NIEUWSBODE MAANDAG 24 MAART 1941 OPGENOI ZIERJKZEESCHE COURANT De Kern ABONNEMENT Prl). f 1.50 p. kwartaal, bulten Zlerlkzea 1797 - 1889 fl.80. Voor het buitenland f18.00 p. Jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver* schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zieribzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14601 ADVERTENTIES Prijs: 22 cent per regel, minimum 88 cent, Bij contract speciale prijzen. Grootte dec letters naar plaatsruimte. Succesje* 70 ct INZENDING TOT 'S MORGENS 9.30 UUR Duitsch weermachtsbericht Actie van Duitsche slagschepen op dan Atlantischen Oceaan Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelde Zaterdag mede: De vlootcommandant, admiraal Lütjens, meldt als commandant van een eskader linie-schepen, dat hij na langdurige actie met zijn zware vlootstrijdkrachten in het Noorden van den Atlantischen Oceaan, in totaal 22 vijandelijke gewapende koop vaardijschepen met een gezamenlijken in houd van 116.000 ton tot zinleen heeft gebracht. Achthonderd overlevenden zijn daarbij door Duitsche linieschepen gered Aan de Westkust van Afrika hebben Duitsche duikbooten een zwaar- geladen en krachtig verdedigd konvooi, dat voor Engeland bestemd was, aan gevallen. Na gedurende verscheidene da gen onvermoeid, en steeds weer opnieuw te hebben aangevallen, waren de duik booten er in geslaagd 11 vijandelijke schepen met een totalen inhoud van 71000 ton tot zinken te brengen. Vrijdag heeft ook de luchtmacht de vijandelijke scheepvaart aanzienlijke scha de berokkend, In het geheel vernietigde zij ongeveer 31,000 ton scheepsruimte; 6000 ton werd ernstig beschadigd. Zoo hebben ten Noorden van Kreta Duitsche, gevechtsvliegtuigen in den namiddag een beschermd konvooi met groot succes aan gevallen. Een 12,000 ton tankschip van den modernsten bouw stond na twee volle treffers in vlammen en moet ver loren geacht worden. Een tweede schip van 8000 ton brak, na midscheeps ge troffen te zijn, in tweeën. Een derde koopvaardijschip van 6000 ton geraakte in brand. In de wateren van Malta kreeg een Britsche torpedoboot jager een bom- treffer op het voorschip. In het Kanaal van Bristol, ten- Zuid- Oosten wan Pembroke, zijn een koop vaarder van 4000 ton en een tankschip van 4000 ton door gevechtsvliegtuigen tot zinken gebracht. Ten Zuid-Oosten van Aldebourgh zonk een koopvaarder van 3000 ton na een vollen treffer te heb ben gekregen. In den afgeloopen nacht hebben sterke afdeelingen gevechtsvliegtuigen de haven te Plymouth opnieuw bestookt met bommen van ieder kaliber. Er bra ken groote hranden uit, vooral in het Zuidelijke deel van de haven. De uit werking van de aanvallen van den voor- gaanden nacht werd door deze pieuwe operaties nog aanzienlijk vergroot. Overdag noch des nachts zijn vijande lijke vliegtuigen boven Duitsch gebied verschenen. Het luchtdoelgeschut heeft twee vijandelijke vliegtuigen neergescho ten, nachtjagers en een mijnenveger elk één. Verder heeft de vijand gisteren bij luchtgevechten twee jagers van het type Hurricane verloren. De verliezen van den vijand bedroegen dus op 21 Maart in het geheel zes vliegtuigen; twee Duitsche vliegtuigen gingen verloren. Italiaansch weermachtsbericht Dzjarabub gevallen Het 288ste communiqué van net Itali- aansche hoofdkwartier luidt: In Griekenland heeft een onzer formaties bommenwerpers de vlootbasis te Prevesa aangevallen. Een onzer ver kenners heeft een jachtvliegtuig van het type Gloster neergehaald. Vliegtuigen van het Duitsche vliegercorps hebben bij La Valetta een Britschen torpedobootjager aangevallen en getroffen. In Noord-Afrika is ons kleine gar nizoen te Dzjarabub onder bevel van luitenant-kolonel Castagna, die tijdens den strijd gewond is, na een hard nekkige verdediging van vier maan den overweldigd door de groote hoe veelheden strijdkrachten en oorlogsmate riaal van den vijand. Bij den vijandelijkem