ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 4 APRIL 1941 OPGENO! ZIERIKZEESCHE COURANT distributie van vaste brandstoffen maatregelen tegen het ingooien van ruiten De Kern ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797_ZJ£89 Uitgave: N.V. de Zierikzccsche Nieuwsbode, Zierikzee, SchuithaTen B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Ui tg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14611 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij oontract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. POLITIEKE PROBLEMEN De crisis in Zuid-Slavië De Joegoslavische regeering doet niets, om de tot ëèn crisis opgevoerde stem ming in Joegoslavië tegen te gaan, die door uitspattingen en terreur van de straat en door de ontketende instincten van chauvinistische kringen de revolution- naire gevoelens van het volk opwekt. Deze opvatting huldigde men gisteren in politieke kringen te "Berfijn, waarbij men bppierkte, dat deze crisisstemming in Belgrado en in andere deelen van Joegoslavië ook in de gevoelens door werkt, .aldus het A.N.P. Een offideel standpunt ten aanzien van de politieke kwesties in verband met de DuitscIvJoegoslavische crisis werd ech ter ook gisteren door de bevoegde in stanties ri'og niet ingenomen. Het méést' opvallende verschijnsel na den staatsgreep te Belgrado noemde men in politiekeritringen het feit, dat de tegen woordige Joegoslavische regeering het volk vólkomen In het duister laat over de problematische positie, waarin de re- geeringswisseling, de militaire putsch en de uitspattingen tegen de Duitschers het gebracht hebben. Het Joegoslavische volk, zoo zeide men van Duitsche zijde, wordt kunstmatig in onwetendheid gelaten over de crisis en haar problemen. Als tweede opvallend punt noemt men in deze kringen de anti-Duitsche actie van Joegoslavische diplomaten in het bui-1 tenland. Men wees er op, dat lasthebbers van de Joegoslavische regeering overzee en in het Zuidoosten zich ondubbelzinnig anti-Duitsch gedragen. Het derde punt, dat in Berlijnsche po litieke kringen opvalt, is het steeds meer aan den dag tredende feit, dat vreem de inmenging geduld wordt, zoowel wat betreft het geheele vraagstuk van het Zuidoostelijke gebied alsook wat betreft de Joegoslavische belangen zelf. Deze inmenging, zoo zeide men in de Wil- helmstrasse, wordt door Belgrado niet al leen geduld, doch zelfs uitgelokt. Men wees het van de hand om een standpunt in te nemen ten aanzien van de vraag, in hoeverre een dergelijk dul den van vreemde inmengingen in over eenstemming gebracht moet worden met de beginselen van het driemogendheden- pact. Algomeeno mobilisatie prsctisch «en fait De uit Zuid-Slavië in het Roëmeensche banaat aangekomen Duitsche vluchtelin gen melden eenstemmig dat in Zuid- Slavië het gewone treinverkeer volko men gestaakt is en dat er nog slechts militaire treinen rijden. Practisch wordt de algemeene mobilisatie ten uitvoer ge legd, ook al wordt ze niet afgekondigd. Van de Serviërs en Slovenen zijn alle reservisten tot en met de lichting 1893 opgeroepen. Van de Duitschers valt als laatste lichting nog de lichting 1902 on der de mobilisatie. De Duitschers worden gedeeltelijk bij Zuid-Servische regimenten ingedeeld, ge deeltelijk naar verzamelplaatsen gebracht, waar dan arb.eidscorpsen zullen worden gevormd. In de Roemeensche grensge meenten van het banaat komen voortdu rend nieuwe vluchtelingen aan. Bij de gemeente Loenga aan de Zuid-Slavische grens, hebben Woensdag weer Roemeen sche grensposten aan een groep Duit sche vluchtelingen, die de grens over kwamen, gewapende hulp verleend. Uit Temesvar (of Temeschburg) in Roe menië meldt het D.N.B., dat de vrijiwllige Servische Tsjetnikbonden (de vroegere „Komitadji's"), naar bij de Joegoslavi sche grens vernomen is, overal van wa pens en munitie zijn voorzien. Alleen in de gemeente Bottsjar zijn vierhonderd geweren en verscheidene duizenden pa tronen aan de Tsjetnik verstrekt. De Duitsche leden van de plaatselijke politie zijn echter ontwapend. Wojwoda Bojowitsj is, meldt hetDN.B. uit Belgrado, in plaats van prins Paul tot hoofdinspecteur van het geheele Joe goslavische leger benoemd. Veertig Duit sche boeren, die over de Roemeensche grens gevlucht zijn, hebben, volgens een D.N.B.