ZIERIKZEESCHE KIEUWSBODE I MAANDAG 31 MAART 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee fl,60, elders fl,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 16 cents. Losse nummers 6 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.Vi de Zterlkzeeiche Nieuwsbode, Zierikzee, Sehuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose -°Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14607 i ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijaen. Suc ces j es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. DE POLITIEKE TOESTAND IN JOEGO-SLAVIË Berlijn en Rome wachten verdere ontwikkeling te Belgrado ef Van wel ingelichte zijde verneemt de Berlijnsche correspondent van het ANP: In officieele zoowel als in officieuze kringen van de rijkshoofstad volgt men met bijzondere belangstelling de ontwik keling van den politieken toestand te Belgrado en den toenemenden invloed van anti-Duitsche groepen en krachten in Zuidi-Slavië. In officieele kringen te Berlijn blijft men tegenover den onopge- helderden toestand te Belgrado de uiter ste terughoudendheid in aoht nemen. In de Wilhelmstrasse zeide men evenwel, dat de situatie in Zuid-Slavië op een chaos lijkt. De verklaringen van bepaalde personen te Belgrado hebben niet tot de opheldering kunnen bijdragen. Niet woor den, doch alleen daden zouden ophelde ring kunnen brengen. Zooals de toestand er op het oogen- blik uitziet is te constateeren, dat de anti-Duitsche strooming van de onder leiding van chauvinistische Serviërs staande politieke richting te Belgrado toe neemt. De gebeurtenissen van Vrijdag evenals de nieuwe voorvallen hebben aan getoond, dat deze strooming de betrek kingen tusschen Duitschland en Zuid-Sla vië wil bemoeilijken. In hoever het hier gecontroleerde of ongecontroleerde acties betreft, zoo werd in de Wilhelmstrasse opgemerkt, onttrekt zich aan de Duitsche beoordeeling. Zeker is, dat de binnenlandsche politieke vraag stukken zich met de buitenlandsche ver strengelen. Er kan geen twijfel meer aan bestaan, dat thans te Belgrado krach ten aan het werk zijn, die ernaar streven, de betrekkingen tot Duitschland en Italië ondanks de toetreding van Zuid-Slavië tot Kot d.io "te verstu ren en slechter te maken. In politieke kringen blijft men even eens gereserveerd ten aanzien van de vraag, of de toestand als ernstig be schouwd moet worden. Het kardinale punt is, zoo verklaart men in deze krin gen, of het te Belgrado voorbijgaande stuiptrekkingen van een door politieke vraagstukken rijkelijk gecompliceerde si tuatie betreft, dus tijdelijke uitingen van het gepeupel, of uitdrukking van een politiek rechtsnoer. Ook in de Wilhelmstrasse liet men Zaterdag deze vraag onbeantwoord. Evenwel, zoo vernam men daar verder, laat Duitschland zich zijn politiek niet door het gepeupel voorschrijven. Ter ge legenheid van de toetreding van Zuid- Slavië tot het drie-mogendhedenpaet heeft Duitschland zijn sympathieën voor dezen staat tot uiting gebracht en de toetreding als factor der stabilisatie van Zuidoost- Europa beschouwd. Indien thans - bepaalde krachten in Z.- Slavië gelooven zich tegen een dergelijke ontwikkeling te moeten verzetten moeten zij uitsluitend de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Als deze krachten ge looven met de grootmoedigheid en de 'kracht van het Duitsche rijk te kunnen spelen hebben ze zich' vergist. Duitschland is niet voornemens, zoo besloot men in de Wilhelmstrasse, de uiteenzettingen, zich door betaalde agenten te laten uit dagen en beschimpen. In de haven van Antwerpen is het Nederlandsche schip „Westland" van de reederij „Scheepvaart- en Steenkolen Mij" te Rotterdam, aangekomen met een Ia- ding van 700.000 kg aardappelen uit Duitschland aan boord, die bestemd zijn voor de Belgische bevolking, welke, vooral in de groote steden, nage noeg geheel verstoken bleef van dit pro duct. Na lossing zal het schip ballast innemen en