NIEUWSBODE MAANDAG 7 APRIL 1941 ZIEmKZEESCHE^COURANT DUITSCHE TROEPEN RUKKEN OP IN GRIEKENLAND EN ZUID-SLAVIË De Kern ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs: in Zierikzee 11,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. Uitgave: N.V. da Zlerikzecsche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Te, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.i M. J. Kosten Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 97STE JAARGANG No. 14613 ADVERTENTIES i Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. Dagorder aan de Dultsche soldaten en een oproep tot het Dultsche volk door den Führer De Führer en opperbevelhebber van de Duitsche weermacht heeft in een dagorder tot de Duitsche soldaten aan het Zuid-Oostfront gericht, bevel gegeven op te ruk ken in Zuid-Slavië en Griekenland Voorts heeft die Führer in een oproep tot het Duitsche volk uiteengezet, welke reden hemi gedwongen hebben dez^n stap te dpen. Hierin heeft Hitier den ontwikkelings gang van den oorlog van het begin tot nu toe geschetst ien een beeld gegeven van de voortdurende pogingen om! tot een goede verstandhouding tusschen Duitschland en Zuid-Slavië te kommen.'De toetreding van dit land tot het Dirie-l mpgendhedenpact kom den toestand in Zuid-Oost-Europa toealiseeiien. Door den staatsgreep van een aantal Zuid-SJhvi- sche militairen kwam er plotseling ver andering in de situatie. Duitscheis en Italianen werden vervolgd en mishan deld. De nieuwe machthebbers wilden den Balkan, ter beschikking van Engeland stellen om van daar uit een aanvial» op den vrede in Europa te do-en'. In de dagorder aan de soldaten spreekt de Führer zijh vertrouwen uit in- hun dapperheid, zooals ook hun kaïmleraden in het Noorden ien Westen hebben ge toond. In de oproep tot het volk wordt ge zegd, dat Duitschland den strijd kaïn! ingaan met het besef alles te hebfbenf gedaan wat m|ogelijk was. Van de Voorzienigheid wordt ges'mleekt den weg der soldaten te behoeden te zegenen als tot dusver. Giekenland's houding gelaakt De Duitsche minister van buitenland- sehe zaken, von Ribbentrop, heeft ver klaard, dat Engeland zich heeft voor genomen -een nieuwe misdaad tegen Euro pa te begaan, door Zuid-Slavië als op- marschgebied tegen Duitschland te ge bruiken. De Duitsche poging om met Z.- Slavië tot overeenstemming te komen, is t© vergeefs geweest. Thans zal Hitlier antwoorden. Sedert Zondagochtend rukt de Duitsche weermacht op. Voorts heeft minister von Ribbentrop aan den Griek- sdhen gezant een nota overhandigd. In deze nota wordt er om. op ge- wezen dat Griekenland niet neutraal is gebleven. Sedert het in April 1939 de Engelsche garantie aanvaardde, önoest het onontkoombaar in de verstikking ko men in de Engelsche omsingelingspoli- tiek. Uit officieel© Fransche oorkonden is kotoen vast te staan In wielke rich ting de buitenlamdsche politiek van Grie kenland werd geleid. De Duitsche re geering heeft verder de ontwikkeling van de Grieksche politiek afgewacht en, na den oorlog toet Italië, haar afwachten de houding gehandhaafd om te zien of Griekenland ziijh neutraliteit zou weten te vinden. Alle waarschuwingen werden in den wind geslagen. Er is geen twijfel aan of Engeland is bezig ieem nieuwj front te vormen tegen Duitschland op Grieksch grondgebied, waar een- groote Engelsche strijdmacht is geconcentreerd. De schuld van de Grieksche regeering werd uiteengezet en vastgesteld. Duitschland kan tegenover deze situatie niet langer werkloos blijven en de Duit sche troepen is opdracht gege.ven om de Engelsche strijdmacht van het Griek sche grondgebied te verdrijven. Duitsch land koant niet aüs viïjlapd van het Griek, sche volk. De slag die Duitschland ge dwongen is te leveren geldt Engeland. Een snelle verdrijving van de Engel- schen uit