Uit Stad en Provincie WINTERHULPipNEDERLAND BONS, DIE GELDIG ZIJN BOTER, MARGARINE en VET. - Van 24 Maart tot en met 30 Maart geeft de met 9 genummerde bon van de boterkaart recht op het koopen van een half pond boter (ook geldig tot 6 April) Op de bonnen van de vetkaart zal beurtelings boter of margarine, dajn wel boter of margarine of vet verkrijgbaar zijn. BROOD. Van Maandag 24. Maart tot en met Zondag 30 Maart a.s. geeft elke der met 09 genummerde bonnen van de broodkaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram brood. Voorts geeft de met „6" genummerde 'bon van de bloemkaart tot en met Zon dag 30 April a.s. elk recht op het koo pen van 50 gram brood. GEBAK. Bon „09" van de broodkaart een rantsoen gebak. Van „06" van de bloem- kaart een half rantsoen gebak. EIEREN. Van 24 Maart tot en met 30 Maart blon „92" algemeen één iei (ook gei'dig tot on miet 6 April). SUIKER. Van 17 Maart tot en met 13 April geeft de met 17 genummerde bon van de „bonkaart algemeen" recht op het koopen van één kg suiker. THEE en KOFFIE. Van 17 Maart tot en met 27 April wordt op bon 18 (al gemeen) naar keuze 50 gram thee of 125 gram koffie of 250 gram koffie- surrogaat, voor zoover voorradig, be schikbaar gesteld. VLEESCH EN VLEESCHWAREN. Van 20 tot en met 30 Maart (ook geldig tot en met 2 .April) bonnen 08 vleesch voor 100 gram vleesch (been inbegrepen) Bon „08 worst, vleeschwaren" zelfde periode, voor een rantsoen vleeschwa ren. Ook paarden- en schapenvleesch val len onder de distributie. KAAS. Van Maandag 24 Maart tot en met Zondag 6 April a.s. geven de met 62 en 72 genummerde bonnen van de „bonkaart algemeen" elk recht op bet koopen van 100 gram kaas. De bonnen, welke op 6 April nog niet gebruikt zijn b'lijven voorts nog geldig tot en met Zondag 20 April. RIJST. Van Maandag 24 Maart tot en met Zondag 20 April geeft de met „19" genummerde bon van de „bonkaart algemeen" recht op het koopen van 250 gram rijst of rijstemeel of rijstebloem of rijstgries of gruttemeel (gemengd meel) HAVERMOUT. Van Maandag 24 Februari tot en met Zondag 20 April a.s. geeft de met „07" genummerde blon van de „bonkaart algemeen" recht op het koo pen van 250 gram havermout of harver- vlokken of havefbloem of aardappelmeel- vlokken of gort of gortmout of grutten. ZIERIKZEE. Op de vergadering van 14 Maart ji. van het Bureau tot voor- tichting bij beroepskeuze, is het plan besproken om hier in Zierikzee te ko men tot psycho-technisch onderzoek van beroepskeuze-candidaten. De notulen van de laatste vergadering vermelden er het volgende van: De Nederl. Stichting voor Psycho-Tech- niek te Utrecht geeft reeds 15 jaren be roepskeuze-adviezen, uitsluitend gebaseerd op de uitkomsten van een individueel psych a-technisch onderzoek. Daarnaast bestaat een afdeeling keurin gen (personeelsseleotie) voor de bedrijven, die gedurende de laatste jaren eenige duizenden functionarissen van allerlei aard heeft onderzocht. Het innige con tact, dat daardooT met de bedrijven in handel, industrie en bankwezen ontstond, en de ervaring met deze keuringen op gedaan, zijn van groote waarde voor de juiste psycho-technische beoordeeling van beroepskeuze-candidaten. Het Bureau voor Sch. en D. was al eenigen tijd in correspondentie met deze Stichting, daar de Commissie overtuigd is, dat in de