terugkeeren naar een Duit sche haven om daarna nogmaals een zen ding aardappelen naar Antwerpen te brengen. Bovendien worden door ëen ander schip van dezelfde reederij in een Oostzeehaven, ook nog aardappelen voor België geladen. Naar het D.N.B. verneemt, hebben de Britsche troepen door de ontruiming van El Agheila een belangrijk steun punt aan de Libysche kust verloren. Deze plaats, zoo zegt men, is voor troepenbe wegingen in het betrokken gebied van groote beteekenis, niet alleen door haar ligging, maar ook door haar rijkdom aan water. Alles wijst er op, dat de Engelschen deze plaats onder alle om standigheden hadden willen behouden. DE INDUSTRIALISEERING VAN JAPAN Van agrarisch - tot industrieland Er is wel geen ander land te noemen, dat een zoo snelle ontwikkeling van de moderne industrie te zien heeft gege ven, als Japan. De beslissende omme keer in Japan van agrarisch tot in dustrieland heeft zich eigenlijk eerst voltrokken in de jaren 1925 tot 1930. Sedertdien heeft de industrialiseering van Japan zich ongemeen snel ontwikkeld. Alleen aan deze snelle opkomst heeft het eilandenrijk het te danken, dat meer dan 65 millioen menschen, samengedron gen op een oppervlakte van slechts 386.000 vierkante kilometer, arbeid en brood kunnen vinden. De industriegebieden strekken zich bijna gelijkmatig over het geheele, lang uitge strekte gebied van het eilandenrijk uit. De groote veredelingsfabrieken, in het (bijzonder de tie xtieI-industrie brei den zidh ver over de kern van het hoofdeiland Hondo uit. Hier zijln Zij in nauw contact met de groote centra van de ijzer- en staalindustrie. De groote massa van arbeiders, die daarin tewerk zijn gesteld, bewoont in hoofdzaak de groote steden, vooral aan 'de Oostkust. De voornaamste kolenbasis van Japan bevindt zich op het Zuidelijk gelegen eiland Kyoesjoe. Kolen ko men echter ook in groote hoeveelheid voor op het eiland Hondo en op het Noordelijke eiland Hokkaido. Hier wordt ook een zekere hoeveelheid petroleum gevonden. De hout- en papierindustrie zetelt voornamelijk in het Noorden, waar groote bosschen zijn, alsmede op het kleine eiland Sjikoku. De grondstoffen welke het land zelf oplevert, voornamelijk kolen en ijzer, zijn echter lang niet voldoende^yoor sggl lukkige wijze aangevuld door de bodem schatten van Korea en Mandschoekwo, die in economisch opzicht reeds een on verbrekelijke eenheid vormen met Japan. Voor de levensmiddelen voorziening van Japan speelt de visscherij een groote rol. Bijna op alle kusten des lands heeft zij geleid tot de oprichting van groote vischconservenfabrieken. MATSOEOKA'S REIS NAAR EUROPA Een tocht van 15000 K.M. van Tokio naar Berlijn Wie zich macht verbeelden, dat de tocht van minister Matsoeoka meer 'n „plezierreisje" was, vergist zich deeir- lijk. Toen de minister van zijn afscheids- audientie bij den keizer terugkeerde, be gon zijn reis met het afleggen van 1000 kilometer door het Japansche eiland Hondo. Toen was de Japansche haven Sjimonoseki bereikt. Van hier ging de reis over zee naar de Koreaansche haven Foesan, die slechts 10 uur duurde. Van Foesan bracht de sneltrein den Japan- sehen minister via de hoofdstad Seoel naar Moekden, een afstand van 800 kilo meter. Van Moekden ging het naar Charbin, een afstand van nog eens 800 kilometer. Van Charbin bracht een andere trein hem in matige vaart naar Mandsjoelie, dat 1000 kilometer verder ligt. Mandsjoe lie vormt de grens tusschen de Japan sche en de Sowjietj-Russische invloeds sfeer. Vroeger begon de Russische Siberië- expres zijn reis reeds in Mandsjoelie. Tegenwoordig bestaat tusschen de beide grenzen een strook Niemandsland, die Matsoeoka in een Japanschen trein over stak, tot aan het Russische grensstation Ottpor. Hier ving het langste traject van de gansche reis aan, namelijk de tocht per spoor naar Moskou. Acht dagen en acht nachten lang raas de de Siberië-expres door de oneindige wijdte van de