ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 25 MAART 1941 OPGENQi ZIERIKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT Prij» f 1.50 p. kwartaal, buiten Zierikze# fl£0. Voor bet buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummeri 5 cent, Ver* ccbijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1689 Uligavc N.V. de Zierlkzeesche Nieuwsbode, Zierlkzee, Schulthaveo B 94 Tel, 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG Ho. 14602 ADVERTENTIES PHJs: 21 cent per regel, minimum 88 cent, Pij contract speciale prijzen. Grootte del letten naar plaatsruimte. Succesje» 70 ct. INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR MATSOEOKA TE MOSKOU Op doorreis naar Berlijn Zondagmiddag half vier is de Japan- sche minister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka, met zijn gevolg te Moskou aangekomen, waar hij door vertegenwoor digers van de Sovjetregeering Werd ont vangen. Kort na zijn aankomst heeft Matsoeoka de plaatselijke Duitsche persvertegen woordigers ontvangen. Met groote vreugde en vervuld van groote verwachtingen, aldus verklaarde de minister, ben ik op reis gegaan. Het stemde hem tot bijzondere vreugde, dat hij gelegenheid zal hebben Duitsehland's grooten Führer, Adolf Hitler, te zien, alsmede Rijksminister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop en de overige personen van het Duitsche Rijk. Hij hoopt hen niet alleen te ontmoeten, doch hen ook beter te leeren kennen. „Ik be schouw het als mijn plicht", zoo zeide Matsoeoka, „den Führer en zijn mede werkers nauwkeurig te leeren kennen, vooral sedert wij door het driemogend hedenpact met elkaar verbonden zijn". Vervolgens wees Matsoeoka er op, dat dit pact voor Japan's buitenlandsche po litiek het voornaamste instrument be- teekent, waaraan het ooit heeft mede gewerkt. Eenige lieden gelooven dat ik iets bijzonders in den zin heb, nu ik mij naar Duitsehland en Italië begeef, doch ik heb slechts den eenen wensch de leiders van Duitsehland en Italië te ontmoeten en te leeren kennen. Deze reis, die een gevolg is van de uitnoodi- ging van de Duitsche en Italiaansche re geering, komt tegemoet aan mijn eigen vurig gekoesterden wensch, aldus merkte Matsoeoka tenslotte op. JAPAN ALS BONDGENOOT VAN HET NIEUWE EUROPA Onder den titel: „De bondgenoot van het nieuwe Europa", schrijft dr. Rudolf Fischer in het Maart-nummer van „Ber lin—Rom—Tokio" o.a.: Het is op op zichzelf reeds in de ge schiedenis ongewoon schouwspel, dat een Japansche minister van buitenlandsche zaken een officieel bezoek aan Europa brengt. Hij komt niet alleen in de hoofd steden van de spilmogendheden, hij komt in de hoofdsteden van Europa en wel van een Europa, dat bondgenoot is. In nauw verband met het verdrag, idat Duitsehland, Italië en Japan verbindt, groeit de kern van de nieuwe orde in Europa snel. Slo wakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije zijn ais actief medewerkenden leden tot het driemogendhedenpact toegetreden. De beide feiten, dat zich namelijk onder den invloed van het driemogendheden pact tusschen Midden- en Zuidoost-Euro pa het politieke kerngebied van de nieuwe orde uit vrijen wil gevormd heeft en de mogendheden van de spil aan den an deren kant in staat zijn die nog niet aangesloten rest van Europa niet alleen te verdedigen, doch met een belangrijk deel van haar productiemogelijkheden ook in de wereldpolitiek een rol te doen spelen, verleenen het Japansche bezoek aan Europa een bijzonder karakter. Euro pa als uniform geleide wereldpolitieke factor is naar vanzelf spreekt, voor de Japansche politiek van veel grootere be- teekenis dan een afzonderlijke Europee- sche staat kan zijn. De mogelijkheden, de beteekenis van dit nieuwe Europa te vergrooten, zijn bij lange na nog niet uitgeput. Dat zij ech ter alle ter beschikking van de mogend heden van de spil staan, weet men se dert de toetreding van Bulgarije en se dert het neen van Zuid-Slavië aan Roose velt zeer goed. De toetreding van nieuwe staten tot het driemogendhedenpact