- ehie in bescherming te (nemen. Naar de \cihef van den genieralen staf van den Holngaarschen Honved meedeelt, 1 hebben de Homgaarsche troepen.' de grens van het verdrag van Trianon tusschan I den DiOtnau en de Theiss, alstalede in den i z.g. B a rany a-driehoek tusschien demi Do- nau en de Drave overschreden'. j (Den lOen September 1919 kwam te St.-Germain eeai vredesverdrag tot stand, j waarbij voor de Donau-landen een einde j werd gemaakt aan den (wereldoorlog. Biji 1 dezen vrede stond Oostenrijk Zuid-Stier- i marken en Z.O.-Kariinthië aan Joego-Sla- j vië af. Bijl den vrede van Trianon, die den 4en I Juni 1919 gesloten werd, stond Honga rije een Joego-Slavië een gebied ter grootte van 63.000 vierkante K.M. af. Dit gebied bestond behalve uit geheel Kroa tië en Slavonië, bovendien uit Baja: en Maria-Theresiapol). Ze gr *b bozet Het opperbevel van de Duitsche weer. 1 macht maakte gisteren bekend: Sedert Donderdagochtend bevinden zich Duitsche troepen onder bevel van Gene- ral-Oberst Freiherr voin Weichs, na, zich een overtocht te hebben gebaand over de rivier de Drave ondanks het slechte weer en het moeilijke terrein opnieuw in sue- 1 cesrijken opmarsch naar het Zuiden. Zooals reeds in een 'extra-berichtis bekend gemaakt, hebben -pantsertroepen in een sinielle doorbraak de hoofdstad van 1 Kroatië Zagreb ingenomen. De 1 strijdkrachten, die va,n Nisj uit den. vijand in Noord-Westelijke richting op den voet 1 achtervolgen hebben in de gevechten in' i midden-Servië verscheidene divisies ver- slagen. Zij maakten daarbij meer dam 10.000 gevangenen en 70 stukken geschut, j alsmede talrijke soorten ander oorliogs- 1 materiaal buit. I D» strijd in Zu'd-S^rwiê De vijlandelijke strijdkrachten, welke i|n Z u i d-S e r v i slag leverden, zijd in de pan gehakt. Een laatste groep, die nog tegenstand bood werd Donderdag bij' Kn- volatsj door een Duitsche divisie deels vernietigd, deels gevangeini genolmfen. Het luchtwapen ondersteunde het optreden van het leger. Ten Westen, van Zagreb werd ©en transporttrein m|et succes ge. botmlbardeerd. gevechtsvliegtuigen veroorzaakten Woens dag in de haven van den Piraeus met bommen bïand in .een Brjtsch benzine depot en plaatsten bomtreffers op vier groote transportschepen. Die overgave van het tot capitulatie gedwongen Grieksche leger ten Oosten van de Vardar verloopt volgens de gemaakte plapnien. Het aantal gevangepemi ien de hoeveelheid oorlogs buit is nog niet te overzien.. I ADMIRAAL HORTHYj rijksbestuurder van Hongarije, die zijn troepen opdracht gaf Joegoslavisch gebied te bezetten. archief Z.N.B D# Mataxaslini® bezweek Bergjagers uit de Zuid-Duitsche gouwen (hebben een beslissend aandeel gehad in de doorbraak vain de geheel door' Griek sche elitetroepen bezette 'en deels in rotsen uitgehouwen buinkerstellingen der M e t a x a s 1 i n i e. In het bijzonder heb ben zich daarbij' onderscheiden de luite nant in een riegimient bergjiagers, Ager, die ondanks een ernstige verwonding, nog de overgave van twee bunkers Wist af te dwingen, alsmede majoor Ens, de commandant van een regiment infanterie, die na doorbraak met het vijlandelijke, vestingwerk, (met een bataljon diep in den rug van dön vïjland een belangrijke brug 'einder controle kreeg en ondanks herhaaldelijke vijandelijke aanvallen deze brug wist open te 'houden, totdat nieuwe strijdkrachten waren aangekomen. 