JIM DE ZOON VAN BOBBY RADIO-PROGRAMMA Woensdag 25 Maart HILVERSUM I. 414,4 M. Nederlandsch programma. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 gram.; 8,30 nieuws berichten ANP; 8,45 gram.; 10 De Roman cers; 10,45 voordracht; 11 Omroeporkest; 11,45 gram.; 12,25 „Eerst raet dan baet"; 12,42 Almanak; 12,45 nieuws- en economische berichten ANP; 1 Esmeralda; 1,40 orgelspel; 2,10 zang met pianobege leiding; 2,30 De Melodisten; 8,15 Disco causerie; 4 bijbellezing (Uitzending voor bereid door de Christ. Radio-Stichting); 4,20 Philharmonlsch kwartet; 5,15nieuws-, economische- en beursberichten ANP; 5,30 voor de binnenschippers; 5,45 gram.; 6 Omroeporkest; 6,42 Almanak; 6,45 repor tage; 7 economische vragen van den dag ANP; 7,15 gram.; 8 nieuwsberichten ANP; 8,15 Spiegel van den dag; 8,30 berichten Engelsch; 8,45 Omroeporkest en koor; 9,20 pianovoordracht; 9,40 dagsluiting (Uitzending voorbereid door de Christ. Radio-Stichting); 9,45 Engelsche berichten ANP; 10 nieuwsberichten ANP, sluiting. HILVERSUM II. 301.5 ML Nederlandsch programma. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 gram.; 8,30 nieuws berichten ANP; 8,45 gram.; 10 morgen wijding (Uitzending voorbereid door het Vrijz. Prot. Kerkcomité); 10,20 orgelcon cert en zang; 11 voordracht; 11,20 Ensem ble Jack der Kinderen; 12,45 nieuws- en economische berichten ANP; 1 Omroep orkest; 1,40 Sylvestre-trio; 2,30 Nederl. Symphonie-orkest ,,'s-Gravenhage"8,00 causerie voor de vrouw; 3,20 vervolg van 2,30; 4,20 voor de kinderen; 5 Cyclus „Het geestelijk karakter van ons volk" (Uitzending voorbereid door het Vrijz. Prot. Kerkcomité)5,15 nieuws-, econo mische- en beursberichten ANP; 5,30 De Melodisten; 6 gram.; 6,15 Omroeporkest; 7 Brabantsch praatje (ANP); 7,15 volks zang; 7,40 declamatie; 8 nieuwsberichten ANP; 8,15 gram.; 8,45 radiotooneel9,30 gram.; 10 nieuwsberichten ANP, sluiting. EEN SPOORWEG DWARS DOOR DE SAHARA D« M<ddell. Zee Nig«r spoorweg Be Fransche onderstaatssecretaris van Koloniën, admiraal PIatotn, en de onder - staatssecretaris voor het Verkeerswezen Jean Bartheliet, zullen binnenkort een in spectiereis maken naar Afrika, om het tracé van den toekomstige^ Tnanssaharï- sehen spoorweg van Noond-Afrika tot in den Niger te bezichtigen. Gelijk bekend, heeft de Fransche negeering enkel® da gen geleden besloten tot den aanleg van dezen spoorweg, waarvoor reeds zestig jaar het plan bestond, over te gaan. De wet. waarin tot den aanleg vani den spoorweg wordt besloten, is zoo juist in het Fransche staatsblad versche nen- Hij zal den naam krijgen van „Mid- If a n d s c h e Ze eN iger spoorweg" Het geprojecteerde traject loopt van Boearfa over Gotomtot-Béchar, Kenadsa, Beniabbs en Adrar. Twee vertakkingen volgen den loop van den Niger, waar van de een Framschi-Wiest-Afrika. en de andere Fransch-Equatoriaal Afrika met den spoorweg verbindt. Dez-e vertakkin gen vormen tegelijkertijd een' verbinding met de reeds in Franscfh West-Afrika bestaande spoorlijnen^ met name die van Dakar naar Bammako. „Het op deze wijze tot stand gekomen spoorwegnet in het hart van Afrika,", zoo luidt de tekst van de wet, „zal 6f door den aanleg van nieuwe vertakkingen öf door den terugkoop of overname van reeds bestaande lijnen met goedvinden van de belanghebbende regeeringen wor den uitgebreid". Dit betreft een even tueel© voortzetting van den Transsahari- sehen spoorweg door Britsch-Nigeria en naar den Belgischen Congo." De wet inzake den aanlleg van den spoorweg bepaalt