Een plaatje is duizend woorden waard Voorjaarsreclame RADIO-PROGRAMMA Donderdag 10 April HILVERSUM I. 415 M. Ned. programma. 6.45 gram.; '6.50och tendgymnastiek; 7 gram.; 7.45 ochtend gymnastiek; 8 dagopening (voorbereid door het Vrij'z. Prot. Kerkcomité)8.10 gewijde muziek, gram.; 8.30 ANP nieuws berichten; 8.45 gram.; 10 orgelspel; 10.30 Esmeralda; 11 Alleen voor de vrouw'; 11.20 pianovoordraeht; 12 Ensemble Jon- ny Kroon; 12.42 Almanak; 12.45- ANP: nieuws- en economische berichten; 1 omroeporkest; 2.10 naai- en kniples; 2.30 Haarlemsche orkestvereen.; 4 gjiatm1.; 4.30 „Muziekcentra in het verleden"; 5.15 ANP nieuws-, eoonomischie en beursberichten; 5.30 gramiofoonpl.-interview; 6.15 „Sport en lichamelijke opvoeding"; 6.30 De Ram blers; 7 ANP: Vragen van den dag; 7.15 „Paaschgebruiken"; 7.30 Hobo en piano; 8 ANP: nieuwsberichten; 8.15 Spiegel van den dag; 8.30 berichten Eingelsche; 8.45 omroeporkest- 9.40 gram.; 9.45 ANP: EngelsChe berichten; 10 ANP: nieuwsbe richten; hierna sluiting. HILVERSUM II, 301.5 M. Ned. programma. 6.45 gram.; 6.50 och tendgymnastiek; 7 gram.; 7.45 ochtend gymnastiek; 8 gram.; 8.30 ANP: nieuws berichten;- 8.45 gewijde muziek, gram.; 9.15 gram.; 10 morgendienst (voorbereid door de Chr. Radiostichting); 10.20 zang «met pianobegeliding; 11.30 declamatie; 11.45 gram.; 12 berichten12.15 omroep, orkest; 12.45 ANP: nieuws- en economi sche berichten; 1 Klaas vtam Baeck; 1.40 orgelspel; 2 Gooisch kamermuziekgeze 1 - schap; 2.30 omroeporkest; 3.30 voor de 'zieken; 4 graan.; 4.30 voor de kinderen; 5 chr. lectuur (voorbereid door de Chr. Radio-stichting); 5.15 ANP: nieuws-, eco nomische en beursberichten; 5.30 amu sementsorkest; 6—6.15 sportuitzending; 6.45 reportage; 7 ANP: persoverzicht v. binnen- >en buitenland; 7.15 Ned. Har- imonie-orkest ,,'s-Gravenhage"; 7.307.45 causerie over de film „Operette"; 8 ANP: nieuwsberichten; 8.15 Spiegel van den dag; 8.30 Utrechtsch Stedelijk Or kest; 9.15 gram'.; 10 ANP: nieuwsberich ten; hierna sluiting. VERSCHILLENDE BERICHTEN Enqelsche bomm®r> cp ora land Het klare weer lokte blijkbaar een aan tal Engelsche vliegtuigen hierheen. Een aantal brisant- en brandbommen werd omlaag geworpen. Blijkbaar werd op in dustriegebouwen hier en daar gedoeld. Slechts eenige schade werd toegebracht Helaas zijn 3 tzwaar en 1 licht gewonde te betreuren. Eenige zolderbranden kon den gemakkelijk gebluscht worden. D* W'nt-rhu'pcoll^cto in Maart Het voorloopig resultaat van de straat, en huisoollecte van Winterhulp Neder land gedurende de maarod Maart bedraagt f613.486.64. Dit is het hoogste bedrag, dat tot dusver doon collectes is bijleen- gebracht. In Februari bedroeg het resultaat f592.979.96; de bedragen van de collectes in Januari en December waren belang rijk geringer. In deze cijfers zijn de bij zondere giften niet inbegrepen. Crematie gtlijlc gesteld met begrafenis De secretaris-generaal van h.et depar tement van sociale zaken heeft bepaald', dat ten aanzien van de uitkeeringen voor de begrafenis van een verzekerde volgens de betreffende artikelen van de onge vallenwet, de land- en tuinbouwonge- vallenwet en de ouderdomswet crematie word gelijkgesteld met begrafenis, zoo dat die uitkeeringen ook bij crematie van den verzekerde zullen worden betaald. Dit besluit wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 1941. S3 SS ST* S3S3 Hij, wiens geweten hem plaagt, ziet overal spoken, het meest