1 Ochrida door do Italianan b#zet Stefani imieldt van h|et Italiaaimsdie front Italiaansehe troepten hebbten gisteren de stad Ochrida, gelegen aan de Oostzijde van 't Oehrida-meer beze t. In dezelfde zone van Ochrida hebben geJmlOitoriseerde colonnes Bersagliieri eejn Duitsche ge- vechtsgroiep ontmi|oiet. Vluchtelingen uit Saiolniiki, die te Stamboel zijin aangekomeni, hebben ge. zegd. dat de Grieken de stad op verschil lende punten in brand hebben gestoken. Alle levensmiddelen en go.edere,n van waarde wierden vernietigd, voior zloover ziji ze op hun terugtocht niet konden mee nemen- T.oien het schip met vluchtelingen de haven van Saloiniki verliet, was da stad, zoo verneiamt SPT, nagenoeg ge heel verduisterd door de dikke rook kolommen, 'die uit oen bönzine-opslag plaats opstegen. Zoo goied als de heei'e bevolking is weggevoerd en de stad was na het vertrek van het laatste schip ge heel veerlaten. Duitsch weermachtsbericht Birmingham zwaar bestookt Het opperbevel van de weermacht doet over den strijd in West-Europa de volgende mededèelingen: Het luchtwapen bracht aan de Brit- sche oorlogsindustrie en de Britsche be drijven voor de oorlogvoering opnieuw zware slagen toe. Vliegtuigen der ge wapende verkenning brachten 200 km ten Noord-Westen van de Hebriden een koop vaardijschip van 3000 ton door volle tref fers tot zinken en beschadigden een ander groot koopvaardijschip op ernstige wijze ten Noord-Westen van de Shet- landeilanden. Verscheidene honderden gevechtsvlieg tuigen deden in den afgeloopen nacht aanvallen op belangrijke militaire iristal- laties in midden- en Zuid-Engel and. Aan vallen zonder ophouden waren gedurende verscheidene uren gericht op fabrieken te Birmingham. Bij goed zicht kon den talrijke groote branden worden, waar genomen, zoodat aangenomen kan wor den, dat de aanvallen groot effect te weeg hebben gebracht. Andere doeltref fende bomaanvallen waren gericht op de wapenfabrieken van Nottingham, de ha veninrichtingen van Southampton en op verscheidene plaatsen aan de Britsche Oost- en Zuidoostkust. In Cyrenaïca zetten de Duitsch— Italiaansehe troepen na de inneming van Derna de achtervolging van den versla gen vijand voort. Duitsche en Italiaan sehe duikbommenwerpers bombardeerden herhaaldelijk Britsche troepenconcentra ties bij Tob roek en ondernamen met suc ces aanvallen op de havenwerken aldaar. Duitsche luchtdoelartillerie schoot een Britschen jager van het Hurricame-type neer. De vijand deed overdag een aanval op de kust van de bezette gebieden als mede op het eiland Norderney. Hier werd uitsluitend in de stad schade aan woonwijken aangericht. Eenige burgers werden gedood en gewond. In den afge loopen nacht wierp de vijand op ver scheidene plaatsen van West-Duitschland een gering aantal brisant- en brandbom men, welke slechts onbeteekende schade veroorzaakten. De vijand verloor tien vliegtuigen in luchtgevechten, waarvan vijf door nachtjagers werden neerge schoten. Luchtdoelartillerie vernietigde vier andere vliegtuigen. Het gezamenlijke ver lies van den vijand bedraagt daarmede in totaal vijftien vliegtuigen. Acht eigen toestellen worden vermist. Italiaansch weermachtsbericht Gevechtan in Zuid-Slavië on Noord-Afrika Het 308e