Sowjetlanden. Over Tsjita het Jablonny-gebergte ging het door Mon golië, langs de oevers van het Baikal- meer, door Siberië, door het land der Sojoten, Tartaren en Basjkiren, door den Oeral en het gebied van de Wolga naar de Russische hoofdstad. Na een onder breking van anderhalven dag werden de duizend kilometer naar de Duitsche grens afgelegd. Vervolgens werd de laatste etappe van de reis, die bijna drie weken had geduurd, naar Berlijn afgelegd. Hier eindigde de tocht van 15.000 kilometer, welken Matsoeoka had gemaakt. Men zal zich kunnen voorstellen, dat hij blij' was, eindelijk bevrijd te zijn van het geratel van de wielen! WINSTBELASTING VERHOOGD Nieuw* regeling betalingsverkeer met Duitschland De Commissaris-Gefleraiajl! van Financiën en Eoonomasdhe Zaken, dr. H. Fischböck, deelde op de Zaterdagmorgen gehouden persconferentie imeOe, 'dat het niet doel matig is gébüieken in de deviezen veror dening, die thans is verschenen, reedis een verdere regeling op te n^mien van het (betalingsverkeer tusschen Duitschland en Nedierliand. Deze regeling zal edhter per 1 April volgen. Na 31 Maart zal een inieuiwfo vemrde/nhg 'w'ordm ingevoerd ten op zichte van het sperrmlarkenverkeer. die, naast ecnige technische veranderingen, een (belastingplicht bijt de overdracht vam sperrmlarken tusschen Nederlaindsche on derdanen onderling zal inhouden. In het verkeer tusschen Nederlanders en sperr- mjarkstatem (behoeft niet te Worden1 be taald. Tenslotte deelde minister Fiséhtolöck mag imiede, dat, wanneer zooais tot nu toe hier in Nederland miaximaiai Slechts 25 pet. 'winstbelasting wordt geheven1, dit slechts de helft teieteekent van het geen in het Duitsche rijk wordt (betaald. Het zal daairoml onvermijdelijk zijn, dat ook (hier op d^n duur Oen verdere ver- hiooging plaats vindt. Deze verhooging zal thajns uiterlijk aan het leimlde van het loopende 'boekjaar Worden ingevoerd'. DE STRIJD IN OOST-AFRIKA «Wedloop met den regentijd» De „Völkischer Beiolbachter" houdt Zich in een hoofdartikel „Wedloop met den regentijd", (blezig met de strategische si tuatie m Oost-Afrikaa na den val' van Keren en Harrax. neP^kiifaairisS^ waarop "'1 'meest verbitterd wordt g,©vodhten. De En. gelsche aanval pp het Italiaansche im perium) geschiedt concentrisch uit allé vieT 'windstreken, te water en te land. Deze (oorfllog 'kent in Afrika Zijtni Weerga niet. De EngeÜsdien, willen Opst-Afrika in handen 'krijigen, doordat de verdedigers gebrek aan mlunitie en brandstof krijigen. Het is het doieli der Italiaansche verdedi ging dit te verhinderen. Daarom is de laagvlakte van Sonialiland ontruimd, Wiant de verdediging van dat gebied zou een reusachtige versnippering van troepen -en materieel beteekend hebhPn- Tegielijlkertijd tracht de Itaüaamsche leiding den strijld te verplaatsen naar -een gebied, waar het gebruik van gemotoriseerde eenhedPn en tanks dpor natuurlijke hindernissen be lemmerd Wordt. Het hoogland' van Bin- men-Abessinïë is ©en vesting, omgeven door een bergland mlet woeste ravijinPn. De ontruiming van Harrar is uit der gelijke overwegingen geschied. Men wilde de ItaÜaamsdh© strijdkrachten niet ver snipperen» Het is voor de Italianen, wier positie vePl' ongunstiger is dain -die der Engéiisdhen, die onbelemmerde achter- wiaartsche verbindingen tot hun beschik king hebben, van het grootste bellang, dat Zij! dit nadeell' comp'enseeren door gebruik te maken van de groote 'afstanden en de terreinmoeiijkheden van het Afrikaamsche Eind April' begint in Abessinië de re gentijd. die grootscheepsche operaties on mogelijk maakt. De hertog van Aosta^ die de leiding over de Italiaansdie strijd krachten in Oost-Afrika heeft, streéft er in ieder geval naar het onmogelijke mo- gelljk te maken. In den wedloop met j den regentijd en den strijd met het toe- j val' kunnPn de Italiaansche troepen, die j met de grootste verbittering tegenstand bieden, het bewiustzSjki hébben, dat Zij1 J