Griekenland heeft tot doel! het Grieksche volk ien Europa een be slisten dienst te bewijZem. Aan deze ver klaring is een uitvoerig memorandum toegevoegd, waarin verwezen wordt naar de Grieksche politiek, die op samenwer king tmet Engeland is gericht geweest. Zuid-Slavië moziïkgtaat In de Duitsche pers worden vergelij kingen getroffen tusschen het vroege e Tsechoslowakije en Zuid-Slavië. De Deut sche Allgemeine Zeitung schrijft in een artikel „Van bijzondere Zijde", dat Zuid- Slavië afgezien van Tsjechoslowakije de minst geconsolideerde staat van Europa is. Volgens het Duitsche standpunt kan een staat, welke samengesteld is uit zeer ver schillende elementen zoowel ten opzichte van ras en volk, op den duur niet le vensvatbaar zijn. Men wijst er op dat niet alleen de Kroaten en Slowenen met de Serviërs samenleven, maar dat zich daarnevens nog verscheidene andere volksgroepen in dezen mozaïekstaat be vinden. In de eerste plaats wordt daarbij ge dacht aan de ongeveer 500.000 Zuid- slavische onderdanen van Duitschen stam (men leest thans zelfs het getal 600.000). Deze wonen of woonden in hoofdzaak in het banaat en het Batschka district. Daarnaast zijn in Zuid-Slavië gelijk ook vroeger in Tsjechoslowakije Duitsche taaleilanden, dan bevinden zich in Zuid- Slavië naast ongeveer 460.000 Roemeenen ook eenige honderdduizenden Albaneezen en 150.000 Macedoniërs, die Bulgaarsch gevoelen, zijn gedwongen Zuidslaven. 42 vliegtuigen, waarvan 15 door afweer geschut, jagers en marine neergeschoten werden en 27 op den grond werden ver niel. In dienzelfden tijd gingen negen eigen toestellen verloren. De handelsoorlog tegen Engeland is in Maart met goed succes voortgezet. Aan de oppervlakte vagende strijdkrachten brachten in het Kanaal, op den Atlanti- schen Oceaan en in overzeesche wateren 193,600 brt tot zinken, duikbooten op de Britsche toevoerwegen tot aan de West- Afrikaansche kust 325,000 brt. Door het luchtwapen werden in Maart rond 200,000 brt vijandelijke koopvaardijruimte in den grond geboord, zoodat de totale verlie zen van den vijand aan koopvaarders in Maart ruim 718,000 brt bedragen. Voorts is een groot aantal vijandelijke schepen door mijnen omgekomen, welke door zeestrijdkrachten en het luchtwapen in nabije en verre wateren werden ge legd. Bovendien zijn vijandelijke koop vaarders in grooten getale door bommen en mijnen beschadigd. Een deel dezer schepen kan eveneens verloren geacht worden. Italiaanschweermachtsbericht Do strijd In Noord-Afrika Het Italiaansche weermachtsbericht no. 302 luidt als volgt: Aan het Grieksche front plaat selijke acties in den sector van het negende leger. Onze luchtformaties heb ben in seheervlucht vijandelijke troepen concentraties aangevallen. Ter reede van Korfoe hebben andere luchtèenheden van ons luchtwapen voor anker liggende sche pen aangevallen en ze in duikvlucht aan gevallen. Twee schepen, een van 8000 en een van 3000 ton, werden tot zinken gebracht. Andere schepen van geringer tonnage werden ernstig beschadigd. In Cyrenaica ontwikkelen de Ita liaansche troepen het succes, dat ze hadden behaald in de zóne van Agedabia, waarbij ze Vrijdag Bengazi bereikten, ter wijl gemotoriseerde colonnes doordrongen tot voorbij deze stad. Duitsche vliegtui gen hebben een vijandelijke gemotoriseer de colonne in de omgeving van S o 1- luc h aangevallen. Tijdens een luchtge vecht hebben Duitsche jachttoestellen 3 Britsche vliegtuigen neergeschoten. In den nacht van 8 iop 4 April heeft de vijand een aanval gedaan op Tripolis, waarbij eenige schade werd toegebracht aan ci- i viele woningen. j Op het eiland Kreta hebben onze j jaehtformaties bij verrassing een aanval gedaan op de luchtbasis Iraklion. Een 1 op den grond staand vliegtuig werd in brand geschoten en talrijke andere toe stellen werden