luchtaanval van 19 Maart op Tripolis, waarvan het weermachtsbericht van Vrij dag melding maakte, is nog een tweede vijandelijk vliegtuig door onzen afweer neergeschoten. In de Aegeïsche Zee hebben onze vliegtuigen de vijandelijke basis op My- tllene aangevallen en getroffen. Bij het eiland Kreta hebben onze vliegtuigen tor pedo's afgeschoten op een vijandelijken kruiser. In een gevecht tegen jachtvlieg tuigen die vijandelijke oorlogsschepen be geleidden, is een Hurricane neergehaald. In het Oosten van de Middelland- ache Zee hebben vliegtuigen van het Duitsche vllegercorp9 in duikvlucht een vijandelijk konvooi aangevallen. Een pe- troleumtankschip van 12,000 ton geraakte in brand, een stoomschip van 8000 ton werd tot zinken gebracht, een ander van middelbare tonnage werd getroffen en zwaar beschadigd. Andere stoomschepen werden met machinegeweervuur bestookt. In Oost-Af rik a duurt de strijd bij Keren voort. Onze troepen hebben tegen aanvallen gedaan om hun stellingen op zekere punten te verbeteren. Een onzer afdeelingen jachtvliegtuigen is slaags ge raakt met sterkere vijandelijke formaties, waarbij een vliegtuig van het type Hurri cane werd neergeschoten. Een nieuwe vijandelijke poging om in Galla- en Si- damogebied over de Daboes te trekken, mislukte. PLYMOUTH FEL BESTOOKT V«len onder de initortende huizen bedolven Nadat Plymouth in den nacht van Don derdag op Vrijdag reeds een zware aan val doo r Duitsche vliegtuigen te verduren had gehad, beleefde de stad Vrijdagnacht den zwaarsten luchtaanval sedert het uit breken van den oorlog. Uur na uur versche nen steeds meer Duitsche toestellen boven Plymouth. Zij wierpen vele duizenden brandbommen en een groot aantal ex plosieve bommen boven uitgestrekte dee- len der stad. Terwijl de luchtdoelbatte rijen een ongekend hevig spervuur on derhielden, hoorde men het onafgebroken ganzen der steeds in nieuwe golven aan vliegende Duitsche vliegtuigen. Men gelooft, dat het aantal slachtoffers zeer groot zal zijn. Vele menschen wer den onder de instortende huizen bedolven Toen de dag aanbrak bleek dat in vele wijken gebeele straten onbewoonbaar wa ren. In de hoofdstraten der stad zijn vele kantoren, winkels en woonhuizen vol komen uitgebrand. Overal in de straten zijn enorme bomkraters te zien. In de vroege morgenuren begon de brandweer, geholpen door leden van de luchtbescherming, onder de puinho op en naar slachtoffers te zoeken. De men schen uit de verwoeste huizen worden door een hulporganisatie onder dak ge bracht en van warm eten voorzien. Ook eenige schuilplaatsen zijn door bommen getroffen, waarbij de schuilenden gedood of gewond zijn. In de morgenuren hoorde men nog steeds het ontploffen van tijd bommen (U.P.) KINDERROOF IN CHINA Bankierszoon tegen losgeld vrijgelaten Vrijdag is uit Sjanghai een sensationeel geval van kinderroof bekend geworden. De zestienjarige zoon van de schatrijke bankiersfamilie San Loeng-po, die onge veer drie maanden geleden verdwenen is, is weer in de ouderlijke woning terugge keerd. Hij is op geraffineerde wijze ont voerd door een bandietenbende. Deze be diende zich daarbij van de hulp van een jonge vrouw. Zij ontmoette den jongen „toevallig" op een wandeling en noodigde hem uit een kleine boottocht met haar te maken. De jonge Loeng-Po trad in dit aanbod en het tweetal dobberde eenige uren op het water. Plotseling schoot er een Chi- neesche jonk langszij. Eenige gewapende mannen sprongen op het motorbootje en gooiden een zak over het hoofd van den verschrikten knaap. De jongen werd in een verlaten tempel niet minder dan drie maanden lang verborgen gehouden. De ouders verkeerden in doodelijke on gerustheid. Ongeveer een week geleden ontving de bankier een brief waarin werd aange boden zijn zoon in blakenden welstand terug te brengen, tegen contante beta ling van 700.000 dollar. De vader is hierin getreden. Vrijdagmiddag kwam de