ZIERIKZEESCHE KIEUWSBODE DINSDAG 1 APRIL 1941 OPOENOl ZIERIKZEESCHE COURAHT v«aei4e®i ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zlcrilueeschc Nieuwsbode, Zierikzee, Schuitbaveo B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose -JUItg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14608 ADVERTENTIES.' Prijs: 22 cents per reget, minimaal 88 cents. Bij oantract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. OERTOESTAND IN ZUID-SLAVIË Duitschland zai niat onbeperkt •xcaiien dulden Van welingelichte zijde verneemt het A.NP..: fji Van officieelen Duitschen kant is ook gisteren geen standpunt bepaald ten op zichte van de gebeurtenissen in Zuid- Slavië. De Rijksregeering heeft echter, zoo hoorde men in de Wilhelmstrasse, buitengewoon groote belangstelling voor de gebeurtenissen in Zuid-Slavië. De ont wikkeling, die zich afteekent op de straat in Belgrado en in andere Zuid-Slavische steden wordt, zoo werd verder verklaard, ijskoud waargenomen. In dit verband werd op de vraag, of de Duitsche beslissing omtrent Zuid- Slavië te verwachten is, van Duitsche zijde geconstateerd, dat Duitschland in het geheel geen beslissingen over Zuid- Slavië neemt. Zuid-Slavië is, zoo werd gezegd, een met Duitschland verbonden staat. Duitschland neemt geen beslissingen over de Zuid-Slavische regeering, maar zoo noodig alleen met het oog op de belangen 'der eigen Duitsche politiek en der Duitsche menschen en met het oog op eep afweer van de vijanden. Aangezien door de Zuid-Slavische re geering niet de noodige maatregelen zijn genomen, pm de ontwikkeling, welke ging in de richting van versterkte anti- Duitsche excessen, tegen te gaan, heeft de rijksregeering besloten den rijks- Duitschers in Zuid-Slavië opdracht te ge ven te vertrekken. In politieke kringen der rijkshoofdstad spreekt men er over, dat de anti-Duitsche tendentie in de Zuidslavische excessen steeds duidelijker zichtbaar wordt. In deze kringen wijst men opnieuw op het Duitsche standpunt, dat het geen Duit sche gewoonte is zich de .politiek te laten voorschrijven door welke oncontro leerbare groepen of anonieme krachten ook. In deze politieke kringen verklaarde men gisteren ook met nadruk, dat het op den duur nauwelijks raadzaam is te ver wachten, dat Duitschland excessen, die het Duitsche prestige in gevaar moeten brengen, zal dulden. Dit geldt vooral voor den tijd, waarin Duitschland tezamen met zijn bondge- naoten in een groot conflict gewikkeld is. Wanneer men de 'Duitsche dagbla den opslaat, dan wel de officieuze Duit sche uitlatingen bekijkt, zal men tot de conclusie moeten komen, dat men tegen over de gebeurtenissen in Zuid-Slavië van Duitsche zijde staat met een weergalooze grootmoedigheid en met een vérgaande reserve aan voorzichtigheid. Het moet echter allen instanties en ook de Zuidslavische regeering duidelijk zijn, dat aan iedere grootmoedigheid eens een einde moet komen. In de Wilhelmstrasse is gisteren van buitenlandsche zijde de vraag gesteld, of het juist is, dat in Belgrado de anti-Duit sche elementen de overhand hebben ge- kregen, zoodat de toetreding van Zuid- Slavië tot het driem ogendheden - pact geen beteekenis meer zou hebben. Van Duitsche zijde werd op deze vraag, evenals ten aanzien van de kwestie van de toepasselijkheid of de niet-toepasse- lijkheid van het driemogendhedenpac't met betrekking tot Zuid-Slavië geen standpunt ingenomen. Er werd alleen aan herinnerd, dat Zuid-Slavië zijn handtee- kening heeft geplaatst onder het toetre dingsprotocol, uit vrijen wil, en dat met de onderteekening de toetreding van Zuid- Slavië rechtsgeldig is. Gepraat over ra tificatie of niet-ratificatie is deThalve over bodig. Of de Zuidslavische regeering van haar kant het pact in acht neemt of