beschadigd.Een van on ze toestellen is niet op zijn basis terug gekeerd. i In Oost-A frik a wordt onze tegen stand in verschillende sectoren voortge zet. Ten gevolge van een vijandelijk lucht bombardement is een van onze eenhe den van geringe tonnage in de Roode Zee gezonken. Twee andere eenheden van hetzelfde type brachten zichzelf bij Djedda tot zinken. I Duitsch weermachtsbericht Da handelsoorlog tegen Engaland Het opperbevel der Duitsche weer macht deelde Zaterdag mede: Aan de Lybische kust volgen Duitsche en Italiaansche gemotoriseerde formaties en pantsertroepen in scherpe achtervol ging den naar het Noorden uitwijkendeai vijand. In de vroege ochtenduren van den vierden April is, zooals reeds in een extrabericht bekend is gemaakt, Bengazi, de hoofdstad van Cyrenaica, ingenomen. Gevechtsduikbommenwerpers van het Duitsche vliegercorps hebben op 3 April doeltreffend ingegrepen in de gevechten op den grond om Bengazi. Zij bestreden ten Oosten van Solluch pantsercolonnes met bommen van zwaar kaliber. Daarbij werden door begeleidende jachtvliegtui gen drie vijandelijke Hurricane-machines neergeschoten. 4 Duikbooten hebben het konvooi, waar van volgens het weermachtsbericht van 4 April reeds tien schepen met 58,000 brt tot zinken waren gebracht, opnieuw aangevallen en nog 48,500 brt tot zinken gebracht. Daarmede zijn van dit kon vooi, dat zwaar beladen voor Engeland was bestemd, 18 schepen met 106,500 brt vernietigd, terwijl het totaal succes stijgt tot 137,116 brt. Een in overzeesche wateren opereerend oorlogsschip heeft den Britschen hulp kruiser Voltaire met 13,249 brt en het Britsche transportschip Britannia met 8799 brt tot zinken gebracht, j Vliegtuigen van de gewapende verken ning hebben Vrijdag in het zeegebied rondom Engeland met bomtreffers zware schade toegebracht aan drie vijandelijke koopvaarders. Een der schepen werd in zinkenden toestand waargenomen. Ver dere aanvallen werden gericht op vlieg velden en haveninstallaties aan de Zuid en Zuid-Oostkust. Bij een aanval van Duitsche jachtvliegers op het Britsche eiland zijn twee vijandelijke jagers van het type Spitfire zonder eigen verliezen neergeschoten. Een derde Spitfire heeft de vijand in luchtgevechten aan het Ka- naai verloren. j In den nacht van 5 April zijn aan vallen van sterke formaties gevechtsvlie- gers opnieuw gericht op voor den oorlog j belangrijke doelen der havenstad Avon- mouth aan het Bristolikanaal. Uitgebreide branden ontstonden. Ook de haven van Great Yarmouth te met succes gebombar deerd. De vijand heeft met enkele vliegtuigen een aanval gedaan op West-Duitschland. Alle bommen vielen op het open veld, zoodat geen schade ontstond. Pogingen van den tegenstander om in den afge- loopen nacht een haven in het bezette gebied aan te vallen strandden op den Duitschen afweer. Luchtafweergeschut schoot daarbij drie Britsche gevechtsvlieg tuigen neer. De vijand verloor daarmede in den tijd van 1 tot 4 April in totaal STAATSGREEP IN IRAK Engelsche oorlogsschepen voor Basra Rasjid Ali el Kailani heeft met be hulp van een deel van de Iraksche troe pen de regeerings- en bestuursgebouwen der hoofdstad Bagdad bezet, zoo meldt radio Ankara. Naar van betrouwbare zijde verluidt, aldus D.N.B. uit Beiroet, zijn Vrijdag in Basra zeven Engelsche oorlogsschepen aangekomen, die landingstroepen aan boord hebben. Of deze troepen reeds ontscheept zijn is nog niet bekend. De landingsmanoeuvre zou gericht zijn tegen den als anti-Britsch beschouwden nieu wen machthebber Kailani en zijn coup d'état. Met betrekking tot den staatsgreep in Irak meldt de correspondent van de New York Times uit Londen, dat er nog geen bijzonderheden bekend zijn. Blijkbaar heeft Rasjid Ali, over wiens anti-Engel- sche houding geen twijfel bestaat, den staatsgreep