NIEUWSBODE VRIJDAG 11 APRIL 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT ZAGREB DOOR DE DUITSCHERS BEZET De Kern ABONNEMENT Prijs: in Zieriikzee f 1,60, elders fl,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zierlkzeeschct Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaveo B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14617 advertenties: Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. EEN KROATISCHE STAAT GEPROCLAMEERD EEN NIEUW FRONT TEN NOORDEN VAN ATHENE Het opperbevel van de weermaoht maakte gisteren bekend: Duitsche pantsertroepen zijn vanavond onder het gejuich der bevolking binnen gerukt in Agram, de hoofdstad van Kroatië. Kroatische staat geproclameerd Van Duitsche zijide wordt bevestigd, dat Generaal Sladko Kvaternik, als hoofd van den Kroatisdhem staat, Donderdag avond te 18 uur 15 over den zender te Agram! in een korten oproep tot het Kroatische volk d^n zelfstandigen, Kroa- tischen staat heeft uitgeroepen. Alle of ficieren. onderofficieren, ambtenaren' enz. worden aangespoord om den eed van trouw aan het onafhankelijke Kroatië af te leggen. In een twieeden oproep voor de radio werd de bevolking aangespoord te vlag gen, de wapenen neer te leggen en slechts voor de eigen vrijheid te strijden. Naar aanleiding van het bericht, dat de Duitsche en Italiaansche troepen in Zuid-Slavië in contact met elkaar ge komen zijn en dat de in Albanië staande Grieksche strijdkrachten uit vrees #afge- sneden te worden zich naar het Griek sche binnenland terugtrekken, is men te Rome van meening, dat de Grieken in samen\verking met de uit Noord-Afrika en uit Palestina overgebrachte Engel- schen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders, zullen trachten ten Noorden van Athene den' voornaamsten tegenstand te bieden. Da Engalschan in Griekenla-d De vraag, waar de weken geleden in Griekenland laan land gezette Engelsche troepen, waarvan de sterkte 200.000 man zou bedragen, zijn, heeft de omroeper van de Columbia Broadcasting Company te Ankara, volgens een A.N.P.-bericht u't New York, beantwoord, met er op te wijzen, dat ongeveer 40.000 a 60.000 En- gelschen voor het uitbreken der vijan delijkheden in de tweede verdedigings linie aan den Olympus bij Beterini, ten Zuidwesten van Saloniki, lagen. Klaar blijkelijk was het de bedoeling hen in geval van nood en al naar gelang de behoefte naar het Noorden of Oosten te dirigeeren. Op het oogenblik nu de vijandelijkheden zijn begonnen, is het niet bekend, aldus verklaarde de omroeper verder, waar de Engelschen liggen. Men gelooft echter niet, dat zij reeds met den vijand in contact zijn gekomen. Indrukken uit Londen In de Britsche hoofdstad kan men niet begrijpen, dat het noch aan Grieken, noch aan Joegoslaven of Engelschen ge- lukt is, den Duitschen opmarsch te slui- ten, schrijft de „Nya Dagligt Allehanda" I uit Londen, en het blad vervolgt: „Terwijl men nog twee dagen geleden I in de Britsche hoofdstad verklaarde, dat de val van Saloniki de keer van den oorlog zou zijn, verklaart men thans, dat Engeland nooit het voornemen gehad heeft, die smalle Grieksche kuststrook j ten Zuiden van de Bulgaarsehe grens te i verdedigen. Nadat het optimisme van Londen afgeloopen Zondag het hoogte- punt heeft bereikt, is men thans aan de j Theems in een geheel andere gemoeds- stemming geraakt en verklaart men te- I leurgesteld, dat er op het oogenblik aan een keerpunt of succes van de bondge- i nooten in het geheel niet te denken valt". I Grieksche to»pen naar Turksch gebied uitgeweken Grieksche troepen uit Griekseh-Mace- donië zijn naar Turksch gebied uitgewe- 'ken aldus verluidde te Ankara. Volgens deze berichten, die tot nu toe nog niet bevestigd zijn, betreft het hier voorloo- pige kleine contingenten, die door de Turksche grenspolitie werden ontwapend. Het aantal door de Duitsche troepen ge. imaakte Servische k