ongeveer 300.000 man vij'andélSjke troe pen, EngeUschen, Zuid-Afrikanen, Austra liërs en Britsch-Indiërs vasthouden. Deze 300.000 man kunnen niet aan andere fron ten gébtruikt Worden- In het geheel van den ooripg vervult de verdediging van het imperium dus oen taak, die niet hoog genoeg kan worden' gewaardeerd. DE BLOKKADE Humane hongerdood" Het Volk schrijft onder den titel „Hu mane Hongerdood" naar aanleiding van een uitlating van prof. Noëll Hal o.a Noël Hall werd door het Britsche mi nisterie voor de blokkade aan de En gelsche ambassade te Washington toege voegd met den rang van gezant. En voor zijn vertrek naar Amerika heeft hij, naar een bericht van „Associated Press" op 20 Maart uit Londen onthulde op een persconferentie een verklaring afgelegd over zijn taak. Die taak is, met de eigen woorden van prof. Noëll Hall: „den juisten vorm voor een samenwer king met Amerika te vinden en daarbij den toegepasten druk op het door Duitschland beheerschte continent in stand te houden" Wie zich rekenschap geeft van het karakter der onderhandelingen, die de Fransche ambassadeur te Washington, Henry Haye, op het ©ogenblik over dringend noodzakelijke hulpzendingen naar zijn land voert, krijgt Noëll Hali's 'formuleering van' zijn taak al duistere vermoedens. Maar gelukkig heeft Hall nog méér gezegd. „Gelukkig" omdat hij daardoor allen twijfel den pas af snijdt. Die aanvullende woorden zouden wij in gouden letters afdrukken, als er goud-drukkende rotatiepersen bestonden: „De blokkade van Europa is een werk van menschenliefde, omdat dit het doo- den op het slagveld van jonge menschen verhindert". De landen van West-Europa weten het nu: terwille van vele en verheven Brit sche idealen hebben zij als Engelsche voorpost gestreden thans zullen zij, als het in Londen's vermogen ligt, op strikt mensc'hlievende wijze verhongeren. Want de Britsche staatslieden worden draaierig als zij bloed zien. Er zijn sedert 1919 nog weinig zóó sprekende staaltjes van onwaarachtigheid vertoond. Als straks echter werkelijk de Fransche vrouwen en kinderen bloed loos sterven, weten zij nu uit Noël Hall's mond althans, dat zij „humaan" gestor ven zijn. Amterika zélf weet in 1941 al niet meer dat het van 1914 tot 19i8, zelfs nog in de jaren dat zijn eigen legers met de Duitsche streden, wèl deed wat het nu onmogelijk acht: het zond, de toen voor Duitschland heel wat schadpJiiker.,,hjok: Heel moeilijk is het niet, zich dat te herinneren. Ook toen was het Herbert Hoover die de organisatie op zich nam. Hij was voorzitter van de „Commission for relief in Belgium" en het bleek al in November 1914 (na enkele maanden oorlogvoering) mogelijk, om tot een be vredigende regeling te komen. Duitsch land wilde afzien van het requireeren der voedselzendingen, gelijk het dit thans opnieuw wil. Amerikaansche ambtenaren van de Hoovercommissie controleerden de verdeeling, gelijk zij dit ook nu zouden kunnen doen. Engeland liet de zendingen door, gelijk het ditmaal op menschlie- venden grondslag.... weigert te doen. Duitsch weermachtsbericht Groot troepenich'p gebombardeerd Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelde Zaterdag mede: Met buitengewoon succes heeft de lucht macht in de zeeën rondom Engeland dein strijd tegen de Britsche koopvaardij voortgezet. Aan den zuid-westelijken toe gang van het Kanaal van St. George en in het Kanaal van Bristol' zijn twee koopvaardijschepen, met een ge- zamenlijken inhoud van vijfduizend ton, tot zinken gebracht. Een aanval in scheer- vlucht op een stoomschip ten Westen van New Quay veroorzaakte een ketel- ontploffing. Een andere geslaagde aanval was gericht - op een koopvaarder voor Harwich. Een gevechtsvliegtuig heeft op den At- lantischen Oceaan, ongeveer vijfhonderd Jan ten Westen van Kaap Wrath, een groot troepentransportschip gebom bardeerd. Nadat eenige voltreffers waren geplaatst, begaven de troepen zich in d'e sloepen. In hetzelfde gebied