ontwikkeling van beroeps keuze-voorlichting samenwerking met het psycho-technisch onderzoek, ten behoeve van jeugdige beroepskeuze-candidaten en personeelsseleetie voor de bedrijven, bui tengewoon vruchtbaar is. Er zijn vele moeilijkheden te overwinnen om een der gelijke werkwijze tot stand te brengen in Zierikzee. Allereerst de eenigszins ge- isoleerde ligging ten opzichte van Utrecht en ten tweede: de financieele kwestie. Wat het eerste betreft: momenteel mag zelfs niemand van buiten de provincie Zeeland betreden, zonder voldoende noodi- zaak. Een van de medewerkers van de Nederl. Stichting hier laten komen zal dus wel zeer moeilijk gaan. Toch zal hét Bureau stappen doen, om, mochten zich candidaten voor een dergelijk on derzoek aanmelden, ontheffing van 't reisverbod te verkrijgen. Ten tweede houde men in het oog, dat voor een particulier onderzoek pl.m. f 50 door bedoelde Stichting in rekening ge bracht wordt. Door bemiddeling van de Commissie wordt dit bedrag terugge bracht tot pl.m. f 15 per candidaat, waar op door het Bureau zoo noodig een ruime subsidie zal worden gegeven. Een volledig beroeps- of studieadvies is in de prijs inbegrepen. Ambtshalve is de directeur der R.H.B.S; bekend met de plannen, terwijl de hoof den van U.L.O-scholen te Zierikzee hier van in kennis zullen worden gesteld. In de bestuurskamer der Ambachts school alhier had gisterenavond de alge- meene ledenvergadering plaats onder voorzitterschap van mr. C. J. B. du Croo. Deze herinnerde, na opening, er aan, dat sedert de laatste maal dat de leden vergadering werd gehouden, groote ver anderingen in ons land hebben plaats gehad. Allerlei verordeningen, waarvan men vroeger niet wist, werden afgekon digd. Het onderwijs had echter zijn gewonen vo ortgang. Onder het personeel kwam weinig wisseling voor. Als nieuwe leeraar werd de heer Donker benoemd. Spr. bracht dank aan burgemeester Schuurbeque Boeije, voor het waarnemen van het voorzitterschap en aan den heer C. de Vos Fzn. voor het waarnemen van het ambt van penningmeester. Het on derwijzend personeel was ook in het afgeloopen jaar tot volle tevredenheid van het bestuur werkzaam. Schokkende gebeurtenissen op de school bleven ach- terwege. Ir. Swaters las daarop het jaarver slag. De A.B.S. telde op 31 December I 1940 96 leerlingen; de A.N.S. 53 leer- lingen. Aan den cursus eerste hulp bij ongelukken, onder leiding van dr. C. J. M. Bongerd, namen 33 leerlingen deel. Gereleveerd werd, dat de baten uit het fonds van oud-leerlingen bestemd zijn voor de leerlingen. De subsidies voor de A.B.S. bedroegen f 28324,24, voor de A.N.S. f 3130,06 en voor de schilders- cursus f 1916,60. Naar aanleiding van dit verslag werd besloten tot alle hoofden van schalen een uitnoodiging te richten om op 5 April a.s. een bezoek aan de school te brengen, Vervolgens deed ir, Swaters, als pen ningmeester, verslag van de rekeningen van beide scholen. De subsidies aan de A.B.S. bedroegen: van het Rijk f16720 en van de gemeente f 7400. Voor de A.N.S. resp. f 1800 en f 200. De be groetingen voor 1942 werden daarna vast gesteld. De netto-kosten voor de A.B.S. worden geraamd op f 22163; voor de schilderscursus f 1593 en voor de A.N.S. f 2832. De aftredende bestuursleden, mr. C. J. B. du Croo, H. Minkema en C. de Vos Fzn., werden bij acclamatie her kozen. BROUWERSHAVEN. De op jl. Vrijdag en Zaterdag alhier gehouden Collecte voor Winterhulp Nederland heeft opge bracht f62,90. De burgemeester heeft, ter verdee ling aan de daarvoor in aanmerking ko mende behoeftigen uit deze gemeente, van Winterhulp Nederland een som ont vangen van f300. Binnen' enkele dagen zal met de verdeeüng van dit bedrag worden aangevangen. ST.