ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Bericht WOENSDAG 26 MAART 1941 OPOENOI ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENTi PrlJ»: in Zierikzee il,60, elders 11,90 1797 - 1889 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 6 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uilsave: N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG So. 14603 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 83 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens Joego-Slavlë treedt tot het driemogendhedenpact toe Joego-Slavië is gisterenmiddag als vijfde staat tot het drie mogendhedenpact toegetreden De onderteekening werd evenals bij de toetreding van Bulgarije en Rumenië weer op plechtige wijze verricht in het kasteel Belvedère te Weenen. Behalve de Rijksminister van buiten- landsche zaken, van Ribbentrop, en de Joego-Slavische minister-president Zwets- kowitsj, alsmede de Joego-Slavische mi nister van buitenlandsehe zaken, Mar- kowitsj, waren als vertegenwoordigers der landen van het Driemogendheden pact aanwezig: de Italiaansche minister van buitenlandsehe zaken, de Japansche ambassadeur, de Italiaansche gezant, de Slowaaksche gezant, de Hongaarsche ge zant, de Rumeensc-he en de Bulgaarsche gezant. Talrijke vertegenwoordigers van de binnen- en buitenlandsehe pers waren eveneens bij de plechtigheid aanwezig. Gaen doortocht van troepen In een officieel communiqué wordt ge zegd, dat de bespreking over kwesties, welke beide landen gemeenschappelijk interesseeren, gevoerd werd in den geest van de traditioneele vriendschappelijke betrekkingen tusschen Düitschland en Joe goslavië. Het onderhoud duurde bijna een uur. In aansluiting hierop ontving de Führer eveneens in hotel „Imperial" en wederom in tegenwoordigheid van von Ribbentrop, den Italiaanschen minister van Buiten landsehe Zaken, graaf Ciano, voor een bespreking, welke tevens werd bijge woond door den Italiaanschen ambassa deur te Berlijn, Dino Alfieri en den Duitschen ambassadeur te Rome, von Mackensen. Tegelijk met de onderteekening der toetreding van Joegoslavië tot het pact van drie hebben, naar het D.N.B. verder meldt, de regeeringen der As-mogend- heden aan de Joegoslavische regeering gelijkluidende nota's gezonden, waarin te kennen wordt gegeven, dat de regeerin gen der asmogendheden en de Koninklijke Joegoslavische regeering het erover eens zijn, dat de regeeringen der asmogendhe den tijdens den duur van den oorlog Joe goslavië niet den eisch zullen stellen, den doortocht of het vervoer van troe pen door het Joegoslavische staatsgebied toe te staan. Verklaring van Zwefskowitij Na de onderteekening van het proto col heeft de Joego-Slavische minister president Zwetkowitsj namens zijn regee ring een verklaring afgelegd, waarin hij o.m. zeide „Alleen in het teeken van een op rechte en positieve samenwerking kan Europa den grondslag vinden voor zijn nieuwe orde, die in staat zal zijn de oude vooroordeelen en kunstmatige, moreele en materieele hinderpalen uit den weg te ruimen, onder welke wij allen thans in Europa hebben te lijden. De vredes politiek van Joegoslavië is volledig in overeenstemming met de levensbelangen en de diepe gevoelens van ons volk. in het kamp der orde bevindt en ten tweede, een staat naast ons is getreden, waarvan Engeland nog steeds geloofde, dat het door inmenging in zijn binnen- landsche toestanden zekere krachten van dezen staat voor de door Engeland op gezette intriges tegen deze nieuwe orde van Europa zou kunnen mobiliseeren. Düitschland zelf, aldus de minister, heeft op deze gebieden noch territoriale noch politieke belangen. Zijn oogenblik- kelijke doel is slechts te verhinderen dat een vreemde mogendheid zich mees ter maakt van dit gebied om van daar uit de mogelijkheden te vinden voor de voortzetting van den Europeesehen oor log. ZWETKOWITSJ, dé Joego Slavische premier (Archief Z.N.B.) Alle politieke verdragen, evenals