daar, waar zij niet zijn. Fietser door trein gedood Dinsdagmorgen is een ernstig onge val gebeurd tusschen de Klomp en den Emmikhuizerberg, toen op de lijn Utrecht Ede twee wielrijders over den onbewaak- ten overweg fietsten. Daar het uitzicht zeer ongunstig is, hebben de wielrijders blijkbaar niet gezien, dat een trein uit de richting Utrecht naderde. Een hunner werd gegrepen door -den trein en ruim twintig meter meegesleurd. Hij werd on middellijk gedood. De andere wielrijder kwam met den schrik vrij; slechts zijn fiets werd geraakt en beschadigd. De identiteit van den getroffene kon op het oogenblik nog niet vastgesteld worden; waarschijnlijk zijn beide wielrijders te- werkgestelden uit Amsterdam. Uit Stad en Provincie ZIERIKZEE. Aan de huis-lijslcollecte in de yveek van 15—19 April kunnen nog collectanten deelnemen. Elke honderdtal huizen kan door e/etni of twee collec tanten in vijf dagen behoorlijk bezocht worden, zoodat mits de bewoners zelf vlug medewerken hiermede geen bijzondere tijd gemoeid behoeft te zijn. Zij, die mede willen werken worden verzocht aanwezig te zijn op de bij eenkomst voor de collectanten WHN op a.s. Donderdagmiddag half 5 uur ten stadhuize. Aan hen, wier bijdrage gevraagd wordt zij met nadruk verzocht te bedenken dat een group vrij/willige medewerkers hen komt bezoeken, zoodat zij deze ook behoorlijk mogen ontvangen. Er zijn men- schen, die dit niet bedenken, die die collectanten in de koude op de stoep laten wachten >om zelf in de warme ka mer de lijst rustig door te lezen en ze daarna met een weigering teruggeven. Men is volkomen vrij om al of niet te geven, er bestaat geen enkele dwang daartoe, doch men "bedenke ook eens anders leed en zorg. Ondanks de herhaalde collecten dezen winter zal welhaast niemand kunnen zeg gen, dat hij zichveel heeft moeten ont zeggen terwille van de noodlijdenden, zoodat een billijke bijdrage bij deze laat ste collecte voor ieder mogelijk is en er „dus geen redenen kunnen zijn om hieraan niet bij te dragen. BURGH. Burgerlijke Stand. Vertrokken: 10 Maart. Margreta E. Beijle naar 's.Gra- venhage; 19. Johamnies C. Willemse en gezin naar Zierikzee. BROUWERSHAVEN. De af deeling Brou wershaven van de Vereeniging van Vrij zinnig Hervormden heeft Zondagavond een Gemeenteavond gehouden in Hotel Jacob Cats alhier. De avond werd geopend door den heer Freeke. Na gemeenschappelijk gezang volgde Koorzang van het Vrijzinnig Kerk koor, waarna Ds. E. D. Ninck Blok een lezing met lichtbeelden hield over Bij- belsche Kunst. De spreker gaf een uit eenzetting over de toegepaste Bijbelsche Kunst in de kerken, waarvan we hier zulke mooie voorbeelden hebben, en over de Bijbelsche Kunst die na de Reformatie uit de ProtestaintsChie kerken is. verdwe. nen. Reproducties van werken van vele nationale schilderkunstenaars werden ver toond en geëxpliceerd. In het bijzonder de werken van Rembrandt van Rhljh, die door de Bijbelverhalen zoo dikwijls was geïnspireerd en daardoor zooveel op dit gebied heeft gemaakt, stond in het middelpunt van de behandeling. Deze bloemlezing uit den schat dezer kunst werken gaf het vrij talrijk publiek een goed inzicht in hetgeen ons voorgeslacht ons heeft nagelaten. Met koorzang en gemeentezang werd deze geslaagde avond gesloten, nadat de heer Krijger den medewerkenden had dank gebracht. De burgemeester dezer, gemeente heeft nogmaals ter openbare kennis ge bracht, dat het dringend