888 888 ADVERTENTIES G. J. WILBRINK Opplakvellen Gratis lezen! gratis Bon 117 scheerzeep G. J. WILBRINK Fa. Plet Ochtman Kunstbloemen JOH. DE VRIES Rijwieltassen P. Bezuijen SUCCESJES Mangels te koop, Een Handrolblokje, Naast de Beurs. W. MERLE Joh. de Vries Wie zal hel winnen 7 G. J. WILBRINK tijd safe was. In de voorhoede is Hanse oog lang inlet in vorm en kreeg Struck dientengevolge te weinig Wallen, terwijl deze door Malipaard geducht bewaakt wordt. Voor de rust scoort de thuisclub maar eenmaal en wel door Stoel, die een onschuldig schot inzendt, dat de Vin van richting verandert, waardoor Moer- mond reeds bij voorbaat geslagen is (1—2). De gasten komen dan weer voor het Renesse-doel. Geheel alleen komt de rechtsbinnen voor v. Sluijs, die met groote moeite een doelpunt kan ver hinderen. T. de Vin valt dan uit, waar voor v. d. Weele in het veld komt. Even later verdwijnt ook N.N. Aangezien Klaasse thans goed bewaakt wordt, weten ook de gasten voor de thee niet meer te scoren. Ruststand 1—2. Na de rust speelt Klaasse linksback en de weer herstelde N.N. rechtsback. De roodwitten komen ver in de meer derheid, maar vooral Klaasse verzet ber gen werk. Inmiddels is ook A. de Vin uitgevallen en wordt niet vervangen. De druk wordt steeds grooter; keeper Moer- mond is evenwel ook uitstekend op dreef, doch als Straaijer in de 30e en 31e minuut twee voorzetten van Struijck keurig benut, zijn de gasten geslagen 3—2. Acht minuten voor het einde kogelt Struijck een strafschop hoog in 't doel (4—2). Van der Werf süoort even later, doch buitenspel. Dan valt ook Moelker bij de gasten uit en in de laatste minuut knalt Struijck een voorzet van Straaijer ineens langs Moer mond (5—2), waarna dhr. Bolle, die goed leidde, einde blaast. Bij de gasten waren Moermond, Klaasse, Koopman en Mol de besten. Bij de thuis club v. d. Werf, Dalebout, Struijck en Stoel. H. L. O Reeds meermallen hebben we voor deze vereenigimg tot bevordering van harmo nische lichaamsontwikkeling ruimte onder sportnieuws afgestaan- Thans vragen we voor dezen tak van sport (nogmaals de aandacht en niet van de jongeren alleen. Te vellen miisktanimen de waarde en het nut van een goede, tijldige zorg voor de lichamelijke gezondheid. Toch geldt nog altijd de oude waarheid, dat een gezond lichaami Zoo niet onmisbaar, dan toch zeer bevorderlijk is voor een volle ont plooiing van geestes- en wilskracht. Ster ker dan ooit zijn in onze tijden de eisdhen, die aan geest, gemoed en wit worden gesteid. Ieder streven om lichamelijke gezond heid der individuen en dus ook van het volk, op hooger niveau te brengen, zal geluk en welvaart bevorderen. Daarin! mOet de groote sociale beteekenis van' de H.L.O. gezien worden. Beurs van Amsterdam v»n Maandag 24 Maart STAATSLEENINGEN HEDERLAHD V.K. Obi. I 100 1940 I 4 97'/, Obl. f 500 1940 I 4 97 Obl. f 1000 1940 I 4 96i/2 Raoep. f 100 1941 4 95'/. Recep. f 500 1941 4 95'/, Raoep. 1 1000 1941 4 96i/le Grootboek f 1000 3% 83 Gertif. van Insohr. 3 73'/, Grootboek 1000 3 74 Obl. f 100 1936 3 88 Obl. f 500 1936 3 88'/, Obl. f 1000 1936 3 89'/, Obl. f 100 1937 3 791/, Obl. I 500 1937 3 79»/, Obl. 1 1000 1937 3 77'/, Obl. f 100 (31/,) 1938 3 82'/, Obl. f 500 (31/,) 1938 3 82'/, Obl. f 1000 (31/,) 1938 3 84i/l6 Certificaten f 1000 2% 63'/, Grootboek f 1000 21/, 64% HYPOTHEEKBANKEN Oordteohe Hypbfe. 