-bericht uit Boedapest, medege deeld, dat zij door de Joegoslaven van al hun levensmiddelen waren beroofd. Voor het geval zij zouden vluchten, wer den zij met den dood bedreigd. In Ma cedonië zijn concentratiekampen opge richt voor Duitschers. Ten noorden van den Donau was men bezig met het op werpen van hindernissen voor pantser wagens. Amerika en de tpll Het is nu voor de tweede maal dat de Duitsche ambassadeur Thomsen te Washington een krachtig protest tegen de inbeslagneming van Duitsche schepen heeft ingediend zonder dat hierop eenig antwoord is afgekomen. Formeel mag de Amerikaansche wetgeving een klacht tegen een buitenlandsche scheepsbeman ning wegens daden van sobotage tegen het eigen schip toelaten, in waarheid druischen de tegen Duitschland gerichte handelingen van Amerika tegen de neu traliteit en het volkenrecht in. Volgens Duitsche opvatting heeft men hier een voudig te doen met voorbereidende Oor logsmaatregelen. Deze speldenprikken-politiek zou op de houding van Duitschland geen invloed hebben, schrijft de Berlijnsche carr. van de N.R.C., maar denkbaar is wel dat de Duitsche politiek zich tot maatregelen van vergelding gedwongen zal zien. Wel bevinden zich geen Amerikaansche'sche pen in Duitsche havens, maar is er voor een waarde van 20 30 milliöen dollar Amerikaansch tegoed in Duitschland aanwezig. Groot is de verontwaardiging oVer het feit, dat ook Midden- en Zuiid-Amerikaan- schë staten het voorbeeld van de Ver- eenigde Staten zijngevolgden ten-deze zelfs nog verder zijn gegaan.'In de "stad Mexico is een DuitsCh gymnasium geslo ten. In Lima zijn niet alleen de Duitsche schepen in beslag genomen maar tevens de - bank-'tegoedenvan - de Nord-Deutseh© Lloyd en de Hapag, "naarhet heet, we- gens het in brand steken van - de Leipzig en de Montserrat. Ook zouden Junker vliegtuigen in beslag zijn genomen. Uit Uruguay, Cuba en Costa Rica komen eveneens dergelijke berichten. Alleen Brazilië schijnt nog te aarzelen, maar begint onder druk van de Vereeniig- de Staten wankelend te worden. Het zou niet verwonderen indien de rijks- regeering de speldenprikken-politiek der Vereenigde Staten met gelijke munt zou betalen. PAUL TELEKI f Zijn gemoedsaard niet opgmwastan togen oorlogsellende Over den tragisehen dood van minister president, graaf Paul Teleki, wordt door de regeering het volgende communiqué gepubliceerdDe geheele Hongaarsche na tie en alle buitenlandsche vrienden van Hongarije hebben met ontsteltenis kennis genomen van het tragische overlijden van minister-president Paul Teleki. De dood is des nachts ingetreden en werd eerst j des ochtends ontdekt. In de eerste mor- f genuren verspreidde zich het bericht, dait de minister-president door een beroerte was overleden. Later werd echter alge- meen bekend, dat zelfmoord de doods- oorzaak was. j Graaf Paul Teleki was een persoon lijkheid met een diep innerlijk leven, in wiens ziel de geweldige en wereldschok kende gebeurtenissen, die zich tijdens zijn regeeringstijd in geheel Europa, ja in de geheele wereld afspeelden, diepe spo ren achterlieten. Alle smarten der menschheid, alle ellende van den rondom Hongarije woedenden oorlog maakte die pen indruk op zijn gevoeligen gemoeds- aard en zijn zenuwgestel weerstond steeds minder de invloeden van het