noodzakelijk is, dat de orde en rust in de gemeente blijft gehandhaafd. De ingezetenen zijn Ten gerieve v»n adverteerders stelde de CEBUCO MATRIJZEN DIENST thans wederom een map samen met 12 series matrijzen, voor vrijwel de meeite branches, en gerioht op speoiale Aan heD, die xioh voor deze map interesseeren, zenden wij gaarne een exemplaar ter in,age. ADUINI8TR4TI£, DE ZOONjVAN BOBBY I FEUILLETON vindt het geluk Een modern sprookje van Maria Sawersky 44 nadruk verboden) Was hijl dan heelemiaal krankzinnig ge. worden? Daar stond hijl nu in de don kere gang en luisterde naar het gezwets van twee dienstboden., die haar v rijten avond op haar manier doorbrachten, 't Was eenvoudig belachelijk! Woedend op zichzelf maakte hijl, da.t hijl wegkwam'. Daardoor hoorde bij' niet meer, hoe Guste den tweeden man, wtèns taak het sChgen te zijn voor ongeluk en bedrog te zorgen, als ,yeen zeer nab'ijlen bloedverwant" ontmaskerde. Met een merkwaardig gevoel van neer slachtigheid en onbehagen ging Grand t- vig de trap naar Senta Bratt's atelier op. De deur, die toegang gaf tot de) bovenwoning, stond op een kier. Waar schijnlijk had Guste haar open gelaten, toen zijl naar haar, de toekomst voor spellende, vriendin was gegaan. Ernst Grundtvig ging naar binnen en keek om zich heen. In het portaal brand, de licht. Juffrouw Bratt! riep kijf. Geen antwoord. Ook leen tweede poging om de bewoonster op Zijn aanwezigheid opmerkzaam te maken, bleef zonder re sultaat. Was ze zoo in haar werk ver diept. dat ze hem niet hoorde? Grundtvig begaf zich naar het atelier. Alles bleef stil daarbinnen, maar ten slotte was schilderen ook een geruisch- looze bezigheid. Hij' klopte op de deur. Niets bewoog zich. Daarop deed Grundt vig de deur voorzichtig jopen en gluurde naar binnen. Het vertrek was leeg- Op een bloemen tafeltje brandde slechts een schemerlamp onder ben perkamenten kap, welke een onzeker licht verspreidde- Op den drie poot voor den schildersezel lagen pen- seelen en palet. Daarachter schemlerde op den eZel iets zilverachtigs, een vrouwengestalte An ne's portret! Grundtvig trad schoorvoetend naderbij1- Dat zilveren gewaad trok helm onweer staanbaar aan plotseling slaakte hij' een kreet van verrassing. Op e^n stoiel lag een toilet dat hij) kende! Daarnaast lag leem, handschoen met glinsterende steenen bezet. Met een abrupt gebaar nabil Graodvig de kleine schemerlamp van de tafel' en hief haar omhoog om het schilderijl beter te be lichten. De lamp trilde in zijln hand. Hij had zijh Asschepoester teruggevonden. Zijln gevoel, dat hem onweerstaanbaar verplicht de leden van de Duitsche Weer macht welvoegelijk te bejegenen, hen voorrang te verleenen bij het verkeer op den weg en hen niets in den weg te leggen. Waar de burgemeester per soonlijk verantwoordelijk is voor de goede orde en rust in de gemeente en voor de nauwgezette opvolging van de voorschriften, Wordt van alle ingezetenen verlangd dat zij hun volle medewerking hieraan verleenen, opdat onaangename gevolgen worden voorkomen. Deze waar schuwing geldt in het bijzonder voor de jeugd. De burgemeester acht zich ver plicht in het vervolg, wanneer zich moei lijkheden voordoen, daartegen ten streng ste op te treden. Er is nog met nadruk op gewezen, dat elke sabotage ernstige gevolgen voor de geheele gemeente met zich mede kan brengen. DREISCHOR. De Coöp. Boerenleenbank alhier heeft in de zaal bij Slager haar jaarvergadering gehouden onder leiding van den directeur den heer J. C. van Langeraad. De Bank telt 105 leden, 286 spaarders, 51 rekeningcouranthouders en 9 voor schotnemers. De spaarders hebben in 1940 ingebracht f 173764.05, terwijl ben aan werd uitbetaald f 166337.84. Gezamenlijk hadden zij op 31 December 1940 van de Bank te vorderen" een bedrag van f245257.20. Voorschotten werden voor f2400 uit gegeven en ontvangen f5175.