verder, dat voor den duur der werkzaamheden, dié worden uit gevoerd onder toezicht van det minisi- terie van Verkeerswezen, een speciaal lichaam zal worden geschapen, dat be last is met de aanwerving van speciaal personeel voor den spoorwegaanleg. EEN KULTUURKAMER Kunstenaar», pars an film in gJdan vereenlgd Een Nederlandsche Kultuurkamer zal binnenkort worden opgericht, aldus heeft de secretaris-generaal van het departe ment van Volksvoorlichting en Kunsten, dr. T. Goedewaagen, in een bijeenkomst van kunstenaars in het Stedelijk Museum te Amsterdam medegedeeld.,Deze Kultuur kamer bestaat uit een antal gilden; een ikunstenaarsgilde, een persgilde en een filmgilde. Elk gilde krijgt een gildeleider en een adviseeren.de gllderaad. Dr. Goedewaagen schetste uitvoerig de positie van den kunstenaar, daarop In het licht stellende, hoe een cultuurver andering, welke wij thans beleven, niet alleen boven onze hoofden geschiedt, maar ook in en door onze hoofden kan geschieden. Wij worden niet bepaald, maar moeten ook onszelf bepalen. De wereldgeschiedenis gaat haar gang en voltrekt zich in en over ons. 't Gaat er om, niet te blijven bij een stille, makkende critiek, maar wij moeten ons positief instellen. Ons vólk heeft het niet gemakkelijk; het heeft geleefd als in een idylle, maar wij moeten terug naar de werkelijkheid. 'tLigt aan onszelf, of wij de dragers van de verdere ontwikkeling worden, dan wel dat wij blijven treuren over het voorbijgegane. De staat sticht een gilde, waarin allen werkzaam willen en kunnen zijn, dus geen vereenigingen uit particuliere ini tiatief ontstaan. Tegenover deze staats ambtenaar is noodig, dat daar staat een vertegenwoordiger van de kunst zelf. Wie kunnen tot het gilde behoor en? Zij die door de leiding waardig gekeurd zijn den titel beeldende kunstenaar te «dragen. Vervolgens deelde spT. eeniige bijzon derheden over de op te richten Neder landsche Kultuurkamer mede. De voile verantwoordelijkheid zal rusten op den gildeleider. De leidersgedachte wordt hier doorgevoerd. In den gilderaad hebben zitting de voorzitters der vakgroepen, als die der architecten, schilders, beeld houwers, kunstnij veren, van den kunst handel en de kunstminnaars. I FEUILLETON vindt het geluk Een modern sprookje van Maria Sawersky 33 nadruk verboden Ach, die goeie, ouwe baas is nu een maal. zoo gelukkig als er eens iomland' naar hem; luistert. Bovendien zijln z'n theorieën werkelijk interessant. Als hij' zich mhar tot z'n theorieën bepaalde, bromde de schilderes. Helaas probeert hij het gelieerde Cjok in toepas sing te brengen. Wat denk je wel, dat hijl uit de manier waarop ik een „t" pleeg te schrijven, heeft gelezen? Daar ben ik werkelijk benieuwd naar! Hijl beweert, dat ik een agressieve natuur heb. Anne barstte in een hartelijk lachen uit. Je moet me niet klwallijk nefmenf, Senta, maar alls je mijl vraagt, durf ik, iwel te zeggen, dat je iemand bent, die ook zonder dat ik je „t" ooit gezien heb», zich de kaas niet van h©t brood laak $ten. Maar (lat is toch niet bepaald 'eert De Lincoln-autofabriek, die deel uit maakt van. het Fordooncem, heeft de sluiting van het bedrijf bekend gemaakt, daar als gevolg van de staking bij de „Midlands Steel Product Company" niet meer de benoodigde onderdeelan worden afgeleverd. Door deze stopzetting worden 3300 arbeiders van de Lincoln- fabriek getroffen. i De Fransche oeconomische politie, een sedert kort ingestelde tak van de staats politie, heeft in den. loop van eén maand goederen ter