in Europa werd reeds afgekondigd. Wie we ten wil, om wie het hierbij gaat, behoeft slechts te zien naar de melancholieke pogingen, die Eden en zijn Engeischen aan bepaalde Europeesche staten wijden. Dultsch weermachtsbericht Aanval op konvooi tan Z. van Kreta Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Zondag bekend: Lichte gevechtsvliegtuigen hebben Zon dag de haveninstallaties van Colchester en Peterhead met goed gevolg aangeval len. In het Kanaal van St. George is een vrachtboot van 3000 ton gezonken na midscheeps door een bom te zijn ge troffen. Ten Oog ten van Ox fordness werd een «chip door bommen zwaar beschadigd Voor de Britsche Zuidkust werden mij nenvegers succesvol aangevallen. Onder escorte van jachtvliegtuigen heeft een Duitsche gevechtsformatie gistermid dag de haven van Valetta op Matta gebombardeerd. Voltreffers op schepen en luchtdoelartilleriestellingen werden ge signaleerd. In luchtgevechten, die tijdens deze aanvallen ontstonden, schoten Duit sche jagers zeven jachtvliegtuigen van het type Hurricane neer, zonder eigen verliezen. In de avonduren werd de ha ven van Valetta nogmaals doeltreffend aangevallen. Duitsche en Italiaansche torpedovlieg tuigen hebben bij Agedabia in Noord- Afrika vijandelijke vliegtuigen in bTand geschoten en troepenconcentraties met zichtbaar succes aangevallen met bommen en boordwapens. Op zee ten Zuiden van Kreta ach terhaalden Duitsche gevechtsvliegtuigen 'n krachtig beveiligd konvooi. In eenscheer- aanval plaatsten zij twee treffers mid scheeps op een vaartuig van 6000 b.r.t., waarop het schip brandend bleef liggen. Twee andere schepen van dit konvooi worden beschadigd. Ten Zuidwesten van Cyprus werd een koopvaarder van 5000 b.r.t." door een Duitsch gevechtsvlietuig zoo zwaar beschadigd, dat op het verlies er van gerekend kan worden. Een partrouillevaartuig heeft voor de Noorsehe kust een Britschen bommenwer per van het type Bristol-Blenheim neer gehaald. De vijand is overdag noch des nachts boven het gebied van het Duitsche rijk verschenen. De verliezen van den te genstander hebben gisteren acht vliegtui gen bedragen. Eén eigen toestel is over tijd. Drie tankschepen tot zinkan gebracht Het opperbevel van de weermacht maakte Maandag bekend: In het Noordelijk deel van den At- lantischen Oceaan opereerende duikbooten hebben 27.500 brt. vijandelijke koopvaar dij scheepsruimte, waaronder drie tank schepen, tot zinken gebracht. Ook het luchtwapen zette den strijd tegen de Britsche scheepvaart op de Noordzee, op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee met succes voort. Verkenningsvliegtuigen brachten bij de Orkaden en de Faröer-eilanden twee kleine koopvaardijschepen met tezamen ongeveer 2500 brt. tot zinken. In het zeegebied der Shetlandeilanden werd een gewapend koopvaardijschip van 6000 brt. in scheervlucht met succes bestreden. In het gebied van de Middellandsche Zee vielen Duitsche vliegtuigen ten Z. van Kreta twee Britsche koopvaardij schepen, elk van ongeveer 6000 brt., waaronder een tankschip, aan. Het tank schip werd in zinkenden toestand gezien. Het tweede koopvaardijschip bleef met zware schade liggen. Op 23 Maart wer den twee geslaagde aanvallen door for maties duikbommenwerpers pp de haven van La Valetta (Malta) ondernomen. Vijf groote vracht- en passagiersschepen werden door bommen van zwaar- en het zwaarste kaliber getroffen. Voorts kreeg een lichte kruiser in de haven van La Valetta drie zware voltreffers. Haven inrichtingen en een olie-opslagplaats we-T den vernield. Italiaansche jachtvliegtuigen, welke te zamen met Duitsche jagers de aanvallen op La Valetta garandeerden, schoten in luchtgevechten vier vijandelijke vliegtui gen van het type-Hurricane neer. In Noo r d-A f r ik a deden Duitsche Verkenningsvliegtuigen aanvallen op troe penconcentraties van den vijand met bom men en boordwapenen. Op een station werden voorraden benzine bij het uit laden in brand geschoten. De daardoor ontstane groote brand kon op den terug weg der vliegtuigen nog op een