31/,% 82% Insulaire A 8%% 91% Utreobtsohe 31/, 86 Zeenwsohe 3% 83i/, Zuid floll. v.u. 31/, 85 PREMIELEENINGEN Amsterdam '74 f 100 3 Amsterdam '74 f 1000 3 129 Amsterdam '25 f 100 3 102'/,, Amsterdam '33 f 100 3 97% Witte Kruis 1888 67gb INDUSTRIEELEN v. d, Bergh J. 200 A 115gl r. d. Bergh J. 200 B De Gruyter A. p. A. 140 De Gruyter B. p. w. A. 147% Lever'Bros Dull. o.A. 1181/, Nederl. Ford Autom. A. 340gb Noderl. Kabolfabr. o.A. 406 Philips Gem. Besit o.A. 204 PETROLEUM Bataalsohe Petr. Obl. 4% 93% SCHEEPVAART Java-Ohioa-Japan L. o.A. 155% Red. Boheepv. Onie o.A. 179% SUIKER Hendolsrer. A'dtm o.A. 441 JaTa Cultuur Mij. o.A. 250 L.K. 96% 94% 94% 95% gl 73% 88% 78% 781/, 76% 81%, 82'/, 83%, 63% 63% -82% 91% 85V, 83i/, -85'/, lOlgl 97% .149%: 109 344 407 210 93%, 159% 181 444 248 Geboren QEERTRUIDA ELIZABETH doohter van J. de MONNIK O. do MONNIK—Manui (Haamstede, 24 Maert 1941. Hiermede vervullen wij den treurigeu plicht, U kennis te geven, dat na een geduldig gedragen lijden is overleden ome geliefde en zorgz.me man en vader, LEENDERT PADMOS Johz., in den braohtvollen leeftijd van ruim 34 jaar. JANNETJE PADMOS— de Later. JOHANNES FRANS. FRANS JOHANNES. Nieuwerkerk, 25 Maart 1941. Heden overleed, xeoht en kalm, na een geduldig ge dragen lijden, ome geliefde Zoon, Broeder, Behuwdbreeder en Oom, LEENDERT PADMOS Johz., in den leeltijd van ruim 34 jaar. Dit aller naam, JOH PADMOS. ADR, PADMOS-Zeeman, Nieuwerkerk, 25 Maart 1941, Heden overleed te Nieuwer kerk, zaoht en kalm, na een geduldig gedragen lijden, onze geliefde sohoonzoon, zwager en oom, LEENDERT PADMOS Johz., echtgenoot van JANNETJE DE LATER, in den leeftijd van rnim 34 jaar. Wed. F. DE LATER, geboren v. d. MAAS, en kinderen. Oosterland, 25 Maart 1941. Inleveren van militaire rijksgoederen De Burgemeester van Zierikeee brengt ter kennis van belanghebben den, dat de verlofgangers beneden den rang van adjudant onderofficier, die, om 'welke reden ook, nog niet aan hnn verplichting hebben voldaan om de onder hnn berusting zijnde militaire rijksgoederen in te leveren, alsnog aan die verplichting moeten voldoen op Woensdag 2 April a s. in het gebouw 's-Öravensteen, Mol A 314 alhier, tnssohen 10.00-12.00 en 14,00-16.00. De verplichting, om xioh op boven- genoemden datum in het 's-Graven- steen te melden, bestaat eveneens voor hen, die, hoewel geen militaire goederen onder hun berusting heb bende, nog niet de verklaring hebben onderteekend, dat zij geen rijks goederen meer in hnn bezit hebben. Indien de tot inlevering of aan melding verplichte verlofganger we gens bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid is persoonlijk de goederen in te leveren, kan een en ander geschieden door een familielid of huisgenoot. Zierikzee, den 25 Maart 1941, De Burgemeester van Zierikzee, SCHUURBEQUE BOEIJE. Het is volzeker waar Meubelcrême is toch steeds de beste Engros - Detailhandel Korte St.Janstr. D 354/55 Zierikzee. „De Nieuwe Boekwinkel" J. VOLKERI, telef. 168 Hiermede geven wij met leedwezen kennis van het overlijden van ons lid, den Heer HENDRIK VAN WIJK, in den ouderdom van 66 jaar. BOND VAN HOTEL-, CAFÉ EN RESTAURANTBEDRIJVEN Zijn nagedachtenis zal bij ons in hooge eere blijven. Zierikzee, 24 Maart 1941. Zij, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van den Heer JAN DE JONGE, overleden te Ouwerkerk, den 26 Februari 1940, worden ver zocht daarvan opgaaf of betaling te doen ten kantore van den waar nemend notaris J. W. RAAP te Zierikzee, vóór of op 1 April 1941, I Boekh. Fa PIET OCHTMAN Lange Nobelstraat. i- Rollen a 10 M. wit en gekleurd Kastpapier vanaf 15 cent per rol. Vellen Kastpapier met en zonder schulprand. LosseKastranden rolletjes h 10 M., wit en