waarde van acht millioen francs in beslag genomen. De politie is voornamelijk uit op goederen, die door groothandelaars aan de distributie wor den onttrokken. De leider van de grootste New York- sche bouwvakvereeniging James J. Bam- brick, is gearresteerd. Hij wordt er van beschuldigd 10.000 dollar verduisterd te hebben. Hij was de leider van talrijke stakingen in het bouwbedrijf (U.P.) Zondag is in geheel Engeland een na tionale gebedsdag gehouden. In alle ker ken in de steden en op het platteland werden dezelfde gebeden gezegd. In de Westminster Abbey werd den geheelen dag om het half uur een mis gecele breerd. Duizenden menschen bezochten deze missen. 1500 menschen woonden de godsdienstoefening in de St. Paul's Ca thedral bij. De koningin en de prinsessen namen deel aan een dienst in een kleine dorpskerk. Gebeden werd voor de red ding van het land van gevaren, grooter dan ooit te voren. De eerste nationale gebedsdag is verleden jaaT in September gehouden. tekortkoming! Ik wou, dat de professor dat in anlijln t's had ontdekt. Ik btehoor helaas tot de menschen, die geen' neen kunnen zeggen. Dat is waar. Ik h©b tmJe tenminste heel! Wat keertjies aan je toegeeflijkheid tegenover jie mama ien de toieminneliijke Vera geërgerd. Zoo zie je, dat de professor toet zljln gevolgtrekkingen den spijker toch nog Wel' eens op Zijh kop slaat! Ik vind het heusc'h niet erg, alls hij' mij eens eenbbetj® onder de lloupe neemt en hem doe ik er een geweldig genoegen mee. Doddi© hejeft geen geduld voor zijh liefhebberijen. Dat is zoo! Maar je oefent zelifs op Dod een goeden invloed uit. Het kind is lang zoo wispelturig en nonchalant niet (meer alis vroeger. Laatst heeft ze zelfs geprobeerd zakdoeken t© borduren. Het resultaat was wel niet schitterend maar men telle het doel alleen. In leder g®val zie je zelf wel, Anne, dat je in het ate lierhuis onmisbaar bent geworden. Het is best mógelijk, Senta, maar ik zóu toch zoo graag een taak, ©en doel) hebben. Nou tot Kerstmis zullen w© het on derwerp maar i|at©n rusten. Voorloopig heb ik trouwens nog wol iets, waar je je mee bezig kunt houden. Ann© keek haar vriendin vragend aan. Hesterberg en gravin Gruwdtvig heb ben 'mij1 dringend in overweging gegeven VERSCHILLENDE BERICHTEN IEng*lich« bomman op ons land In den nacht van Zondag op Maandag i vonden enkel® Engelsche luchtaanvallen plaats. Brisant- en brandbommen werden afgeworpen, die in enkele gevallen scha. de aan woonhuizen' toebrachten. Een per. soon werd zwaar gewond; twee per. sonen liepen lichte kwetsuren op. Moord opQ»h*'d«rd Het vinden van ©en in zeildoek gewik kelld, met een mes op vele plaatsen doorstoken lijk in het Wantij bij Doó d recht heeft de rijks- en gemeente- piolïtie in staat gesteld een weerzinwek- I kende moord te ontdekken en op te hel deren. I Sedert begin Februari werd te Dor- drecht de 34-jarige koopman P. A. G. van As vermist. Hoewel' die politie alle mogelijke nasporingen' verrichtte en zijh signalement per.radio had laten omroe pen, had het onderzoek naar het ver- dwijlnem van v. As geen resultaat. Tot dat vorige week Woensdag in het Wantij' bijl de Ottersluis een arbeider van den) rijkswaterstaat een in zeildoek gewikkeld liijlk drijvend vo^d. Baar deze vondst op DubbéKdam's gebied geschiedde, belastte d© justitie een opperwachtmeester der marechaussee met 'een nader onderzoek. Het bleek, dat er een moord gepleegd moest zijln,want het lijk had verschei dene steken, 14 in totaal', waaronder 2 lin het hart en de