rijfgsgev an- geinen Inieamt gestadig toe. Behalve de reeds vermelde 20.000 krijgsgevangenen in Zuid-Servië hebben zich op talrijke andere plaatsen verstrooide afdeelingen overgegeven. Onder de zes gelneraalsi, die in Zuid-Servië gevangen genomen zijjn, bevindt zich een geheel© divisiestaf. In welingelichte kringen te Berlijn ver luidt volgens ANP, dat van 't Grieksch- Macedonische leger, dat Woensdag de wapens heeft neergelegd, tot dusver 80,000 man krijgsgevangen zijn gemaakt. Men voegt hieraan echter toe, dat dit getal niet definitief is. Duitsch weermachtsbericht Birmingham en New Castle zwaar gebombardeerd Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend: De groote successen in Servië en Grie kenland werden op den 9den April reeds in extra berichten bekend gemaakt. Uit Stiermarken oprukkende Duitsche troepen hebben op 9 April Maribor (Marburg) bezet. Gepantserde afdeelin gen en divisies infanterie van den Ge- neraloberst von Kleist achtervolgden, na bezetting van het spoorweg- en verkeers knooppunt Nisj, den terugtrekkenden vijand. Bij het doordringen tot de grens van Albanië werden, na het passeeren van de Vardar, Tetovo en Prilep inge nomen. Behalve de gisteren vermelde 20.000 krijgsgevangenen, vielen ongeveer hon derd stukken geschut en eenige honder den machinegeweren alsmede groote voor raden benzine, munitie en materiaal in onze handen. Duikbommenwerpers deden met succes aanvallen op wegen en spoor lijnen in Z u i d s 1 a v i Gevechtsvlieg tuigen bestookten vliegvelden in Bosnië met bommen, vernietigden hierbij zeven en beschadigden vijf o|p den 'beganen grond staande toestellen. In het gebied tusschen de Drau en de Save werden treinen, die voor aanvulling zorgden, als mede spoorwegemplacementen door bri santbommen getroffen. Gepantserde afdeelingen, welke uit Zuid-Slavië het dal van de Vardar bin nentrokken, veroverden Saloniki. De meer oostwaarts strijdende troepen be reikten, na door de Metaxaslinie gebro ken te zijn, en na onneming van Xanthi, de Egeïsche zee. De Grieksche strijd krachten ten Oosten van de Vardar, welke van hun verbindingen volkomen waren afgesneden, hebben onvoorwaarde lijk gecapituleerd. Tachtig kilometer ten Zuidwesten van Derna viel ook Mechilli in handen van de Duitsch-Italiaansche troepen. Zes ge neraals, twee kolonels met den rang I van generaal en 2000 manschappen wer- I den gevangen genomen. De buit aan oor logsmateriaal is nog niet te overzien. Successen van het luchtwapen j Sterke formaties gevechtsvliegtuigen brachten in den nacht van 9 op 10 April bij bijzonder goed aanvalsweer, harde slagen toe aan het Britsche wapenings- I centrum. Birmingham en aan de belang- I rijke haven- en werfstad New Castle. I Op wapenfabrieken, scheepswerven en docks richtten voltreffers van bommen van zwaar en het zwaarste ikaliber uit gebreide verwoestingen aan. Grootebran den en talrijke ontploffingen konden wor den waargenomen. Ook in de havens van Ipswich en Southampton werden belang rijke militaire doeien doeltreffend gebom bardeerd. Bovendien voerde 't luchtwapen gisteren den strijd tegen de vijandelijke koopvaardijscheepvaart in het zeegebied om Engeland met groot succes verder. Gevechtsvliegtuigen brachten negen sche pen met tezamen 49.000 brt., waaronder een groot tankschip, tot zinken. Vijf an dere groote schepen, alsmede een Brit sche torpedobootjager werden door bommen zwaar beschadigd. In deze suc cessen hebben formaties van den Gene- raloberst Stumpff een groot aandeel Berlijn aangevallen De vijand vloog vannacht naar Noord- Duitschland. Zijn voornaamste aanval was gericht op de rijkshoofdstad. Brisant- en brandbommen veroorzaakten vooral in woonwijken, alsmede in het centrum der staid aan openbare gebouwen en aan panden van cultuurhistorische waarde, alsook aan kerken en musea deels aan zienlijke schade. De verliezen aan dooden en gewonden