gekleurd. Zij, die xioh vanaf heden op ons blad abonneeren, ontvangen de tot 1 April ver schijnende nummers Rollen Kastpapier wit, rood en blauw Vellen Kastpapier wit en rood Kastranden wit, met en zonder papier bij Boekh. KROM, Harenplein, Zzee. Te koop gerraagd Aandeelen der N.V. Zaad- handel en Boomkweekerijen Wed. P. de Jongh, Goes Brieven met prijsopgaaf no 4, bureau van dit blad. Te koop Olympia Kofferschrijfmachine A.VERMAAT, 't Vrije, Zzee, tel. 328. Op welvarend dorp in Sohonwen- Duiveland te koop: drnk beklante brood-, beschuit- en klelncjoedbakkerij, annex kruidenierswaren. Br. onder lett. W.H. aan Boekh. fa Piet Oohtman Voor een fijn stukje (goed eohuimend,80 vetxuur) kunt U bij in de Korte 81. Janstraat terecht. P.S. Voor AKRÜ (zonder bon) het juiste adres. De E.N.B.O. .Zeeland' Zierikzee Boekhandel Lange Nobelstraat Groote keuxe in verschillende formaten en uitvoering van de NIEUWE ZANGBUNDEL voor de Ned. Herv. Kerk Prijxen vanaf f 1,75 (oompleet) Kerkboekjes voor iedere ge zindte. Leesbijbels in verschil lende formaten. Origineele uitgeversprijzen Voorjaarsbloemen Nu weer ontvangen een kersverse collectie Het mooiste goed zoals: gladiolen lelies anemonen dahlia's margrieten geraniums anjers natuurgetrouw nagemaakt alle soorten per flinke tak 15 cent Havenplein, telefoon 231 Geelt een automatisch vulpotlood Een blijvetd geschenk! In groote verscheidenheid voorradig in „De Nieuwe Boekwinkel" J. Volkeri, Telef. 168 Ruime voorraad en keuze Op den Hoek, telefoon 98 OFFICIEELE PUBLICATIES VAN HET DEPARTEMENT v. HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART INSCHRIJVINGSPLICHT VOOR INSTALLATEURS. De Directeur van het Bureau voor de Eleotroteohniaohe Industrie van het Rijksbureau voor Verwerkende Indastrieën, daartoe gemachtigd door den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maakt bekend, dat installateurs, die vóór 27 Maart 1941 nog niet hebben voldaan aan hunne verpliohting tot indiening van vol ledig ingevulde en onderteekende inschrijvingsformulieren met bijbe- hoorende vragenlijst inzake den omzet en voorraad van rubberdraad en -kabel, niet voor toewijzing van draad en kabel in aanmerking zullen komen. 22 Maart 1941. ELECTROTECHNISCHE INDUSTRIE. WINKELIERS EN INSTALLATEURS HEBBEN GEEN VERGUNNING NOODIG. Ter vermijding van misverstand worden belanghebbenden er op ge wezen, dat het dezer dagen gepu bliceerde verbod tot het verkoopen en afleveren van bepaalde eleotro- teohnisohe artikelenzonder een vergunning van het Bureau voor de Eleotroteohnisohe Industrie te 's Gravenhage, niet geldt voor detail handelaren (winkeliers) en installa teurs, die niet tevens zijn fabrikant, grossier, vertegenwoordiger of agent op eleotroteohnisoh gebied. 22 Maart 1941. Jong werkman vraagt een Huls houdster, P. G.. leeftyd tussohen de 25 en 35 jaar. Brieven letter B, Bureau van dit Blad. voert haar taak op uiterst correcte wijze uit. De uitvoering van de begrafenissen staat op een zeer hoog peil door dat steeds het beste materiaal gebruikt wordt en wij goed geschoold personeel hebben, dat voor zijn taak volkomen berekend is. Ook voor het rijdend materiaal kiezen wij steeds het beste dat ter be schikking staat, onxfi begrafenissen worden n.l. uitgevoerd met de ïyk- wagen van v. d. Wekken's Transportbedrijf uit Zierikzee, waardoor het geheel aan de hoogste eisen voldoet. Daar wij het rijdend materiaal en paarden steeds bij elkaar hebben, d.w.x. in Zierikzee en dus alles Zierikzees is, (al worden wij een Haagse" onderneming genoemd door