zonk een schip van 2500 ton na gebombardeerd te zijn; een groot stoomschip ikreeg een voltreffer. In den afgeloopen nacht hebben afdee- lingen Duitsche gevechtsvliegers met suc ces het vliegveld Halfar op Malta ge bombardeerd. Bij een aanval van jacht- toestellen op Malta is een Britsche jager van het type Hurricane neergeschoten. De Duitsche afdeeling leed geen verliezen In den afgeloopen naéht z!ijin Woven Duitschland noch boven het bezette ge bied Britsche vliegtuigen verschenen. Itallaansch weermachtsbericht Havn van Navarlno gabombardaard Het 259ste communiqué van het Ita liaansche hoofdkwartier luidt: Aan het Grieksche front bedrij vigheid der artillerie. Onze vliegtuigen hebben een der Grieksche luchtbases en da havenwerken van NavaTtno gebombar- Berlijn en Rome wachUn de ontwikkeling te Belgrado af De strijd In Oost-Afrikaeen wedloop met den regentijd De industrialiseering van Japan. Van agrarisch tot industrieland Nadere uiteenzetting van het teeltplan akkerbouw 1941 Verhooging der winstbelasting op de Naamlooze Vennootschappen Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 20.11 uur onder. Morgen komt zjj om 7.16 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Eerste kwartier 5 April. deerd en getroffen. Bij een vlucht naar Malta hebben Duitsche vliegtuigen een „Hurricane" neergeschoten. In Noord-Afrika is niets van beteeke nis te melden. In de Aegeïsche Zee heeft onze luchtmacht gisteren verschei dene aanvallen op vijandelijke convooien, vlootformaties en gemeerde schepen ge daan, die met torpedo's en bommen wer- derscMp en* twee Bntsfcnè iKrinsèrs""wer den door de torpedo's van onze vlieg tuigen getroffen-. Men moet aannemen, dat een der kruisers is gezonken. Verder werden kleine koopvaarders ernstig be schadigd. Een er van geraakte in brand. In Oost-Afrika duurt aan het noordelijke front de hardnekkige strijd bij de nieuwe stellingen ten oosten van Keren voort. Onze luchtmachtafdeelingen hebben Britsche gemechaniseerde strijd middelen gebombardeerd. Tijdens een luchtgevecht hebben onze jagers twee vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Vroeg in den morgen van den 28sten hebben Engelsche vliegtuigen een aanval gedaan op het vliegveld van Lecce, ten Z. van Brindisi, dat zij! met machine,-, geweren beschoten. Eenige personen zijn gewond. In Denemarken wil men dit jaar de honderdduizenden meeuweneieren in dienst van de volksvoeding stellen. De ornithologen schatten, volgens Europa Press, het aantal meeuwen op twee mil lioen, wat het mogelijk zou maken drie en een half tot vier millioen eieren te rapen, wat overeenkomt met een gewicht en een voedingswaarde van ongeveer twee millioen kippeneieren. Er komen kolonies van vijf tot tienduizend nesten voor. Te Santander zijn 60 kisten met kost bare schilderijen, sieraden en an tiquiteiten aangekomen, die, naar 't DNB meldt, tijdens den burgeroorlog doör d« revolutionnairen uit particulier bezit wer den gestolen en naar Frankrijk gebracht. De kunstschatten zullen tentoongesteld blijven tot de vroegere eigenaars zich aanmelden. Vrijdagochtend half negen is het spoor wegverkeer tusschen Buig a r ij e en Z.- Slavië hervat. De Bulgaarsche radio gaf Vrijdagmiddag de eerste officieele com mentaren op de situatie in Zuid-Slavië. De spreker bestempelde de gebeurtenis sen als „interne "Zuidslavische aangele genheden die met de buitenlandsche po litiek niets van doen hebben". De Bul garen verheugen zich, dat de Zuidsla vische minister-president op de bres is gesprongen voor het behoud van de orde en den vrede met de naburige staten. - (U.P.) Hier te lande is bericht ontvangen, dat de opvarenden van het tot zinken gebrachte Nederlandsche motortank schip „Nederland" zich veilig en wel te San Francisco bevinden. De „Ne derland" behoorende toe aan de N.V. Nederlandsche Pacific Tankvaart Maat schappij in Den Haag.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1