— Aan voor schotten had de Bank op hei eind van het jaar te verderen f41400. Ir loopende rekening werd ontvangen f 1221466.73 en uitgegeven f 1229935.72, waaronder voor uitbetalingen van granen, hooi, peulvruchten, enz. van de Pica f425510,22. Aan renten werd ontvangen f 10947.23 en uitgegeven f8359.21. De totale om zet bedroeg f 2830812,10. De aftredenden, te wetenvan het be stuur de heer J. C. van Langeraad en van de Raad van Toezicht de heer Joh. Doeleman, werden herkozen. In de gehouden algemeene vergade- van de Coöp. Landbouwver. Dreischor, nam1 de heer J. C. van Langeraad afscheid als voorzitter, welke functie hij ruim 36 jaar heeft bekleed. Voor al wat :hij in die jaren voor den landbouw in het algemeen en de vereeniging in het bij zonder heeft gedaan, werd hem hartelijk dank gebracht. In zijn plaats werd in het bestuur verkozen zijn 'zoon, de heer C. J. v. Langeraad, van wiein< wordt ver wacht, dat hij een waardig opvolger van zijn vader zal zijh. NIEUWERKERK. Zaterdag 5 April hield de afd. Duiveland van het Centraal Genootschap voor Kinderherstelïings- en Vacantiekolonies haar jaarlijksche leden vergadering. Uit het jaarverslag bleek, dat door de gehouden speldjesdag in BruiniSse, Oosterland, OuWenkerk en Nieuwerkerk, de kas zóó is versterkt, dat het weer mogelijk zal zijn, dezen zomer 3 kinde ren uit te zenden naar de vacamtiekolo- nie Heeisum. Het afgeloopen jaar werd er één meisje gedurende 2 maanden in Nunspeet verpleegd. Nadat rekening en verantwoording was afgelegd; wijst de voorzitter er op, dat het dit jaar een- bijzonder jaar voor de vereeniging is-, daar het op 26 Mei 30 jaar geleden zal zijn, dat de af deeling werd' opgericht. In dit feit heeft zij aanleiding gevon den om op 4 dorpen een actie te gaan voeren om meer leden te winnen. Het is bekend dat goede werken het liefst in stilte, moeten gebeuren, maar aangezien dit goede werk ten nauwste samenhangt met de financieële draag kracht van de vereeniging, lijkt het niet onnoodig hier nog eens de aandacht op het werk van de vacantiekolonies te ves tigen. De vereeniging is er van overtuigd, dat zij met dit werk in groote mate bijdraagt tot verbetering van volksge zondheid en de vermeerdering van het levensgeluk van het zwakke kind. ST.-PHIL1PSLAND. De collecte voor het Ned. Bijbelgenootschap in de Ned. tot Ann® had aangetrokken, had hemi niet bedrogen. Anne was de onbekende van het bal bij' den coinsul. Maar waarom had ze hem dat nooit te verstaan gegeven? Waanoim] had ze gezwegen, toen hiji haar half en, half zijn liefde voor die onbekende openbaard©? Grundtvig Zette de laimip weer op haar plaats en verliet Ihet 'atelier. Zonder dat het tot hem' doordrong, ging hijl de trap af en het huis uit. Buiten was het stil. Die sneeuw, die in groote vlokken olmHaag viel. dempte ieder geluid. Slechts van verre weerklonk het lawaai van de wereldstad. Ernst Grundtvig hief Zijln hoofd op en staarde naar den kennel die rood ge kleurd was door het licht der duizenden