diegenen die zelf materiaal en paarden nit andere gemeenten verzamelen), kannen wij onze prijzen zeer billijk boaden en wij voeren geen ongehoorde prijsopdrijvingen in, zoals diegenen doen, die van omstandigheden misbruik maken. DIT IS ONS DOEL NIET. Wij streven naar geen hoge winsten, wy achten ons slechts verplicht het in ons gestelde vertrouwen te handhaven en aan de begrafenissen de grootst mogelijke zorg en stiptheid te besteden. Hoofdbedienaar W. BIL Met eenSuccesje heeft men altijd succes Van 1-4 regels t 0,70 L. DE RUITER, LaaD, Renesse. Te koop 1 a 2 voer Bruine Boonenstroo H. v. d. MEIJ, Haamstede. Te koopAlle soorten Zaaigranen, Lijnzaad, Uienzaad en Poters, maat bintjes. Beleefd aanbevelend, L. Kristelijn, Tel. 11, Soharendijke. In lossingDraineerbuizen station Renesse. C. DE FEITER. Te koop, wegens verandering zaaiplan 3 H L. ZAAILIJNZAAD, (Concurrent), ook bij gedeelten K. GELUK, Bruinisse, Telefoon 4 ZONNEMAiRE De afgeleverde kolen kunnen betaald worden bij JAC. VAN SPLÜNDER Wz. Nog af te geven Inlands extra Rozendaalse rode Maalklaverzaad, bij P. RENTIER, Nieuwerkerk. Te koop Nog enkele Kanarie Mannen, prima zangers. Adres: H. KLINK, Kapellestraat 22. Koopt heden een i/so Toekomst A f3,60 bij P. DU80N, Hoofdpoort straat, Zzee. Haast U, Maandag 31 Maart trekking. Pracht kansen. Wegens verandering van zaaiplan te koop2 H.L. goedgek. Frfesch Lijnzaad, bij JAC. G. JONKER, Brouwershaven, Tel. 25. Te koop bij E. KLEEMAN6, Nieuwerkerk. Te koop Enkele aandeelen Coöp. Suikerfabriek Dlnteloord. Brieven letter A, aan den agent C. A. van Klooster, Dreisohor. 2 Stierkalveren te koop, C. v. d. HAVE, Dreisohor. Best Stierkalf te koop, M. v. d. Hoek, Verrenienwstr., Zzee. Te koop gevraagd Een Emallle Keukenkachel. Aanbieding bij Wed. P. C. PAGË, Minnebroerstraat, Zierikzee. Te koop Een in goeden staat zijnd Warmwaterapparaat, voor keuken of wasohtaiel (gas). Brieven letter W, Bureau van dit Blad. Te koop: Een Welvaars en twee groote Lotarnus-Konljnen, voed ster |en ram. InliohtiDgen bij den agent L. v. d. Veer, Oosterland. Te koop27.80 aren goed Bouw land, gelegen onder gem. Oosterland. Te bevragen bij agent L. v. d. Veer, Oosterland, Een Koewachter gevraagd, tegen half April, bij J. J. de Keijzer, 8ohuddebeurs. Gevraagd voor een klein rusthuis in Den Haag, een netto Dienstbode, netjes kunnende werken en v. g. g. v. j Inl. firma M. F. de Vos, Dam, Zzee Net Meisje b. s. a., ran middelb. 1., goed kunnende werken, by eenv. meneohen, geen hoog loon. Br. agent v. d. SCHELDE, Noordwelle. Heden ontvangen Jam Groenmerk TEO, 1 ponds 33'/, ct, 2 ponds 64 ct Jam Zilvermerk TEOf 1 pds 42% ct, 3 pds 118% et Jam Inco J v W, 1 ponds potten 33 V. ct Lucifers Zwaluw p. pak 14 ct Capucjjners p. pd 22 Bruine boonen 22 Witte boonen 24 Spliterwten 19 Groene erwten 14 H.O. Mout pak 26 Quaker Mout 25 Climax Mout 12% Climax Rijstvlokken 15 Climax Sproks 42 Aanbevelend, op uw bonnen. Maal de lente in huis! Breng eens wat verande ring in U w woning. U staat verbaasd, hoe een kamer weer eens geheel anders wordt, door hier en daar wat nieuws aan te brengen. Koop een aardige vaas, U hebt er plezier vanl Vazen en kannen echt plateel, fijn decor, diverse modellen 2,25, 1,65, 1,10, 90 Siervaas extra aanbieding, praoht mooie sier vaas, imitatie plateel flink model 69 Bloempotten in metaal en plateel 1,95, 1,15, 7B Bloemhangers met ketting 90 H.yenpleio, telefoon 231 Natuurlyk producten Engros Detailhandel Korte 8t. Janstr., Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4