weermachtsbericht luidt als yolgt: Aan het Julische front is Longatico be zet. Onze acties duren voort in dalen van de Save len Lejvebjama. Aam !het Albar neesche Oostfront duurt de opmarsch lOnzer troepen op Zuid-Slavisch gebied voort. Van het Grieksche front niets te melden. Onze luchtmacht heeft in scheer- vlpicht vijandelijke troepen, gemechani seerde strijdmiddelen en stellingen in Z u i d-S 1 a v i aangevallen. Af deelingen bommenwerpers hebben de havenwerken en de opslagplaatsen van de vlootbasis Sebeni'öo getroffen. De landingsplaats voor watervliegtuigen te Divolje en Slo- sella werden opnieuw bestookt met bom men en machinegeweervuur. Er braken branden uit en vier watervliegtuigen werden beschadigd. Ook de militaire in stallaties te R a g u s a werden getroffén. In Griekenland is het station te Kipa,- rissia .en de spoorbrug over de Arkadei,- lta op den Pelopooesus vernield. Op 9 April hebben vliegtuigen van het Duit sche vliegerooirps de haven van Piraeus aangevallen. Een groote opslagplaats van brandstoffen geraakte in brand. Vier groote sdhepien m havenwerken tw|erdlSm ernstig besdhadigd. In Cyrenaïca duurt de achtervol ging van den vijand naar het Oosten voort. Een groote menigte gevangenen en oorlogsmateriaal blijft in onze handen vallen. Af deelingen van het Duitsche vlie gercorps hebben 'de havenwerken en ge meerde schepen te Tobroek getroffen. Duitsche en Italiaansehe duikbommenwer pers, Stuka's en Pachetelli's hebben troe penconcentraties in de omgeving van Tobroek gebombardeerd. Uit Italiaansch Oost-Afrika geen nieuws van beteekenis. VERSCHILLENDE BERICHTEN Niauws ®i»rp'ijz©n v»stg«>»te(d De winkelprijzen zijn thans met inbe grip van de omzetbelasting vastegesteld voor- Klasse I (eieren van ten minste 65 gram) op 9 cent per stuk; klasse II (eieren van ten minste 60 gram) op 81/2 cent per stuk, klasse III (eieren van ten minste 55 gram) op 8 cent per stuk, klasse IV (eieren van ten minste 50 gram) op 71/2 cent per stuk, klasse V (eieren van- ten minste 45 gram) op 7 cent per stuk, klasse VI (eieren van ten hoogste 45 gram) op G1/^ cent per stuk. Gaan concours van dan Zaeuwschen Zangersbond Het dagelijksch bestuur van den Zeeuw- schen Zangersbond had een rondschrij ven gezonden aan al de 26 aangeslo ten vereenigingen. Daarin vroeg het be stuur of de vereenigingen al dan niet zouden deelnemen aan het concours, dat bij voldoende deelname te Hansweert zou gehouden worden. Slechts zes ver eenigingen verklaarden mee te zullen doen, terwijl de overigen beri.cljtten niet in staat te zijn dit jaar te komen en wel om verschillende reden, alle het gevolg van den tegenwoordigen toestand Ieder zal begrijpen, hoe teleurstellend dit ook mbge zijn voor de vereenigingen, die reeds eenigen tijd aan het studeeren waren, dat het bestuur besloot dit jaar geen concours te houden (P.Z.C.) Zeilboot omgeslagen Donderdagmiddag is op de Westein- derplas een zeilboot omgeslagen, waar in zich vier leerlingen van een gymnasium te Haarlem bevonden. Hierbij is de 16- jarige Albert Hoolhorst uit Bloemendaal om het leven gekomen. De drie andere inzittenden konden worden gered. Het lijk van het slachtoffer is nog niet ge vonden (A.N.P.) N.S.B. en Oxford-baweging In Volk en Vaderland schrijft ir. Mus seri, dal „de zgn. Oxford Beweging