onder de burgerbevolking zijn in verhouding tot het aantal uitge worpen bommen gering. De vijand viel bovendien Emden en Bremen, alsmede eenige andere punten van Noord-Duitsch- land met zwakkere strijdkrachten aan. In de beide laatste nachten gelukte het bijzondere resultaten te bereiken bij den afweer. Formaties nachtjagers onder bevel van den Generalmajor Kamhuber, alsmede luchtdoel- en vlootartillerie, schoten in den afgeloopen nacht zestien, in den voorlaatstén nacht zeven vijande lijke vliegtuigen neer. Een van den aan val terugkeerend eigen gevechtsvliegtuig haalde vannacht nog een vijandelijke ge vechtsvliegtuig in het bezette gebied om laag. Bij pogingen van den vijand om overdag de bezette gebieden binnen te vliegen werden gisteren en eergisteren tien vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Met inbegrip van een reeds vermeld vliegtuig en van een door jagers in Libye neergeschoten vliegtuig bedragen de ge zamenlijke verliezen van-den vijand sinds den 8sten April 43 vliegtuigen, waarvan 36 Britsche en zeven Zuidslavische. Een aantal andere Britsche en Zuidslavische vliegtuigen werd beschadigd. In hetzelfde tijdvak zijn negentien eigen toestellen tot dusver niet teruggekeerd., Italiaansch weermachtsbericht Da It-banen rukken in Joego-Slaviê op Het 306e weenmaditsbericht luidt als volgt: Aan het Julische front duurt de op;- traarsch van onze troepen in het dal van de Sav.e voorbij! Kranska Gora voort. In Albanië zijn aan het Zuid-Slavische front de vij'andelijke acties i|n de zone van Skutari gebroken. Talrijke krijgsgevangenen werden ge. maakt. Onze kolonnes rukken op Joego- Slavisch gebied op in Oostelijke rich ting oim de Duitsche kolonnes te ont moeten. Van het Grieksche front geen vermeldenswaardig nieuws. Italiaamsche luChtformaties hebben vijlandelijke troe pen en gemechaniseerde strijdmiddelen in de zóne van Zara gebombardeerd. De haveninrichting van Sebemioo, werd wederom door onze afdeelingen bom- bardempntstoestellen getroffen*. Afdeelin gen jachtvliegtuigen hebben defensieve installaties en troepen aan het Joegosla vische front in Albanië met mitrailleur- vuur bestookt en in scheervlucht in de omgeving van Zara aanvallen gedaan op 10 gemeerde watervliegtuigen, waarvan er vier getroffen werden, terwijl andere vliegtuigen ernstig werden beschadigd. Vijandelijke vliegtuigen zijn boven Zara verschenen, waar Zijl eenige bommen neerwierpen en* eenige schad© veroorzaak ten. In Cyrenaiea trachtte de vijland tevergeefs te ontkomen aan de omsin geling, die ten uitvoer wordt gelegd door de Italiaansche en Duitsche strijdmacht, welke vertrokken van de kust en van een punt den Z. van Gebel, zich voor bij Derna bij elkaar hebben gevoegd. De buit aan materiaal is aanzienlijk. Onder de gevangenen heeft men ruim 2000 manschappen met zes generaals en- verscheidene hooge officieren geteld. On ze luchtdetachementen hebben vijandelijke schepen getroffen en zware branden ver oorzaakt in de haven van Tobroek. Twee van onze vliegtuigen zijn niet terug gekeerd; een Engelsoh vliegtuig werd neergeschoten. In Oost-Afrika is Massaoea onder den druk van sterkere vijlandelijke strijd krachten, na een moedige verdediging, gevallen. Dé haven is versperd en de haveninstallaties zijn vernield. In het Oosten van de Middellandsche Zee heeft een van onze duiikbooten een vijandelijke kruiser getorpedeerd van het type-Liver pool. DE AEGEÏSCHE ARCHIPEL De .vergaten* eilanden met een paradijsachtige natuur De Noordelijke groep der Eegeische eilanden noemt men Sporaden (d.w.z. de Verstrooiden) en Cycladen. Daartoe be hoort onder meer het Grieksche eiland Samothrake en het Turksche Lemnos. Het laatste is onmiddellijk voor de Dar- danellen gelegen. Samen met Lemnos wa ren in den Wereldoorlog deze eilanden het uitgangspunt voor de Gallipoli-onder- neming van Churchill, die zooals bekend met