jonge Loengpo doodelijk vermoeid in zijn woonstad aan. Hij verklaarde dat hij een avontuurlijken tijd doorgemaakt en een uitstekende verzorging genoten had. Hij betreurde het dat hij afscheid had moeten nemen van de jonge vrouw die de oorzaak van dit alles is geweest. Over de verblijfplaats van den tempel dien de jongen niet had mogen verlaten, kon hij uiteraard geen inlichtingen geven. De politie stelt op het oogenblik een on derzoek in, waarbij het papier, waarop aan der brieven was geschreven, de eer ste aanwijzing heeft gevormd voor een reeks ontdekkingen, die naar de politie autoriteiten meedeelen, wellicht spoedig tot arrestaties zullen leiden. Verbod tot het dragen van slag- en stootwapenen Op grond van de machtiging, hem ver meend in artikel 1 van de verordening van den Rijkscommissaris (betreffende d© strafbaarheid van handed ingen tegen mi litaire of politioneel© verordeningen van 7 Februari 1941 (Verordeningenblad no. 82) heeft de comlmiss^is-genieraail SS Brigadefühner Raut©r officieel! medege deeld: 1. (a) Het is ve^bbden op openbare wegen, straten en pleinen of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen slag- of stootwapenen bij zich te dragen. (b) Slag- of stootwapenen in den zin dezer bekendmaking zijln wapenen, die naar hun .aard bestemd zijln, door ermee te slaan, te stooten of te steken, ver wondingen te veroorzaken. 2. (a) De op grond van de wet van) 9 Mei 1890, houdende verbodsbepalingen met betrekking tot het bij zich heblben van bedoelde wap>ens ©n andere veror deningen, welke met deze bekendmaking in strijd zijn, treden tot nader order bui ten werking. (Ib). Uitgezonderd van de onderhavige bepalingen zijln de leden van de Duit sche weermacht SS, de politie en de in het bezette Nederlandsche gebied bevin dende personen, welke behaoren tot het Duitsche bestuur ©n Duitsche takken van dienst. Ook de bepalingen, welke betref fen de bewapening .en uitrusting van hen, die in dienst zijin van de Nederlandsen© overheid, blijven van kracht. 3. Handelingen, in strijd met deze be kendmaking, zijln overtredingen en wor den bestraft met hechtenis tot 6 maan den en geldboete tot 1000 gulden of met een dezer straffen, voor zoover niet een hoogere straf kan worden opgelegd vol gens ander© bepalingen. ORGANISATIE VAN DEN LANDBOUW Dr. F. E. Poithuma voorzitter der commissie De Rijkscommissaris heeft op 19 dezer een commissie ingesteld, wel ker taak het zal zijn, de werk zaamheid van alle organisaties op het gebied van den landbouw in dienst van de productie te stellen en hun een gelijke richting te geven Tot voorzitter van deze commissie is dr. F. E. Posthuma, oud-minister van landbouw, benoemd. Leden van de com missie zijn de vóór zit ter s van den Chr. Boeren- en Tuindersbond in Nederland, den R.K. Boeren- en Tuindersbond, het Nederlandsche Agrarische Front en het Nederlandsche Landbouw Comité. De oommissie zal bij haar arbeid op treden in overeenstemming met de door de bevoegde instanties getroffen maatre gelen tot samenvatting van de werkzaam heden der organisaties op het gebied van den landbouw en zal bij de tenuit voerlegging van deze maatregelen aanvul lend optreden en van advies dienen. Be halve de genoemde leden kan de voor zitter andere aanwijzen. De besturen van de verschillende ver- eenigingen zullen hun geheele organisatie, overeenkomstig door den voorzitter aan te geven richtlijnen, ter beschikking heb ben te stellen. Bedoelde richtlijnen zijn voor al de organisaties bindend, ongeacht of zij bij een van de genoemde centrale organisaties aangesloten zijn of niet. De installatie van de commissie-Post- huma is Vrijdagmorgen in opdracht van den Rijkscommissaris door den Landes- bauernführer Graf Grothe geschied, waar bij laatstgenoemde dr. Posthuma de nauwgezette aanwending van zijn be voegdheden op het hart heeft gedrukt. Graf Grothe sprak de hoop uit dat de maatregelen