NIEUWSBODE s DONDERDAG 27 MAART 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT advertenties: WINTERHUIP#NEDERLAND H.H. Adverteerders De Kern Uit Stad én Provincie ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee fl,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N,V, de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Ui tg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARQAHG Ho. 14604 Prijs: 22 cents petr regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Sue- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. MATSOEOKA TE BERLIJN Boodschap tot het Duitsche volk- De Japansche minister van buitewland- sche zaken, Matsoeoka, is gisteravond 18 uur met een specialen trein te Berlijn aangekomen. Op het feestelijk versierde Anhalter Bahnhof werd hij door den rijksminister van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop, hartelijk begroet. De hierop volgende rit door de met talrijke vlaggen versierde straten der rijkshoofdstad vond plaats temidden van dichte rijen, gevormd door tienduizenden Berlijners, die den hoogen Japanschen gast een zeer hartelijke ontvangst be reidden. Matsoeoka heeft de volgendei boodschap aan het Duitsche volk gericht: Nu het driemogendhedenverdrag een feit is geworden, zal het Japansche volk naast u staan, in vreugde zoowel als in leed. Het heeft een vast geloof in de persoon van den Führer en in de buitengewone eigenschappen van het Duitsche volk. Het Japansche volk zal niet bij het Duitsche volk achter staan wat betreft trouw, moed en vastberaden heid om in de wereld een nieuwe orde te scheppen. Wij moeten ons bezighouden met de toekomst en niet met het ver leden. Wij moeten vooruitzien. Het ideaal dat het Japansche volk bo ven alles dierbaar is, is belichaamd in de „hakko itsjioe" die harmonische we reldgemeenschap met plaats voor alle volken voor de verwerkelijking van hun wenschen en het uitvoeren van hun taak; een ideaal dat het Japansche volk sedert onheuglijke tijden koestert en dat een van de steunpunten van het keizerrijk is. Dit ideaal komt in het driemogend- hedenverdrag duidelijk tot uitdrukking; het is de basis van dit verdrag. Ons ^olk vertrouwt er op dat ook het Duit sche volk doel en geest van het drie mogendhedenverdrag trouw is. Ik hoef hieraan nauwelijks^ toe te voegen dat het hart van het Japansche volk bij het Duit sche is in zijn gigantischen strijd, welken het thans voert; Het Japansche volk bidt dat de kracht en de moed van de dap pere Duitsche natie tot een spoedige overwinning van haar zaak zal leiden. Ik ben hier gekomen op uitnoodiging van de Duitsche en Italiaansche regee- ring en ik hoop tijdens mijn verblijf te leeren en daaruit profijt te trekken, zoo dat het mij mogelijk zal zijn nog beter mede te werken aan de nauwe samen1- werking der verbonden naties. Duitsch weermachtsbericht Koopvaarders door bommen vernield Het opperfblevtel' van de wieerim'acht maakt blekend Het lUchtwapen vernietigde op 25 Maairt in het zeegebied om Engeland 5000 brt. en beschadigde 25000 brt. v'ijtandelijkie koopvaardijscheepsruimte. Er werden tot zinken gebracht een koopvaardijlschip van 2000 brt. ten Oosten van Clacton op zee. door bomtreffers en een tweede schip van 3000 brt. aan den ingang van het kanaal' van Bristol. Een schip van 8000 btrt. Werd voor Great Yarmouth in brand gebombardeerd. Een schip van 4000 brt. btt'eef met zware slagzij liggen na ©ern aanval1 in scheervlucht. Ten Zuiden van de Faroëreil'anden werd een ander koop vaardijlschip van pl'Jm1- 3000 blrt. getrof,- fen. In Zuid-Engeland bombardeerde een gevechtsvliegtuig met goed resultaat de gasfabriek van een industriestad. Bij1 luchtgevechten bloven de Engelsche zuid kust verloor