afstand van ruim honderd kilometer worden waargenomen. Duitsche en Italiaansche gemotoriseerde troepen ondernamen ge zamenlijk verkenningen aan den Ooste- lijkenr and van de woestijn de Cyrte. In Bulgarije worden de bewegingen der Duitsche troepen stelselmatig voortgezet. Van drie vijandelijke gevechtsvliegtui gen, welke tegen den avond van 23 Maart naar de Nederlandsche kust vlo gen, werden twee machines van het type Bristol Blenheim door jagers in een luchtgevecht neergeschoten. In den afgeloopen nacht vloog de vijand naar Noord-Duitschland en deed een aanval op de rijkshoofdstad. In ver scheidene Berlijnsche woonwijken werden brand- en brisantbommen van groote hoogte geworpen, welke op sommige plaatsen zolderbranden veroorzaakten. Er is geen militaire schade aangericht. Eenige burgers werden gedood en ver scheidene gewond; zij hielden zich buiten de schuilplaatsen op. De vijand verloor, behalve de vier in de Middellandsche Zee neergeschoten jachtvliegtuigen, nog drie andere toestellen. Zes onzer eigen machines worden vermist. Italiaansch weermachtsbericht Luchtaanval op Korfoe Het 289e Italiaansche weermachtsbericht luidt: Aan het Griekse he front activi teit der 'artillerie. Onze luchtformaties hebben een aanval gedaan op de haven en luchtbasis van Kor foe. Een schip werd tot zinken gebracht en een ander, beneven installaties van de basis, werden beschadigd. Onze jachteenheden deden herhaaldelijk in scheervlucht aanva.len op het Grieks.he vliegveld Paramithya, waarbij drie vlieg tuigen op den grond in brand geschoten en verscheiden andere beschadigd wer den. Tijdens gerechten met vijandelijke jagers werden twee vliegtuigen van het type Gloster neergeschoten. Eén groep jagers onder bevel van majoor-vlieger Oscar Molinari heeft haar 50e overwin ning in de lucht behaald. Vliegtuigen van het Duitsche luchtcorps hebben de haven van Valetta op Malta gebombardeerd, en aldaar gemeerd lig gende schepen en artilleriestellingen be schadigd. Tijdens luchtgevechten met vij andelijke jagers zijn zeven toestellen van het type Hurricane neergeschoten. In Noor d-A f r i k a hebben Italiaan sche en Duitsche vliegtuigen gemotori seerde krijgsmiddelen en troepen van den vijand gebombardeerd. In het Oostelijk deel van de Middel landsche Zee hebben onze vliegtuigen met bommen en torpedo's een vijandelijke konvooi aangevallen. Een schip van 10.000 ton, dat door torpedo's getroffen was, zonk. Duitsche vliegtuigen deden een aan val op een vijandelijk konvooi, waarbij drie schepen zwaar beschadigd werden. Ook op een andere plaats is een schip zwaar beschadigd. Een van onze formaties jagers heeft op geringe hoogte aanvallen gedaan op het vliegveld van Irakiion op Kreta, waarbij een vijandelijk vliegtuig in brand geschoten en andere beschadigd werden In O o s t-A f r i k a, heeft de vijand op den avond van 21 Maart den aanval in den sector van Keren hervat, maar is overal met verliezen teruggeslagen. Onze vliegtuigen hebben in dezen sector goed verdedigde vijandelijke stellingen gebom bardeerd. In luchtgevechten zijn drie Britsche vliegtuigen neergeschoten. Twee van onze toestellen keerden niet terug. In Galla-Sidamo, is een vijandelijke colonne teruggeslagen, nadat zij getracht had in den sector van Djavello door te dringen. De vijandelijke luchtmacht heeft een aanval uitgevoerd op Diredawa, Keren Asmara en andere plaatsen in E r y- threa. In Asmara betreurt men twee dooden en negen gewonden. Een vijan delijk vliegtuig is neergeschoten. Een an der Engelsch toestel is door onze jagers te Diredawa neergehaald. Tijdens bevongenoemde operaties heeft de vijand dus in totaal elf vliegtuigen verloren, die door onze jagers neerge schoten zijn en zeven als gevolg van optreden van het Duitsche luchtvaar too rps Kreta uit de lucht, aangevallen Het 290e Weermachtsbericht luidt als volgt: Van het Grieksche front valt niets bijzonders te vermelden. Onze for maties gevechtsvliegtuigen bombardeer den de inrichtingen van de basis Preveza en de vijandelijke schepen, welke