van den Rijkscommissaris bij alle landbouworganisaties begrip zouden vinden en als oproep tot bijlegging van alle in moeilijke tijden onnoodige ver schillen van meening en tot gemeenschap- pelijken arbeid zouden worden opgevat. Ofschoon er nog geen officieele beves tiging is, verluidt in politieke kringen te Belgrado, uit betrouwbare bron, dat mi nister van justitie, Konstantinowitsj, mi nister van sociale zaken, Boedisaljewitsj en minister van landbouw Tsjoelxilowitsj hun ontslag hebben ingediend en dit door den prins-regent van Zuid-Slavië is aan genomen. De reden schijnt te zijn, dat de drie ministers het niet eens waren met de opvattingen van de regeerings- meerderheid in zake de buitenlandsch© politiële. VERSCHILLENDE BERICHTEN U'tbreldlng van Rotterdam De voorstellen tot vereeniglng van de gemeenten Hilligersberg, Schiebroek, Overschie en IJsselmonde met Rotterdam zijn bij' Ged. Staten van ZuidhoJland in onderzoek, schrijft het Hbl. Tot nu toe is aan de besturen van de vier eerst genoemde gemeenten nog geen advies ge vraagd. Aangenomen mag worden, dat dit advies afwijzend zal luiden. De ver- eeniging van de genoemde gemeenten gedoogt echter geen uitstel, nu zij in steeds grootere mate moeten dienen voor de huisvesting van Rotterdamsche in woners en Rotterdamsche bedrijven. Verwacht wordt dan ook, dat de ver- eeniging der gemeenten op 1 Mei 1941 zal ingaan. Na dien datum zullen de verdere maatregelen, welke uit het besluit voort vloeien, worden genomen. Op 1 Januari 1942 zal dan de administratieve vereeni- ging volgen. Het is de bedoeling, dat het personeel der vier gemeenten in dienst der gemeente Rotterdam zal overgaan. Hilligersberg, Overschie en IJsselmonde hebben samen ongeveer 60.000 inwoners, voor een groot deel personen, die te Rotterdam hun werk hebben. BoercUrijbrand Zaterdagmiddag is in de buurtschap Wiene (O.) gem. Ambt-Delden, een groote boerderij van den landbouwer Ten Dam door een feilen brand vernield. Daar er in de buurtschap nergens water valt te ontdekken, was het onbegonnen werk om de brandweer te alarmeeren.. De brand is ontstaan in het achterhuis, waar groote hoeveelheden hooi en stroo waren opgeslagen. Zij zijn mede een prooi der vlammen geworden en daar het vuur op deze wijze rijkelijk voedsel vond, was het een moeilijke taak om uit de vlammenzee het vee in veiligheid te bren gen. Dit gelukte dan ook niet geheel1, waardoor eenige koeien, kalveren en var kens, waaronder een zeug met biggen, in de vlammen omkwamen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Een groot deel van den inboedel is mede een prooi van het vuur geworpen. De schade wordt slechts gedeeltelijk door de verzekering gedekt. 0*®r boord gestagen en verdronken Te Hind ©loop en (Fr.) heeft zich voor de haven ©en tragisch ongeluk af gespeeld. Toen de vissdier L. Penning hij! het binnenvaren het zeil liet zakken, sloeg dit door een plotseling van. achter 'komenden rukwind over, rniet het ge volg, dat Penning een klap van de giek tegen het hoofd kreeg en over btaord sloeg. Onmiddellijk begaf een van de opvarenden van den voor de haven' lig- genden baggermolen zich met een roei. bootje op weg naar den drenkeling, die, daar zijln oiliej.as hem over het hoofd- geslagen was, hulpeloos in het woelige water .ronddreef, 'en haalde hem hiinnenj. boord. Ondanks het feit, dat direct ge neeskundige hulp aanwezig w,as en ge durende ruim een uur- kunstmatige adem haling en zuurstoftoediening werd toe gepast, mocht het niet gelukken de le vensgeesten weer op te wekken. Penning laat een weduwe imiet vier jonge kinn deren achter. Oeley Hassan, de kalief van Spaansch Marokko, heeft Donderdag zijn pleehti, gen intocht in. T a n g r gehouden. Hij voltrok daarmede ook naar (buiten d© inlijving van. de vroegere internationale zon© van Tanger Iblij zijn Spaamsdh-Ma- rokkaansche rijk. De kalief werd aani de grens d©r stad