de vijand een jachtvliegtuig van het type-Spitfire. Op de Noordzee schoot een patrouillevaartuig ©ai vijan delijk torpedovliegtuig neer. De vijand heeft vannacht noch naar h^t Duitsche rijksgebied noch naar de bezette gebie den gevlogen. Italiaansch weermachtsbericht Kr«ta uit de lucht bestookt Het 292ste weerimachtslbletrjcht luidt als volgt: Grieksche front. Normale ac tiviteit der artillerie. Italiaansche ge vechtsvliegtuig eh bombardeerden herhaal- de malen, aan den rechteroever van de rivier Devoli, vijlandelijkie steunpunten, op- slagplaatsen en kampen. N.-Afrika: ItaliaansChe en Duitsche vliegtuigen be stookten met bommen en machinegeweer- vuur vijandelijke concentraties van ge mechaniseerde strijdmiddelen. In den nacht van 24 op 25 Maart ondernam de vijand een luchtaanval op Tripolis. Onze jachtvliegtuigen hebben mog eens de lucht. blasis Iraklion, op het eiland Kreta, m!et met mitrailleurs beschoten. Een vijlande- l'ijk vliegtuig werd op den beganen grond in brand geschoten. Vijandelijk© vliegtui gen deden aanvallen op ©enige van onze steunpunten in de Aegeïsche zee, waar bij eenige personen wenden gewond. O.- Afrika: De hardnekkige strijld om1 Ke ren duurt voort. Aan beid© Vijlden zijn de verliezen aanzienlijk. In het Galla Sidamoi gebied is opnieuw ©en poging van den vijand, om de overtocht van de Dabk>es te forceenen, afgeslagen. Tij dens 'luchtgevechten bijl Keren- hebben onze jagers ©en toestel' van het type- Hurricane neergeschoten-. Onze Juehtfor- maties bombardeerden een der vijlande. lijike luöhtbases en troffen talrijk© op den beganen grond staand© vliegtuigen. Mr. M. M. Rost van Tonningen president der Nederl. Bank Mr. Westerman Holstijn gaat heen Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor bezet Neder land, Rijksminister Seyss-Inquart, heeft op grond van zijn verordening nr. 108— 1940, par. 1, over bijzondere bestuursrech telijke maatregelen mr. M. M. Rost van Tonningen tot president der Nederland sche Bank benoemd. De beëediging vond gisteren door den Rijkscommissaris, in tegenwoordigheid van den commissaris-generaal voor Financiën en Economie, minister dr. H. Fischböck plaats. Tegelijkertijd heeft de Rijkscommissaris voor bezet Nederland, Rijksminister Seyss- Inquart, op grond *§an zijn Verordening nr. 3—1940 par. 1 over de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in bezet Nederland in verband met Verordening nr. 108—1940, par. 3 (4e verordening over bijzondere bestuursrechtelijke maat regelen) den directeur-secretaris bij de Nederlandsche Bank, mr. J. Westerman Holstijn, eervol ontslag verleend met toe kenning van pensioen. In zijn plaats benoemde de Rijkscom missaris Rijksminister Seyss-Inquart den procuratiehouder van de Nederlandsch-In- dische Handelsbank te Amsterdam, den heer J. Robertson, tot directeur-secretaris bij d)e Nederlandsche Bank en droeg hem tevens de functie op van plaatsver vanger van den president in den zin van par. 21 al. 1 |der statuten van de Neder landsche Bank. Van bevoegde zijde wordt hierbij' nog opgemerkt, dat de benoeming van mr. Rost van Tonningen niet aan zijn poli tieke gezindheid ontspruit, doch dat de kwaliteiten van mr. Rost van Tonningen op financieel gebied zeer bekend zijn en deze inzonderheid bij zijn benoeming op de bedoelde plaats den doorslag gegeven hebben. VERSCHILLENDE BERICHTEN Verhooging van den zoutaccijns De Staatscourant van Woensdag bevat eenige beschikkingen van den Secretaris- tGeneraal van het Departement van Fi- nanciëln betreffende wijziging van den ac- 'dijlns op zout en wijziging van het tot de Tariefwet 1934 blehooirend tarief. De verheuging van den acCijlns bedraagt f 6 per 100 ki:l|o@ram. Mausoleum op den Grabbtberg 7 Het ligt, naar de Tel. verneemt, i-n/ de bedoeling om top -den Grebbeberg een gr-oot gemeenschappelijk Nederl.