niet, daarover kan Duitschland zich niet uitlaten. Dat is alleen een zaak van de Zuidslavische regeering. Fransch konvooi door de Engelschen aangevallen tunchen Nemouri «n Oran aan da Algerijnich* kuit Engelsche zeestrijdkrachten hebben, naar van officieele Fransche zijde in medege deeld, Zondag-ochtend om negen uur in de Fransche territoriale wateren, niet ver van de kust tusschen Nemours en Oran, een Fransch konvooi, bestaande uit vier vrachtschepen, dat vergezeld van een torpedobootjager van Casablanca naar Oran op weg was, aangevallen. Het konvooi kon zich op het oogen- blik van den aanval in de haven van Nemours in veiligheid stellen. De bat terijen van de kustverdediging en van het luehtwapen hebben het vuren van de aanvallende Engelsche oorlogsschepen be antwoord en deze schepen teruggedre ven. De Engelsche oorlogsschepen beston den uit een kruiser en vijf torpedojagers. Van Fransche zijde zijn tot dusver geen verliezen gemeld. Over den nieuwen Engelschen over val op Fransche schepen wordt van be voegde Fransche zijde verklaard, dat het aangevallen Fransche konvooi onder sym bolisch escorte, namelijk onder bescher ming van een torpedojager, voer, zooals dit reeds sedert vele maanden het geval was. Anderzijds wijst men er te Vichy op, dat de Engelsche overval zich niet alleen in Fransche territoriale wateren heeft afgespeeld, maar zelfs in de on middellijke nabijheid van de kust. Het konvooi was op weg naar Algiers, d.w.z. van een punt van het Fransche imperium naar een ander punt van dit zelfde imperium. Het is dus onmogelijk, aldus onderstreept men in bevoegde Fran sche kringen, de Engelsche operatie door noodzakelijkheid van de blokkade te rechtvaardigen, vooral niet omdat het bij dit konvooi om de voorziening van- het Fransche imperium ging. De Fransche schepen vervoerden rijst, suiker en gerst voor de inboorlingen van Algiers. Het Fransche oorlogsschip, dat het voor de Noord-Afrikaansche kust aangevallen konvooi escorteerde, was de 1500 ton metende torpedobootjager „Simoun". In Fransche marinekringen verklaart men nog, dat de „Simo-un" zich ondanks de geweldige overmacht van den vijand goed geweerd heeft, zoodat het den vier on der zijn bescherming staande schepen ge lukt is, de bocht van Nemours onbescha digd te bereiken. De Fransche regeering heeft, naar uit betrouwbare bron beltend wordt, door bemiddeling van 'de Vereenigde Staten ten scherpste doen protesteeren tegen den Engelschen aanval op het Fransche konvooi in de Algerijnsche territoriale wateren. - Duitsch weermachtsbericht Bristol wear bastookt Het opperbevel van de weermacht maakte Zondag bekend: Onderzeeërs hebben uit een zeer sterk beveiligd konvooi, behalve de reeds ge melde drie tankbooten, nog vijf schepen van te zamen 33.000 B.RT. weggeschoten. Daarmee is meer dan de helft van dit voor Engeland bestemde konvooi, en wel acht schepen van te zamen 57.000 B.R.T. vernietigd. Een onderzeeër bracht bo vendien twee tankbooten van 18.000B.RT. in totaal tot zinken. Waarschijnlijk is, dat nog drie andere schepen tot zinken gebracht zijn. Gevechtsvliegtuigen onder leiding van majoor Krüger hebben gistermiddag op zee ten Westen van Kreta een sterke Engelsche v 1 o o t f o r m a t i e met succes aangevallen. Ondanks hevigen af weer van luchtdoelartillerie en jagers plaatsten zij op een vliegtuigmioederschip met bommen drie voltreffers. Bij de luchtgevechten tijdens dezen aanval scho ten gevechtsvliegtuigen een Britschen ja ger van het type Hurricane neer. Alle eigen vliegtuigen keerden op hun bases terug. Voor de Engelsche Oost -en Zuidoost kust heeft het luehtwapen gisteren een tankboot en een vrij groot en koopvaarder in brand geschoten en twee andere sche pen zwaar beschadigd. In het Kanaal van St. George