overige in borst -en artoen; het was aan armen en voeten gebonden ein in zieildoek gerold. Boven dien ontdekte hij!, dat de vermoorde de sinds Februari vermiste van As was. Het stoffelijk overschot is daarop naar het gemeentelijk ziekenhuis van. Dordrecht voord, waar dr. Hulst uit Leiden sectie op het lijk heeft verricht en vastgesteld, dat het slachtoffer twee steken door het hart gekregen had, zoodat hijl 'doodge bloed moet zijn en in ieder geval niet lang na den moordaanslag heeft geleefd. In verband met het feit, dat de ge troffene een Dordteiniaar w;as, werd een Dordtsche hoofdagent a,m den oppen wachtmeester toegevoegd. Beden mocht bet gelukken Dnderdag, dus nog geen 24 uur ha het vinden, van het lijk, den/ moordenaar te arresteeren. Deze is de 38-jarige H. H. K. uit Dordrecht, die., 's winters op een schip, dat in de twee!- de Wantijhaven ligt, woont. Hoewel dez'e aanvankelijk ontkende, heeft hij bekend van As te hebben doodgestoken. Jongen door trein gegr»p»n Maandagavond is op het station Tiei een ongeluk gebeurd, waarvan de 15-j. ambachtscholier W. V. uit Geldermalsen het slachtoffer is geworden. De jongen, die dagelijks na schooltijd "per trein huiswaarts keert én dan altijd van het tweede perron vertrekt, was dien avond naar de openbare les van zijn school geweest; hij rende op het hooren van den trein zonder eenig verder na denken over een der railovergangen naar het tweede perron. Daardoor bemerkte hij den op het eerste perron aankomen den trein niet, met het gevolg, dat hij door de locomotief gegrepen en ongeveer twintig meter werd meegesleurd. Toen de trein tot stilstand was gebracht, bleek de jongen zwaar gewond te zijn. Zijn toestand is zorgelijk. Vos In e*n grafkuil De doodgraver op de Oosteibegraaf- plaats te Alphen aan den Rijn, deed Zaterdag een ongewone ontdekking Toen hijl n.l'. de planken van een pas! gedolven graf wilde verwijderen, sprong hieruit plotseling een vos te voorschijn.. Onmiddellijk ontspon zich een sensatioj- neel© j acht, waaraan tevens werd deel genomen door ©enige andere mannen, die toevallig op de begraafplaats aan het werk waren. De omrastering belette het dier te vluchten >eo tenslotte wist men het zoo in het nauw te drijven., dat hetf 1 in de bergruimte onder de aula vluchttet Daarmee liep Reintje tevens in de val, want hier was het een kllein© moeilte hem.' te overweldigen en stevig aan. een touw vast te binden. j Het is. een raadsel, hoe de vos, een, volwassen exemplaar, in het vlakke pol derland terecht is gekomen. Niet owmO|- ge'Üjk is, dat het dier tijdens de ooriogs- 1 dagen uit een der dierentuinen in ons land is ontsnapt en al dien tijid heeft, rondgezworven. j 0"*rred«n »n gedood Op den weg St. Nicolaasga—Spannen burg (Fr.) is een ernstig ongeluk ge- 1 beurd, waarbij een 16-jarige wielrijdster werd gedood en een 15-jarig meisje werd gewond. Toen een inwoner van Oudemir- d u m met zijn zwaar beladen vrachtauto in de richting Spannenburg reed, reden twee wielrijdsters voor, hem uit in de zelfde richting. De bestuurder van de vrachtauto gaf signalen, toen hij beiden meisjes wilde voorbijrijden en haalde flink links uit. Bij het passeeren voelde hij een schok. Hij stopte en zag beide meisjes op den weg liggen. De 16-jarige H. v. d. Klok was op slag gedood en de 15-jarige K. Hoekstra had haar beide beenen gebroken. Het gewonde meisje dat na voorloopig behandeld te zijn, naar een ziekenhuis te Sneek werd vervoerd, verklaarde, dat bij het voorbijrijden van de vrachtauto de