Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Bericht U De Kern yRIJDAG 28 MAART 1941 ZIEmKZEESCHEHCOURAHT ABONNEMENT i 1797 - 1689 Prijs: in Zierikzee fl,60, elders f 1,90 Uitgave: N.V. dc Zicrikzeesche Nieuwsbode, ZierikzeCi Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir. A. J. de Loose -IUitg.-Red.M. J. Kosten per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 97STE JAAR9AB© So. 14605 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc cesses op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. ONDERHOUD TUSSCHEN HITLER EN MATSOEOKA Gistermiddag heeft Hitlier een omder- Ihoud /met Matsoeoka gehaid, dat 21/2' uur 'heeft geduurd. Omtrent dit onder houd is het volgende communiqué uit gegeven: De Fiihrer heeft DondePdaglmaddag in tegenwoordigheid van den rijksminister van buiten tohdsdh© zaken, voin Ribbein- tipp, den keizerlijk Japamsche® minister van 'bluitenilaindsdhe zaken, Matsoeoka, in de nieuWle rijlkskansellarij1 voer een lang durig onderhoud ontvangen, waarbij' ook de keizerlijke Japamséh© ambassadeur te Berlijn, Osjima, en de Duitsche ambaissa- deur in Tokio, Ott, aanwezig wa®e®. Die bespreking over alle actueele politieke vraagstukken verliep in den geest der hartelijke vriendschap, welke Duitschïamd en Japan veréenigt. Matsoeoka is een van die staatslieden, wier naam op het qogenblik de ronde doet door de pers van de geheete wé- reid. Weinig had hij! kunjnen denken; toen Tiijl als zoon va® een Jaipa®fc(cbe®( immigrant een Amerikaamsdhe hiOiOgé- sohool1 bezocht, dat eenmaal die geheedie Wereld het oog op hem gevestigd zou houden. Matsoeoka is thans 61 jaar oud. Hij is een selfmade staatsman, wiens naam ten nauwste v©rblo®dienis aan de ont plooiing van Japan tot mogendheid van den eersten ira|ng. Reeds als jeugdig be ambte ging hij; kort na de® Russisfch- Japansohen oorlog, naar Rwantoeng, het Japansche pachtgéb&ed van w'aar uit Ja pan in Mandsjioerijie drong. Vervolgens voerde de diplomatieke dienst hem naar Washington en St.-Petersjbbrg; doch reeds 1 in 1908 ontmoete® iwlijl hem als qoinsul- 1 generaal in D'adineln'. Hier wierkte hijl mede 1 aande worming' van het nieuswle Japarn- sche ïijk: in Oiost-Az'ië. In 1921 werd hij! vioe-piresident van de „Matetsoe", den Zuid-Matidsjoerijbdhen spoorweg, die sterk heeft bijgedragen MATSOEOKA, de Japansche minister van Buitenlandtche Zaken. tot uitbreiding van de Japahscfhe invlloèds- sfeer in het nieuwe irijlk. Tien jaar later werd Mandsjioerijie dopr de Japaninlers b'eZet ;ein dé staat Mamidsjiojekwio gesticht. Tioen de Velkenbloind zich hiertegen ver. Zette, Iwierd Matsoeoka naar Genève af gevaardigd iom het Japansdie standpunt uiteen te zetten- Hij) slaagde er <eve®w©l' niet in, de afgevaardigde® hij! den Vol kenbond' te overtuigen. Als minister van Buitetolamdsehe Za,- ke® heeft Matsoeoka steeds d/aelbfelwkst gestreefd naar het volgen van een Grootf- Aziatischen koers. Hijl hééft ook een rol gespeeld hijl het" toetreden van Japa® tot het driemogendhedeuverdrag. De dierdle Zeémaclht ter wbrjelld 'de eerste plaat sen Wlorden ingenoonle® door Amerika en Engeland sloot hierdoor ee® verbond' lm!et de twiee gnoiotett; Jauiiliiiajcnten in Europa. Het bezoek, dat hijl thains binengt aan Berilj® >e® Romle, vormt ongetwijfeld het voerspel tot koimlende gebeurtenissen van het grootste gewicht. Italiaanschweermachtsberlcht Tegenaanvallen in dan sector Charan Het Weermadhtsblëricht n®. 