zonk een schip, nadat een bom geworpen was. Viegtuigen van de gewapende verken ning bombardeerden haveninstallaties en barakkenkampen aan de Zuidoostkust van Engeland, Formaties gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht nogmaals voor den oorlog belangrijke doelen in het stad- en havengebied van Bristol met goed re sultaat aangevallen. Er ontstonden vrij groote branden. I De vijand heeft geen gevechtshandelin gen boven Duitsch gebied verricht. Malta mat goed gevolg uit da lucht baitookt Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend: In weerwil van het ongunstige weer heeft het luehtwapen haar gevechts handelingen tegen Groot-Brittannië voort gezet. Een groote koopvaarder ten Noorden van de Theemsmonding bleef na door bommen betroffen te zijn, met zware slagzij liggen. Een ander groot schip werd op den Atlantischen Oceaan zwaar beschadigd. Vliegtuigen der gewa pende verkenning hebben militaire zend stations in Noord Schotland en 'op de. Shetlandseilanden met duidelijk gevolg aangevallen. Gedurende den nacht zijn voor verscheidene Britsche havens mijnen gelegd. In de Middellandschè Zee hebben af deelingen van de* Duitsche luchtmacht gisteren het vliegveld van Malta met goed gevolg aangevallen. Britsche troe pen in Noord-Afrika zijn aan geslaagde bombardementen onderworpen. Over dag noch des nachts zijn Britsche vliegtuigen boven Duitsch gebied verschenen. Italiaansch weermachtsbericht .^0 Diradaua ontruimd Het 296ste Italiaiamschie tw©'eWniadhtsb(e- richt luidt aüs volgt: Aan het Griekschle front valt niets Iblijizoinder te melden van de secto ren te land. Otnze vliegtuigen heWbtpni vüjlamdelijke troiepien ajajn het front van het lelfde leger gebombardeerd]jn d®n afgeloopen nacht hdbhen vliegtuigen van het Duitsche luchtcorps het vliegveld Halfar (Malta) gebombardeerd. In N o o rd-A fri ka heeft- de vijand' in 'den afgeloopen naeht leen luchtaan val gedaan op Tripolis; In het Ooste lijke deel van de MiddellandsChe Zee is een sterke vijandelijke vlbotfonmiatie herhaaldelijk aangevallen. Ondanks het hevige vuur van het luchtafweergeschut, heeft leen Italiaansch torpedovliegtuig 'n lichten kruiser getroffen. Toestellen van het Duitsche luchtfoorps hebben niet drie blommen van groot kaliber een vliegtuigr- imiooderschip getroffen - en eèn v'ijlande- lijken jager neergeschoten'. In O pis t-A fri ka Wordt de druk van den vijland op het Noordelijke front ten Oosten van Keren doeltreffend in toom gehouden door In net gebied van Harrar hebben onze troe pen Diredaua ontruimd ien naimen in goede oirde nieuwe, Westelijker göl'egdn stellingen in. Italiaansche jageTS hebben een luchtaanval ondernomen' op het vij andelijke vliegveld van Dzjidzjiga, waar bijl vier toestellen op den grond ver nield werden. Twie© vliegtuigen van het type Hurricane, zijn neergeschoten, tijdens een duel niet vijlandelljke jagers. Twee Italiaansche vliegtuigen zijln niet terugge keerd. Zeeg*v«cht in hat central* dea| dar Middailandsche Zea Het 297ste weermachtsbericht luidt als volgt: Aan het Grieksche front. In den sector van het 9e leger werd het optreden van den vijand, dat een plaat selijk karakter droeg, volkomen gebroken Vliegtuigen van het Duitsche luehtwapen vielen luchthavens op Malta aan. Noord-Afrika Italiaansche en Duit sche vliegtuigen troffen vijandelijke ge mechaniseerde strijdmiddelen en artille rie, Vijandelijke vliegtuigen deden een aanval op Tripolis zonder belangrijke schade aan te richten. Oost-Afrika: Onze troepen zijn in een geweldigen strijd gewikkeld ten Oosten van Keren en brengen den vijand zware verliezen toe. Ook onze verliezen zijn groot. Kolo nel Borghesi is heldhaftig gesneuveld aan het hoofd van zijn dappere soldaten van het 10e regiment grenadiers