uitgevoerd, terwijl het par lement op reces en de regent, Emir Abdoella, op reis was. Rasjid heeft met de hulp van oudere officieren den mi nister-president, generaal Tahael Hasjimi en andere vooraanstaande personen uit hun functie ontheven en schijnt den toe stand in Bagdad te beheerschen. De Engelschen zijn blijkbaar, naar de cor respondent verder meldt, niet gealar meerd, daar zij meenden den toestand zelf meester te zijn. HET V.V.V. GEORGANISEERD A.N.V.V. krijgt nieuwe bevoegdheid De heer W. J. J. Noordijk, leider van het bureau „Reizen, VreemideljjugenvOr- keer en Toerisme" aan het departement, van Volksvoorlichting, heelt ©en uiteen zetting gegeven van de plannen, welk© door den secretaris-generaal van dat de partement woroen aangekondigd. Het te de bedoeling m den Centralen Raad voor het Vreemdelingenverkeer een aantal lichamen bijleen.' te brengen, wier medewerking voor een krachtige bevor dering en eaui goede organisatie van het vreemdelingenverkeer van belang wordt geacht. Deze centrale raad zali onder de di recte leiding staan van het hoofd van het departement van Volksvoorlichting en kunsten. Het is de bedoeling uit de zen raad ©en werkcomité aan' te wij'zen, dat als een soort van „dagellijksch be stuur" van het vreemdelingenverkeer kan optred©n, - Verder is besloten over te gaan tot de vorming van een centraal en stevig propagan daliehaaim. Het ligt daarbij1 in de bedoeling de Algemeen Nederl. Vereeniging voor Vreemdelingen, keer een rol van groot^re beteekeni^ te do©n spelen dan tot nu toe het ge val is geweest. Het is het voornemen de ANVV als publiekrechtelijk lichaam met verordenen de bevoegdheid te doen erkennen en het, met de in haar vereenigde provinciale,- en plaatselijke VVV's,tot ieen groote en hecht-geo-rganiseerde ontplooiing van krachten te brengen. De ANVV heeft tot nu toie aan een chronisch geldgebrek geleden. Voorna melijk was dit te wijten aan de weinige bevoegdheden waarover zijl beschikte, zoodat zij1 in Onvoldoende mate de be moedigde middelen kom losmaken. Er zal een geheel andere budgetaire por litiek gevoerd dienen te worden. Tot nu toe was de vraag: hoeveel geüidj is er toevallig in het laatje en hoe kunnen wijl dat beetje het beste gebrui ken? Thans zal ze luiden.: „Hoeveel is er moodig, opdat Nederland het vreem delingenverkeer krijlgt. wat het behoeft". Het bedrag, dat als antwoord op deze vraag genoemd zal worden moet er ko- Imen: dat is een axioma. De kost gaat nu eenmaal laltijld voor de baat uit. ANWB en KNAC kunnen bij' hum ar beid op het gebied van de individueele toeristische propaganda op onze volle dige medewerking rekenen. Maar ook op nog ander gebied is het particulier initiatief bijzonder groot. Zoo heeft de NederlandsChe reis vereeniging jarenlang groote groepen van het Nederlaindsche volk tot reizen opgevoed. Eenzelfde taak is, zijl het in bescheidener omvang, maar op nog ideëelcr grondslag, door de Na tionale Reisvereenigimg verricht. Voor 't jonge „Vreugde en Ar beid", dat de honderdduizenden van de in het NVV georganiseerde werkers achter zich heeft valt op dit gebied ©en enorm werk te doen. Wij"1 hopen in de toekomst voortdu rend nauw samen te werken met het onder het Departement van Handel, Nij verheid en Scheepvaart ressor toerende z.g. „Rijkshoreca", dat een gesloten or ganisatie van deze bedrijven voorbereidt. Ook het Reisbureauwezem behoeft een dringende ordening. WINTERHULP NEDERLAND De behaald* resultaten Zooals gemeld en zooals ook zal blij ken uit de nieuwe affiches, welke drin gend tot offeren zullen uitnoodigen, zal van 15 tot en met 19 April in ons land weder een lijstencollecte voor de Winter hulp Nederland worden gehouden. Daar na volgt ten slotte op' 2 en 3 Mei nog een straatcollecte en daarmede wordt dan het werk van de Winterhulp