293 luidt als volgt: Aan het Grieksche firomt op treden der artillerie van weerska®ten.; Onze jadhtfortmlaties hébhen eën aanval gedaan op de vijlandellijke luéhtbases va® Paralmythia, wiaar|hijl zij' ep den grond: staande vliegtuigen Imiet mitraiillieurvufur bestookte®. Twiee GlbstermJachines wer den in 'b'ra®d gestoken, andere toestellen werden ernstig beschadigd. 0®ze boim- bardemientsformaties hebben te Prevezai gemeerde schepen en haveninstallaties aangevallen. Ook ©e®. tweede vlootlbjasis op den Peloponiesos Wierd getroffen. In N Oi 0 r d-A f r i k a hébben Italiaan- söhe en Duitsche eenheden EL Agheil'a (in de Syrte) bezet. In het Ooste® va® de Middéllandsche Zee hebben vliegtuigen va® het Duit- sdhe vliegerooirps varende vijlandelijk'e vJiooteen'heden aangevallen; twee tram- 1 spoirtschepien wierden getroffen en Zwaar beschadigd. In OiOist-Af ri'ka Wordt de felle sl:ag j ioim) Cheren voortgezet. Verscheidene aan vallen van de® vijand liepe® te pletter j Op de® hardnekkige® tegenstand en de tegenaanvallen van onze dappere troe pen, die den tegenstander zware ver hezen toebrachten. Jachtvliegtuigen ibjoden heldhaftig Wieer stand aan het vijhndeliijke optreden i® de tocht; twee Hurricanes en ee® Blen heim) wierden neergeschoten:, e^n van onze vliegtuigen keerde niet op z'ijln 'b'a- sis terug. Onze blombardementstoestellhn Ihebhe® talrijke paetserw/aigens en ge mechaniseerde strijdmiddelen aangevallen en beschadigd in de zópe van Hairrar. Een van ®®ze in actie Zijinde duik- Jblooten op den Atlantische® Oceaan heeft twee schepen met een totalen inhoud van 12.500 ton tot zinken gébracht. Duitsch weermachtsbericht Luchtaanvallen op Britiche koopvaardijichapen Het opperbevel) van de wteérmlacht maakt Wekend: Duitsche e*n Itafiaatischie gémlotoriseer- de troepen hébben i® de .ochtenduren van 24 Ma.airt na ©e® kortstondig ge vecht Ell Agheila, aan de kust van Syrte jbleZet ©n den vij|a®d naar het Oosten teruggedreven. Het luchtwapen voerde den sfrijld te gen de Britsdhe koopvaardijischéepvaart 'mlet toenemend su'Cces verder- I® den Jjoop van gisteren Wieird op de® Atlan tische® Oceaan ie® in de Theémsmonding piljjml. 31500 Ibbrt. vijandelijke kloopvaair- dijscheepsruimte tot zinken gebracht. Bovendien wierd ®og 6000 blrt. Vijande lijke scheepsruimte Zwaar 'beschadigd. Violgens aanvullle®de blerichte® Wende® voorts 'b'ijl de Farpiër-eiiianden twtee kdop- vaard:ijisChepen van te Zamle® 7000 blrt. door bonvvoltreffers tot Zinken gebracht. Daarmede werd gisteren in totaal 38500 b'rt. vijandelijke scheepsruimte vernietigd. Voorts gelukte het in het zeegebied olm Engelland 10 sdhepie® teiet pl.m. 44000 blrt. door 'toChtaanvaJlen erpstig te be schadigen. In de Middél(Ia®d^Che Zee plaatsten Duitsche gevechtsvliegtuigen ton Zuiden van Kreta, oinidanks hevige®: af weer, zwarje treffers iop twee groote; transportschepen va® een vij|a®dél(ijlkkonr voioi. Bijl gewapende verkenningen b(b- ven Zuid-Engéllaind Wierden drie lmioider®e faJb'rieksinstallaties aangevallën; ioi.a. kreeg een faiblriek der vliegtuigindustrie tref fers op een groote montagehal- Op twee vliegvelden werden op den. begane® grond staande vliegtuigen iru scheervlucht ge bombardeerd. Bij; een aanval op de ha vens aan de Engelsche Zuidkust ontston den in ©e® hal van een groote faiblriek ontploffingen ©n b'randen. Een Duitsch gevechtsvliegtuig schoot (bfoiven Zuid-En- gelamd in een luchtgevecht met v'ijlf Britsche jagers, twiee vijlandellijke toe stellen van het type-HurriOa®e neer. Het Duitsche vliegtuig bereikte, ondanks zeer ernstig© beschadigingen, de thuishaven. De vijand v||o|Qg overdag nodh des inadhts naair DuitsChlajnid. De v'ijlaind ver loor twee vliegtuigen en