-MAARTENSDIJK. Woensdag 26 Maart, 's avonds 8,30 uur, hoopt in ge bouw Rehoboth voor te gaan ds. Kore- vaar uilt Goes. Door den burgemeester alhier is wederom voor een bedrag van f450 aan waardebonnen Winterhulp ontvangen. In totaal is tot nu toe ter uitreiking voor deze gemeente toegezonden voor een som van f1200. Het knechtje van den smid P. alhier, dat bezig was met een carbidlamp, had het ongeluk dat deze plotseling tot ont ploffing kwam als gevolg waarvan hij vrij ernstige brandwonden bekwam en zich onder doktersbehandeling moest stellen. STAVENISSE. Vrijdagavond j.l. werd de jaarvergadering gehouden van de ver eeniging „De van der Lek de Clercq Bewaarschoo 1", onder voorzitter schap van burgemeester W. Hanssens. In zijn openingswoord moest de voorzit ter er zijn spijt over betuigen, dat slechts een gering aantal leden ter vergadering aanwezig was. Waar toch Stavenisse trotsch kan zijn op de bewaarschool, daar zou men toch wel mogen verwach ten, dat éénmaal per jaar de leden blij ken van hun belangstelling zouden geven In het jaarverslag releveerde de se cretaris, dhr. Nortier, op een keurige wijze het eerste lustrum der vereeniging. Dankbaar werd de groote financieële steun van de Ambachtsheerlijke familie in herinnering gebracht. De vereeniging bleek thans te tellen 95 leden en 35 be gunstigers. Nog maar al te vaak blijkt, dat velen, wanneer hun kinderen de in richting niet meer bezoeken, als lid be danken. Dat is nu wel de verkeerde ma nier om zijn dankbaarheid te toonen. Op de school waren 48 kinderen ge plaatst. De inkomsten hadden bedragen f 1043,99 en de uitgaven f 965,26, goed slot f80,73. De begrooting wordt in on tv. en uitg. vastgesteld op f905,73. Tot leden van de fin. commissie worden benoemd de heeren P. den Braber, A. A. J, Taze- laar en S. Stoel. Het aftredende bestuurslid, dhr. J. A. Nortier, werd herkozen. In de rondvraag brengt dhr. Stoel een woord van dank aan het personeel der school voor het vele werk dat zij aan de kinderen doen. Dezelfde spr. brengt ook den oud-voorzitter, oud-burgemeester Hanssens, hartelijk dank voor zijn door zettingsvermogen om de school voor het dorp te kunnen behouden. Hij geeft het bestuur in overweging om den oud-bur gemeester tot eere-lid te benoemen. In hotel Van Dalen werd de jaar vergadering gehouden van de Vei- llngsvereeniging „Stavenisse en Omstreken". Voorzitter dhr. J. C. Droo- gendijk. Uit het kasoverzicht bleek, dat de in komsten hadden bedragen f2591,88 en de uitgaven f2620,55; nadeelig saldo al- zoo f 18,67. In de plaats van het aftre dende bestuurslid, dhr. Johs. Stoutjesdijk die niet meer in aanmerking wenscnte te komen, werd gekozen dhr. A. Knippen. In het afgeloopen jaar werd een hoe veelheid van 71525 kg aardappelen ge veild. De vaststelling van het vedilings- percentage werd aan-xhet - bestuur over gelaten. Nadat nog tot leden van de fin. comm. benoemd waren de heeren A. G. van IJsseldijk, C. Petappel