door de vooraanstaan de Mohammedaansche en Spaamsche auto riteiten ontvanger- at* Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit Washington: Ue btegrootingscomm. van het Huis van Afgevaardigden heeft goed- keuring gehecht aan het regeeringsvoor- steli 'betreffende een crediet van. nog 4.1 milliard dollar voor leger en vloot. In dit bedrag zijn de middelen opgenomen voor nog meer fabrieken, die in staat moeten zijn ©en leger van vier millioem man uit te rusten. Naar het D.N.B. uit Tokio meldt, heeft de vice-minister van oorlog, Anami, in de begrotingscommissie van het parle ment verklaard: „Japan zal zonder par don alle landen afwijzen die probeeren het bewind-Tsjang-Kai-sjek te helpen. Wat president Roosevelt ook moge zeggen, Japan gaat thans beginnen de Chinee- sche kwestie tn een kruistocht te. llquideeren". 9 Duitsche slagschepen In actie op den Atlantischen Oceaan Plymouth had Vrijdagnacht zijn zwaarsten aanval te verduren Da landbouw-organlsaties In dienst dar productie gestald 9 Vier gemeenten zullen aan Rotterdam worden toegevoegd Verbod tot het dragen van slag- en stootwapenen Wanneer verduisteren? Heden gaat de zon 19.59 uur onder. Morgen komt zjj om 7.33 uur op. Tuaschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Nieuwe maan 27 Maart; eerste kwartier 5 April. LANDBOUW EN TEETEELT Nieuwe regeling voor den varkensstap Iin het op 25 Februari jJl. verschenen) persbericht werd reeds in het kort ge wag gemaakt van de op komst zajkide! regeling t^m aanzien van den varkens-; stapel. Deze regeling hield in, dat ieder© varkenshouder, die varkens boven 60 k.g. in voorraad had, vóór 15 Maart een aan vraag voor een contract moest hebben] ingediend voor dat aantal varkens. Deze termijn is thans verlengd tot 1 April a.s. Voor enkele categorieën var kens boven 60 k.g. behoeven geen con tracten te worden afgesloten, deze var kens dienen ■echter door een vergunning te zijh gedekt, zoodat ook hiertoe een aanvraag moet worden ingediend. Zeeuwsche boeren toont uw g-m««nschepszln Het Dag. Bestuur van de ZeeuWsch* Landblouwmaaitschappiji doet hierbij een dringend beroep op de gemeenschapszin van de Zeeuwsche bloeren om elkaar zooveel' mogelijk behulpzaam te zijn bij het verrichten van het voorjaairswerk op het land. Het zal voorkomen, dat de een over ©en te veel, d© ander over een tekort) een paarden beschikt om het voorjaars- werk tijdig gereed te krijgen. Met het oog op het groote bellang van de veiligstelling onzer voedselvoorziening vinden de boeren op dit terrein een ge legenheid te toonen dat zij door algeheel© samenwerking bereid zijn te trachten d© grootst mogelijke oogst voor het Neder landsche volk te verkrijgen. Het Dag. Bestuur vertrouwt er tenl volle op, dat dit beroep niet tevergeefs zal worden gedaan. LUCHTVAART Recordvlucht met luchtballon Het D.N.B. meldt uit Moskou: De Russische luchtschipper Newernof en een zekere Greigerof van het aerolo- gische observatorium te Moskou hebben een recordvlucht met een luchtballon ge maakt. De ballon, die een inhoud van 900 kubieken meter had, was op 13 Maart te Moskoif opgestegen. Op den 21sten kwam het bericht binnen, dat de ballon na ©en reis van 691/2 uur vlot was ge daald in Midden-Siberië ten Noorden van Nowosibirsk. Volgens de voorloopige me» dedeelingen hebben de luchtvaarders een afstand van 2800 km afgelegd. Daarmede hebben zij het wereldrecord voor den langen duur, dat tot dusver op 611/2 uur stond, zoowel als het afstandsrecord op hun naam gebracht. Dat afstandsrecord stond op naam van den Belg Demuyter I met 1715,8 km. I 1 S.P.T. meldt uit Washington: In goed- ingelichte kringen te Washington ver luidt, dat president Roosevelt, na zijn terugkeer van vacantie, een bezoek aan Canada zal brengen. Voorts wordt ge meld, dat hij op 29 Maart a.e. een groote redevoering z&l houden, t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1