ee® versper- ringslbialloin. Twee eige® machines wor den vermist. NIEUWE REGEERING IN JOEGO-SLAVIE P«t«r II n««mt d« Icon. machti- bêvoagdhadon in handen Het persbureau Avela te Belgrado deelt naar het D.N.B, meldt .mede, dat generaal Does jan Simowitsj, na beraad met poli tieke persoonlijkheden, een nieuwe re geering heeft gevormd. Deze omval, zoo wordt gezegd, de leiders en vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Ook zouden alle deelen der Joegoslavische bevolking in deze Te- geering zijn vertegenwoordigd. Aan de regeeringsvorming ging een doo,r de radio verspreid manifest van koning Peter vooraf, volgens hetwelk hij de macht had overgenomen en gene raal Simowitsj met de vorming der re geering had belast. D« proclamatie heeft den volgenden tekst: „Serven, Kroaten en Slovenen. Op dit ernstige oogenblik voor ons volk heb ik besloten de koninklijke machtsbevoegdheden in handen te nemen. De regeerende persoonlijkheden hebben mijn motievèn als zeer welgefundeerd begrepen en zijn uit vrijen wil terstond afgetreden. Mijn trouwe leger en marine hebben zich terstond te mijner beschik king gesteld en voeren mijn bevelen reeds uit. Ik roep alle Serven, Kroaten en Slo vene® op zich om den troon te scharen, Onde: de ernstige omstandigheden van het huidige oogenblik bestaat het zéker ste middel ;om de orde in het binnenland en den vrede naar buiten te handhaven in dezen maatregel. Ik heb generaal Doesjan Simowitsj op dracht gegeven een nbuwe regeering te WINTERHULP NEDERLAND Schouwen en Duivel and: Brui- nisse f 62,32, Burgh f 42,02, Direischor f 40,38, Duivendijke f 16,17, Eikerzee f 27,34, Haamstede f 128,65, Noordgouwe f 44,78, Ouwerkerk f 35, Renesse f 122,35, Zie riikzee f 602,73. T hol en: Poortvliet f 53,05, Staivenisse f 197,45. Zondagartiendianit ZUrlkzea ZONDAG 30 MAART: Dr. Boogerd en Dr. Verspyok. Ik verzoek alle burgers en alle auto riteiten des lands hun plicht jegens den koning en het vaderland te doen". De strekking der staatsgreep Naar wordt medegedeeld, is de regee- ringswijziging een kwestie van zuiver binnenlandschen en niet van buite®la|njd- schen aard. Het volk vroeg om de vor ming van een kabinet der nationale een heid en de wijziging in de leiding der staatszaken wordt thans door het ge- heele land goedgekeurd. Goed ingelichte kringen te Berlijn ver klaren naar het A.N.P.. meldt, dat gisteren in de middaguren te Berlijn bij de daar voor in aanmerking komende instanties geen officieele berichten waren met be trekking tot de gebeurtenissen te Bel grado. Men onthoudt zich dus in offici eele, zoowel als in officieuze Berlijnsche kringen van ieder commentaar. Het Giornale d'Italia schuift Engeland de schuld aan de Zuid-Slavische crisis in de schoenen. Het blad schrijft: „Blijk baar heeft Engeland achtergehouden troe ven uitgespeeld om de situatie weer om ver te werpen, die door het toetreden van Zuid-Slavië tot het drie-mogendhe- denverdrag is ontstaan. Engeland speelt met duistere machten, die het reeds meer dan eens bij de uitvoering van zijn aan slagen gebruikte. Koning P«Ur van Zuid-Slavië Bij alles, wat Zuid-Slavië in het brand punt van de belangstelling plaatste bleef koning Peter tot nu toe op den achter grond. De moord' 9 October 1934 te Mar seille op zijn vader Alexander gepleegd, heeft een schaduw over zijn leven ge worpen. De toen elfjarige kroonprins ging te Londen school. Overeenkomstig de grondwet moest hij naar Belgrado terugkeeren. Een bijzondere leerklas werd voor hem gevormd uit de verschillende stammen en lagen des lands. Na dit kameraadschappelijke