een verschrikkelijke nederlaag van de Engelschen eindigde. In het onmid dellijke bereik van deze Noordelijke groep vinden wij ook Mytilene, dat in de oud-Grieksche geschiedenis Lesbos heet te. De Noordelijke Sporaden, die hoofd zakelijk aan Griekenland toebehooren, tel len ongeveer 80 grootere en kleinere eilanden. De Zuidelijke Sporaden, thans bekend onder den naam Dodekanesos, behooren tot de Italiaansche steunpunten sedert den Turksch-Italiaanschen oorlog. Het grootste van deze Sporaden is R h o d o s het beroemde eiland der rozen. Het werd door de Italianen benut als vlootbasis en steunpunt voor de vliegtuigen in het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee. Daarentegen dient men de eilanden Samos en Chios, die door hun wijnen een wereldreputatie genieten, te rekenen tot de Noordelijke Sporaden. Ze vormen, evenals Kreta, dat trouwens meer naar het Westen in de Middellandsche Zee is gelegen, Grieksch bezit. Onder de Cycladen zijn de eilanden Naxos en Santorin bijzonder bekend; daarop sluit aan het beroemde eiland Euboa van de oudheid, dat thans Eyri- pos wordt genoemd en waarvandaan men bij helder zicht de Akroplis van Athene kan zien. Naxos is door de legende van Ariadne en de gelijknamige opera van Richard Strauss tot een vast begrip geworden. Dikwijls wonen op één eiland slechts enkele honderden bewoners. In enkele gevallen bereikt het aantal be woners de 50.000. Maar een ding ver bindt deze eilanden zonder uitzondering: een paradijsachtig landschap, deels met een sterk vulkanische natuur, als bijvoor beeld Santorin, begroeid met drui ven, waaruit een wijn geperst wordt die even vurig als zwaar door de keel vloeit. Vele der Noordelijke eilanden bezaten tot in den jongsten tijd het monopolie voor krenten en rozijnen, die hier in enorme hoeveelheden werden .gedroogd en geëxporteerd. Naast den wijn betee- kenden zij voor Griekenland het belang rijkste uitvoerproduct. In totaal liggen 150 eilanden van gemiddelde grootte en van kleinere omvang hier tusschen Azië en Europa, waar men overal de sporen van klassieke bouwwerken aantreft, met een landschap, dat iets van het sprookjei heeft, maar die ook ditmaal helaas weer meegesleurd worden in de woelingen van den oorlog. Grieksch-Thracië bevindt zich in handen der Duitsche troepen 9 Agram door de Duitschers bezet 'n Zelfstandig Kroatië uitgeroepen 9 Kampeeren in tenten is des nachts verboden Rotterdam wordt met 1 Mei met randgemeenten uitgebreid 9 Benzineperiode wordt verlengd tot en met 31 Mei a.s. Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 20.31 uur onder. Morgen komt zjj om 6.50 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Volle maan 11 April; laatste kwartier 18 April; nieuwe maan 27 April. VERSCHILLENDE BERICHTEN De distribut e van melk en cacao De secretaris -generaal van het depar tement van landbouw en visscherij' maakt bekend, dat kon worden goedgekeurd, dat ook aan ieder kind, geboren in Fe. bruari pf Maart 1927, alsnog één imelk- kaart en één cacapkaart kaïn worden verstrakt. Kinderen, welke tot deze groep behooren komen dus in totaal in aan merking vopr twee melkkaarten en één cacapkaart. Voorts komt ieder kind, geboren in Februari of Maart .1937 alsnog in aan^ fmerking voor twee melkkaarten, zoodat kinderen, die tot deze groep behooreim in totaal voor vier melkkaarten en één cacaokaart in aanmerking komen. Deze aanvullingen zullen de plaatse lijke 'distributiediensten op nader bekend te Im'aken dagen uitreiken op vertoon van de distributiestaimkaarten vain de betrokken kinderen. De textieldistributie Artikelen, zooals gordijnen, (matrassen, karpetten, tapijten, loopers en (matten kunnen uitsluitend worden betrokken op een lieveriogsvergumning, afgegeven door den plaatselijken distribuUedieinist. Uit de vele brieven, die de economische voor lichtingsdienst dag in dag uit ontvangt van personen, die