en A. Gaakeer Dz., - werd de vergadering ge sloten. In de gehouden ingelandenvergade ring van den polder „Oud-Kernpens hof stede", werd dhr. J. C. Droogeh- dijik met algemeene stemmen benoemd tot dijkgraaf van genoemden polder, zulks wegens periodieke aftreding. Ingevolge een ingekomen verzoek van Ged. Staten dezer provincie werd aan de ambtenaren een bijslag op de salarissen verleend van 6 pet. met ingang van 1 Dec. 1940. THOLEN. Burgerlijke Stand. Geboren: Gornelia Kaatje, d. van N. A. Moeliker en A. Guil'jam; Willem Gomelis, z. van, C. Schot en W. J. Perestam'. Overlieden: Abraham Roggeband, 55 j., echtg. van J. No,art. Ondertrouwd: C. Quist Pz. en j A. Deurüoia. Donderdagavond 27 Maart, des av. 7 uur, zal ds. v. Stuijvenberg van Ierseke optreden voor de Geref. gemeente. Onze loud-stadgenoiot. de heer P. I W. Blaas Pz., is met ingang vani 1 Miei a.s. benoemd tot hoofd-commies ter se cretarie van Wassenaar, j De Vrijdagavond onder; leiding van den heer Schutte gehouden zanguitvoe ring van het zang koor werd een waar succes. De opkomst was zoo overwel digend, dat Zaterdagavond een tweede uitvoering moest worden gehouden voor hen, die niet in de zaal konden. Het koor is daii ook goed vooruit gegaan. Hetgeen Wij' ten gehoore kregen was werkelijk schoon© zang- Ook de nummers van de 'kleinen vielen bijlzonder in den smaak. Thollen's koor zou op een cqncours waar lijk geen slecht figuur slaan. TELEGRAMMEN 'Zelfs bijl de meest volmaakte door voering eener lijlsterieollieete zijn er nog steeds personen, die niet om een gift gevraagd zijn, doordat zij óf niet thuis waren of door allerlei omstandigheden zijln overgeslagen. Ook zijn teer die liever anoniem geven. Ali dezen wordt er op gewezen, d:at er immer nog gelegenheid is hun gave te storten bij! den Burgemeester of bij het Provinciaal Bureau der Winterhulp', Singelstraat 15, Middelburg, gironummer 399200. VISSCHERIJBERICHTEN De omzet van mosselen was vorige week te Thollen weer iets beter. In totaal', waarvan vele tonnen voor dein, inmaak, konden ruim 2000 ton van 100 kilogram worden verzonden. De verzen ding van oesters, welke slechts door één firma wordt verzonden, was niet hoog. Drie bbtvisschers waren uitgevaren, doch hun besomming was verre van Toornend. Slechts 15 tot 40 pond werd gemiddeld per vaartuig .aangevoerd. Ook de vang sten op de weervisscherij! waren niet groiot. Slechts een weinig haring en bliek kon worden gevangen, zoodat het met Toornend was. Rijkscommissaris Terboven heeft be paald, dat in alle steden van Noorwegen aan het publiek een samenvatting zal worden verstrekt van alle strafbepalin gen en verordeningen over spionna- g e m i s d r ij v e n. Bij verschillende ge beurtenissen van den laatsten tijd heb ben Noren zich laten verleiden om den Èngelschen met raad en daad hulp te verleenen. In de gevallen van spionnage aan de Westkust, die onlangs voor het gerecht behandeld werden, zijn de be staande strafbepalingen en verordeningen welbewust overtreden. Deze overtredin gen waren zoo ernstig, dat de militaire rechtbank tien doodvonissen heeft moe ten uitspreken. j j In verband met de binnenkort te ver wachten aankomst van een Èngelschen kruiser, die in Norf olk (Virginilë) zal wor den gerepareerd, meldt de Baltimore Sun dat, naar verluidt nog meer Engel sche oorlogsschepen naar de Vereenigde Staten onderweg zijn om hersteld te worden. Een groot aantal Engelsche oorlogsschepen komt voor her stel in Amerika in aanmerking, omdat de schepen door den voortdurenden ikon- vooidienst en de zeer lange tochten met hooge snelheid zeer veel te lijden hebben gehad. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ JOEGO-SLAVISCHE STAATSLIEDEN NAAR DUITSCHLAND. Naar uit Belgrado wordt gemeld, zijn de Joego-Slavische Minister-President en den Minister van Buiteniandsche Zaken, Maandagavond om 10 uur met den Duit- schen gezant te Belgrado, naar Duitsch- land vertrokken. Talrijke leden der re geering met den plaatsvervangenden Mi nister-President, Dr. Matsjek, waren aanwezig op het station, benevens de Hongaarsche en Italiaansche gezanten en Bulgaarsche zaakgelastigde. HITLER TE WEENEN. Van goed ingelichte zijde wordt gé- meld: De Führer is vanochtend 11.15 te Weenen aangekomen. Hij werd door de bevolking met stormachtig gejuich be groet. De Führer .heeft zijln intrek ge nomen in hotell Imperial. DE ZUID-SLAVISCHE MINISTERSi TE WEENEN. De Joego-Slavische minister-president en den minister van buiteniandsche za ken zijki Dinsdagochtend per extra-tneim- te Weenen aangekomen. Ook de Duitsdhe Rijksminister van buiteniandsche zaken, von Ribbentrop, en de Italiaansche mi nister van buiteniandsche zaken, graaf Ciano, 'kwamen er am. Voorts is ook de Japamscbe ambassadeur te Berliijtn, Os. jilma, in Weenen' gearriveerd. BRITSCHE TELEURSTELLING. Van Angelsaksische zijlde wordt te Bel. gradoi over de Engelsche stap bij1 de Joego.-Slavisclhe regeering vernomen, dat in dé nota eerst herinnerd wordt aan de vriendschap tusschen Engeland en' Joego- Sl'avië, welke tijdens den wereldoorlog is biezegelid, om daarna uiting te geven aan de verrassing over de drastische wending in de Joego.-Sïavische buiten iandsche politiek, welke de Engelsche regeering aandachtig zal' blïjlveini contro- léeren. i DE REIS VAN MATSOEOKA. Molotov, de voorzitter van den Raad van Volkscommissarissen en Minister van Buiteniandsche Zaken van de Sovjet-Unie heeft den Japanschen Minister van Bui teniandsche Zaken Matsoeoka ontvangen. Matsoeoka was vergezeld van den Ja panschen ambassadeur te Moskou. Ook Stalin was bij de ontvangst tegenwoor dig. Het onderhoud tusschen de staats lieden duurde meer dan een uur. Om uur 5 (plaatselijke tijd) is Matsoe oka, na een verblijf van U/2 <3ag te Moskou, naar Berlijn vertrokken. Bij het afscheid waren o.m. de diploma tieke vertegenwoordigers van de bij het driemogendhedenpact aangesloten landen tegenwoordig. IERLAND EN DE OORLOG. De lersche Minister-President de Valera heeft ter gelegenheid van St. Patrick's Day een boodschap tot Amerika gericht, waarin hij verklaart, dat de on natuurlijke afscheiding van de 6 Noor delijke lersche graafschappen van de overige nog steeds een reden voor Ier- land's neutraliteit is. De meerderheid van het lersche volk wil in vrede leven, los van de toevallige avonturen van het Briftsche Empire. Ierland wil zijn onaf hankelijkheid niet meer verliezen. AMERIKA'S VLOOTUITBREIDING. President Roosevelt heeft een wet on derteekend, die 314 millioen dollar voor een vlootbasis in den Stillen Oceaan beschikbaar stelt. Dit bedrag dient ook voor de inrichting van de. van Enge land