onderricht trad hij in militairen dienst. Wie hem van nabij kennen noemen hem een ernstig jonkman, die in rijpheid van levensopvatting zijn leeftijdgenooten ver vooruit is. Hij is nu achttien jaar en zou bij zijn meerderjarig worden 6 September 1941 den troon bestijgen. Naar het D.N.B. uiit New York meldt, is de toestand bij de Bethllehem Steel Co. nog ernstiger geworden, na dat de -directie een bespreking met ver tegenwoordigers der metaalbewerkers heeft geweigerd. Intusschen heeft de fe derale politie den vakorganisaties toe gestaan de stakingsposten weer te be trekken, nadat de leiders der staking hadden besloten deze posten desnoods met gewéld te herstellen. DISTRIBUTIE VAN MELK EN CACAO Naar het A.N.P. verneemt, zullen de distributiediensten in die verschillende ge meenten 'in de periode, aanvangende be gin volgende week tot uiterlijk 13 April overgaan tot de uitreiking van melkkaar- ten en cacaokaarten ter voorbereiding van de distributie van deze artikelen. De melkkaart bestaat uit 40 bonnen, genummerd 11 tot en met 50, teirwijl de cacaokaart 4 bonnen bevat, met als opschrift „een rantsoen 1ste periode" enz. Wat de aantallen der uit te reiken kaarten betreft, kan het volgende wor den medegedeeld. Zij, die op 1 April 1941 den leeftijd van 14 jaar of ouder bereikt, ontvangen uitsluitend een melkkaart. Zij, die op 1 April den leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, doch nog niet 14 jaar oud zijn, ontvangen twee melk- kaarten en een cacaokaart. Voor kinderen beneden 4 jaar worden 4 mélkkaarten en één cacaokaart uit gereikt. Omtrent den datum van 'inwerkingtre ding van de distributie van deze artike len of over de te verstrekken hoeveelhe den 'kunnen in 'dit stadium nog geen mededeelingen worden gedaan. ONZE RIJN- EN BINNENVAART Btter contact tuuchan raadarijen an sclvppars De deze Wleek afgekondigde verorde ning, Welke ée® voortoopige regeling h'e. vat voer het herstel) van de Rij®- eni hi®n€®vaartv.lloiO|t, vestigt Wéér eens de aandaéht ®p een typisch Nëderi!a®dsche® (bledrijlfstak, iwlélke den Nederlander va® louidsher na aain het hart ligt: de Rijnn ihiwnieimrnflrt. '„Me® 'kan er Zekér va® Zij®, dat ctezé Ibfedrijfstak zich na den loprliog zal; her stellen" aldus de directeur van het Cen traal Bureau yoior de Rij®- en B|i®nian- vaart. Mir. W. Jenker. „Nog afgezien van de Mogelijkheden, die nieuwe ver bindingen met het midden-Europee- sehe kanalen®et in hiet leve® kun nen roepc®, mogen wijl aannemen, dat er een Iblelangr'ijk gebied zal bÜjVe® be staan, waarvoor de Rij® 'e® het daarop aansluitende kanalennet, de aangewezen verh'todingswleg blijft. Er 'blijft altijd een aantal producten, als kolen 'en ertsie®, ■die over het Water vervoerd zullen wlor- iden van - >e® naar o®s achterland ien dat is natuurlijk een va® de aangenaamste zekerheden waarop Wij Mogen rekenen. Bovendien Zullen, er de eerste jaren nog groiote hoeveelheden (materiaal voor den wéderop'blouw vervoerd moeten worden. De Rijhvaart .en de 'binnenvaart zelf z'ij® te vergelijken imiet de éommunicee- rende vaten uit de natuurkunde. Er be staat een sterke wisselwerking tussdhe® ibfeide; Zij' oefenen ieen grooten invloed op elkanders markten uit. Als het bij een van Ibleide sl'ap is, da® wordt er voor de vrijfgekomlen scheepsruimte la ding gezocht op de tmlarkt van de andere. De Rijhvaart en dus |Oiok de binnen vaart is bbitengewoon conjunctuurge voelig- Drievierde van het hatVienjV®rk©er dat Rotterdam vroeger had', w!as trans i. tot verkeer. Bijl het uitbreken van dén OiOrl|og is dit reeds enorrrt geslonken., doch