lantaarns. De breide Tichf kegel va|n een schijnwerper gleed over hem heen. Plotseling schrok hijl op. Een hand was Imiet kracht op z'ij'n schouder weer- gelcoim'en en een. opgewekte stem zei: Goeden avond, 'meneer Grundtvig! Studeert u ook voor astroloog, bf haalt u alleen 'maar een frissdhem neus? Senta Bratt stond voor hdml. Ik ben imiaar even .een blokje om- geloopen, verklaarde ze haar onverwach te aanwezigheid. Als je uren achtereen fmfet een penseel op een driepoot hebt gezeten, verlang je wel' eens naar wat frissche lucht. Is het u .ook zoo ge gaan. Eigenlijk ben ik er door mijn tante JIM 55. Van Baren dacht a'l na een week Niet meer aan deze boevenstreek, Vooral niet, toen hij op een dag Weer klanten in zijn winkel zag. Het waren weliswaar drie menschen, Maart 't was toch meer dan hij kon j wenschen Want ach, het was de laatste tijd Niets dan „malaise" en narigheid. Herv. Kerk heeft opgebracht de som van f21,23. POORTVLIET^ Uit deze gemeente zijn een viertal personen naar Frankrijk ver trokken om aldaar werkzaamheden te verrichten. Bij den landbouwer Anth. Elenbaas heerscht onder het rundvee mond- art klauwzeer. ST .-MAART ENSDIJKGedurende de maand Maart zijn in den keuringsdienst „Sint Maartensdijk" nog 97 vergunningen afgegeven voor z.g. huisslaehting. SCHERPENISSE. Burgerl. Stand over Maart. Geboren1. Jaeoba Maartjie, di. van Jan Adriaain Suurlant en Klazipa Wiliemina Nelisse5. Izak, z. van Pie- ter van der Jagt lem Maatje de Groen; 21. Berbel Maatje, d. v;an Leendert Ver- kerke en Catharina Wilhelmiin-a Brand; 27. David, z. van CortnelisTichemi en; Hendrina Geertruida vaim de Graaf. Ge- Ihuwd: 13. Willem Quaak, 24 j., en Lena, Quaak, 21 j.; 27. Jokapiriis Karei Krijjger, 27 j., (van Poortvliet) en Geertruida Cor. nelia Pleun'e. Ingekoimlen: C. v. Doezelaar uit Utrecht Vertrokken: J. D. van As inaar 's-Gra- venhage. ST.-ANNALAND. Algeimleene vergade ring van de Fok- ear Contrölevereeniging „Stavenisse ©n. Omlstrekenj", gevestigd te St.-Annalaind. De waarnemend voorzitter, de heer J. F. Brooijhians, wees in zijn openingswoord op het vele goede Werk in 1940 verricht, speciaal door die sarnien. voeging der vereeni gingen Stavenisse ©n St.-Annalapd. In verband rnlet de vee- vordering achtte hijl die vooruitzichten! voor het loopende jaar niet gunstig. De rekening "werd als volgt goedge keurd: on tv. f354.32; uitg. f286.52; ba tig slot f67.80; reserve f68.12; kassaldo f 135.92. Uit het jaarverslag van den con troleur. dhr. J. van Lüijk, vermamlon we, dat in de oorlogsdagen de controle slechts 3 weken heeft stil gelegen. In het afgeloopen jaar was 4388 k.g. Imielk gecontroleerd met een gemiddeld op uitgestuurd om u voor een partij bridge te gaan halen. Professor Hester- berg heeft de boel weer eens in de steek gelaten. Was u boven in het atelier? Een oogenblik aarzelde Grundtvig. Zou hij ontkennen? Neen, waarom zou hij er om liegen. Ja, ik was boven, gaf hij toe. Was u nieuwsgierig, mieneer Grundt vig? Het atelier stond open. Senta Bratt knikte, terwijl een veel- beteekenend lachje om haar lippen speelde. Een paar dagen geleden had Anne haar namelijk eindelijk het avontuur op het bal in Elmshorn verteld en van haar eerste kennismaking met den jongen graaf. Dat was zoo gekomen: Senta Bratt had voorgesteld den bewoners van het atelierhuis met Kerstmis het vol tooide portret te laten zien. Anne had daartegen ernstig bezwaar gemaakt en tenslotte was haar niet veel anders over gebleven dan dit bezwaar nader te rao- tiveeren. De schilderes stak haar arm door dien van Grundtvig. Laten we samen nog eens hetzelfde blokje omloopen, meneer Grundtvig. U zult me misschien eenigszins opdringe rig vinden, maar ik heb u een gewetens vraag te stellen. 