we- reldgebeuTen. Daarbij kwam zijn bekom- mernis over de buitengewoon zware ziek- te van zijn echtgenoot©, waardoor hij tot een eenzaam menschelijk bestaan werd i veroordeeld. Zijn omgeving nam vol zorg reeds sedert vrij geruimen tijd de aan levens moeheid grenzende neerslachtigheid van geest van graaf Paul Teleki waar. On danks zijn groote zielesmart en zijn zwakke constitutie bleef graaf Teleki steeds zijn plicht vervullen. Bewust van zijn verantwoordelijkheid bestuurde hij het schip van staat op binnenlandsch, alsook op buitenlandsch politiek gebied volgens den koers, dien hij en zijn re- geering als den eenig mogelijke en der halve ook als de eenig juiste hadiden vast- groote dooden, graaf Stephan Csaky en Paul Teleki, verplicht, onwrikbaar op den weg voort te gaan, dien deze groote zonen van ons vaderland haar hebben aangewezen. Dultsch weermachtsberlcht Agedabia heroverd Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De achtervolging der in Noord-Afrika bij Marsa Brega door de Duitsche en Italiaansche formaties be stookte Engelschen werd op 2 April stookte Engelschen werd op 2 April voort gezet. Aged a bi a is ingenomen en ijlings op den aftocht in Noordelijke rich ting. Het aantal gevangenen en de buit aan gepantserde en ongepantserde voer tuigen is aanzienlijk. De eigen verlie zen zijn buitengewoon gering. In Noord-Afrika is het op 31 Maart door Duitsche en Italiaansche pantsertroepen en luchtstrijdkrachten be haalde succes nog grooter geworden. Daarbij werden dertig vijandelijke voer tuigen buitgemaakt. Het luehtwapen ondernam gewapende verkenningen boven het zeegebeid rond om Groot-Brittannië en bestreed daar bij pok gisteren op succesvolle wijze de vijandelijke koopvaardijscheepvaairt. Twee schepen van. 4000 BRT. werden tot zin ken gebracht, zes andere koopvaardij schepen werden deels zoo ernstig be schadigd, dat zij als verloren beschouwd moeten worden. Een- - gevechtsvliegtuig vernielde in scheèrvlucht drie vijandelijke vliegtuigen op een vliegveld in Zuid-Engel and en beschadigde verscheiden andere toestel len. Andere luchtaanvallen waren gericht op havens- en fabrieksinstallaties in Z. Engeland en Schotland. In de Middellandsche Zee vernietigden Duitsche gevechtsvliegtuigen ten Westen van Kreta in een dapperen aanval op een krachtig beschermd konvooi twee ge wapende vijandelijke koopvaardijschepen met te zamen 16.000 brt. De vijand vloog noch overdag, noch des nachts naar Duitschland. Italiaansch weermachtsberlcht Konvooien bij Kreta aangevallen Het 300ste weermachtsbericht luidt als volgt: Aan het G r i e k s e h e front activiteit der wederzijdsche artillerie. Onze forma ties luchtstrijdkrachten hebben de vloot- basis Volos en h& belangrijke troepen centrum FlorinjOi gebombardeerd. Tijdens luchtgevechten werden twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Drie onzer vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. In het Oosten der Middellandsche Zee hebben onze bommenwerpers en torpedovliegtui- gen een krachtig geëscorteerd konvooi aangevallen. Ondanks het felle vuren van het luchtafweergeschut werden vijf groot te schepen getroffen en tot zinken ge bracht. Al onze vliegtuigen keerden naar hun basis terug. Vliegtuigen van het Duit sche vliegercorps vielen een tweede kon vooi van den vijand aan ten Westen van Kreta. Een schip van 8000 B.RT. werd in brand geworpen en zonk. Een tweede schip van 8000 ton werd ook getroffen door twee bommen van zwaar kaliber en is waarschijnlijk eveneens gezonken. Oost-Afrika: Met het doel nog meer vijandelijke bombardementen op Asmara, waardoor reeds honderden slachtoffers zijn gevallen onder de inlandsche bevol king, te vermijden, is de stad Asmara door onze troepen o n t r u-i m d. De slag is bezig zich opnieuw te