sedert w'ijl zelf in den oorlog bie trokken wérden, is dit (nagenoeg geheel' opgehouden. Men kan dus nagaan, dat dit aan de Rijbvaart ©en grooten slag heeft toegebracht. De kléine schepen kon den gnootendéells een bestemming vin den in de binnenvaart, daar hét trein- autoverkeer op het oogenblik een be- Tangrijk geringere capaciteit hééft dan voorheen. De groote en lange Rij®aken van duizend 'e® twléeduiZend to® bleke® j natuurlijk voor de binnenvaart in onze 1 kanal'en niet bruikbaar. Na de capitulatie Zij® er verschillende I besluiten uitgevaardigd, wielke zich be- I zighieJden imiet de organisatie va® de in. j ternationale binnenvaart, de binnenland- sche béurtvaart ©n dé btonen-sleepvaart, die tot doel hébben dezien bedrijfstak in zij® geheel te organiseeren. Deze maat regelen hebben ongetwijfeld gunstig ge. W(erkt; o.a. is het gevolg, dat ér nul een beter contact tot stand is ge komen tusschen de reederijte® en dé particuliere schippers iets waar het, in het verleden inpg Wel eens aan ont- bboken heeft. H'et zal tenslotte de taak van de cornmissie-Wolterson, de zooge naamde Organisatiecommissie Zij®, om (blijl den „pyramide-bouw" van het ge- heelle Nederlandsche bedrijfsleven precies de plaats van Rij®- e® binnenvaart vast te stellen. t san onze abonné's De bepalingen der nieuwe omzet- belastingwet noodzaken ons, de belasting van 1 Januari j.l. af in de abonnementsprijzen op te nemen, waardoor deze van genoemden datum af bedragen: voor Zierikzee per week f 0,13 per kwartaal f 1,60 voor elders per week f 0,15 per */i kwartaal f 0,95 per kwartaal f 1,90 Degenen, die hun abonnement over het le kwartaal reeds geheel of gedeeltelijk betaalden, hebben over het reeds betaalde de belasting nog te voldoen. De Directeur. 9 In Joego-Slavië is «en nieuwe regeering gevormd Ambtsaanvaarding van den pre sident der Nederlandsche Bank Beter contact tusschen reederijen en schippers in de toekomst Melk en cacao zullen ook op kaarten worden verstrekt Geen looninhoudingen voor uit- keeringen volgens sociale wetten Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 20.06 uur onder. Morgen komt zjj om 7.22 uur op. Tusschen zousouder- en opgang moet verduisterd worden. Eerste kwartier 5 April. LUCHTVAART Beperking van het transatlantische passagiersvervoer Te Lissabon verluidt, dat het Ameri- kaansche departement van staat een beperking in het vliegverkeer tusschen 1 de Ver. Staten en Portugal heeft aange- 'kondigd. Voortaan zullen slechts 2 in 1 plaats van 3 clippervliegtuiigen wekelijks over den Atlantische® Oceaan vliegen. Daar het postverkeer per clipper steeds grootere afmetingen aanneemt, zal men het passagiersvervoer beperken. Het laat- ste uit Lissabon vertrokken vliegtuig had slechts 6 passagiers aan boord, namelijk de leden van de uit Londen terugge keerde militaire missie en twee diplo maten. PREDIKBEURTEN Zondag 30 Maart. Ned. Herr. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, ds. Valeton (Bev. lidse. en Coll. Pestoriefönde). Kleine kerk. 10 ure, da. Pijnaoker Hordijk, 'a Namiddags geen dienst. Lnth. Kerk. Geen dienst. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Leene. Ghr. Geref. Kerk. 10.30 en 3.30 ure, ds. Hoogendoorn. Geret. Gem. (St.-Domusstraat) 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Oud-Gerei. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Poststraat) 10 Heiligingsdienst, 3.30 Verblijdings- samenkomst en 7 ure, Verlossingssamen- komet. Alle samenkomsten onder leiding van adj. Ras en kapt. Torenbeek.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1