56. Helaas, ook Ji-m was op 't appèl En die bedierf weer 't heele spel! De sehorteband van juffrouw Mast Bond hij aan een stellage vast. Die pas met flesschen limonade En bessensap was vol geladen Na deze wandaad viel zijn oog Op 't hondje van mevrouw Verhoog vetgehalte van 3.43 pet. in 328 dagen. De beste koe gaf 6500 k.g. melk in 330 dagen met een gemiddeld vetgehalte van 3.34pet. Voor de minste koe wa ren deze getallen respectievelijk 27821, 259 en 4.04. Hoewel de resultaten van. de controle reeds zeer gunstig zijln, wijst het verslag >er op, dat er toch nog we|l| een en aipder te verbeteren valt. Daar door den heer J. van Luijk oht- slag was gevraagd alis controleur, stel de het bestuur voor, den waarnemend controleur. P. Moerland, hiervoor te be noemen, wat bij! acclamatie wordt goed gevonden. De voorzitter bracht den heer v. Luijk den welverdienden dank voor de cor recte werkzaamheden door hem verricht. Nooit zijh klachten ingekomen; integen deel, door zijh werk heeft de vereeni ging een goedman naam gekregen bij) de Centrale te Middelburg. timdat de vereeniging vah, Stavenisse Koninklijk is goedgekeurd, is St.-Anna- land bij1 de samenvoeging daarbij aange sloten. Hiervoor wordt een vrijte bestuurs verkiezing plaats. Gekozen worden de hoeren J. F. Brooijhians, A. C. Geluk en W. A. Boogaard te St.-Anhaland en C. Steehdijk en C. J. Gaakeer te Sta- venssBf De üomtroleprijis per keer, die 25 cent bedroeg, wordt verhoogd tot 30 dent. Bij' de rondvraag stelde dhr. Dorst voor, den scheidenden controleur een aandenken ,aan te bieden. Dit wordt aan genomen, waarbij ',aam het bestuur Wordt overgelaten voor een passend geschenk te zorgen. Tegen 15 Mei a.s. is weer een vee- keuring uitgeschreven. De voorz. wijkt op het groote voordeel van het inschrij ven der kalveren. Tot nu toe werd daar van in deze streek veel te weinig ge bruik gemaakt. De heer F.aasse bood de vereeniging een terrein aan voor de te houden keuring, daar het vroeger ge bruikte, van den heer Boogaard, minder geschikt ble'ek. Het bestuur dankte voor het aanbod. Hiemja, sluiting. Vraagt u maar gerust, juffrouw Bratt. Zoo erg zal het wel niet zijn. Houdt u van Anne? Ja, ik houd van haar. Anne is de vrouw, die me door het lot is toe gewezen. Ik heb haar liefgehad van het eerste oogenblik, waarop ik haar zag. Op het bal van consul Eschental in Elmshorn. Hoe weet u dat? Anne heeft mij een paar dagen ge leden van die romantische ontmoeting verteld. U moet tegen haar over de ontdekking van het: schilderij zwijgen. Daar zijn bepaalde redenen voor en Anne is op dat punt zeer gevoelig. Wie is Anne eigenlijk? Ik mis de bevoegdheid om dat te verraden, meneer Grundtvig. Vandaag of morgen zal Anne u zelf wel eens haar min of meer tragische levensgeschiede nis vertellen. Ik kan alleen zeggen, dat ze u volkomen waardig is en dat u nooit een betere vrouw zult kunnen vin den. Dat weet ik, juffrouw Bratt, maar ik bevind me in een verre van be nijdenswaardige positie. Heel mijn hart trekt naar Anne, maar zij gaat mij voort durend uit den weg. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1