sturen van de fietsen in elkaar waren geraakt; zij waren ge vallen en vermoedelijk door het achter- wiel van de auto overreden. Kind van balkon g*vall«n Een .merkwaardig ongeluk is Zonidag j in de Hoog Buurlio.ostraat te Den Haag I gebeurd. Op de tweede étage van het perceel no. 16 lag 's morgens de lOrj. jongen H. L. te slapen;, toen plotseling, een schilderij' van den wand viel. De jongen werd met een schok wakker en dacht, in zijln eersten schrik, dat het huis 'door een bóm; was getroffen. Hij spreng het bied uit en holde naar dei achterzijde van het huis, waar zich! een Ib'allkon bevindt. Nog half slaapdronken, klauterde hij! op een muur, viel en stortte j v.an een hoogt© van. zeven meter o.p .een straatje. Met een schedellfaasisfraetuuT ©n een gebroken linkerarm moest hijl door den eersten hulpdienst naar het zieken huis Worden gébracht. Twee Ned. schapen gatorpadeerd I Naar het „Hamburger Fr©mdenblatt" uit Bad Vicente op de Kaap Verdische eilanden meldt, is het Nederlandsche s.s. „Tapanoeli" op den Atlantischen Oceaan getorpedeerd. Een deel: der bemanning is op het eiland Boavista aangekomen. Een Portugeesch'e kustvaarder zoekt de •omgeving af naar de overige schip-* (bireukelingen. Hetzelfde blad vernam uit Stockholm dat het Z-weedsche ibliad „Degens Ny,- heter" een ooggetuigeverhaal van een. Nederlandschen kapitein heeft gepubli ceerd over het torpedeeren van vijf En gelsche of in dienst van Engeland vai- rende schepen uit een konvooi ten Wes ten van Ierland. Hierbij' was het Neden- landsche tankschip „Mijdrecht". De tor- pedeering was geschied op 6 Maart. POST-TELEGRAAF-TELEFOON Te beginnen met 30 Maart as., is de afhaaltijd van correspondentie op Zon en Feestdagen van 8,30 tot 9 uur. om het eens met portretschilderen te protb'eeriem. Ik heb '.ér veel zin in, want ik voeL zelf, dat me dat ligt. Zou jij! no.g eens voor me willen poseeren, Anne? Met genoegen, Senta! Mij: dunkt, dat behoef je niet eens te vragen». Ik heb' ©en bepaald idee in toijhi hoofd. Ik wou je eigenlijk in dat zilveren, toiliet schilderen, waarmee ik j© toen naar dat bal bijl Eschental heb gestuurd. Anne kreeg een kleur. Ze aarzelde even. Ik weet dat j© aan die jurk niet de aangenaamste herinneringen bewaart, ver volgde Senta Bratt Zij werd er later de oorzaak van dat je je ouderlijk huis verliet, maar je zag er zoo allerliefst in uit en die ziiverkleur was zoo mooi, dat ik me er geweldig veel van voorstel. Ik zou het portret naar de tentoonstelling kunnen sturen. Vo©l j© er wat vopr. Anne? Nog was Anne het piet geheel met zichzelf ©ens. Ze kon dit verzoek van de Vrouw, die zich zo© goed voor haar be«- toond had, niet zonder moer weigeren. Maar wat zou er gebéuren als graaf Grundtvig of Grotlkau het portret te zien kregen? Ik zal! voor je poseeren, Senta, ze: ze, eindelijk tot ©en besluit komend', maar ik heb' één verzoek. Zeg maar ©p! Ik zou niet graag willen, dat iemand het portret te zien1 krijgt, voor 't klaar is. 1 Uit de Nieuwsbode ven vóór vijftig Jaar Van 24-30 Maart 1891. Benoemd tot directeur van h©t post- en telegraaf kantoor te Zevenbergen, de heer F. A'l;. len, toen te Bruiinissie. De lieeiumg van f30.000 ten behoeve der Zeeuwsoh© Spoorbtootmaatschappijis volteek©nd. Alzo© zal ©sn tweede stoom boot tusschen Zierikze© en Middel burg in de vaart komen. Op de aanbleveling voor leeraar in de wis. en natuur- en werktuigkunde aan de HBS te Z i e r i k z e kwamen voor dr. L. M. J. Stoel te Lelden erv dr. P. Th. Grinwös t© Utrecht, Tot