verworven steunpunten. De perso- neelsterkte van de vloot wordt van 191.000 tot 232.000 man verhoogd, ten einde het noodzakelijke personeel voor een twee-Oceanenvloot te verkrijgen. In dien de nationale toestand het nood zakelijk maakt kan het aantal manschap pen worden verhoogd tot 300.000 man. VERBODEN ZöNES. Krachtens een besluit van Roosevelt is een gebied op de Philippijnen en een in Alaska tot verboden zóne voor de buiteniandsche scheepvaart verklaard. Buiteniandsche schepen mogen niet zon der toestemming van den minister van marine de bocht van Soebic op de Philippijnen en de Kodiak-eilanden in Alaska aandoen. Trekking van 25 Maairt. f20.000: 19786. f5000: 12449. f2000: 12021. f1500: 8502. f1000: 11089, 1*2011. f400: 7944, 21285. f200. 2417, 19346, 20277. f 100: 3067, 3444, 10254, 11909, 16529, 16717. Allerwege kon men hoeren, dat er te te New York niets omgaat, omdat de stemming zoo uiterst lusteloos is, en het koersverloop, de cijfers der dagelijksche beursomzetten bewijzen dit. Maar waar om is de stemming aldaar lusteloos, blijft de affaire tot een minimum beperkt? Wat verklaart het vreemde verschijnsel dat, terwijl Ameriika's industriëele bedrijvig heid op een recordpeil staat, de index xder 'bedrijvigheid veel hoogef is dan een jaar geleden, de aandeelenkoersen lager zijn en 2elfs niet veel verwijderd van het, laagste peil in het economisch allesbehalve bijzonder gunstige jaar 1989? De dagelijks in de ochtendbladen vermel de index van de industriëele aandeelen beweegt zich omstreeks 123 tegen een laagsten stand van 121.44 in 1939; die van de spoorwegaandeel-en beloopt on geveer 28 tegen een noodpeil van 24.14- in 1939 en public Utilities zijn zelfs tot beneden het laagste niveau van 1939 in gezakt, n.l. tot omstreeks 20 tegen 20.71. Men zou, de mentaliteit der beurs ken nende, zeggen, dat zij misschien op toe komstige feiten en ontwikkelingen voor uitloopt; maar, voor zoover te overzien, zal de bedrijvigheid aanhouden en toe nemen, zullen ondanks belastingen en stakingen en onkostenverhoogingen de winsten der Amerikaansche industrie-on dernemingen bevredigend zijn, hebben de spoorwegen, waar de verbetering van den den toestand zich zeer duidelijk begint af te teekenen, nog betere vooruitzichten en werken de public Utilities, vooral wat het eleotriciteitsbedrijf betreft, op hooger toerental dan ooit tevoren. Ook het be loop der prijzen op de goederenmarkten toont, vooral wat de niet-agrarische pro ducten betreft, gedeeltelijk verbetering, die nog grooter zou zijn indien niet de regeering sommige prijsstijgingen remde. Onder deze omstandigheden en bij ge brek aan andere feiten, die een afdoende verklaring zouden kunnen leveren, blijft er nauwelijks een andere dan een psycho logische over; men voelt of verwacht, dat de wereld voor gebeurtenissen staat, die voor haar in meer dan één opzicht beslissend kunnen zijn en men aarzelt daarom, iets te ondernemen. Het aloude „In dubio abstine" (In geval van twijfel, onthoud U) doet opgeld, al zou men zich eigenlijk ervan bewust dienen te zijn, dat juist hier géén beslissing nemen, toch positie kiezen beteekent. Robaver De vroegere minister-president, Paul Reynaud en de oud-minister Man del zijn nu te Vals-les-Bains geïnter neerd. Vrijgelaten werden de vliegtuig- constructeurs Block