waarschijnlijk is te beschouwen als de jongste vrijmetselarij onder religieuzen dekmantel, gericht tegen het natiomaal- soeialisme". Dientengevolge heeft hij aan den vor mingsleider, mr. van Genechten, met zijn medewerkers de opdracht verstrekt, om een zoo diep mogelijk onderzoek in te stellen naar oorsprong, wezen en uitein delijke bedoeling van de Oxford Bewe ging, in samenwerking met het zoo pas te Frankfurt aan de Main gevestigde In stituut ter bestudeering van het Jood- sehe vraagstuk e.d. De leden der N.S.B., die deel uitmaken van de Oxford Beweging of daaraan actief hebben deelgenomen, moeten zich bereid houden tot het verstrekken van inlichtingen en alle overige leden moeten hetgeen zij weten van de Oxford Bewe ging en van eenig belang kan zijn voor het onderzoek aan den vormingsleider berichten. Twea boarderijen afgebrand Donderdagmiddag zijn te Gerwen, ge meente Nuenen (N.B.) twee boerderijen afgebrand. De brand ontstond in de boerderij van den landbouwer Van Weert. Het vuur greep snel op zich heen, doch de be woners slaagden er in, het vee en den inboedel te redden. Door den krachtigen wind sloeg het vuur over naar de aan den anderen kant van den weg staande boerderij van den landbouwer Raayma- kers. De brandweer uit Nuenen bestreed het vuur krachtig. Zij kon echter niet verhinderen, dat ook de tweede boer derij in vlammen opging. Ook hier wer den inboedel en vee gered. De schade wordt slechts gedeeltelijk door verzeke ring gedekt. Fabrieksbrand Te Wadenoyen, bij Tiel, heeft gister avond een uitslaande brand gewoed, waarbij vrijwel de geheele chemische fa briek van de n.v. J. E. de Boer, in de asch is gelegd. Het personeel, bestaande uit 20 per sonen, had zijn dagtaak volbracht, en had om half, zes de fabriek verlaten. Kort daarna werd de brand ontdekt. De vlam men vonden voedsel in de carbolineum, het hoofdproduct van de fabriek en in overige teerprodueten en chemische stof fen, en sloegen weldra naar alle kanten uit. j De brandweer van Tiel rukte terstond met groot materieel uit en bestreed het vuur met zeven stralen. Aanvankelijk stond zij machteloos tegen de vuurzee, maar allengs won zij terrein, zoodat spoedig het gevaar voor uitbreiding tot de belendingen was geweken. Bij het blusehwerk moest de brand weer behoedzaam te werk gaan, daar door de hitte verscheidene zuurstofcylin- ders en flesschen met chemicaliën tot ontploffing kwamen. Bij een van' deze explosies werd een opzichter van de brandweer door een wegvliegende scherf ernstig aan het hoofd gewond. De schade is aanzienlijk. De oorzaak van den brand is niet bekend. De Fransche ambassadeur in Amerika, Henry Haye, heeft opnieuw een onder houd gehad met den vice-minister van buitenlandsche zaken, Sumner Welles, waarin hij weer de kwestie ter sprake bracht van den aankoop van 490,000 ton graan voor het onbezette Fransche ge bied. De ambassadeur verklaarde dat deze hoeveelheid noodig is om tot einde Aug. de bevolking van brood te voorzien. Anders zou de bevolking van het onbe zette gebied twee maanden lang zonder brood zitten. (D.N.B.) De regeering der Vee. Staten heeft bekend gemaakt, dat de Vereenigde Sta ten, overeenkomstig de Deenseh-Ameri- kaansche overeenkomst, luchtbases zullen inrichten O: p Groenland, wel ke moeten dienen ter bescherming van Groenland en van het westelijk half rond (D.N.B.) De staking in de Ford-fabrieken te Detroit is Donderdag bijgelegd. De directie der Fordfabrieken heeft de voor stellen vait het bemiddelingseomité aan genomen. De arbeiders hebben Vrijdag het werk hervat (S.P.T.) Craigie, de Britsche ambassadeur te Tokio, heeft Vrijdag een kort onderhoud met den plaatsvervangenden Japanschen minister van buitenlandsche zaken gehad. 