de eco nomische die de laatste jaren door ons land zijn onderteekend, zijn bezield door den wil tot verwezenlijking van een be teren en beter georganiseerden vrede in dit gebied van Europa. Op den huidigen dag, nu Joegoslavië toetreedt tot het driemogendhedenpact, gebeurt dit met de bedoeling zijn vreed zame toekomst in samenwerking met de^ landen van dit pact, Düitschland, Italië en Japan te verzekeren. Doordat het zijn deel bijdraagt in de organisatie van het nieuwe Europa, ver vult het ojp deze wijze den bcogsten plicht evenzeer jegens zichzelve alsook jegens de Europeesche gemeenschap". Red® van von Ribbentrop De officieele plechtigheid in het slot Belvedère werd beslaten met een toe spraak van den Duitschen minister van buitenlandsehe zaken, von Ribbentrop. „Mot ijzeren wetmatigheid, aldus de minister, voltrekt zich voor onze oogen, nog midden in den oorlog, de nieuwe ordening van Europa en Oost-Azië. Ter wijl door de staatsmanskunst en de machtsontplooiing van onzen bondgenoot Japan zich in Oost-Azië de contouren van de da ar onder zijn leiding ontstaande nieuwe orde steeds duidelijker afteeke- nen, is hetsedert het sluiten van het pact het streven der spil geweest, de Europeesche staten te winnen voor aan eensluiting en voor de gedachte van een nieuwe en rechtvaardige orde in Europa. Dit streven werd met succes bekroond en veel sneller en in veel grooteren omvang dan men in de wereld had ver wacht. Toen kortgeleden Bulgarije tot het pact toetrad, gaven wij uitdrukking aan de hoop, dat nog meer staten zich met ons solidair zouden verklaren. Thans reeds na enkele weken, treedt Joegoslavië als vijfde staat naast ons, en wij allen gevoelen hierover oprechte voldoening. D« neutrale Balkan in het kamp der orde Dit toetreden is echter voor ons in zooverre nog van bijzondere beteekenis, dat ten eerste hierdoor nu practisch de geheele tot dusver neutrale Balkan zich TURKSCHE RUK FRANSCH BEZIT iïiïïïïïl OOOR LONDEN GEGARANDEERD BRITSCHE INVLOEDSSFEER BR/TSCH BEZIT ITALIAANSCH BEZI ACTIE STRALEN VAN 500hm. De ligging van Joego-Slavië ten opzichte van de andere Balkanlanden Dultsch weermachtsbericht Konvooien bij Dover bestookt Het opperbevel van de Duitsche weer macht maaütte gisteren bekend: Op de Noordzee heeft een torpedoboot een vliegtuig van het type Braioi-Bien- heim neergeschoten. Marme-armierie nam scheepsconcentraties bij Dover onder ikracntig vuur. Duitsche verkenningsvlieg tuigen vielen in Zuid-Engeiand drie vneg- veiden doeltreffend met bommen aan. In hangars, barakken en schuilplaatsen ontstonden zware branden en grootè ver nielingen. In scheervlucht werden op den beganen grond staande jacht- en bombar dementsvliegtuigen met boord wapenen beschoten. In de Miiddellandsche Zee bestreden Duitsche gevechtsvliegtuigen ten Zuiden van Kreta een ikracntig beschermd konvooi. Hierbij werden twee groote vrachtschepen van elk ongeveer 8ü0übrt. zwaar bescnadigd. Onder zeer krachtïgen afweer ondernamen Duitsche geveents- vliegtuigen aanvallen op de havenwerken van La Valetta (Malta). Talrijke bomtreffers op voor anker liggende sche pen en haveninrichtingen werden waar genomen. In het zeegeoied ten Zuid-Wes ten van Kreta werd een zware bomtref- fer op een Britsch linieschip geplaatst en werd een vijandelijk patrouillevaar tuig in een luchtaanval vernietigd. In het weermachtsbericht van 24 Maart is gemeld, dat een tankschip van onge veer 6000 brt. zich in zinkenden toestand bevindt. Men heeft thans vastgesteld, dat dit 't tankschip Sulheim van 10.000 ton is. Boven Zuid-Engeland hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen zes versperringsbal lons vernield. De vijand vloog noch over dag noch des nachts naar Düitschland. Italiaansch weermachtsbericht La Valelta herhaaldelijk aangevallen Het Italiaansche hoofdkwartier paaakt bekend Van het Grieksche front geen nieuws. Formaties van het Duitsche luchtwa- pen, door Italiaansche en