en Dewoitine, als mede oud-ministers Grumbach en Vincent Auriol. Voorts zijn Weilier en Schramielc uit de voorloopige hechtenis ontslagen. Deze personen bevinden zich echter onder een discrete bewaking, ze mogen de stad, die hun als verblijfplaats is aangewezen, niet verlaten en moeten zich van elke politieke activiteit onthouden. (S.P.T.) MARKTBERICHTEN ROTTERDAM, 24 Maart. AARDAPPE- LEN (per H.L.), Bintjes f3.69; Eigenhei mers (zand) f3.34; Industrie f3.69; Al pha's f3.69; alle bonte soorten f4.39; alle soorten Eigenh. f4.04; aanvoer vol doende, handel' gewoon. VLAS. Aangevoerd 1650 k.g. b'llauw1 f 1— 1.40; 1200 k.g. Zeeuwsch wit f 1—1.45; 1250 k.g. Holl. geel f 1—1.45; aanvoer was heden niet groot. Prijzen waren onver anderd. Er was weinig kooplust, maar toch werd alles tenslotte opgeruimd. FIJNE ZADEN. Bliauwmaanzaad f41— 43. ROTTERDAM, 25 Maart. Aanvoer 3272 stuks vee, wx>. 124 paarden, 17 veulens, 450 vette koelen, 1050 stuks gebruiksvee, 51 schapen, 1471 nuchtere kalveren, 73 graskalveren, 25 blokken, 6 zuiglaanmeren en 6 biggen. Prijzen per stuk: kalf- koeien f 550—435—335; melkkoeien f545 —430—330; vare koeien f 345—275—225; vaarzen f 330—275—190; pinken f 280—200 —160. Aanvoer kalf- en melkkoeien groo ter. handel kalm, prijzen als vorige week, vare koeien aanvoer ale vorige week, handel matig, prijshoudend; vaarzen' en pinken iets korter, handel traag, prijZen onveranderd. SPORT Financiëel Weekoverzicht Er zijn venklaringen, welke inderdaad weinig of niets venklaren of slechts een schijnverklaring geven, niet echter de eigenlijke, diepere oorzaken vermelden. Iedereen kent tal van voorbeelden, en één ervan zouden de pogingen kunnen zijn om een beursstemmtag der laatste weken te New York en tot enkele dagen geleden ook ten onzent te ver klaren. t SCHÖOLVOETBAL. Zaterdag 22 Maart. O.L.S. „Burgh" I—„Haamstede I: 4—1 RENESSE l-NOORDGOUWE I 5-2 Met Pascheu 1940 op 24 Maart werd Renesse I vojor die laatste maal op eigen, terrein verslagen en wel door Burgh I met 6—0, daarna was de thuisclub' op eigen tenrein onverslaanbaar. Hoe weinig scheelde het Zondag of de thuisclub was, nog net op de laatste dag van diej,aarperiode, -geslagen; 20 min. voor het einde lleidden de gasten nog Imet 1—2. Tengevolge van hun onstuimig spel', hoewel wat ruw, werden zij' zelf de dupe, daar in den lioop van het spel' niet minder dan 4 spelers geblesseerd' raakten, waardoor de rood-witten, toen- in de laatste 20 min. hun verdediging als een kaartenhuis in elkaar zakte, hun slag konden slaan en dit niet verzuimden Over het spelverloop het volgende: De gasten spelen eerst met den wind mede -en nemen reeds na 5 minuten de leiding, als Klaasse den bal met zijn handen meeneemt. Verj aal passeert en onhoudbaar inkogelt (0—1). Even daar na passeert linksbuiten Klaass® Blok en Verjaal1 opnieuw en kogelt onder den vallenden van Sluijs door, hard in (0—2). Kort daarna- moet de Renesse links half wegens een opgeloopen blessure uit vallen en wo-rdt vervangen door Dorre- man. De Renesse-voorhoede, waarin Straaijér weer aanwezig was en vam der Werf een beste partij' speelde, kon, voort durend door spil Dafebout tot aanvallen in staat gesteld, geen succes boekem, tegen een verdediging die lang niet al- jïi v._zi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3