onderwijzer aan «de openbare. school1 te Stavenisse werd benoemd de heer H. Brakman te Groede. De conducteur le klasse der posr- terijien H. van Kramen, herdacht zijn 25- jarig dienst jubileum. Het panorama-Possert werd ook in Zierikzee tijdelijk gevestigd en wel in het lokaal van „Ons Genoegen". Tot ouderling der N.H.K. te Zie rikzee werd benoemd de heer J. van Schelven en tot diaken de heer J. G. van Mervenjieé. LEGPR DES HE'LS A.s. Woensdag 26 Maart hoopt Majoor Jac. Smael, „Divisie Officier", des avonds 8 uur, een bijzondere samenkomst te leiden. 35. Jim's auto schiet met luid gepaf Nu op een- tweede schutting af, Rijdt heel het ding subiet in puin En arriveert wéér in een tuin'. Hier zitten, boven op 't balkon, Zich koest'rend in de zomerzon, Genietend van hun kopje thee De dames Klus in rust en vreê. Als het anders niet is! Je verzoek past zich geheel aan bij m'n rotsvaste gewoonte om nooit half afgemaakt werk aan anderen te laten zien. Zelfs tegen over gravin Grundtvig maalt ik daarop geen uitzondering. Het atelierhuis zal je conterfeitsel dus pas op de tentoonstel ling kunnen bewonderen. Anne slaakte een zucht van verlichting. Tot de tentoonstelling duurde nog een heelen tijd. Hoe graag ze Senta Bratt ook mocht, ze was vast besloten een of andere betrekking te zoeken en geld te verdienen. Senta moest zelfs dat had ze tijdens haar verblijf hier wel bemerkt te veel op de kleintjes passen. Zij mocht van haar gulle gastvrijheid geen misbruik maken. Tegen het tijdstip, waar op het schilderij op de tentoonstelling prijkte, zou ze dit huis en misschien zelfs wel de stad al lang hebben ver laten. Dan mochten ze het portret gerust zien. Wat denk je er van? Zullen we maar direct beginnen? drong de schil deres aan. Als ik eenmaal iets in m'n hoofd heb, ga ik maar liefst zoo gauw mogelijk aan het werk. Je hebt die ja pon toch nog? Anne knikte. Ik heb haar meegebracht en ik zal me direct gaan verkleeden. Prachtig, dan zal' ik intusschetm het doek en de verf vast kl!a,ar maken. Vo©r- 36. Daar komt de auto aangesneld! Zij vliegt met hevig veel geweld Bomltegen d'achtergevel aan En komt daardoor terstond tot staan. Maar eerst nadat één der pilaren Van het balkon is stukgevaren, 't Balkon schiet, hoepla, naar beneê, Al wat ©r op zit, dat moet mee. i. i m—sa uit, Ann©, gord j© ten strijde! Een kwartier later keerde het meisje terug en ook ditmaal: voelde Senta Bratt zicih gedrongen aan haar bewondering uiting te geven. Schitterend, Amine! Ik zie het por tret al. voor mie. Hier, ga in dezen blau wen stoel zitten. Het zilver komt tegen- dat Iblauwe fluweel prachtig uit. Een'- voudig kostelijk, zooals die kleuren in een vloeien. Senta Bratt was een en al enthousias- |ne en blaakt© van werklust. Je hoofd wat meer naar rechts, kind! Zoo, ja! Nu valtt het licht op je haar, zooals destijds in Elmshorn, toeni je voor Asschepoetster poseerde. Waar hebf je je anderen handschoen An^e had met den ©enen handschoen gespeeld, w'aarvan de kralen in. het licht flbmkerden. Het spijt toe, Senta, maar dien heb' ik op het bal' verloren. Hindert niet. Houd dien. ©enen dan (maar in je rechterhand, zoo llosjes mo gelijk, alsjeblieft. Zoo, nu kunnen we beginnen. En Semta Bratt begoin toet een ijVer, die het beste deed verwachten. Op haar wiangem teekendien zich weldra no ode vllekken van inspanning af, ze schetste d© gestalte, mengde de verf en telk©ns weer kl|onk haar vermaan: (Wordt vervolgdJ

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2