Duitsche ja gers vergezeld, hebben opnieuw de haveninrichtingen van La Valetta op Malta en aldaar liggende schepen her haaldelijk aangevallen. Behalve scheeps werven en opslagplaatsen van grondstof werden verscheidene schepen en een krui ser getroffen. In Noord-Afrika hebben Britsche vliegtuigen in de nabijheid van de Syrte onze troepen met bommen en machine- geweervuur bestookt. Eenige manschap pen werden gewond. In het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee heb ben onze vliegtuigen met torpedo's een groot troepentransportschip getroffen en andere schepen met bommen bestookt. Duitsche vliegtuigen hebben een tankschip van ongeveer 10,000 ton alsmede een patrouilleschip tot zinken gebracht. In Oost-Af rik a woedt de slag om Keren voort. In den sector van Dzjidzjiga oefent de vijand sterken druk uit, waar aan onze troepen weerstand bieden. Het door ons ontruimde Neghelli werd door den vijand bezet. In den sector van Javello (Galla sida- mo) werd een vijandelijke aanval met groote verliezen voor den vijand afge slagen. Britsche vliegtuigen ondernamen een vlucht naar Asmara, welke negen dooden, 23 gewonden en schade aan woonhuizen ten gevolge had. Het persbureau S.P.T. meldt uit Was hington: De begrotingscommissie van den Senaat overweegt een subsidie van 800.000 dollar ten behoeve van die „Americain Export Airlines", die plannen heeft over gelegd tot oprichting van een tweeden trtnt-AtlftntUohen luchtdientt TURKSCH-RUSS'SCHE NON-AGRESSIE VERKLARING Ankara kan rekenen op Moikou's bagrip De Turksche en Sovjet-Russische regee ring hebben, naar het Turksche Tele- graafagentschap meldt, tegelijkertijd een offioieël communique uitgegeven van den volgenden inhoud Tusschen de Turksche regeering en de regeering der Sovjet-Unie zijn kortelings verklaringen uitgewisseld op grond van de in de buitenlandsehe pers gepubli ceerde berichten, volgens welke de Sov jet-Unie, in geval Turkije er toe ge noopt zou worden aan den oorlog deel te nemen, van de moeilijkheden waar tegenover Turkije dan zou staan, gebruik zou maken om het aan te vallen en in verband met een desbetreffende tot haar gerjehte vraag, heeft de regeering van de Sovjet-Unie de Turksche Tegeering het volgende medegedeeld: 1. Deze berichten zijn geenszins in overeenstemming met de houding der Sovjet-Unie; 2. In geval Turkije werkelijk het voor werp zou zijn van een agressie en zich genoopt zou zien ten oorlog te trekken om zijn grondbezit te verdedigen, kan Turkije overeenkomstig het tusschen Tur kije en de Sovjet-Unie bestaande niet- aanvalsverdrag rekenen op volledig be grip en op de neutraliteit der Sovjet- Unie. De Turksche regeering heeft tegenover de Sovjet-regeering uitdrukking gegeven van haar oprechten dank voor deze ver klaring en van haar zijde de Sovjet- regeering te verstaan gegeven, dat de Sovjet-Unie in geval zij zelf zich in een soortgelijken toestand zou bevinden, kan rekenen op de volledige neutraliteit en het volledig begrip van Turkije. IERLAND ZAL ZIJN NEUTRALIST HANDHAVEN Da economisch* toestand das lands In Ierland blijft do toestand onveran derd d.w.z. het wordt er met den dag slechter. De door Engeland, uitgevoerde blokkade maakt het 'tland onmogelijk, de noodige levensmiddelen en grondstof fen in te voeren. Bovendien moet men voortdurend op zijn hoede zijn tegen een dreigenden inval. Dit alles verhin dert echter niet, dat de minister-president vastbesloten is, Ierland's strikte neutrali teit te blijven handhaven en geen duim breed te wijken, noch voor geweld, noch voor overreding. Bij gelegenheid van het feest van St. Patrick de beschermheilige van' den Ierschen Vrijstaat hield De Valera een radiorede, waarin hij nogmaals wees op de funeste gevolgen van de econo mische blokkade. Hij legde er evenwel den nadruk op, dat Ierland in weerwil van alles neutraal zal blijven. De ler- sche regeering en de groote meerder heid der Ieren zijn vastebesloten, zich