ontbranden bij een nieuwe stelling. Noor d«A f r i k aHet succes der ge mechaniseerde Italiaansche en Duitsche troepen is uitgebreid tot voorbij Mersa Brega. De Italiaansche en Duitsche lucht macht heeft met prachtig resultaat vij andelijke kolonnes, die zich naar Age- dabia terugtrokken, aangevallen. Hoewel een onverwacht hevige uit barsting van zijn sinds geruimen tijd sleepende psychische neerslachtigheid een einde gemaakt heeft aan het in dienst van het vaderland verbruikte edele en 1 werkzame leven, in den nacht van 2 op 3 April, zal toch de politiek, waarvan hij de leider en trouwste dienaar was, onveranderd voortleven. De Hongaarsche natie is thans reeds aan twee van haar De bevolking van Duinkerken, die zeer sterk Iheeft imloieten liijlden door de oor logsgebeurtenissen, zal worden vrijge steld van belastingen over het jaar 1941. In een rnilededeelimg aan de pre fecten van het departement Nord wordt dit besluit (medegedeeld en een. beroep gedaan op de (medewerking der bevol king van dit departement bij' de recon structie van Duinkerken. De Fransche re geering heeft .©en belangrijk bedrag uit getrokken voor hulp aan de inwoners van deze stad. (SPT) Geen nieuw» toewijzingen voor verwarmingidoeleinden De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheep- voort deelt mede, dat de geldigheidsduur van de bonnen no. 15, 16 en 17 van de bankaart distributie vaste brandstoffen- haarden en kachels en de bonnen no. 35 tot en met no. 41 van de bonkaart distributie vaste brandstoffen-centrale ver warming, alsmede de met brandstoffen een eenheid vijfde periode en de met cokes een eenheid vijfde periode ge merkte bonnen wordt verlengd tot en met Woensdag 30 April 1941. De geldigheidsduur van de toewijzingen, welke geldig waren verklaard tot 29 April of een vroegeren mits na 13 Maart gelegen datum, wordt eveneens verlengd tot en met Woensdag 30 April a.s. Aan degenen, die leden van de Duitsche Weermacht huisvesting verleenen, zal voor April 1941 op vertoon van een bewijs van inkwartiering door den plaatselijken distributiedienst per voor dit doel te verwarmen vertrek een bon voor een eenheid brandstoffen worden beschik baar gesteld. Voor venvarmingsdoeleinden zullen voor het loopende stookseizoen geen nieuwe bonnen tof toewijzingen meer warden aangewezen <of uitgereikt. Met nadruk wordt er echter de aandacht op gevestigd, dat de oude bonkaarten zorgvuldig dienen te worden bewaard. Uitsluitend voor hen, die niet op petro leum of «gas koken en niet beschikken over een electrisch kookapparaat, zal de zer dagen de gelegenheid bestaan op grond van een daartoe afgelegde verkla ring bij den plaatselijken distributiedienst een bon voor een eenheid brandstoffen voor kookdoeleinden te verkrijgen. Na dere mededeelingen dienaangaande zul len spoedig volgen. In verband met de omstandigheid, dat herhaaldelijk uit politieke motieven ver nielingen van vensterruiten voorkomen, heeft de hoogere S.S.- en politieleider, commissaris-generaal voor de openbare veiligheid, op grond van de verordening van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied betreffende het opleggen van prestaties (verordening no. 7/1941) bepaald, ter bestrijding van dit euvel, dat de door deze wandaden veroorzaakte schade, nadat de vergoe ding zal zijn voorgeschoten uit dë ge meentekas, zal worden verhaald op de daders. Bij gebreke van bekende daders blijft de schadevergoeding ten laste der gemeente, behoudens dat die burgemeester bevoegd zal zijn-, die vergoeding te ver halen op personen, die het inwerpen van vensterruiten bevorderen of goed keuren of van hun uitlatingen, mede iin verband met hun bekende politieke ge zindheid,. is aan te nemen, dat zij han delingen, als die waardoor de schade is aangericht, bevorderen of