bij1 de distributie moei', lijlkheden ondervinden, is gebleken, dat dit nog onvoldoende bijl bet publiek be kend is. Bijl den aankoop vain de goederen imp et de leveringsvergumining aan den winke lier worden afgegeven. Wil men de ar tikelen knopen in imleer dan één winkel, dan is het noodzakelijk» 'mieer dan een vergunning aan te vragen. Men boude dit goed in het oiog, daar er anders voor er anders voor den kooper Moeilijkheden >öri voior de distributiediensten veel extra werk ontstaat. Vr,aag dus twiee vergun ningen. indien iin twee zaken imOet wor den gekocht. Met lucifers gespeeld Gisterochtend is, doordat kimderein> in de nabijheid een vuurtje hadden gestookt, brand Ontstaan in het woonhuis van de wed. L. Sdhoonenberg aan den Haim'dijk te Lith. Weldra stond het perceel in lichtelaaie. De vijtf jeugdige kinderen konden slechts imiet moeite wonden ge red; de inboedel ging geheel verloren, Het huis brandde tot den grond toe af. De brandweer kon voorts niet verhinde ren, dat vonken het naastgelegen woon. huis van P. v. Heulmen aantastten, dat eveneens tot den grond toe is afgebrand. Hier kon slechts een klein deel van den inboedel gered worden. De bewpners wa ren niet verzekerd, Geen opvordering van sieraden Van bevoegde zijde wordt er de aan dacht op gevestigd, dat in de provincie Zeeland bepaalde elementen misbruik hebben gemaakt van zeker misverstand, dat er bij de bevolking bleek te bestaan over de strekking van de deviezenvoor- schriften en personen hebben bewogen tot het afstaan van gouden familiestuk ken als oorijzers e.d., waarbij blijkbaar prijzen zijn betaald, die ver onder de werkelijse waarde liggen. Een dergelijk optreden moet natuurlijk ten strengste worden afgekeurd. De po litie heeft het onderzoek ernaar reeds in handen. Om verdere schade te voorkomen wordt er de aandacht op gevestigd, dat het geenszins in de bedoeling ligt voorwer pen als hierboven aangeduid op te vor deren. Men late zich dus niet door praatjes van de wijs brengen. Kempe»ren in t^Men 's nachts verboden In een circulaire van den secretaris generaal van Justitie aan de hoofdcom- commissarissen en commissarissen van politie wordit medegedeeld, dat de Hoo- gere S.S.- en politieleider heeft bericht, dat naar zijn oordeel zulks in over eenstemming met de zienswijze van den Wehrmachtbefehlshaber in Nederland het kampeeren in tenten in de open lucht, alsmede het overnachten in kajuiten van jachten moet worden beschouwd als een verblijf in de open lucht in den zin van verordening nr. 188/1940, artikel 2 en derhalve gedurende den in die verorde ning genoemden tijd (van middernacht tot 4 uur) niet is toegestaan. Banzin<»-p«riode verlangd tot 31 Mai a.s. De secretaris-generaal van het depar tement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart maak, in overleg met den secre taris-generaal van het departement van Waterstaat, bekend: De huidige benzine situatie in nos land maakt voor het oogenblik een drastische beperking drin gend noodzakelijk. Van overheidswege moeten in dit verband de volgende maat regelen genomen worden: Het bij beschikking van 31 Maart 1941 no. 12695 N.G. aangewezen tijdvak van 1 tot en met 30 April 1941, zijnde de tiendemotorbrandstofdistributieperiode, wordt verlengd tot en met 31 Mei 1941. Als elfde distributieperiode wordt niet temin aangewezen het tijdvak van 1 tot en met 31 Mei 1941. Samenvoeging van gemeenten Tegen 1 Mei zal den gemeenteraden van de betrokken gemeenten mededeeling worden gedaan van plannen tot samen voeging van enkele randgemeenten met Rotterdam. Zijn wij juist ingelicht, dan vallen onder de annexatie Overschie, Schiebroek, Kethel (gedeeltelijk), Hilli- gersberg, Capelle a. d. IJssel, IJsselmon- de en Barendrecht (gedeeltelijk). Geruch ten, dat ook Schiedam zou worden ge annexeerd, zijn dus onjuist.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1