gemeerd lagen in de haven van Lixuri. Andere vliegtuigen bombardeerden vijandelijke stellingen en barakken aan het front van het 11e leger. Vijandelijke vliegtuigen deden een aan val op Devoli. Onderschept door onze jachtvliegtuigen, werden twee toestellen van het type Hurricane door de jagers en een ander van hetzelfde type door ons luchtdoelgeschut neergehaald. De vlootbasis La Valetta op het eiland Malta werd herhaalde malen door for maties van het Duitsche luchtwapen, wel ke geëscorteerd werden door Italiaansche en Duitsche jachtvliegtuigen, aangevallen. Bo\endien werden de havenindustrieën en een reservoir stookolie, een kruiser, twee schepen van groote tonnage en drie schepen van middelmatigen inhoud herhaalde malen met bommen van zwaar kaliber bestookt. Tijdens luchtgevechten schoten de Italiaansche jagers vier vijan delijke ééndekkers neer. In In Noord-A frika optreden van ge mechaniseerde Duitsche detachementen aan den Oostrand van de woestijn van Cyrte, Formaties van het Duitsche lucht wapen bombardeerde en beschoot in Cyrenaïca concentraties van vijandelijke gemechaniseerde strijdmiddelen. Onze jachtvliegtuigen vielen een vijandelijke luchtbasis op het eiland Kreta aan, waarbij een vliegtuig op den beganen grond in brand geraakte en verschei dene andere machines beschoten werden. In het Oostelijke bekken van de Middel landsche Zee hebben Duitsche vliegtui gen een tankschip van 6000 ton tot zin ken gebracht en een ander vijandelijk koopvaardijschip ernstig beschadigd. O o s t-A f r i k aDe vijand hernieuwde zijn aanvallen in den sector van Keren. Op den avond van den 22 Maart en in den ochtend van den 23 Maart werd hij overal met zeer zware verliezen afge slagen, waarbij een vaandel van het Vreemdelingenlegioen in pnze handen viel. DUITSCH ESKADER OPEREERT OP DEN OCEAAN om het vervoer naar Engeland te verstoren Over de operaties van de zware Duit sche zeestrijdkrachten in den Atlantischen Oceaan, schrijft de National Zeitung on der het opschrift Samenwerking tus schen slagschip en duikboot" een inte ressant relaas. ij j De zee is groot en de nacht is zwart. Onder dit motto voelen de Duitsche slag schepen zich in de groote ruimte van den Atlantischen Oceaan veilig. „Dan zien wij masten en rook pluimen aan den horizon. Het succes ligt voor het grijpen. Wij weten niet of de Britsche admiraliteit reeds met de mogelijkheid van ons optreden reke ning houdt en quantitatief sterkere strijd krachten ter bescherming van deze sche pen heeft meegegeven om de route van Canada naar Engeland te beschermen. Maar noch de commandant noch de be manning denkt aan wat er mogelijk nog achter den horizon verborgen is. Wij vallen de stoomschepen aan. Het werk van den handelsoorlog wordt gedaan zoo als iederen dag. Wij lossen een waarsehuwingssalvo, Onmiddellijk beginnen zij te seinen hoe wel zij weten wat de waarschuwing be- teekent en welke gevaren hieraan ver bonden zijn. R... R... R... zijn de letters die zij uitseinen, de eerste let ters van het woord „raider". Het vuur van onze zware kanonnen boort zich door den weg van de schepen, wat voor ver scheidene zware verliezen met zich mee brengt. Pogingen om te vluchten of om de aandacht van vijandelijke oorlogsschepen op onze aanwezigheid te richten, worden met welgemikte schoten in de machine kamerruimten verhinderd. Men houdt zich bezig met het aan boord nemen van de bemanningen die de schepen hebben ver laten en dan worden de schepen met schoten van de luchtdoelartillerie tot zin ken gebracht. Bij den eersten aanval op vijandelijke i stoomers heeft ons eskader in één dag vijf schepen met een gezamenïijKen in houd van 83.000 ton in den grond ge boord. Wij zijn trotsch op dit succes. Onze opdracht is niet een zeegevecht uit te lokken, doch wel om het vervoer naar Engeland te verstoren en vijande lijke zeestrijdkrachten te binden Matsoeoka ta Moskou; op door reis naar Berlijn Optreden van Duitsch eskader op den Atlantischen Oceaan Joego-Slavische ministers Maan dag naar Berlijn vertrokken Kunstenaars, pers en film worden In gilden vereenigd Moord op een Dordtschen koop» man thans opgehelderd Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 20.01 uur onder. Morgen komt zjj om 7.30 uur op. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Nieuwe maan 27 Maart; eerste kwartier 5 April. Samen met duikbooten Dit optreden tegen' een konvooi in het gebied van de Atlantische eilanden bezorgde ons een eigenaardige en in teressante ervaring. Wij merkten spoedig de aanwezigheid van vijandelijke strijd krachten, waarbij zich een slagschip van de Malaya-klasse bevond. Nu begon aan beide Kanten een vreemd spel. Twee dagen lang leken wij elkander nu weer eens op te zoeken, dan weer te ont- loopen. Meerdere malen richtte het Vijande lijke slagschip zijn 38 cm kanonnen op ons. Doch het toonde geen neiging om te gaan vechten. De kanonnen zwegen. Vijandelijke kruisers namen deel aan dit spel. Een vijandelijk verkenningsvliegtuig kwam poolshoogte nemen, op aanzien lijken afstand en telkens maar voor 20 of 30 seconden uit de wolken komend. De vijand zou zich met dit spel ver gissen. Wij wisten een beter antwoord. Het konvooi dat in schijnbare veilig heid verder naar het Noorden stoomde, moest tot zijn verrassing bemerken dat onze slagschepen niet alleen optreden. Duikbooten torpedeerden een van deze nachten 33.000 ton scheepsruimte on een nacht later nog eens 10.000 ton. I)it zal wel het eerste succes zijn van slag schepen samen met duikbooten in den Atlantischen Oceaan. Wij brachten bij dit spel nog een schip van 8000 ton tot zinken. ST.-HELENA WORDT ZEEVESTING Te Kopenhagen is bericht ontvangen van St. Helena, volgens hetwelk er een Ameriikaansche torpedojager is atigeko- men, die begonnen is met het aanb teugen van geschut öp de rots, bij wijze van voorbereiding voor een Engelsch-Ameri- kaansche zeevesting. Zoo gaat ook het eiland, dat in 1500 door de Port igeezen ontdekt en in bezit werd genomen, een werkzame rol spelen in den huldigen oorlog. De Portugeezen plaatsten een be zetting op het eiland, dat ruim 800 meter als een kale rots boven den zeespiegel uitstak en geen enkel ander voordeel bood, dan dat het uitermate geschikt was als uitgangspunt voor nieuwe ont dekkingsreizen. Een eeuw later lieten de Nede rland us echter eveneens het oog vallr a cp Let eiland. Zij verjoegen de Portugeezen en namen op hun beurt het eiland ii bezit. Een halve eeuw lang bleven zij er hear en meester. Toen veranderde het voor de derde maal van bezitter en wel voorgoed. De Britsch-Oost-Indische Com pagnie plantte er op haar beurt de Hn- gelsche vlag, die er sedert onafgebroken heeft gewaaid. Twee eeuwen lang werd het eiland nu een belangrijke haven voor het in nemen van zoet water en later een niet minder belangrijk kolenstation, zoolang de schepen hun weg naar het Verre Oosten om Afrika namen. SedeTt de ope ning van het Suezkanaal ligt St. Helena zoo goed als geheel eenzaam en verlalen. Het dient uitsluitend nog als steunpunt voor de 'kabelverbindingen naar Krap- stad en West-Afrika, naar Zuid-Amerika en naar Europa. Als de Engeischen er in 1815 Napoleon niet gevangen hadden gezet, zouden wei nig menschen er ooit van hebben ge hoord; daardoor evenwel is het wereld bekend geworden. De geheele bevolking telt iets meer dan 3000 zielen, waarvan 1400 in Jamestown, de hoofdplaats, te vens residentie van den gouverneur, wo nen. Veel leven en bedrijvigheid heerscht er niet op het eiland; doch wellicht zal hierin thans verandering komen, nu de Amerikanen op het merkwaardige denkbeeld zijn gekomen, er een vesting van te maken. De voorzitter van de Zweedschc ver- keerscommissie, directeur-generaal Gran- holm, deelde in een rede mede, dat de Zweedsche handelsvloot tot nog toe door den oorlog 104 schepen van in totaal 250.000 ton verloren heeft. Ver der is 850.000 ton van de Zweedsche ikoopvaardijtonnage van Zweden afgesne den en daardoor op de internationale vrachtvaart tusschen buitenlandsche ha vens aangewezen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1