van Savoye. Tijdens hardnekkige gevechten hebben jachtvliegtuigen een vliegtuig van het type-Hurricane neergehaald. De vijand deed een luchtaanval op Asmara. Er valt een 10-tal dooden en gewonden te be treuren. Een woonwijk werd beschadigd. Tijdens een hevig gevecht, dat zich af speelde in den nacht van 28 op 29 Maart, in het centrale bekken van de Middel- landsche zee, hebben wij drie kruisers van gemiddelde tonnage en twee torpe dojagers verloren. Talrijke opvarenden zijn gered. Den vijand werden verliezen toegebracht, welke nog niet zijn vastge steld, maar die stellig ernstig zijn. Een groote Engelsche kruiser heeft mid scheeps een voltreffer van het zwaarste kaliber gekregen en is gezonken. Twee andere eenheden werden zwaar getrof fen. Een van onze duiikbooten heeft in den Atlantischen Oceaan een vijandelijk schip van gemiddelde tonnage tot zinken gebracht. MELK- EN CACAOKAARTEN De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherij deelt mede, dat zeer binnenkort zal worden overgegaan tot de uitreiking van melk- kaarten en cacaokaarten. Op nader door de plaatselijke distrlbu- tiediensten aan te geven tijdstippen zul len zooals wij reeds eerder hebben ge meld, op vertoon van de distributie stamkaarten genoemde kaarten worden uitgereikt en wel: a. aan een kind, dat 1 April 1937 is geboren: vier melkkaarten en een ca- caakaart; •b. aan een kind, dat na 1 April 1927 maar vóó.r 2 April 1937 is geborentwee melkkaarten en een cacaokaaTt c. aan personen, die vóór 2 April 1927 zijn geboren: een melkkaart. De onder c. genoemde groep van hou ders van distributiestamkaarten komt dus niet in aanmerking voor cacaokaarten. Met nadruk wordt dé aandacht van melkveehouders gevestigd op 't volgende Aangezien het waarschijnlijk is, dat de aan melkveehouders en hun gezinnen, als mede de aan het bij hen inwonend perso neel uitgereikte melkkaarten te zijner tijd wederom zullen moeten worden ingele verd, zullen de aan deze groepvan per sonen uitgereikte kaarten in ongeschon den toestand zorgvuldig bewaard dienen te worden. De nadere regeling zal zoo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt Over de eventueele distributie van melk en cacao zullen t.z.t. naderé mededeelin- gen volgen. AFLEVERING VAN MELK BEPERKT 85 van den gemiddelden omzet De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherij heeft bepaald Het is aan hém die melk of volle melk aan den verbruiker verhandelt of aflevert verboden per dag een grootere hoeveelheid daarvan te verhandelen of af te leveren aan verbruikers dan overeen- ""-J- 11-_:j „„v, Qp; nni van zijn gemiddelden dagomzet aan ver bruikers is de basisperiode. Deze basisperiode is: a. Hetzij de periode van 15 September 1940 tot 'en met 12 October 1940 voor die gevallen, waarin gemiddelde omzet of aflevering per dag over die periode kan worden berekend. b. Hetzij de periode van 24 Novem ber 1940 tot en met 15 Maart 1941 voor die gevallen, waarin een gemiddelde omzet of aflevering per dag over de onder a. genoemde periode wegens het ontbreken van gegevens bij het betrokken standaardilsatiebedrijf of bij den betrok ken slijter niet kan worden berekend. Het is aan een standaardisatiebedrijf verboden aan een afnemer per dag een grootere hoeveelheid melk voor con sumptie af te leveren dan overeenkomt met een hoeveelheid van 85 pet. van de hoeveelheid melk, welke het standaardi satiebedrijf in de basisperiode gemiddeld per dag aan hem voor consumptie heeft afgeleverd. Hiet bepaalde geldt met dien verstande, dat de voorgeschreven maximum dagom zet, respectievelijk maximum aflevering per dag, op Zaterdag mag worden ver dubbeld. Herziening van de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering Volkiverzorglng in plaats van