1 Uit Sidney wordt gemeld, dat de Japan- sche gezant aldaar nogmaals heeft ver- 1 klaard, dat een conflict in den Stillen Oceaan niet onvermijdelijk is (S.P.T.) Naar het D.N.B. uit Washington meldt, heeft de Democratische senator Lee, die reeds herhaaldelijk door de Amerikaan- sche regeering gebruikt is als wegberei der voor komende maatregelen, voorge steld, dat de Amerikaansche vloot de bescherming van Singapore op zich neemt om den Engelschen gelegenheid te geven hun vloot op de strijdtooneelen te ver sterken. Wegens het Paaschfeest zal de Nieuwsbode a.s. Maandag niet worden uit gegeven. De Directeur. Wanneer verduisteren? Heden (Zaterdag) gaat de zon om 20.31 uur onder. Morgen (Zondag) komt zjj op om 6.48 uur en gaat zij onder om 20.34 uur. Maandag komt zij op om 6 46 uur en gaat zij onder om 20.36 uur. Dinsdag komt zij op om 6.44 uur en gaat zjj onder om 20.38 uur. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Laatste kwartier 18 April nieuwe maan 27 ApriL Postkantoor Zierikzee TWEEDE PAASCHDAG: Eén brief- en pakketpostbestelling. Geen afgifte van correspondentie. Verdere dienstuitvoering als op Zon dagen. DE NIEUWE BONNEN AANGEWEZEN De secretaris-generaal van het Depar tement van Landbouw en Visseherij maakt het vólgende bekend. Zooals gebruikelijk zal de geldigheids periode van de bonnen op Maandag be ginnen, doch het is voortaan toegestaan reeds den Zaterdag daaraan voorafgaande de daarop verkrijgbare goederen te koo- pen. Derhalve kan op de bonnen, welke met ingang van Maandag 14 April as. geldig zuilen worden verklaard, reeds op Zaterdag 12 April worden gekocht. Dit geldt voor alle bonnen, dus ook voor die, welke een langeren geldig heidsduur hebben dan één week. Zondegat-teandienet Zierikzee Beide Paaschdagen: Dr. van Hoorn ein Dr. Verspijlck. Burgerlijke Stand van Zierikzee Geboren6. Jan Jacob, z. v. H. de Vlieger en van A. A. Ridderhof; 9. Geertrui, d. v. A. B. van Vliet en A. Lammers. Gehuwd: 4. W. L. Schiettekatte, 27 j. j.m. en M. P. Fiere, 23 j. j.d. Overleden: 3. Jacobus Cornelis van Bortel, 57 j., echtg. A. A. van Bouhuys. PREDIKBEURTEN Zondag 13- en Maandag 14 April le en 2e Paaschdag) Ned. flerr. Kerk Zierikzee. Nieuwe kerk. Ie Paasch dag 10 ure, d8. Valeton (Solozang van mevr. Coumou.) Kleine kerk. Ie Faasohdag 10 ure, de. Pijuaoker Hordijk (Coll. noodl. kerken en pers.) 2e 10 ure, ds. Valeton. Luth. Kerk Geen dienst. Geref. Kerk, le Paasohdag 10.30 en 5 ure, ds. Leene. 'Ohr. Geref, Kerk. le Paasohdag 10.30 en 3.30 ure, ds. Hoogondoorn 2e 10 30 idem. Gerei. Gem. (St.-Domusstraat) le Paasohdag 10.30, 3 en 7 nre, Leeskerk. Oud-Gerei, Gem. le Paasohdag 10.30, 3 en 7 nre, Leeskerk. Volgens welingelichte kringen te Athene is Koning Peter II van Joegoslavië, die sinds Donderdag te Athene ver toefde, per vliegtuig naar Cyprus vertrokken. (SJR.T.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1