niet in den oorlog te laten medesleepen. De Iersche regeering heeft besloten, het souvereiniteitsrecht van den Ierschen staat niet te laten aantasten en niemand, wien dan ook, toe te staan Ierland als steunpunt tegen den vijand te gebruiken. Nu Ierland, na eeuwenlangen strijd, zijn onafhankelijkheid heeft bevochten, zal het die ook weten te verdedigen, vervolgde de president. In zijn rede ging De Valera verder in op den economischen toestand des lands. Hij wees er op, dat de minister van Verdediging, Frank Aiken, thans in de Vereenigde Staten vertoeft, om te trheh- ten, daar tarwe te koopen voor het Ier sche volk. Ierland loopt groot gevaar, binnenkort niet meer over broodgraan te kunnen beschikken en doet dus alle moeite, om graan te koopen. Aiken heeft tevens opdracht, zoo mogelijk nog andere grondstoffen aan te schaffen, vooral voor de bewapening. Ierland kan contant be talen; en De Valera hoopte, dat Aiken's zending zou slagen. In elk geval viel uit den beslisten toon van den Ierschen pre sident op te maken, dat Ierland meer dan ooit besloten is, zijn onafhankelijk heid met hand en tand te verdedigen. President Roosevelt heeft een nieuw verdedigingsplan afgekondigd. Hierdoor wordt iedere burger van de Vereenigde Staten in de gelegenheid ge steld aan de verdediging van zijn vader land mede te werken. Details van het plan zullen later nog worden bekend gemaakt. (S.RT.) onze abonné's De bepalingen der nieuwe omxet- belastingwet noodzaken ons, de belasting van 1 Januari j.l. af in de abonnementsprijzen op te nemen, waardoor deze van genoemden datum af bedragen: voor Zierikzee per week f 0,18 per kwartaal f 1,60 voor elders per week f 0,15 per V« kwartaal f 0,95 per kwartaal f 1,90 Degenen, die hun abonnement over het Ie kwartaal reeds geheel of gedeeltelijk betaalden, hebben over het reeds betaalde de belasting nog te voldoen. De Directeur. Joego-Slavië treedt tot hat drie mogendhedenpact toe Ruitisch-Turkiche non-agrestle- verklaring gepubliceerd Ierland zal zijn strikte neutrali teit blijven handhaven De vergoedingen voor gevorder de schepen loopen over het Rijk 9 Samenvoeging van de gemeenten Colijnsplaat, Kats en Kortgene Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 20.03 uur onder. Morgen komt zjj om 7.27 uur op. f Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. j Nieuwe maan 27 Maart; eerstej kwartier 5 April, Samenvoeging gemeenten Colijnsplaat, Kats en Kortgene worden eene gemeente Krachtens een beschikking van den secretaris-generaal van binnenlandsche zaken worden met ingang van 1 April de gemeenten Colijnsplaat, Kats en Kort gene samengevoegd tot een nieuwe ge meente, welke den naam Kortgene draagt Zoo spoedig mogelijk na ingang van deze samenvoeging worden de zittende raden der gemeenten Colijnsplaat, Kats en Kortgene vervangen door een nieuwen raad, waarvan deel uitmaken: 5 leden van den zittenden raad der gemeente Colijnsplaat, 2 leden van den zittenden raad der gemeente Kats eni 4 leden van den zittenden raad der gemeente Kort gene. De burgemeester van Colijnsplaat en Kats, de heer J. W. A. Stute, wordt met Ingang van dien datum tot burge meester, de burgemeester van Kortgene, de heer A. A. Schuit, tot secretaris en de ontvanger van Kortgene, de heer L, D. van Damme, tot ontvanger van de nieuwe gemeente benoemd. Op zïjln verzoek is imaarschalk Gra- ziani ontheven van zijn posten als chsf van den generalien staf van het legei^, alls gouverneur van Libye en als op perbevelhebber van de gewapende strijd, machten in Noord-Afrika. Generaal Italo Garibaldi is benoemd tot gouverneur van Libye en tot opper- bevelhebber van de Italiaansche strijkl- tmachtem in Noord-Afrika. Generaal Ma1 rio Roatta, sous-chef van den generalien staf van het lieger is chef van dien staf geworden. In zijtn plaats is generaal] Francesco Rossi sous-chef van den ge- neralen staf geworden,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1