-Duitsch ■mausoleum op te richten. Een ontwerp hiervoor is reeds vervaardigd door den Duitschen kunstenaar prof. Vahrenkaimp. Na bezichtiging door de verschillende in stanties hier te llande zijln Ln de oor spronkelijke maquette enkele wijzigingen voorgesteld, Welke thans woirden aange- Ibracht. Hoewel te dien aanzien nog geen (beslissing is genomen', bestaat er een strooming, om de stoffelijke nesten van alle gesneuvelden maar dit mausoleum over te brengen. Da tunnal ondar de Niauwe Maas De eerste auto is dooir den tunnel! onder de Maas geneden. Onder groot gejuich der werklieden snorde de wa gen aan den Rechter Maasoever het N„- Zuid-gedeelte van het groote werk bin nen en eenige minuten later had hiji den afstand van ongeveer een kilometer onder de rivier afgelegd, om in het volle daglicht züjln weg te vervolgen. Een en ander bleteekent nog niet, dal de tunnel reeds geheel gereed is voor het verkeer, maar in ieder geval toont het aan, dat de werkzaamheden vlet voortgang vinden. In Mei zal de ©en© koker geheel gereed zijln. Deze koker dient uitsluitend voor snelverkeer. Ook in den anderen smelverkeerskoker in om gekeerde richting schiet het werk flink op. De kokers voor het rijwiel- en voet gangersverkeer. die aan de buitemziijlde van de autokokers liggen, lem zoowel voor links als rechts, Ibloven elkaar in gericht worden, zullen het laatst ge-' reed zijln. Het laat zich aanzien, dat) voordat het jaar ten einde is, ieder© Rotterdammer onder de Nieulw© Maas door den anderen oiever kan bereiken, lili (Tel).) Samenvoeging van gemeenten Volgens een beschikking van den se cretaris-generaal' van het departement van Ibinnenliandsche zaken Worden met ingang vara 1 April' 1941 de gemeenten Eede, St,-Kruis en Aardienburg samengevoegd tot ©en nieuwe gemeente, welke den naam Aardenlblurg draagt. Zoo spoedig mogelijk na ingang van deze samenvoeging worden1 Üe zittende raden van de gemeenten Eede, St.-Kruis »en Aardenhurg vervangen door 'een nieu- wien raad, waarvan deell uitmaken: 3 Heden van den' zittenden raad van de gemeente Eede; 2 Heden van den zittenden raad van de gemeente St-.Kruis en 6 Heden van den zittenden raad van de gemeente Aardenburg. De burgemeesters, d© secretarissen ©n de ontvangers van de samen te voegen gemeenten Worden1 geacht met ingang Van 1 April' 1941 uit hun ambt te zijn ontslagen. Te rekenen van' dien datum) Worden de burgemeester van Aardenl blurg, de secretaris van St.-Kruis en waarnemend secretaris van Eede, geacht te zijln benoemd onderscheidenlijk toit burgemeester, secretaris en ontvanger van de nieuwe gem. Aarderiburg. (St.ct.) Cofijnspfaat, Kats en Kortgene In ons Ibfllad van Woensdag is unhiding gemaakt v/an de samenvoeging van de gemeenten GoÜjlnjsplaat, Kats 'en Kort gene tot een nieuwe gemeente, wlelk© den naam' Kortgene zal1 dragen. Door een misverstand is vermeld, dat de heer J. W. A. Stute (burgemeester, en de heer A. A. Schuit secretaris van deze nieuwe gemeente zou worden. De heer Schuit, die thans reeds burgemeester van de genoemd© gemeenten is, is met inj- gang van 1 April', idem datum der sa menvoeging, tot burgemeester van Kort gene benoemd. Secretaris wordt dhr. P. Tazelaar en ontvanger, zopals dhr. L. D. van Demme. De Argentijnsche dagbladen pub'licee- ren een bericht uit Santiago de Chile, waarin gemeld wordt, dat de Chileen- sche regeering den ex-koning van Roemenië een verblijfsvergunning ver strekt heeft. In dit verband verluidt in kringen der Argentijnsche hoofdstad, dat j ex-koning Carol het voornemen' heeft voor zichzelf, mevr. Lupescu, zijn vroe- i geren hofmaarschalk