Neder land voor den winter 1940—1941 afge sloten. Nu het einde van deze werkperiode zoozeer in het zicht is, heeft een ver slaggever van het A.N.P. nog eens een kort onderhoud gehad met een van de naaste medewerkers van den directeur- generaal, teneinde eenige indrukken te krijgen over de tot dusver behaalde re sultaten. In de eerste plaats kon worden ge constateerd, dat de stemming van het publiek, welke in het begin der werk zaamheden nogal eens van tegenzin blijk gaf, zich geleidelijk ten go-ede heeft ge wijzigd. Vooral de laatste huiscollecte heeft reden gegeven, deze gunstige ken- Duitiche tro»p«n rukten Zondag Z.-Sla»iê en Griekenland binnen ltsliaansche vliegers bestookten Zuid-Slavisch® steunpunten Staatsgreep in Irak. Regent afge- zat ®n nieuw® regeering gevormd Da tot nu toe behaalde resul taten met Winterhulp Nederland Vreemdelingenverkeer in Nader- land wordt thans georganiseerd Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 20.24 uur onder. Morgen komt zjj om 6.59 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Volle maan 11 April; laatste kwartier 18 April; nieuwe maan 27 April. tering vast te stellen. Want thans kan reeds worden aangenomen, dat de op brengst van deze midden Maart gehouden collecte niet onbevredigend zal zijn, al is het totale bedrag nog niet met juist heid bekend, omdat van tal van gemeen ten de opgaven nog moeten binnenkomen. Merkwaardig is het voorts, te kunnen vaststellen, dat door de arbeiders zeer goed wordt gegeven, en dat de ontvangst van de collectanten in het algemeen bij de gevers zeer hartelijk is. Daartegenover staat echter het bedroevende feit, dat in wijken der beter gesitueerden niets of weinig wordt gegeven, in hoofdzaak niets. Ook hier zal ten bate van de hulp behoevenden een kentering ten goede moeten komen. Verheugend is het verder, dat de pro paganda tegen de Winterhulp is ver minderd, al is deze helaas in zeker mate nog blijven bestaan. Werkte men vroeger veel met de bewering, dat de ingezamel de gelden voor het grootste deel voor Duitschland bestemd zouden zijn, thans, nu de praktijk de onhoudbaarheid aan deze stelling heeft doen blijken, heeft men weer een ander praatje, en wel... dat er geld uit Duitschland komt om de resultaten van de collectes zoo gunstig mogelijk te kunnen voorstellen. Van het eene uiterste komt men naar het andere, maar dat bewijst tevens wel zeer duidelijk, welk een waarde aan een dergelijke kwaadwillige actie moet wor den toegekend. Wat nu de resultaten van de gehou den collectes betreft, is reeds medege deeld, dat de opbrengst over de eerste drie maanden der werkperiode bijna 3 millioen gulden heeft bedragen, welk be drag ook reeds werd uitgekeerd. Over het tweede tijdvak van drie maanden wordt eenzelfde resultaat verwacht en op grond hiervan is tot Mei dan ook in totaal een bedrag van ongeveer 51/2 millioen gulden toegewezen, welke toe wijzing bij eenzelfden gang van zaken als tot dusver als redelijk gedekt kan worden beschouwd. VISSCHERIJBERICHTEN Maximumprijzen voor garnalen en mosselen De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherij deelt mede: it l Met ingang van Maandag 7 April zijn maximumprijzen vastgesteld voor garna len, mosselen en mosselzaad, waardoor zoowel producenten, pèllerijen, groot-als kleinhandelaren aan bepaalde prijshoog- ten zijn gebonden. Wat garnalen betreft, wag den consu ment voor gepelde garnalen ten hoogste f 0,26 en voor ongepelde garnalen niet meer dan f 0,08 per ons in rekening worden gebracht. De prijzen van mosselen mogen voor den consument niet hooger zijn dan f 0,10 per kg. voor ongeknipte en f 0,15 per kg. voor geknipte mosselen. Voor de overige prijzen wordt verwezen naar de opge nomen afzonderlijke publicatie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1