goedkeuren. Degenen, bij wie de ruiten mochten worden vernield, behooren hiervan on verwijld aangifte te doen bij de dichtst bijzijnde Nederlandsche politie-instantie. Deze regeling wordt geacht met In gang van 20 Februari j.l. in werking te zijn getreden. Het DNB. meldt uit Zagreb: De be spreking, welke dr. Matsjiek gisteroch tend in het paleis vain den banus dr. Sjoebatisj, den vice-voorzitter der Kroa tische boerenpartij' Kasjtoietitsj en den| algemeen secretaris der partij!, dr. Kmje- vitsj gevoerd hieeft, heeft geduurd tot half twee. Naar verluidt heeft dr. Mat- sjek besloten, de hem aangeboden func tie van vice-president in de regeering van generaal Siimiowitsj te aanvaarden. Aan de vergadering va|n het Ameri kaansche kabinet hebben, aldus S.P.T., de chefs van de staven van leger, vloot en luchtmacht deelgenomen'. In politieke kringen is mien van oordeel, dat kwesties van groote beteekenis, zooals het k on- yooieerien van Amerika aims ehe v achtschepen rijtn besproken. Naar verluidt zoeken de ministers van buiten landsche zaken em financiën naar een formule, die het konvooieeren mogelijk zal maken, zonder dat dezen stap tot den oorlog zal' leiden. 4 Toenemende spanning in Z-Slaviê dat practisch is gemobiliseerd Spanning tusschen Amerika en de spilmogendheden neemt toe Von Bardouy volgt Teleki op els premier van Hongarije 4 Geldigheidsduur der brandstof bonnen verlengd tot 30 April Verhaal van de schade door het vernielen van ruiten geregeld Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 20.19 uur onder. Morgen komt zjj om 7.06 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Eerste kwartier 5 April. Zondagartiendianit Zi.rikzeo ZONDAG 6 APRIL: Dr. Boogerd en Dr. van Hoorn. NIJVERHEID EN TECHNIEK Vezelc.mentplat.fi in plaat. van hout en tripUx Op tal van plaatsen im ons land wordt thans gewerkt aan nieuwe /materialendie, nu de invoer van veel goe deren belemmerd is, een be hoorlijke en soimS zeer goede vervan ging bieden. Nu het buitenland ons veel niet meer kan verschaffen, is ons land meer dan ooit aangewezen op eigen, krachten, waaronder behalve de binnen landsdie grondstoffen en de arbeidzaam heid stellig ook het technische vernuft moet worden gerekend, dat thans uit ziet naar nieuwe combinaties van nog aanwezige stoffen, wier eigenschappen met de vroeger gebruikte producten overeenkomen. Moeilijkheden met de asbestvoorzie- ning 'kunnen worden overwonnen door het gebruik van zoogenaamde vezelce- mentplaten- Daarbij' worden' vezelstoffen gemengd met cement en bijproducten, dit anengsel goed geroerd, waarna' het met behulp van geperforeerde roteer,ende pers trommels tot platen wordt gevormd. De trommels zijln zoo gebouwd, dat zij een grootdeel van het water vam de pap wegzuigen. Wanneer de vereischte dikte is bereikt, worden de platen af- gesnedien. Zij1 moeten dan harden, ©en proces, dat ongeveer vier weken in be slag neemt. D© vezeloementplaten worden' gebruikt voor muurbekleeding, voor lichte binnen wand-constructies en ook wel voor ta felbladen. PREDIKBEURTEN Zondag 6 April. Ned. Herv. Kerk» Zierikzee. Nieuw© kerk. 10 ure, de. Pijoeoker Hordijk (Bev. lidm. en collecte) Kleine kerk. 10 nre, ds. VeMon (Voor bereiding H. 4v.) en 3 nre, ds. v. Griet- huijsen van Noordgouwe, Lntb. Kerk. Geen dienst. Gerei, Kerk. 10.30 en 3 ure, dp. Leene. Ohr. Geref. Kerk, 10 30 en 3.30 nre, ds. Hoogendoorn. Gerei. Gem. (SL-Domusstreet) 10.30, 3 en 7 are, Leeskerk, Oud-Gerei. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Verbeterd bericht. Kerkwerve. 3.30 nre, ds. Tonebeek van Zonnemeire. Bargb. 3.30 nre, ds. Veen ven Kerkwerve. Eikerzoo. 11, de. Bosohloo (Bev. nieuwe lidm.) en 3.30 nre, id-m. In beide diensten extre-ooll. voor de kerk,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1