Urdarianu en den vroegeren Roemeenschen gezant te Lis- sabon, Pnagal, de Argentijnsche regee- i ring verlof voor de doorreis te vragen. Opbrengst lijstencollecten De lijstencollecte van de vorige week heeft de volgende bedragen opgebracht. Schouwen en Duivel and: Brou wershaven f 62,90, Ellemeet f 29,45, Kerk- werve f53,61, Nieuwerkerk f83, Noord- welle f24,20, Serooskerke f4,45, Zonne- maire f49,93. T h o 1 e nSt. Annaland f 127,05, St. Maartensdijk f 143,35, Oud-Vossemeer f 103,33, St. Philipsland f43,28, Scherpe- nisse f77, Tholen f 177,35. Uit de voorgaande opgaven blijkt dat bijna in alle gemeenten de bedragen be langrijk hooger zijn bij deze lijsten-col- lecte dan bij de laatst gehouden bus- collecte. ONDERWIJS i Een landarbeidister in den Amerikaan- schen staat Alabama is op merkwaardige wijze om het leven gekomen. Toen zij te zamen met andere arbeiders in een bietenveld werkte, kwam plotseling een vliegtuig zeer laag overvliegen. Het hoofd van de vrouw werd haar van den romp gescheiden. Het vliegtuig, dat blijkbaar niet in moeilijkheden verkeerde, ver dween. De andere' arbeiders hadden zich, door zich plat op den grond te werpen, het leven gered. In een interview, dat Achard, de Fran- sche staatssecretaris voor de levensmid- delenvoorziening, aan persvertegenwoor- digers heeft toegestaan, heeft hij over de buitengewoon groote moeilijkheden gesproken, die op het oogenblik in Frankrijk heerschen. De minister kon digde aan, dat een verdere verlaging van de rantsoeneering van levensmidde len noodzakelijk is geworden. Hij zeide voorts, dat zelfs in den aanstaanden zo mer de productie van levensmiddelen grooter zal zijn, doch dat de thans be staande rantsoenen niet verhoogd zullen kunnen worden, daar voorraden voor den winter zullen worden gevormd. De minister keerde zich vervolgens tegen de blokkade-politiek van Engeland. Heropening der Technische Hoogeschool Op voorstel van den secmetaris-genenaal van het Departemlönt voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming heeft de Rijkscommissaris-Rijksminister Seyss- Inquart den irector der Technische Hoo geschool te Delft gemachtigd de hooge- school op. een door hem: nader te hei palen datum en in zoover hiji het voor nuttig houdt, onder bepaalde voorwaar den weder te openen. De Rijkscommissaris heeft den rector tevens medegedeeld, dat bij de geringste incidenten, die zich opnieuw in ©eniger lei voran tegen de Iblezettingsautoriteiten richten, met de allerstrengste maatre gelen tegen de studenten zal worden op getreden ©n ondier IbOpaalde omstandig}- heden met de kijvende sluiting der Hoo geschool! gerekend zal moeten worden. Het ligt dus aan de studenten zelve of zij! de gelegenheid hun studie te bleëin- digen en de mogelijkheid om de eenige technische hoogeschjpol1 van het land voor hun volk te (behouden, zulllen weten te gebruiken, ja dan neen. (ANP). KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Wegens vertrek naar Zonnemaire nam ds P. N. Tonsbeek Zondag afscheid van zijn gemeente Kamperland, welke ge meente Z.Eerwaarde 14 jaren heeft mo gen dienen. Na een kort inleidend woord bepaalde de scheidende leeraar zijn talrijk gehoor bij de woorden uit Handelingen 11 23b „En vermaande ze allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven". Namens den kerkeraad bracht de heer M. M. Schippers de dank over voor het geen de predikant in zijn arbeid als herder en leeraar gedaan had. Ook aan mevrouw Tonsbeek bracht hij dank voor hetgeen zij in de gemeente gedaan had, inzonderheid op het terrein van het ver- eenigingsleven. De heer J. Noordhoek bracht namens de kerkvoogden en notabelen den pre dikant den dank over voor de aange name samenwerking en