social* v*rzek*rlng Aan mededeelingen van Prasident Jacob leider van de Geschaftsgruppe voor so cial e bestuursaangelegenheden bij het commissariaat-generaal voor financiën en oeoonomie, ontleent het A.N.Pdat de Duitsche rijksorganisatieleider dr. Ley als leider van het Duitsche Arbeidsfront.dat alle werknemers omvat, ingevolge een opdracht van den Führer een plan voor de toekomstige verzorging van het Duit sche volk heeft uitgewerkt, dat onder meer de vervulling zal brengen van den in het partijprogramma van de N.S.A.P, vastgelegden eisch, dat er een voldoende ouderdoms- en invaliditeits-verzekering moet komen. Door dit plan zal een sociaal werk van de eerste grootte tot stand worden ge bracht. Het doel is om de vruchten van den gezamenlijken arbeid van het volk ook allen ten goede te doen komen;. De zin van de verzorging is, dat iedere aalmoes en iedere ondersteuning zon der dat daarop recht bestaat, principieel onnoodig zullen zijn. Zoodoende gaat het niet slechts om de verbetering van de ouderdoms- en invaliditeitsverzorging, doch om de schepping van een nieuw, recht. In plaats van de idee van de sociale verzekering komt de idee van de volksverzorging. De uitvoering wordt reeds ter hand genomen. Al zal de oorlog deze wellicht vertragen, in geen geval zal de oorlog de uitvoering verhinderen. Is het plan in de daad omgezet, dan zal dit werk de kroon zijn op het stre ven van vele geslachten van arbeiders. In de plaats van het proletariaat treedt dan de zich van zijn functie bewuste, vele malen werd geschreven, doch waar bij de daad bleef ontbreken. Ook in Nederland, aldus deelde presi dent Jacob herder mede, zal binnenkort tot een herziening van de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering worden overge gaan. De uitkeeringen van deze verzeke ring zijn thans zoo gering, dat zij den Nederlandschen arbeider in geval van invaliditeit of ouderdom in geen enkel opzicht de noodzakelijke bescherming schenken. Ook in de Nederlandsche so ciale politiek zal in de toekomst het gemeensehapsprincipe van den nieuwen tijd tot uitdrukking moeten komen. HET BETALINGSVERKEER MET DUITSCHLAND D«vi*z«ngr*ns opg«h*v*n 100 RM li f 75 36 De Nederlandsche Bank te Amsterdam deelt het volgende mede: Op 1 April 1941 houdt de deviezen- grens tusschen het bezette Nederland sche gebied en Duitschland op te be staan. Dientengevolge kan het weder- zijdsche betalingsverkeer zich in het al gemeen wederom onmiddellijk over par ticuliere credietinstellingen, over de post enz. afwikkelen. Tusschen de beide circulatiebanken, De Nederlandsche Bank en de Deutsche Reichsbank, is sedert langen tijd over eengekomen, dat aan alle transacties de waardeverhouding 100 R.M. f «?5,36 wordt ten grondslag gelegd. Deze koersverhouding geldt voor de toekomst ook bij wisseling van bankbil jetten en munten. Naar aanleiding van het bericht, dat Diredawa door de Italiaansche troepen is ontruimd, wordt in militaire kringen verklaard, dat de Engelsche afdeelingen deze plaats nog niet hebben bereikt. Vol gens Britsche mededeelingen verwacht men, dat Addis Abeba door de Italianen zeer krachtig verdedigd zal worden. Voorts wordt verklaard, dat de Engel schen in de richting van Asmara op rukken. Generaal Wavell heeft, naar nu bekend wordt, twee weken voor den val van Cheren de operaties zelf ge leid. - (SP.T.) De kapitein van het Japansche s.s. „Milan Maroe", dat komende van Johore op het Maleische schiereiland te Joko- hama is binnengevallen, deelde mede, dat in het gebied van Singapore een Noor- sche koopvaarder en een Britsch stoom schip op mijnen zijn geloopen en ge zonken. Het Britsche schip was 7000 ton groot en met een lading munitie op weg naar Hongkong. (D.N.B.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1