verzocht den scheidenden predikant staande toe te zingen Psalm 121 4. Vervolgens werd er nog een collegiaal woord van dank gesproken door ds Lou- werse van Wissenkerke en ds Kluiver van Colijnsplaat en namens de classis door ds v. d. Most van Spijk van Kort gene. (P-Z.C.) VISSCHEBIJBERICHTEN MOSSELZAAD Betreffende het vervoer en het visschen van mosselzaad in de Waddenzee zijn in de afgeloopen week door het Centraal Verkoopkantoor van mosselen te Bergen op Zoom nieuwe richtlijnen gegeven. Teneinde zooveel mogelijk brandstof te sparen zal het heen en weer varen van visschersvaartuigen tusschen Zeeland en de Waddenzee verboden zijn. De Zeeuw- sche visschersvaartuigen, die aan de zaad- visscherij willen deelnemen, zullen tijde lijk in het Noorden des lands worden ge- stationneerd, terwijl de vloot van de in het Noorden woonachtige visschers mede wordt ingeschakeld in de zaadvisscherij. Voor het transport van het mosselzaad van het Noorden naar Zeeland moet ge bruik worden gemaakt van vrachtschepen met groot laadvermogen, verzoeken wij, de voor ons blad bestemde advertenties voor het nummer van Zaterdag ons zoo veel mogelijk 's Vrijdags te doen toekomen, daar de courant 's Zaterdags vroeger ter perse moet dan op andere dagen. DE DIRECTEUR. De Japansche mlnlst. Matsoeoka gisteren te Berlijn aangekomen Mr. M. M. Rost van Tonningen president dar Nederl. Bank 9 De Technische Hoogeschool te Delft zal heropend worden De eerste auto is door den tunnel onder de Maas gereden Samenvoeging van 3 gemeenten in West Zeeuwsch Vlaanderen Wanneer verduisteren 7 Heden gaat de zon 20.05 uur onder. Morgen komt zjj om 7.21 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Nieuwe maan 27 Maart; eerste kwartier 5 April. LAND- EN TUINBOUW Commissies van scheidslieden land- en tuinbouwongevallenwet Bij besluit van den secretaris-generaal van het departement van sociale zaken zijn tot 1 Januari 1947 de ledenlijsten vastgesteld, waaruit de commissies van scheidslieden te Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, Groningen en Tilburg wor den samengesteld, bij welke beroep open staat van voor rekening eener bedrijfsver- eeniging verzekerde arbeiders. De nieuwe ledenlijst van de commissie van scheids- S lieden te 's-Gravenhage bevat o.m. de volgende namen: Leden-werkgevers: J. A. M. de Rijcke te Sluis, Jb. Bosselaar te Aagtekerke, S. J. de Regt te Wissekerke, C. M, Zeijler te Oosterland en G. van Schouwen te Oude Tonge. 1 Plaatsv. leden-werkgeversJ. C. Meu- lenberg te Rilland-Bath, A. Koert te Wolphaartsdijk, P. S. Scheele te Bieze- linge, A. Leenhouts te IJzendijke. 1 Leden-arbeidèrsJ. v. d. Hoek te StJ Maartensdijk, J. C. Vermaas te Acht huizen, P. Raas te 's-Heerenhoek. 1 Plaatsvervangende leden-arbeiders: P. Janse te St. Maartensdijk, A. O' Pollemans te Oude Tonge, M. Daane te Oud-Vossemeer. j ZIERIKZEE. Het plaatselijk bureau Winterhulp alhier deelt ons mede, dat de lijstcollecte heeft opgebracht f488,28; aan particuliere giften werd in de maand Maart tot heden ontvangen f 114,50. In totaal is aan collecten en giften ontvangen f3872,76. Aan bonnen werd voor uitkeering aan behoeftigen beschikbaar gesteld tot een bedrag van f4732,50. Tot 15 Maart j.l. werd ondersteuning verleend aan 346 gezinnen, 79 alleenwonenden en 5 kost gangers, terwijl gelden beschikbaar ge steld zijn o.a. voor kook- en naailessen voor opleiding van huisvrouwen. ELLEMEET. Winterhulp Nederland stel de voor deze gemeente een bedrag van f 100 beschikbaar ter verdeeling onder d© daarvoor in aanmerking komenden. BRUINISSE. De vorige week werden van hier verzonden rechtstreeks naar Rotterdam pl.m. 100 tonnen mosselen, Via

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1